Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Integracja_miedzynarodowa.wps

Integracja_miedzynarodowa.wps

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by maglo7

More info:

Published by: maglo7 on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
 
MI
Ę
DZYNARODOWA INTEGRACJA I JEJ FORMY
POJ
Ę
CIE INTEGRACJI MI
Ę
DZYNARODOWEJ
Mi
ę
dzynarodowa integracja gospodarcza
to proces scalania (zespalania) gospodareknarodowych. Scalanie gospodarek nie oznacza dodawania potencjałów ekonomicznych, aletworzenie nowych organizmów gospodarczych o odmiennych wła
ś
ciwo
ś
ciach.W literaturze przedmiotu wyró
ż
nia si
ę
trzy podej
ś
cia do integracji:a)
integracja rozumiana jako stan i jako proces
wg tego podej
ś
cia integracj
ę
nale
ż
y rozumie
ć
  jako:
wytworzenie si
ę
, na podstawie wykształconej jednolitej struktury ekonomicznej, pewnegoorganizmu gospodarczego obejmuj
ą
cego grup
ę
krajów – organizm tego typu, ze wzgl
ę
du nawysoki stopie
ń
wewn
ę
trznych powi
ą
za
ń
ekonomicznych i osi
ą
gni
ę
t
ą
w wyniku tegowewn
ę
trzn
ą
spoisto
ść
ekonomiczn
ą
, wyodr
ę
bnia si
ę
w widoczny sposób z całokształtugospodarki
ś
wiatowejlub
proces obejmuj
ą
cy odpowiednie zmiany w strukturze ekonomicznej danej grupy krajóww kierunku wytwarzania si
ę
jednolitej struktury ekonomicznej i w oparciu o ni
ą
jednolitegoorganizmu gospodarczegob)
integracja rozumiana jako proces regulowany przez mechanizm wolnego rynku lub te
ż
 kształtowany przez pa
ń
stwo
to proces: – likwidacji barier w obrocie mi
ę
dzynarodowym towarów, pracy, kapitału i usług w celu stworzeniawarunków do niezakłóconego funkcjonowania mechanizmu wolnego rynkulub – koordynacji, a nast
ę
pnie unifikacji polityki ekonomicznej w obr
ę
bie grupy pa
ń
stwc)
integracja rozpatrywana z punktu widzenia korzy
ś
ci z integracji
to rozwijanie takich powi
ą
za
ń
,które wszystkim krajom nale
żą
cym do ugrupowania integracyjnego przynosz
ą
korzy
ś
ci wi
ę
kszeod mo
ż
liwych do osi
ą
gni
ę
cia w przypadku braku integracji
PRZESŁANKI PROCESÓW INTEGRACYJNYCH:a) polityczne
: d
ąż
enie kilku krajówko osi
ą
gni
ę
cia lepszego i mocniejszego wizerunkupolitycznego w stosunku do
ś
wiata zewn
ę
trznego; integracja pod hasłem „potrzeba pokoju”czyli presja polityczna w celach zachowania /szukania pokoju itp.
b) społeczno-ekonomiczne
: przyspieszenie tempa wzrostu dochodu narodowego, wzrostpoziomu dobrobytu, poprawa warunków rozwoju handlu, poprawa warunków rozwojuprodukcji, rozwój techniki i nauki, umo
ż
liwienie dost
ę
pu do szerszego rynku zbytuobejmuj
ą
cego kilka krajów, rozwój specjalizacji i kooperacji produkcji
c) inne
: potrzeba wspólnego kształtowania infrastruktury (l
ą
dowej, wodnej, powietrznej),ł
ą
czno
ś
ci, informatyki, potrzeba standaryzacji urz
ą
dze
ń
oraz unifikacji systemów, ochrona
ś
rodowiska przyrodniczego itp.
Przyczyny nasilenia si
ę
tendencji do regionalnej integracji w ostatnich latach:
globalizacja procesów gospodarczych,
wzrost współzale
ż
no
ś
ci gospodarczych,
 
 
przedłu
ż
aj
ą
ce si
ę
negocjacje w sprawie liberalizacji handlu
ś
wiatowego w ramach RundyUrugwajskiej (rozpocz
ę
te w 1986 r. a zako
ń
czone w połowie lat dziewi
ęć
dziesi
ą
tych),
koniec zimnej wojny, podziału na Wschód i Zachód oraz zwi
ą
zanych z tym napi
ęć
wstosunkach gospodarczych,
podj
ę
cie reform rynkowych w wielu krajach i zmiana strategii rozwoju oraz otwarcie gospodarkii liberalizacja handlu,
nowe elity polityczne, wybrane demokratycznie, które podobnie rozumiały problemygospodarcze i łatwiej im było si
ę
porozumie
ć
i nawi
ą
za
ć
współprac
ę
,
powszechne przekonanie o korzy
ś
ciach z integracji i traktowanie tego problemu jakointegralnej cz
ęś
ci długofalowej strategii rozwoju,
straciły znaczenie dawniejsze podziały
ś
wiata ze wzgl
ę
du na ideologi
ę
oraz charakter i stopie
ń
 rozwoju.
WARUNKI INTEGRACJI GOSPODARCZEJ:
komplementarno
ść
, czyli wzajemne dopasowanie struktur gospodarczych:- mi
ę
dzygał
ę
ziowy: tradycyjny mi
ę
dzynarodowy podział pracy, polegaj
ą
cy na specjalizacji jednych krajów w produkcji
ż
ywno
ś
ci i surowców, natomiast pozostałych w produkcjiwyrobów przemysłowych.- wewn
ą
trzgał
ę
ziowy: ró
ż
nice w wydajno
ś
ci czynników produkcji.
odpowiednia infrastruktura
– rozwini
ę
te poł
ą
czenia kolejowe, drogowe, morskie,telekomunikacyjne, informatyczne (warunek strukturalny);
sprzyjaj
ą
ca polityka ekonomiczna
– wyra
ż
a si
ę
we wzajemnym udzielaniu preferencjicelnych, wprowadzaniu przepływu kapitału, pracy i innych czynników produkcji (warunekinstytucjonalny);
odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego
, czym jest on wy
ż
szy tym jest tokorzystniejsze dla procesu integracyjnego
zbli
ż
ony instytucjonalizm i przepisy prawne
  – 
podobny ustrój społeczno-kulturalny
.Wyró
ż
niamy:- integracj
ę
pełn
ą
(uniwersaln
ą
): obejmuje wszystkie pa
ń
stwa o zbli
ż
onym poziomie rozwoju;- integracj
ę
globaln
ą
(cało
ś
ciow
ą
): obejmuje strefy polityczn
ą
, ekonomiczn
ą
oraz społeczn
ą
 integruj
ą
cych si
ę
krajów;- integracj
ę
regionaln
ą
: odnosi si
ę
do integracji mi
ę
dzy dwoma lub wi
ę
cej pa
ń
stwami danegoregionu, najcz
ęś
ciej s
ą
siaduj
ą
cych ze sob
ą
.
 
 
NIEWŁA
Ś
CIWE FORMY INTEGRACJI MI
Ę
DZYNARODOWEJ
1)
integracja typu kolonialnego
– wykształciła si
ę
jako jedna z pierwszych. Polega na integracjigospodarki grupy krajów słabo rozwini
ę
tych z gospodark
ą
dominuj
ą
c
ą
nad nimi ekonomiczniei politycznie wysoko rozwini
ę
tego kraju. W dłu
ż
szym okresie jest ona korzystna przede wszystkimdla kraju dominuj
ą
cego, dlatego te
ż
po pewnym czasie nast
ę
puje tendencja do osłabiania tegotypu powi
ą
za
ń
;2)
integracja krajów o zbli
ż
onym poziomie rozwoju gospodarczego
– je
ż
eli wyst
ę
puj
ą
tendencjedo koncentracji czynników produkcji w niektórych tylko regionach i krajach integruj
ą
cego si
ę
 ekonomicznie obszaru. W przypadku, gdy koniunktura jest słaba, konkurencja ze strony krajówo wi
ę
kszej zdolno
ś
ci konkurencyjnej mo
ż
e te
ż
powodowa
ć
w innych integruj
ą
cych si
ę
krajachbezrobocie.
INTEGRACJA MI
Ę
DZYNARODOWA I PONADNARODOWA A SUWERENNO
ŚĆ
PA
Ń
STWSuwerenno
ść
– to prawo do wył
ą
cznego decydowania przez pa
ń
stwo o jego sprawachwewn
ę
trznych i stosunkach zewn
ę
trznych. W zakres stosowanego w prawie mi
ę
dzynarodowympoj
ę
cia suwerenno
ś
ci wchodz
ą
tzw. zwierzchnictwa:
1) terytorialne
– wył
ą
czno
ść
władzy pa
ń
stwa na jego terytorium,
2) osobowe
– wył
ą
czno
ść
władzy pa
ń
stwa wobec jego obywateli.
Integracja mi
ę
dzynarodowa
nie stwarza formalnego zagro
ż
enia dla suwerenno
ś
ci pa
ń
stwczłonkowskich. Tworzone organy koncentruj
ą
swoj
ą
uwag
ę
na koordynacji wewn
ę
trzneji zagranicznej polityki poszczególnych pa
ń
stw, wydaj
ą
zalecenia, którym pa
ń
stwa członkowskie niemusz
ą
podporz
ą
dkowa
ć
si
ę
. Zalecenia te s
ą
propozycjami, sugestiami, czy te
ż
 
ż
yczeniami wobeckrajów członkowskich, nabieraj
ą
one mocy prawnej dopiero po zatwierdzeniu przez rz
ą
dyposzczególnych pa
ń
stw i przekształceniu ich w uchwały, zarz
ą
dzenia lub inne krajowe akty prawne.
Integracja ponadnarodowa
– instytucje integracyjne wydaj
ą
rozporz
ą
dzenia dyrektywy orazpodejmuj
ą
decyzje obligatoryjne dla pa
ń
stw członkowskich
dyrektywy
– wi
ążą
pa
ń
stwa, do których s
ą
skierowane, w zakresie wyników jakie powinny by
ć
 osi
ą
gni
ę
te, pozostawiaj
ą
c władzom pa
ń
stwowym swobod
ę
wyboru oraz
ś
rodków;
decyzje
– obowi
ą
zuj
ą
w cało
ś
ci strony, do których s
ą
skierowane;
rozporz
ą
dzenia
– maj
ą
zasi
ę
g ogólny, obowi
ą
zuj
ą
w cało
ś
ci i s
ą
bezpo
ś
rednio stosowane wewszystkich pa
ń
stwach.
MODELE I MECHANIZMY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ:Model integracji
– cało
ś
ciowy obraz układu integracyjnego obejmuj
ą
cy zespół jego głównychwła
ś
ciwo
ś
ci, w tym zwłaszcza podział kompetencji mi
ę
dzy organami mi
ę
dzynarodowymi lubponadnarodowymi a rz
ą
dami pa
ń
stw członkowskich oraz mi
ę
dzy centralnymi o
ś
rodkami władzygospodarczej a rz
ą
dami pa
ń
stw członkowskich oraz mi
ę
dzy centralnymi o
ś
rodkami władzygospodarczej w poszczególnych krajach a przedsi
ę
biorstwami
Mechanizm integracji
– jest poj
ę
ciem w
ęż
szym od modelu i obejmuje zasady funkcjonowania rynkumi
ę
dzynarodowego oraz jego zwi
ą
zki z rynkami poszczególnych pa
ń
stw członkowskich

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->