Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pentadbiran ujian

pentadbiran ujian

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Cik Nadiey

More info:

Published by: Cik Nadiey on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
Pentadbiran UjianSEBELUM PELAKSANAAN UJIAN
 (Langkah Am Penyediaan Item Ujian)
1) Menentukan tujuan ujian
 Dalam pembentukan soalan ujian terhadap pelajar Sekolah Kebangsaan GongKapas, saya telah menetapkan tujuan khas iaitu mengesan kemampuan pelajartentang penguasaanya terhadap pembelajaran yang telah dijalankan dalam sesipengajaran dan pembelajaran yang saya kendalikan sepanjang sesi praktikumtersebut.
2) Menentukan isi kandungan ujian.
 Berdasarkan tujuan ujian yang telah ditetapkan, isi kandungan bagi tajuk-tajuktertentu telah dipilih. Isi kandungan tersebut mengandungi kemahiran-kemahirandalam satu atau bebarapa topik yang telah dipelajari. Kemhiran-kemahiran yangdipilih sebagai isi kandungan pula adalah berdasarkan sukatan pelajarn.Aras kemahiran yang dimaksudkan ialah mengikut enam aras kemahiran TaksonomiBloom iaitu aras pengetahuan, aras kefahaman, aras aplikasi, aras analisis, arassintesis dan aras penilaian. Selain itu, aras kemahiran telah ditentukan khusus untuksetiap item atau soalan ujian.
3) Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian.
 Setelah topik-topik dan aras kemahiran ditentukan, Jadual Spesifikasi ujiandisediakan untuk memastikan pemberatan yang wajar bagi topik-topik serta araskemahirannya sesuai dengan kebolehan murid-murid keseluruhannya.Bentuk jadual spesifikasi ujian mengandungi dua perkara penting iaitu topik-topik
 
disusun dalam pasdi mencancang dan aras kemahiran disusun dalam paksimengufuk. Bilangan item soalan dinyatakan dalam petak-petak Jadula SpesifikasiUjian mengikut aras kemahiran yang ditetapkan.Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian, item/soalan yang dibina dapat dipastikanuntuk mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti cirri keesahan dankebolehpercayaan. Ia juga memastikan kemahiran-kemahiran adapat diuji secaramenyeluruh serta pemberatannya adalah mengikut aras kemahiran tersebut dapatdibahagikan secara berpatutan.
4) Menulis item/soalan berdasarkan item ujian.
 Berpandukan Jadual Spesifikasi Ujian yang telah dibentuk, item/ soalan dibentuk dandibahagikan kepada soalan berbentuk objektif dan soalan berbentuk sumatif.Pemilihan ujian subjektif atatu ujian objektif sebagai bentuk ujian bergantung kepadatujuan ujian itu.Pada amnya, jika tujuan ujian adalah untuk penilaian sumatif, ujian objektif biasanyadigunakan kerana ujian jenis ini dapat menguji banyak topik dalam tempoh masayang singkat. Sekiranya tujuan ialah menguji kebolehan calon menyelesaikanmasalah dengan langkah-langkah penyelesaian secara bersistematik atau mengujikemahiran menulis, maka ujian subjektif adalah wajar digunakan.
5) Menyemak Item/ soalan
 Setelah item/ soalan selesai digubal, item/ soalan tersebut disemak supaya bebasdari sebarang kesilapan sebelum ujian ditadbirkan. Dalam hal ini, item soalandisemak dari segi bentuk, isi dan bahasa yang digunakan untuk menggubal soalan.Di samping itu, arahan perlu dipastikan jelas dan mudah difahami dan masaperuntukan adalah berpatutan dengan bilangan soalan. Item soalan juga dipastikandisusun dari mudah ke sukar.
 
 
6) Menilai Item Ujian
 
Semakan dan penilaian terhadap perkara-perkara berikut:
 
Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudahdifahami pelajar.
 
Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungimaklumatat yang cukup untuk pelajar menjawabnya.
 
Soalan-soalan yang dibina adalah mencukupi dan seimbang untuk mengukurkandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan.
 
Jawapan yang diberikan oleh penulis adalah mencukupi dan seimbang untukmengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan.
 
Jawapan yang diberikan oleh penulis adalah mengikut kehendak soalan danboleh dijawab dalam masa yang diperuntukkan.
6) Membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item.
 Kajian rintis bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-item kepada pelajaryang setara dari segu keupayaan dengan pelajar sasaran. Biasanya, kajian rintistidak dibuat untuk menjaga kerahsiaan ujian. Bagimanapun, kajian rintis perlu dibuatuntuk soalan-soalan yang ingin disimpan dalam bank soalan. Kajian rintis beginiperlu dibuat bagi menentukan perkara-perkara berikut:
 
Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan dapat difahamipelajardan tidak ada kesilapan ejaan/ istilah yang digunakan.
 
Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumatyang cukup untuk pelajar menjawabnya.
 
Soalan
 –
soalan yang diberikan adalah sepadan dengan kandungan pelajaran
yang diajar guru dan tidak ada soalan yang ‘terkeluar’ daripada kandungan tersebut.
 
 
Pelajar dapat menjawab soalan-soalan dalam masa yang diperuntukkanmengikut kehendak soalan.
SEMASA PELAKSANAAN UJIAN
 
1) Memastikan tempat pelaksanaan ujian berada dalam keadaan yang baik
.Sepertimana bilik darjah yang kondusif diperlukan semasa sesi pengajaran dan

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Akyn Soley liked this
Bob Bol liked this
Fiza Emy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->