Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 2078

Diari Més 2078

Ratings: (0)|Views: 1,338 |Likes:
Published by DiariMes
Diari gratuït del Camp de Tarragona
Diari gratuït del Camp de Tarragona

More info:

Published by: DiariMes on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2012

pdf

text

original

 
Dimecres, 4 de juliol de 2012núm. 2.078www.diarimes.com
TARRAGONA
Els comerciants rebennegativament la reformade liberalització delcomerç proposada
Aquesta, anunciada per Rajoy, preveu ampliarels horaris en dies laborables de 72 a 90 hores ipassar de vuit a deu els festius autoritzats.
 
P2
REUS
Els Mossos d’Esquadrainvestigaran els aldarullssucceïts a les portes delPalau Municipal
Segons la CUP, «diferents agents van propiciaragressions a les persones que es manifestavenper general aldarulls».
 
P8
RASQUERA
Un jutjat deTarragonaparalitzacautelarmentla plantació
La jutgessa suspèn lacreació de l’empresa quel’havia d’emparar.
 
P12
Aprendre,divertir-se irefrescar-sesón les basesdel Campusd’Estiu TEC
ESPORTS
 
El col·legiSant Pau Apòstol aculldes de fa una setmanaaquest esdeveniment, queenguany arriba a la quartaedició i que s’allargarà finsal 10 d’agost.
 
P16
Una nena, realitzant un llançament durant una activitat realitzada ahir.
CRISTINA AGUILAR
Andrés Iniesta compra una casa albarri de sant Antoni d’Altafulla
SOCIETAT
 
Els veïns afirmen que el jugador del FC Barcelona, que diumenge es casarà alCastell de Tamarit i que ja ha visitat la vila, hauria adquirit un xalet com a segona residència.
P11
TARRAGONA
Denuncien en el darrerany i mig 18 abocamentsincontrolats al polígonRiuclar.
 
P3
Els joves exposen lesseves investigacions alsPremis Nobel.
 
P4
El Port veu incrementatel tràc de mercaderiesen un 21% entre gener imaig.
 
P5
El ‘Mulla’t’ comptaràenguany amb laparticipació de vuitpiscines.
 
P6REUS
La casa on va néixerFortuny obrirà portes ala primavera del proper2013.
 
P9
Les piscines de la ciutat,amb preus més cars imenys descomptes.
 
P10ESPORTS
El Nàstic lamenta queRubén Pérez no hagirenovat, i el futbolista esqueixa de canvis en lesnegociacions.
 
P14
La Pobla anuncia queSongo’o i Aarón nosegueixen.
 
P14
El Moritz CE Vendrellpresenta quatre caresnoves per a la properatemporada.
 
P15
AVUI
 
2
diarimés
04/07/2012
TARRAGONA
A.Porta/JM.Salvat
La reforma de liberalització delcomerç que proposa el Governespanyol de Mariano Rajoy i quepreveu ampliar els horaris co-mercials en dies laborables de 72a 90 hores setmanals i passar devuit a deu els festius autoritzatsd’obertura comercial al llarg del’any no ha estat ben rebuda pelspetits comerciants, que es veuenamenaçats.La mesura, segons el petit co-merç, no suposaria ni més con-sum ni més ocupació. «Està de-mostrat que tot i obrir més horeses ven el mateix, però en canvi,hi ha més despeses, perquè sónmés hores de feina», assegura elpresident de l’associació Via T deTarragona, Joan Blázquez. Tam- bé és del mateix parer el secretaride la Confederació de Comerç deCatalunya, Miguel Ángel Fraile,que desmenteix que obrir méshores suposi aconseguir mésvendes i ocupació. «A nosaltresja ens agradaria que fos així»,apunta.A més, Fraile assegura que lanova norma generarà proble-mes als petits botiguers, que enel 47% dels casos treballen sols ique a partir d’ara es veurien obli-gats a contractar un altre treba-llador per poder obrir més hores.Ho corrobora també Blázquez:«Molts botiguers haurien de sa-cricar-se i quedar-se sense niuna hora per viure».Des de la Confederació deComerç també insisteixen quela reforma suposaria dicultatsper la conciliació familiar delscomerciants, ja que assegurenque un 65% dels dependents delpetit comerç són dones, segonsdades pròpies.Així, els petits comerciantsno dubten que aquesta libera-lització horària busca afavorir,principalment, el model comer-cial de grans superfícies. «Sabemque l’avantatge només és peraquest tipus de comerç», alertaBlázquez. Per la seva banda, Frai-le assegura que la reforma horà-ria vol «facilitar» el traspàs de lademanda dels clients d’un modeld’èxit del petit comerç urbà comel català a un model de granscompanyies.La reforma també ha posat enalerta els comerciants de Reus.Jacint Pallejà, president del Tombde Reus, també insisteix queel fet d’incrementar les horesd’obertura «no farà que creixinles despeses del públic». «El quedemanem és que la legislació ensequipari en igualtat de condici-ons amb els grans equipamentscomercials», afegeix.Qui també es mostra molestaamb la reforma és Leonor Bartolí,d’Unió de Botiguers de Reus. «Elsgrans magatzems haurien de te-nir el mateix horari que nosaltresi no gaudir d’uns privilegis queno sé ns a quin punt s’han gua-nyat, ja que nosaltres generem el80% d’ocupació i els nostres be-necis els invertim en el territori.Ells, en canvi, només generen el20%», reclama Bartolí.
Zones turístiques
En el marc d’aquesta reforma, elGovern espanyol també demanaque les comunitats declarin zo-nes de gran auència turística elsmunicipis que compleixin certsrequisits, i així es determinaranalmenys catorze ciutats turísti-ques a Espanya, on es delimitariauna zona de llibertat d’oberturacomercial. Es tracta de municipisque comptin, en el seu respectiuàmbit territorial, amb més de200.000 habitants i una eleva-da ocupació hotelera o un elevatnombre de passatgers en creuersturístics, i una d’aquestes catorzeciutats seria Barcelona.En aquest sentit, Fraile destacaque actualment, les poblacionsturístiques ja obren el comerçmés enllà dels dies feiners; pertant, al seu parer, la qüestió enaquests casos «ja està resoltaamb el model actual».Per la seva banda, el presidentde Pime, Josep González, va de-manar ahir que la normativa deliberalització d’horaris comerci-als es limiti «a certes àrees i artè-ries per millorar el consum turís-tic» i que no s’estengui durant totl’any. González també coincideixa lamentar que la mesura podriaafectar negativament el petitcomerç, que es veuria obligat acontractar mà d’obra addicionalper obrir els dies festius, mentreque només afavoriria les granssuperfícies.
Joan Blázquez: «No perobrir més hores hi hauràni més vendes ni mésocupació»
COMERÇ
La liberalització horària no suposaràmés consum, segons els comerciants
El petit comerç s’hi posiciona en contra perquè es veu amenaçat per aquesta reforma impulsada pel Govern espanyol
CRISTINA AGUILAR
Imatge d’arxiu d’un comerç de Tarragona.
El Govern recorreràal TC si es dilapidael model català
El portaveu del Govern,Francesc Homs, va avançarahir que el Govern recorreràal Tribunal Constitucionalsi la reforma de Rajoy vol«dilapidar» el model comer-cial català. En una entrevis-ta a Catalunya Ràdio, Homsva apostar per una resposta«clara i nítida» per defen-sar un model que ha funci-onat sempre a Catalunya,que es basa en l’acord ambels comerciants, la defensadel petit comerç i una es-tructuració dels centres demunicipis. Després que elpresident espanyol fes pú- bliques les seves intencionsde liberalitzar els horaris deles botigues, Homs conside-ra que la proposta vulneracompetències i a Catalunyaes carregaria «un model queha funcionat». «És un sorollde fons que feia temps quese sentia», va reconèixerHoms, que va assegurar quede forma ocial el Governespanyol no ho ha comuni-cat. És per això que va pun-tualitzar que si el planteja-ment del Govern espanyoles concreta tal com ha trans-cendit i es converteix en llei,la Generalitat ho recorreriaal Tribunal Constitucional.Per a Homs, la perspectivade Madrid sobre comerçés diferent de la catalana.Aquí, segons el portaveu,abans que res preval el pac-te amb el sector i qualsevolmodicació en l’àmbit d’ho-raris comercials s’ha de feramb els botiguers.
ACN
 
3
04/07/2012
diarimés
TARRAGONA
Laia Díaz
La Unitat de Medi Ambient(UMA) de la Guàrdia Urbana deTarragona ha denunciat en eldarrer any i mig un total de di-vuit abocaments incontrolats alpolígon Riuclar. En molts casoses tractava de deixalles, materialindustrial i runa, però en alguncas també es van trobar bombo-nes de gas i butà o, ns i tot, do-cumentació d’alguna empresa.Del total, únicament es van lo-calitzar una dotzena de respon-sables dels abocaments que vanser pertinentment denunciats.Ara bé, de tres dels abocamentsno s’ha pogut determinar el cul-pable, mentre que els altres tresencara se n’està fent un segui-ment. Fins al moment, tots elsabocaments localitzats han estatnetejats per la brigada.Quan es detecta un tipusd’infracció (en algun cas són elsmateixos veïns els que ho de-nuncien), l’agent que ho localitzarealitza un reportatge fotogràcdel que s’ha trobat, posterior-ment es realitza un informe quees deriva al Departament deMedi Ambient perquè ho tramitii, en el cas que es detecti l’infrac-tor, se l’obliga a netejar-ho i si nose’l localitza s’encarrega de reti-rar la runa i les deixalles la briga-da municipal.Durant el 2011, la UMA va ferun total de 210 hores de patru-llatge pels polígons industrials,526 en urbanitzacions de la ciu-tat i 914 per rutes mediambien-tals, és a dir, 1.650 hores de vigi-lància de delictes contra el MediAmbient. Pel que fa a la detecciód’abocaments arreu de la ciutat,durant els primers nous mesosdel 2011, l’UMA en va localitzar73, un 15% menys que durant elmateix període del 2010.
Reordenació del trànsit
En aquest mateix polígon, dinsdel projecte de millora dels polí-gons industrials, s’ha reordenattot el trànsit.En els següents vials, carrerde l’Or, del Plom, del Granit,de l’Estany i del Mercuri, s’hanestablert sentits únics de circu-lació en diversos trams amb lanalitat de millorar-ne la segu-retat i, al mateix temps, resoldreel dècit d’estacionament ques’havia originat en els darrerstemps per l’expansió i el continucreixement que ha experimentataquest polígon.Per fer tots els canvis de senya-lització, es van coordinar l’Àreade Treball i Activació Econòmi-ca, que va adquirir el material desenyalització; el Servei Munici-pal d’Ocupació, que va facilitarmà d’obra dels plans d’ocupació,i la Brigada Municipal, que va fa-cilitar els operaris i maquinàriade senyalització.
MEDI AMBIENT
En un any, detectendivuit abocamentsincontrolats alpolígon Riuclar
La Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbanaha localitzat una dotzena d’infractors
cEDIDA
La majoria d’abocaments localitzats al polígon Riuclar són de runa i deixalles.
Durant els nou primersmesos del 2011 es vantrobar 73 abocamentsarreu de la ciutat

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->