Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs de Legislatie Rutiera

Curs de Legislatie Rutiera

Ratings: (0)|Views: 129|Likes:
Published by black_knight200044

More info:

Published by: black_knight200044 on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
www.carnetauto.ro
 1
 LEGISLA
ł
IE RUTIER
Ă
 
Acte normative care reglementeaz
ă
circula
Ń
ia rutier
ă
în România:
 
Ordonan
Ń
a de Urgen
Ńă
nr. 195/2002 privind circula
Ń
ia pe drumurile publice;
 
Hot
ă
rârea Guvernului România nr. 85/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonan
Ń
ei.
CLASIFICAREA DRUMURILOR PUBLICE
a)
 
De interes republican: 1. autostr
ă
zi;2. drumuri na
Ń
ional – calot
ă
ro
ş
ie;
b)
 
De interes local: 1. drumuri jude
Ń
ene – calot
ă
albastr
ă
;2. drumuri comunale – calot
ă
galben
ă
sau alb
ă
;3. drumuri din interiorul localit
ăŃ
ilor – str
ă
zi, bulevarde etc.
c)
 
De exploatare – nu sunt deschise circula
Ń
iei publice – sunt marcate la intrare cu inscrip
Ń
ii vizibile.
SENS DE CIRCULA
ł
IE –
reprezint
ă
partea drumului public pe care toate vehiculele circul
ă
în acela
ş
i sens f 
ă
r
ă
s
ă
 fie necesar
ă
o semnalizare specific
ă
a sensurilor.
D
rumurile au dou
ă
sensuri de circula
Ń
ie separate între ele de axa drumului care poate fi imaginar
ă
sau materializat
ă
 prin marcaj longitudinal discontinuu sau continuu, simplu sau dublu.
A
xa drumului public este diferit
ă
de axa geometric
ă
(axa de simetrie).
DRUMUL CU SENS UNIC –
drumul public pe care circula
Ń
ia se desf 
ăş
oar
ă
într-un singur sens.
BAND
Ă
DE CIRCULA
ł
IE
spa
Ń
iul longitudinal al p
ă
r
Ń
ii carosabile, materializat sau nu prin marcaje dac
ă
are ol
ăŃ
ime corespunz
ă
toare pentru circula
Ń
ia cu u
ş
urin
Ńă
a unui
ş
ir de vehicule.
BENZI CE CIRCULA
ł
IE CU DESTINA
ł
IE SPECIAL
Ă
 
a)
 
B
and
ă
suplimentar
ă
pentru vehicule lente – în general pe drumurile publice în ramp
ă
.
b)
 
B
and
ă
destinat
ă
mijloacelor de transport în comun – PE ACESTE BENZI, CELELALTE VEHICULE
NU
AU VOIES
Ă
CIRCULE – se subîn
Ń
elege c
ă
nu au voie s
ă
opreasc
ă
sau s
ă
sta
Ń
ioneze.
c)
 
B
anda de stocare – în zona de preselectare a intersec
Ń
iilor. De obicei sunt prev
ă
zute cu semafoare care lucreaz
ă
 diferen
Ń
iat pentru virajul la stânga.
d)
 
B
anda de deaccelerare
e)
 
B
anda de accelerare
f)
 
B
anda de circula
Ń
ie reversibil
ă
– situat
ă
lâng
ă
axul drumului, destinat
ă
circula
Ń
iei autovehiculelor într-un sens saualtul, în func
Ń
ie de intensitate traficului.
g)
 
B
anda de siguran
Ńă
– se materializeaz
ă
numai pe autostr
ă
zi; se folose
ş
te numai în cazuri extreme: defec
Ń
iuni tehnice;evitare de accidente, etc.
VEHICUL –
orice mijloc de transport care circul
ă
pe drumul public.
CONDUCERE PREVENTIV
Ă
Comportamentul rutier con
ş
tient care asigur
ă
contracararea accidentului de circula
Ń
ie prin:anticipare; evitare; alegerea celei mai bune variante (cu consecin
Ń
e minime); adaptarea la condi
Ń
ii de drum, trafic, meteo.
SEMNALIZAREA RUTIER
Ă
 
Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie s
ă
se conformeze semnifica
Ń
iei mijloacelor de semnalizare rutier
ă
,agentului de circula
Ń
ie
ş
i ale conduc
ă
torilor de vehicule.
CLASIFICARE:
1.
 
Indicatoare rutiere;2.
 
Marcaje rutiere;3.
 
Semnale luminoase;4.
 
Semnalele agentului de circula
Ń
ie;5.
 
Semnalele conduc
ă
torilor de vehicule.
INDICATOARE RUTIERE
 
www.carnetauto.ro
 2
 Indicatoarele se instaleaz
ă
, de regul
ă
, pe partea dreapt
ă
a sensului de mers. Se pot instala sau repeta
ş
i în partea stâng
ă
, înzona median
ă
a drumului, pe un refugiu ori spa
Ń
iu interzis circula
Ń
iei vehiculelor, deasupra p
ă
r
Ń
ii carosabile sau de cealalt
ă
 parte a intersec
Ń
iei, în loc vizibil pentru to
Ń
i participan
Ń
ii la trafic.Indicatoarele pot fi înso
Ń
ite de panouri cu semne adi
Ń
ionale con
Ń
inând inscrip
Ń
ii sau simboluri care le precizeaz
ă
,completeaz
ă
ori limiteaz
ă
semnifica
Ń
ia.Semnifica
Ń
ia unui indicator este valabil
ă
pe întreaga l
ăŃ
ime a p
ă
r
Ń
i carosabile.Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnifica
Ń
ia lui este valabil
ă
numai pentru banda sau benzileastfel semnalizate.I.
 
DE AVERTIZAREII.
 
DE REGLEMENTARE a) a priorit
ăŃ
ii; b) de interzicere sau restric
Ń
ie; c) de obligareIII.
 
DE ORIENTARE SI INFORMARE
I.
 
Indicatoare de avertizare
– au rolul de a avertiza participan
Ń
ii la trafic despre existen
Ń
a unui pericol pe drumulpublic, indicându-le
ş
i natura acestuia.
Nu
introduc reguli de circula
Ń
ie; îndeamn
ă
la o pruden
Ńă
sporit
ă
 
ş
iimplicit reducerea vitezei de deplasare.-
 
Form
ă
triunghiular
ă
, contur ro
ş
u, fond alb, înscris negru-
 
Se monteaz
ă
pe supor
Ń
i cu vârful în sus.
Obliga
Ń
ii –
La întâlnirea indicatoarelor de avertizare suntem obliga
Ń
i s
ă
reducem viteza de deplasare, m
ă
rim aten
Ń
ia.Pot fi înso
Ń
ite de panouri adi
Ń
ionale care arat
ă
distan
Ń
a între indicator
ş
i locul periculos sau lungimea sectoruluipericulos.
II.
 
Indicatoare de reglementare
– au rolul de a în
ş
tiin
Ń
a participan
Ń
ii la trafic despre obliga
Ń
iile, restric
Ń
iile
ş
iinterdic
Ń
iile speciale pe care trebuie s
ă
la respecte.
a)
 
Indicatoare de reglementarea priorit
ăŃ
iiR
eglementeaz
ă
ordinea de trecere într-o intersec
Ń
ie.1.
 
Indicatorul „
OPRIRE
” – form
ă
octogonal
ă
, fond ro
ş
u, înscris alb „STOP”, se monteaz
ă
în intersec
Ń
iilelipsite de vizibilitate
Obliga
Ń
ii
:Se opre
ş
te la întâlnirea acestui indicator în locul în care avem vizibilitate maxim
ă
,
ă
r
ă
a p
ă
trunde în intersec
Ń
ie.
Asigurarea de face din pozi
Ń
ia oprit.
Se acord
ă
prioritate tuturor vehiculelor care circul
ă
în intersec
Ń
ie, indiferent de direc
Ń
ia de mers.În situa
Ń
ia existen
Ń
ei marcajului de oprire, oprirea se face f 
ă
r
ă
a dep
ăş
i linia continu
ă
transversal
ă
.În anumite intersec
Ń
ii poate fi presemnalizat cu indicatorul „Cedeaz
ă
trecerea” înso
Ń
it de pl
ă
cu
Ńă
adi
Ń
ional
ă
unde este înscris
ă
distan
Ń
a
ş
i inscrip
Ń
ia „STOP”.2.
 
Indicatorul „
CEDEAZ
Ă
TRECEREA”
– form
ă
triunghiular
ă
, vârful în jos, contur ro
ş
u, fond alb.Se monteaz
ă
la intrarea în intersec
Ń
ii cu vizibilitate.
Obliga
Ń
ii
:Se reduce viteza, se asigur
ă
, se acord
ă
prioritate tuturor vehiculelor care circul
ă
prin intersec
Ń
ie indiferent din ce parte vin.Poate fi presemnalizat cu acela
ş
i indicator prev
ă
zut cu o pl
ă
cu
Ńă
adi
Ń
ional
ă
unde este înscris
ă
unde este înscris
ă
distan
Ń
apân
ă
la cotul intersec
Ń
iei3.
 
Indicatorul „
TRECERE LA NIVEL CU O CALE FERAT
Ă
SIMPL
Ă
SAU DUBL
Ă
, F
Ă
R
Ă
 BARIERE”
.
Obliga
Ń
ii
:Se opre
ş
te în dreptul indicatorului f 
ă
r
ă
a-l dep
ăş
i.Se asigur
ă
de prezen
Ń
a ternului sau a altor vehicule feroviare, INDIVIDUAL.4.
 
Indicatorul „
PRIORITATE PENTRU CIRCULA
ł
IA DIN SENS INVERS”
.Se monteaz
ă
de-a lungul drumului, pe por
Ń
iuni de drum îngustat. Este precedat de indicatorul „DRUM ÎNGUSTAT”.
Obliga
Ń
ii
:Se opre
ş
te pentru acordarea priorit
ăŃ
ii vehiculelor care circul
ă
din sens invers; acestea vor întâlni obligatoriu„PRIORITATE FA
łĂ
DE CIRCULA
ł
IA DIN SENS INVERS”.5.
 
Indicatorul „
Drum cu prioritate”/ 
Sfâr
ş
it de prioritate”
.
b)
 
Indicatoare de interzicere sau restric
Ń
ie
Semnifica
Ń
ia indicatoarelor de interzicere sau restric
Ń
ie începe sau este aplicabil
ă
din dreptul acestor indicatoare.În lipsa unei semnaliz
ă
ri care s
ă
precizeze lungimea sectorului pe care se aplic
ă
reglementarea, sau a unor indicatoare care s
ă
 anun
Ń
e sfâr
ş
itul interdic
Ń
iei sau al restric
Ń
iei, semnifica
Ń
ia acestor indicatoare înceteaz
ă
în intersec
Ń
ia cea mai apropiat
ă
.Se interzice, pe anumite drumuri sau sectoare de drum, circula
Ń
ia în ambele sensuri, sau într-un singur sens, seinterzice accesul tuturor vehiculelor sau numai al unei categorii de vehicule sau vehicule ce dep
ăş
esc o anumit
ă
mas
ă
,lungime, l
ăŃ
ime sau în
ă
l
Ń
ime, de asemenea se impun limit
ă
ri de vitez
ă
, se interzice efectuarea anumitor manevre.Au form
ă
rotund
ă
, contur Ro
ş
u.
c)
 
Indicatoare de obligare
Se arat
ă
direc
Ń
ia în care trebuie s
ă
circule (prin s
ă
ge
Ń
i), locul pe unde trebuie s
ă
circule (pietonii, bicicli
ş
tii)
 
 
www.carnetauto.ro
 3
 În general rotunde, fond albastru.Indicatorul „
LA DREAPTA
” – virajul la dreapta este obligatoriu. Are dou
ă
variante.Indicatorul 1: s
ă
geat
ă
orizontal
ă
alb
ă
. Indicatorul 2: aten
Ń
ie, s
ă
geata are „codi
Ńă
”.La indicatorul 1 – f 
ă
r
ă
a-l dep
ăş
i, la indicatorul 2 dup
ă
dep
ăş
irea lui (este montat în col
Ń
ul intersec
Ń
iei).
III.
 
Indicatoare de orientare
ş
i informare.
 Au rolul de a îndruma, de a furniza indica
Ń
ii ce pot fi utile.
Panouri adi
Ń
ionale
Indicatoarele pot fi înso
Ń
ite de panouri adi
Ń
ionale cu inscrip
Ń
ii sau simboluri care le precizeaz
ă
semnifica
Ń
ia.
MARCAJE RUTIERE
a)
 
Longitudinale:-
 
de separare a sensurilor de circula
Ń
ie: discontinuu, continuu, dublu, mixt;-
 
de delimitare a benzilor: cu circula
Ń
ie normal
ă
, cu circula
Ń
ie reversibil
ă
, de accelerare, de deaccelerare, destocare, pentru vehicule lente, destinate mijloacelor de transport în comun, delimitare a p
ă
r
Ń
ii carosabile.b)
 
Transversale:-
 
de oprire;-
 
de cedare a trecerii;-
 
de traversare pentru pietoni;-
 
de traversare pentru bicicli
ş
ti;-
 
pentru spa
Ń
ii interzise;-
 
pentru spa
Ń
ii înguste.Marcajul longitudinal format dintr-o linie continu
ă
simpl
ă
sau dubl
ă
,interzice trecerea cu vehiculul peste el.Marcajul format dintr-o linie continu
ă
aplicat
ă
pe bordura trotuarului sau la marginea p
ă
r
Ń
ii carosabile, interzice sta
Ń
ionareavehiculelor pe aceea parte a drumului.Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinu
ă
simpl
ă
sau dubl
ă
permite trecerea peste aceasta.Marcajul longitudinal format dintr-o linie continu
ă
 
ş
i una discontinu
ă
al
ă
turate are pentru conduc
ă
torul de vehicul,semnifica
Ń
ia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
SEMNALE LUMINOASEa)
Ale semaforului electric. SINGURUL semnal care permite intrarea în intersec
Ń
ie este cel de culoare VERDE.În cazul în care sunt aplicate s
ă
ge
Ń
i direc
Ń
ionale se va circula numai în direc
Ń
ia sau direc
Ń
iile indicate.
Se interzice intrarea într-o intersec
Ń
ie chiar dac
ă
semnalul luminos ori un indicator de prioritate permis
ă
, dac
ă
 din cauza aglomer
ă
rii circula
Ń
iei conduc
ă
torul de vehicul risc
ă
s
ă
r
ă
mân
ă
imobilizat, stânjenind sau împiedicânddesf 
ăş
urarea traficului.
Semnalul de culoare RO
Ş
IE interzice trecerea. Se va opri înaintea marcajului de oprire sau, dup
ă
caz, traversare depietoni, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dac
ă
semnalul este instalat deasupra sau de cealalt
ă
parte a intersec
Ń
iei
ş
inu exist
ă
marcaje de oprire, conduc
ă
torii de vehicule vor opri înainte de col
Ń
ul intersec
Ń
iei.Semnalul de culoare GALBEN
Ă
, împreun
ă
cu cel de culoare ro
ş
ie interzic trecerea.
b)
Semnalul l
ă
mpii cu lumin
ă
galben
ă
intermitent
ă
are rol de avertizare, oblig
ă
la reducerea vitezei, permite trecerea, curespectarea semnaliz
ă
rii rutiere
ş
a regulilor de circula
Ń
ie aplicabile în acest loc.
c)
Semnalele cu lumini alternativ intermitente
ş
i avertizare sonor
ă
la trecerile la nivel cu calea ferat
ă
– nu permit trecerea.
SEMNALE AGENTULUI DE CIRCULA
ł
IE
Se respect
ă
cu prec
ă
dere fa
Ńă
de celelalte semne sau reguli de circula
Ń
ie.
 
Bra
Ń
ul vertical: oprire pentru toate vehiculele
ş
i pietonii care se apropie de intersec
Ń
ie.
 
Bra
Ń
ul orizontal: oprire pentru vehiculele
ş
i pietonii care dac
ă
ar continua deplasarea ar intersecta bra
Ń
ulagentului de circula
Ń
ie.
 
Balansarea în plan vertical a unei lumini ro
ş
ii pe timp de noapte înseamn
ă
oprire pentru conduc
ă
torii devehicule care se îndreapt
ă
spre aceast
ă
lumin
ă
.
 
Mi
ş
carea bra
Ń
ului în plan vertical înseamn
ă
reducerea vitezei. Rotirea vioaie a bra
Ń
ului înseamn
ă
m
ă
rireavitezei.
 
La semnalul agen
Ń
ilor de circula
Ń
ie care înso
Ń
esc coloane oficiale de autovehicule, conduc
ă
torii de vehiculesunt obliga
Ń
i s
ă
opreasc
ă
vehiculele în afara p
ă
r
Ń
ii carosabile sau cât mai aproape de bordur
ă
, pân
ă
la trecereacoloanei.
SEMNALE CONDUC
Ă
TORILOR DE VEHICULE
Luminoase, sonore, cu bra
Ń
ul.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
malinova liked this
malinova liked this
YoYo93 liked this
malinova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->