Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoi Ky Nguyen Hien Le Nhung Doan Bi Mat

Hoi Ky Nguyen Hien Le Nhung Doan Bi Mat

Ratings:
(0)
|Views: 21|Likes:
Published by Vu Dieu Trang

More info:

Published by: Vu Dieu Trang on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

 
1
Chương XXI
- Vi
t Nam chia hai (1954-1965) ................................ 3
A. Mi
n Nam ........................................................................................................... 3
Gia đình Ngô Đình Diệ
m ......................................................................................... 3D
p giáo phái - Tru
t B
ảo Đạ
i ................................................................................. 4Chính sách nhà Ngô ................................................................................................ 6Dân n
i d
y ch
ống đố
i - Hai v
11-11-60 và 26-2-62 ............................................ 7
p chi
ến lƣợ 
c - Tr
n
p B
c .................................................................................. 8Ph
t n
n -
Đả
o chánh 1-11-63 ................................................................................ 8
B. Mi
n B
c ........................................................................................................... 10
Pháp m
t h
ế
t quy
n l
ợ 
i .......................................................................................... 10Kinh t
ế
suy -
Đờ 
i s
ng kh
c kh
........................................................................... 11C
ải cách điền đị
a - V
Qu
ỳnh Lƣu
....................................................................... 12V
 
 Nhân văn
- Giai ph
m ..................................................................................... 13Kinh t
ế
phát tri
n r
t ch
m .................................................................................... 15B
c giúp M
t tr
n Gi
i phóng mi
n Nam ............................................................. 15
Chương XXII
- Chi
ế
n tranh Vi
t M
(1965-1975) ........................ 17
Các chính ph
quân nhân ...................................................................................... 17
Mĩ đƣa quân sang
.................................................................................................. 18V
M
u Thân ........................................................................................................ 19V
ừa đánh vừa đàm
- Hi
ệp đị
nh Paris .................................................................... 20Nh
ng bí m
t trong chi
ế
n tranh Vi
t M
.............................................................. 21
Mĩ rút về
, quân Nam tan rã, chi
ế
n tranh ch
m d
t ............................................... 22
Chương XXIV
- Xã h
i mi
n Nam trong th
i M
........................ 25
Nhân s
b
c phát - N
ạn đói
................................................................................... 26H
n ch
ế
 
sinh đẻ
. M
t các giá tr
c
truy
n ............................................................ 26Th
 
dân tăng lên quá mau
- N
n kinh t
ế
trái lu
t kinh t
ế
....................................... 27S
n xu
t kém mà tiêu th
m
nh ............................................................................ 29
Đờ 
i s
ng quay cu
ng ............................................................................................ 31C
m giác b
t an - Th
ờ 
i
đại kĩ nghệ
 
điệ
n t
........................................................... 32
Phong hoá suy đồ
i ................................................................................................. 34
Chương XXX –
Ch
ế
 
độ
t
p th
 
mi
n Nam .............................. 38
C
m tình c
a tôi v
ớ 
i kháng chi
ế
n ......................................................................... 38Ngày 30-4-75 - Vi
t Nam th
ng nh
t ................................................................... 39Ch
ế
 
độ
m
ớ 
i ............................................................................................................ 41I. Hành chánh ............................................................................................... 41II. Tài chánh ................................................................................................ 47III. Kinh t
ế
................................................................................................... 50IV. Giáo d
c
 – 
 
văn hóa
............................................................................... 60V. Y T
ế
........................................................................................................ 66
VI. Tƣ pháp
................................................................................................. 67VII. Ngo
i giao ............................................................................................ 68
 
2
VIII. Tôn giáo .............................................................................................. 69
Chương XXXI –
K
ế
t qu
 
sau 5 năm
............................................ 72
Th
t b
i trong hòa bình ......................................................................................... 72Xã h
ội sa đọ
a ......................................................................................................... 77
Con ngƣờ 
i m
t nhân ph
m .................................................................................... 79
Phong trào vƣợ 
t biên .............................................................................................. 80
 Ngƣời ta đã nhận đị
nh sai ..................................................................................... 83
Chương XXXII –
Ta ph
i bi
ế
t s
ng theo ta ................................. 86
M
t cu
ộc đàm thoạ
i
 – 
Bài h
c c
a c
nhân .......................................................... 86Mình theo c
nh
ng l
m l
n c
ủa ngƣờ 
i ................................................................. 92
Xu hƣớ 
ng c
a th
ời đạ
i ........................................................................................... 92S
a sai ................................................................................................................... 97M
t l
i phát tri
n riêng. M
t l
i s
ng riêng ........................................................ 100
Ph
l
c:
Kinh hoàng t
rên đảo Kohra (Trích báo Đấ
t M
ớ 
i
 – 
Tin t
n
n) ............. 105
 
3
Chƣơng XXI
 
Việt Nam Chia Hai
 
Chủ ý tôi là viết về gía đình và đời viết văn của tôi, nhƣng không thề bỏ qua thời đại đƣợc, chonên phải xen vài chƣơng ngắn về chiến tranh độc lập và tình hình xã hội. Trong chƣơng này vàchƣơng sau tôi sẽ ghi vài nét chính về chiến tranh thứ nhì của dân tộc mình, tức chiến tranh Việt
-
Mĩ. Về chiến tranh Việt
-
Pháp tôi có đƣợc tạm đủ tài liệu (đã kê ở cuối chƣơng XIX), về chiếntranh Việt
-
Mĩ, trái lại tôi chỉ có ba cuốn:
 -
 Les deux Viêt nam
của Bernard Fall (Payot
- 1967)-
 Indochine - dix ans d'indépendance
của G. Chaffard (Calman Lévy
- 1964)-
 La seconde resistance - Viêt nam 1965
của W. Burchett (Gallimard
- 1965)
Cuốn sau cùng chỉ là một tập phỏng vấn chiến sĩ trong bƣng, dùng đƣợc rất ít. Cả ba cuốn đềuchép đến 1965, giai đoạn 1965
-
1975 quan trọng nhất, tôi chƣa thấy tác giả nào viết, ngay ở Phápnăm 1979 cũng chƣa có.
 
A-
Miền Nam
 
Gia đình Ngô Đình Diệm
 
Từ 1950, sau khi Mao Trạch Đông nhìn nhận chính phủ Kháng chiến Việt nam và ra mặt giúp đỡ về quân sự, sau khi buộc Hồ Chí Minh phải tái lập đảng Cộng sản
-
đổi tên là đảng Lao động
-
thì Pháp cho rằng quân đội viễn chinh của họ có một nhiệm vụ mới: ngăn chặn làn sóng Cộngsản lan xuống Đông Nam Á để bảo vệ thế giới tự do. Mĩ cũng thay đổi đƣờng lối, không còn cảmtình với Việt Minh nhƣ hồi 1945 mà tích cực giúp tiền bạc, khí giới cho Pháp (600 tỉ đồng quancũ nhƣ chƣơng trên tôi đã nói).
 
Sau hiệp ƣớc Genève thì trên danh nghĩa, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào vẫn ở trong liên hiệpPháp, nhƣng Mĩ tự lãnh nhiệm vụ thay Pháp để ngăn làn sóng Cộng sản ở Đông dƣơng, cho nênviện trợ cho Pháp và Bảo Đại rất nhiều. Công việc chở bằng phi cơ, tàu biển
850.000
ngƣời dicƣ, trợ cấp, giúp đỡ họ định cƣ đều do đô la của Mĩ cả. Mà bao giờ cũng vậy, kẻ nào bỏ tiền rathì kẻ ấy làm chủ. Ngay trƣớc khi kí hiệp định Genève, Mĩ đã ép Pháp và Bảo Đại phải thay thếBửu Lộc mà dùng Ngô Đình Diệm làm thủ tƣớng.
 
 Ngô Đình Diệm là một quan lại cũ của triều đình Huế, làm tuần vũ
 
Phan thiết, có tiếng là liêmkhiết, cƣơng quyết, dám chống với Pháp. Năm 1932, Bảo Đại về nƣớc, có nhiều thiện chí, mờiông ta về Huế giữ chức thƣợng thƣ bộ Lại (cũng nhƣ tổng trƣởng nội vụ ngày nay); sáu tháng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->