Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KAMU KURUMLARI WEB SAYFALARI

KAMU KURUMLARI WEB SAYFALARI

Ratings:
(0)
|Views: 15|Likes:
Published by esgokk
KAMU KURUMLARI NTERNET STELER STANDARTLARINA GÖRE MLL
EGTM BAKANLIGI, MLL KÜTÜPHANE, STANBUL BELEDYES, ANKARA
VALLG NTERNET STELERNN BLG SUNMA ETKNLKLERNN
TÜRKYE. GOV.TR LE KARSILASTIRILMASI
KAMU KURUMLARI NTERNET STELER STANDARTLARINA GÖRE MLL
EGTM BAKANLIGI, MLL KÜTÜPHANE, STANBUL BELEDYES, ANKARA
VALLG NTERNET STELERNN BLG SUNMA ETKNLKLERNN
TÜRKYE. GOV.TR LE KARSILASTIRILMASI

More info:

Published by: esgokk on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2012

pdf

text

original

 
9th I 
NTERNATIONAL
ONFERENCE ON
NOWLEDGE,
 E 
CONOMY &
 M 
ANAGEMENT
P
ROCEEDINGS
ULUSLAR ARASI 
 
9. B
LG
,
 E 
KONOM
VE
ÖNET
M
ONGRES
 
 B
LD
R
LER
 Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek
63
KAMU KURUMLARI
NTERNET S
TELER
STANDARTLARINA GÖRE M
LL
 E
Ğ
T
M BAKANLI
Ğ
I, M
LL
KÜTÜPHANE,
STANBUL BELED
YES
, ANKARAVAL
L
Ğ
 
NTERNET S
TELER
N
N B
LG
SUNMA ETK
NL
KLER
N
NTÜRK
YE. GOV.TR
LE KAR
Ş
ILA
Ş
TIRILMASI
Esra G. Kaygısız
*
 
Özet
nternetin yaygınla
ş
masıyla ortaya çıkan bilgi toplumu, sürekli geni
ş
leyen bilgi a
ğ
ına dâhil olan ve a
ğ
dakide
ğ
i
ş
ikliklerden etkilenen bireyler, kurumlar, kurulu
ş
lar ve toplumlardan olu
ş
maktadır. Bilgi toplumunun birerparçası olan bilgi ça
ğ
ı bireyleri, devasa bilgi a
ğ
ından bilgi almanın yanı sıra bilgi katarak a
ğ
ile paralel biretkile
ş
im içindedirler. Bu nedenle internet hem en önemli bilgi eri
ş
im aracı hem de bireylerin, kurumların vetoplumların kendini ifade etmedeki en önemli aracı haline gelmi
ş
tir.
nternet ile ortaya çıkan etkile
ş
im, tüm süreçlerde oldu
ğ
u gibi kamusal alandaki kurumları da de
ğ
i
ş
imeyöneltmi
ş
tir. Türkiye’de bu de
ğ
i
ş
im 2003 yılından sonra yo
ğ
unla
ş
arak e-Dönü
ş
üm olarak adlandırılmı
ş
tır. Busüreçte kamu kurumları kendi internet sitelerini olu
ş
turmaya ba
ş
lamı
ş
ve kamusal bilginin vatanda
ş
lara dahakolay, hızlı ve etkin aktarılmasına çalı
ş
ş
lardır.Ancak kamu web sayfalarının tasarlanması ve hazırlanmasında çe
ş
itli sorunlar ve hatalar ortaya çıkması üzerinebu karga
ş
ayı önlemek için Türksat A.
Ş
. tarafından, “Kamu
nternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi(KAK
S)” hazırlanmı
ş
tır.Ancak kamu web sayfalarının tamamının KAK
S’ e göre hazırlandı
ğ
ını söylemek maalesef mümkün de
ğ
ildir.Bu çalı
ş
mada Milli E
ğ
itim Bakanlı
ğ
ı, Milli Kütüphane,
stanbul Belediyesi, Ankara Valili
ğ
i internet sitelerininKAKIS standartlarına uygunlu
ğ
u incelenmi
ş
ve inceleme sonuçlarına göre bilgi sunma etkinlikleri e-devletportalı sitesi (www.turkiye.gov.tr) ile kar
ş
ıla
ş
tırılmı
ş
tır. Çalı
ş
manın amacı, kamu web sayfalarının KAK
S’egöre yeniden hazırlanmaları gerekti
ğ
i vurgulamaktır.
Anahtar sözcükler:
e–Devlet, kamu Internet siteleri, KAKIS, Web Eri
ş
ilebilirli
ğ
i.
Abstract
Information society that is emerging with the spread of the Internet includes the ever-expanding network of information and network with individuals affected by the changes, institutions, organizations and communitiescomposed. Information society individuals, who are part of this information age, are always in a parallelinteraction with the network as well as getting and adding information. So that internet has become the mostimportant information and access tool as well as individuals, institutions and societies for conveying tothemselves.This interaction has led the public institutions to do changes. In Turkey this change has named as e-conversionafter 2003. In this process public institutions has began publishing web sites and trying transfer quick, easy andeffective public information to citizens.However, the design and preparation of public web pages emerged various problems and bugs. So Türksatprepared “Public Institutions Web Site Standards and Recommendations Guide (KAKIS)”. But to say that publicweb sites has prepared by KAK
S, is not possible.In study, Turkey Ministry of Education, National Library, Municipality of Istanbul, Ankara Governor's Office’sweb sites compliance examined to the standards of KAKIS. And by the results their presentation of informationstyles compared with Turkey e-government web site. The aim of this study, public web sites must be preparedwith the compliance of KAKIS standards.
Keywords:
e-government, Public Web Sites, KAKIS, Web Accesibility,
*
Ö
ğ
retin Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, O
ğ
uzeli Meslek Yüksekokulu, kaygisiz@gantep.edu.tr
 
9th I 
NTERNATIONAL
ONFERENCE ON
NOWLEDGE,
 E 
CONOMY &
 M 
ANAGEMENT
P
ROCEEDINGS
ULUSLAR ARASI 
 
9. B
LG
,
 E 
KONOM
VE
ÖNET
M
ONGRES
 
 B
LD
R
LER
 Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek
64
Giri
ş
 
Bilgi teknolojilerindeki hızlı geli
ş
meler, toplumsal yapıları yeniden
ş
ekillendirerekberaberinde bilgi ça
ğ
ı ya da bilgi toplumudur kavramlarını getirmi
ş
tir. Bu kavramlar, bireyselve toplumsal varolu
ş
un bütün süreçleri etkileyen; esnekli
ğ
i temel alan; belli teknoloji vesüreçlerin bütünle
ş
mesi odaklı; karma
ş
ık, etkile
ş
imli ve yaratıcı a
ğ
a dâhil olmayı gerektirenve hammaddesi bilgi olan bir dönü
ş
üm ve etkile
ş
im sürecinin adlarıdır.Bilgi teknolojilerinin yarattı
ğ
ı de
ğ
i
ş
im, devletin temel fonksiyonlarının yerine getirildi
ğ
iortamın niteliklerinin de de
ğ
i
ş
mesidir. Bu nedenle böyle bir dönemde, geçerli bilgininüretilmesi ve kullanılması ayrıca önemlidir (Çalık ve Sezgin, 2005: 57).Bilgi ça
ğ
ı sürecinde, kamusal kurum ve kurulu
ş
lar i
ş
lev ve çalı
ş
ma yöntemlerini yenidentasarlamalı ve kamu yönetiminde süreçlerden çok sonuçlara, kuralcılıktan çok yenilikçili
ğ
e vekıdemden çok liyakata önem vermeli ve yurtta
ş
- odaklı bir yönetim biçiminibenimsemelidirler (Ö
ğ
üt, 2009: 37).Türkiye’de kamu kurum ve kurulu
ş
larının bilgi ça
ğ
ının zorunlu kıldı
ğ
ı ko
ş
ullara uyumsa
ğ
laması 2003 yılından sonra yo
ğ
unla
ş
ş
ve e-dönü
ş
üm olarak adlandırılmı
ş
tır. Bu süreçtekamu kurumları, gerekli teknolojik dönü
ş
üm ve süreçleri tamamlayarak, kamusal bilgininkolay, hızlı aktarılmasını ve
ş
effafla
ş
masında ve daha geni
ş
kitlelere ula
ş
tırılmasında roloynayan internet sitelerini olu
ş
turmaya ba
ş
lamı
ş
lardır.Fakat kamu kurumların herhangi bir standart olmaksızın kendi internet sitelerini kurmaçabaları, beraberinde tasarım, dola
ş
ım, içerik ve eri
ş
ilebilirlik sorunlarını gündeme getirmi
ş
tir(Keskin ve Kaygısız, 2010: 235).Bu çerçevede, Türksat A.
Ş
. tarafından, akademisyenlerden olu
ş
an uzman bir grubun deste
ğ
ide alınarak kısa adı KAK
S olan “Kamu
nternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi”hazırlanmı
ş
tır.KAK
S, kamu web sitelerini kullanılabilirlik, eri
ş
ebilirlik, yazılım ve donanım, kullanımıniyile
ş
tirilmesi, sayfa yapısı, gezinim, sayfa ba
ş
lıkları, ba
ğ
lantılar, arama, resim içerikleri,ileti
ş
im, üst veri ba
ş
lıklarında standartla
ş
tırmaya yönelik resmi bir kılavuzdur.Çalı
ş
mada Milli E
ğ
itim Bakanlı
ğ
ı, Milli Kütüphane,
stanbul Belediyesi, Ankara Valili
ğ
iinternet sitelerinin KAKIS standartlarına uygunlu
ğ
u incelenmi
ş
ve inceleme sonuçlarına görebilgi sunma etkinliklerini e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr ) ile kar
ş
ıla
ş
tırılmı
ş
tır.
1. E-devlet Sürecinde Türkiye ve Kamu Kurumları
Bilgi toplumu, bilginin temel “güç” unsuru ve
 
kaynak oldu
ğ
u, bilgi üretimi ve ileti
ş
imininyaygınla
ş
ğ
ı, bilgi çalı
ş
anlarının sürekli arttı
ğ
ı, ö
ğ
renmenin ve bilgilenmenin kaçınılmaz halegeldi
ğ
i yeni toplumsal ve ekonomik dönemi temsil etmektedir.Bilginin bir amaçtan çok ya
ş
amın her a
ş
amasına yön veren bir araç haline geldi
ğ
i bilgitoplumunda, bilgi aynı zamanda bir hayat biçimi, dü
ş
ünme ve ya
ş
am tarzıdır (Fındıkçı, 1998:83). Bilgi ça
ğ
ının bireysel, kurumsal ve siyasal düzeylerde en büyük konusu, bilgiyi bilmek,bilgiyi bilmeyi sürdürmek, bilgiyi üretmek ve yeni bilgileri kesintisiz izlemektir (
Ş
im
ş
ek veÖ
ğ
üt, 1998: 279).Bilgi toplumunun ve 19.- 20. yüzyılın i
ş
ve kamu dünyalarını sarsan ve ekonomik geli
ş
melereyön veren bir dizi geli
ş
menin kayna
ğ
ı olan internet,
ş
effafla
ş
ma ve verimlilik ilkelerinibenimseyen yeni devlet anlayı
ş
ını ve bunu kolayla
ş
tırarak verimlili
ğ
i yükselten teknolojilerinkamu i
ş
lemlerinde tercih edilmesinde etkili olmu
ş
tur.
 
9th I 
NTERNATIONAL
ONFERENCE ON
NOWLEDGE,
 E 
CONOMY &
 M 
ANAGEMENT
P
ROCEEDINGS
ULUSLAR ARASI 
 
9. B
LG
,
 E 
KONOM
VE
ÖNET
M
ONGRES
 
 B
LD
R
LER
 Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek
65Bununla birlikte kamusal hizmetleri yerelle
ş
me, saydamlık, katılımcılık, esneklik, hesapverilebilirlik gibi güçlü e
ğ
ilimlerin yo
ğ
un baskısı altında yeniden
ş
ekillenmeye zorlanmı
ş
tır.Bunun sonucu olarak da daha önce ulus devletler tarafından vatanda
ş
lara verilen hizmetlerin,zamansal ve mekânsal sınırların ötesinden de verilebilmesine imkân sa
ğ
layan e-devletkavramı kullanılır olmu
ş
tur.E-devlet yönetiminde bili
ş
im teknolojilerinin stratejik kullanımı sayesinde, bilgi toplumununihtiyaçlarına cevap verebilecek, vatanda
ş
ı ve kurumları ile elektronik ortamda ileti
ş
imdebulunarak verimlili
ğ
i,
ş
effaflı
ğ
ı ve kalkınmayı sa
ğ
layacak bir yeniden yapılanma modelidir(Kuran, 2005: 12).Bir ba
ş
ka tanıma göre kamusal politika geli
ş
tirme sürecini güçlendirmek, kamu hizmetlerindeetkinlik sa
ğ
lamak ve demokratik süreçleri iyile
ş
tirmek için kamu idaresinde Bilgi ve
leti
ş
imTeknolojilerinin kullanılmadır (Bengshir, 2010: 21).Türkiye’de tüm kamu kurumlarında kullanılan internet uygulamalarının tek çatı altındabirle
ş
tirmek üzere, e-Devlet Kapısı olu
ş
turma Projesi öngörülmü
ş
tür. E-Devlet Kapısı Projesi,7 Kasım 2006 ‘da ba
ş
latılmı
ş
tır. Ula
ş
tırma Bakanlı
ğ
ı, projeye ili
ş
kin görev vesorumluluklarını Türksat Uydu Haberle
ş
me ve Kablo
ş
letme A
Ş
aracılı
ğ
ıyla yürütme kararıalarak çalı
ş
malara ba
ş
lamı
ş
tır.Türkiye’de ki e-devlet uygulamaları Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre arka sıralardayer almaktadır. 133 ülkenin bilgi teknolojileri alanındaki rekabet edebilirli
ğ
ini ortaya koyan2010-2011 Küresel Bilgi Teknolojileri Raporuna (The Global Information TechnologyReport) göre a
ğ
hazırlık indeksinde Türkiye 71. sırada yer almaktadır. Aynı raporun BTkullanımında e-devlet ba
ş
arısı indeksinde 87. ve kamusal e-hizmetler indeksinde 60. sırda yeralmaktadır (WEF: GITR, 2011:387).Bu sonuçlar Türkiye’nin e-devlet sürecinde geli
ş
mekte olan ülkelere göre oldukça gerilerdeoldu
ğ
unu ve bu nedenle kamusal alandaki mevcut süreçlerin süratle BT altyapısınauyarlanması ve bilgi eri
ş
imin kolayla
ş
tırılması; ulusal bilgi otobanlarına ve
ş
ebekelerineeri
ş
imin açık hale getirilmesi gerekti
ğ
ini göstermektedir.
2. Kamu
nternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi
Türkiye’de 2003 yılında ba
ş
layan e-dönü
ş
üm sürecinden önce ba
ş
layan kamu kurumlarınıninternet sitesi hazırlamaları, e-dönü
ş
üm süreci ile artmı
ş
ve bu süreçte Bilgi Edinme Kanunuile bir zorunluluk haline gelmi
ş
tir.Ancak artan kamu web sitelerinin standartlardan yoksun hazırlanmaları, tasarım süreçlerindefarklılıklar do
ğ
urmu
ş
, web sitelerinin kamusal bilgi aktarma amacına ula
ş
mayı engellemi
ş
vebirçok eri
ş
ilebilirlik sorunu ile ula
ş
ılması hedeflenen bilgi sunma hizmetlerini aksatmı
ş
tır.Kurum Internet sitelerinin içerik ve tasarım uyumunun sa
ğ
lanması amacıyla, e–dönü
ş
ümprojesi 2003 – 2004 yıllarına eylem planında, (Suba
ş
ıo
ğ
lu, 2000, s. 198) “Kamu Kurumları
nternet Sitesi Kılavuzu
nun hazırlanması istenmi
ş
tir (Keskin ve Kaygısız, 2010: 237).Kılavuz hazırlanma süreci, son olarak 8.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete'deyürürlü
ğ
e girerek Bilgi Toplumu Stratejisi ve 27 nolu Eylem Planı kapsamındaki, “Kamu
nternet Siteleri Standardizasyonu ve Barındırma Hizmeti” Eylemi’nin sorumlulu
ğ
u TürksatUydu Haberle
ş
me Kablo TV ve
ş
letme A.
Ş
’ ye verilmi
ş
tir. Bu çerçevede, Türksat A.
Ş
.tarafından “Kamu
nternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” hazırlanmı
ş
tır.Ayrıca 2007 yılında yürürlü
ğ
e giren bir Ba
ş
bakanlık Genelgesi ile de merkezi ve yereldüzeyde faaliyet gösteren bütün kamu kurum ve kurulu
ş
larının eri
ş
ime açacakları Internet

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->