Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PM Ispitna Pitanja

PM Ispitna Pitanja

Ratings: (0)|Views: 93 |Likes:

More info:

Published by: Zilha Hadžiselimović on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2012

pdf

text

original

 
ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA POLITIČKI MARKETING
 1.
 
Definicija politike
Politika definišemo kao svako ciljano angažovanje da se uredi zajednički život ljudi.
1.Smisleno-
racionalno/ djelovanje pojedinaca i njihovih organizacija koji težeciljanom ureĎenju društvene zajednice2. Svako djelovanje čiji je cilj da se jedna volja /konkretnog političkog subjekta/
nametne volji drugih subjekata3.Konzistentno , usta
ljeno, ponavljujuće djelovnje političkih subjekata, determirano prvilnošću ispoljavanja odreĎenih političkih faktora4. Funkcionisanje države kao ključne institucije modernog političkog života posredstvom kojeg s jedne strane institucionalizovana moć ka
o vlast, a s druge,
 postaje nemogućim prevoĎenjedruštvenih tendecija u obavezujuće /pravne/ norme.5.Oblikovanje i javno zastupanje objektivno različitih interesa i potrebaa članovazajednice uz opredjeljivanje za odreĎene vrste plotičkog ponašanja
6.
Svjesno stvaranje istorije i ureĎenje odnosa meĎu ljudima, te odnosa sa okolinom
2.
 
Marketing
 – 
definicija /Kotler
Kotler definiše marketing kao “društveni i upravljački proces kojim
- putem stvaranja,ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono
što im je potrebno ili što žele““Marketing je skup tehnika kojima je cilj da odreĎeni proizvod prilagode njegovomtržištu, da s njim upoznaju potrošača, da istaknu razlike u odnosu na konkurenciju te
da, s minimumom sredstav
a, optimaliziraju profit od prodaje.”
3.
 
Pojam političkog markeitinga
 
“…označava čitava mreža aktivnosti koje političke partije, subjekti političkog procesa, preduzimaju radi promocije ključnih političkih ideja i vrijednosti, koji čine aksiološkistožer političkih doktrina iz kojih je izvedena operativna paradigma vladavine socijalnihhsnaga, koje u borbi za vlast, konkurišu sebi sličnim, grupnim strukturama
koje su u okviru
važećeg, aktuelnog političkog sistem, domogle političkog subjektiviteta, tj.sposobno
sti dakompetentno preuzmu aparat javne vlasti ukoliko, u toj konkurenciji, tu vlast osvoje
 4.
 
Marketinški koncept političkog marketinga
 
Koncepcija političkog marketinga preko masovnih medija doprinjela je odreĎenim pozitivnim osobinama političkog komunici
ranja: prije svega istakla je osobnost kandidata,
omogućila je bolje odnose s javnošću, tražila kandidatovu sposobnost za komunikacijskuinterakciju i u prvi plan postavila potrebe i interese graĎana.
5.
 
Političke komunikacije
 
Politička komunikacija je meĎusobni/interaktivni proces razmjene političkih sadržajaizmeĎu različitih političkih aktera, za/u vrijeme političkog (izbornog) mandata iliizbora, putem komunikacijskih kanala (medija), a u svrhu postizanja odreĎenihučinaka
 
R. Denton i G. Woodward političke komunikacije definišu kao "javnu raspravu oodreĎivanju izvora javnosti (prihodi), službeni autoritet (kome su date ovlasti da napravi
 
legalne, zakonodavne i izvršne odluke) i službene sankcije (što država nagraĎuje ili
ažnjava)„Politička komunikacija je:
itd.),
da, političkih stranaka, javnih imeĎunarodnih organizacija, skupina za pritisak, terorističkih organizacija, društvenih i
revolucionarnih pokreta i dr.)konstitu
iranja poslijeratne države itd.)
Interneta i dr.),potpore, "imagea", ponovnog izbora itd.).
konstituiranja poslijeratne države itd.)
i dr.),potpore, "imagea", ponovnog izbora itd.).
6.
 
Doprinos političkom komuniciranju /Vega
 
Prema Francu Vregu, koncepcija političkog marketinga preko masovnih medija
dop
rinjela je i odreĎenim pozitivnim osobinama političkog komuniciranja:
1.prije svega istakla je osobnost kandidata,
2.omogućila bolje odnose s javnošću,3.tražila kandidatovu sposobnost za komunikacijski interakciju i
4.u prvi plan postavila potrebe i
interese graĎana.
7.
 
Istorijat izbornih kampanja
Istorijski aspekt političkog komuniciranja i izbornih kampanja analiziran je kroz dvasegmenta. U prvom dijelu prikazana je povijest političke komunikacije, odnosno istorijatizbornih kampanja, tj. političkog marketinga. Poseban naglasak je na povijesti političkihkampanja u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim u Velikoj Britaniji i Francuskoj i Njemačkoj, jer se u ovim zemljama najranije i najbrže razvija i primjenjuje politički
marketing i suvremena poli
tička komunikacija. Komunikacija kojom se utiče na stavove ili postupke ljudi javlja se još u najranijim civilizacijama. "OdreĎeni izrazi i ideje u političkomrječniku starih Rimljana, kao i u zapisima iz srednjovjekovnog doba, podsjećaju na moderne
koncep
te odnosa s javnošću. Početke istorije političkog komuniciranja moguće je, uizvjesnom smislu, tražiti u istoriji antičke retorike, tj. kroz djela Platona. Kada govorimo oantičkoj retorici kao početcima političkog komuniciranja, tada prije svega treba mis
liti na
odreĎene pristupe komuniciranju i tehnike koje su imale uticaj na moderno političkokomuniciranje. Kao najvažniji korak u razvitku štamparstva danas se navodi Gutenbergovaštamparija koja je 1455. godine tiskala svoje prvo djelo
-Bibliju na latinskom jeziku.
Razvojem štampartstva u svijetu dolazi do pojave i jačanja masovnog komuniciranja, tj. do
razvoja novinstva.
Razvojem novina na istoriju političkog komuniciranje utječe nastanak 
 
 političke propagande. Početkom XX vijeka propaganda se javlja uporedo s razvojem tržišne privrede i potrošnje, odnosno, razvojem parlamentarne demokratije i sredstava masovnogkomuniciranja. Razvoj metoda i tehnika političke kampanje započinje u posljednjimdesetljećima devetnaestog vijeka. Po prvi put se te metode pri
mjenjuju u kampanji Bryan-
McKinley, 1896. godine. Zanimanje za ankete o različitim društvenim i političkim pitanjima
poraslo je tokom osamdesetih godina devetnaestoga vijeka. Tridesetih godina dvadesetog
stoljeća u SAD
-
u usporedo s istraživanjem publike razvija se i istraživanje mogućnosti novih
medija. Sredinom tridesetih godina C. Whitaker i L. Baxter formiraju prvu profesionalnu
agenciju za kreiranje i voĎenje izbornih kampanja koja je prva počela u politici primjenjivati
znanja i iskustva iz komercijal
nog reklamiranja i odnosa s javnošću. Početak moderne istorije političkih kampanja, kako ističe većina autora, treba vezivati uz nastanak političkogmarketinga u Americi. Nastankom radija, kao novog i bržeg medija, stvorene su daljne
pretpostavke za razvoj i primjenu propagande. Pojava televizije 1950. godine sasvim mijenja
stil kampanja. Putem anketa tada su po prvi put identificirana najvažnija pitanja (hot buttonissues) i kampanja je usmjerena na njih. Jačanjem televizije kao medija, kampanje dobivaju
novi oblik. Istovremeno dolazi do pomjeranja od kvantitativnih prema kvalitativnim
istraživanjima, preciznijeg odreĎivanja ciljnih grupa, produljuju se pripreme kampanja i,najzad, politički stavovi kandidata se sve odlučnije zasnivaju na stavovima i raspoloženjima javnog mišljenja.
8.
 
Akteri izbornih kampanja
Političko djelovanje koncipira se i ostvaruje kroz aktere (elemente) političke
komunikacije.
U aktere političke komunikacije B. McNair ubraja:• političke organizacije (političke stranke, javne organizacije, skupine za pritisak,terorističke organizacije i vlade),• medije i• graĎane.Političke organizacije treba posmatrati kroz političke, izborne aktere (electoral actor).
S obzirom na
sudjelovanje u političkom/izbornom procesu možemo razlikovati:a) stalne birače (core voter) i b) povremene birače (peripheral voter). GraĎani/publika
9.
 
Definisanje izborne kampanje /Tomić
 
Izborna kampanja je aktivnost političkih stranaka i kandidata
u vrijeme (pred)izbornekampanje.
Uz primjenu integrisane marketinške komunikacije /IMC
- svrha je kampanje predstaviti
kandidate i program, izgraditi stranački i lični image, a zatim pridobiti birače za postizanja
planiranog izbornog cilja.Prema tome, izborna kampanja je:
• aktivnost (planirana i organizirana),• političkih stranaka i kandidata (stranačke koalicije, nezavisne liste i dr.),• u (pred)izborno vrijeme (prije i za vrijeme službene kampanje),

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->