Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rp Penggal 1-2012

Rp Penggal 1-2012

Ratings: (0)|Views: 191 |Likes:
Published by Mazlinda Sharifudin

More info:

Published by: Mazlinda Sharifudin on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
MINGGUTAJUKHASIL PEMBELAJARANAKTIVITIPEMBELAJARANNILAIBAHANBANTUMENGAJAR CATATAN18 & 19(8 Mei – 18 Mei)
MINGGU ORIENTASI
20(21 – 25Mei)1.Kemahiran Belajar1.1. Kemahiran mencarimaklumat1.2. Kemahiran menyoal1.3. Kemahiran menganalisismaklumat
Calon seharusnya dapat:a.Mengenalpasti dan mengumpulmaklumat daripada pelbagai sumber 
 b.
Mengaplikasi pelbagai kaedah asasuntuk menganalisismaklumat, mengkategori,membanding, mentafsir,merumus-Rujuk LamanWeb PusatPerkembanganKurikulum-Mohd MajidKonting, 2004,KaedahPenyelidikan,DBP, KLKemahiran belajar akandiaplikasikan semasamenjawab soalan.a.Esei b.Alih bentuk komunikasi
c.
Kerja kursus (kerja projek)d.Aneka pilihan
e.
Struktur 
CUTI PENGGAL PERTAMA (26 Mei – 10 Jun)21(11 – 15JUN)Bahagian A & B:(Soalan Aneka Pilihan danBerstruktur)2. Malaysia Kekal Berdaulat:2.1. NegaraBerdaulat
2.1.1. Konsep dan ciri2.1.2. Pembentukan NegaraMalaysiaCalon seharusnya dapat:
a.
Menghuraikan konsepdan cirri negara berdaulat b.Menghuraikan pembentukan MalaysiaPeneranganMencari maklumatPerbincanganKerja kumpulanPembentanganLatihan soalan Aneka pilihan / Stuktur PerpaduanCintakan tanah air Patriotik 
-
BukuPerlembagaanPersekutuan (edisiterkini)-Pentadbiran danPengurusan AwamMalaysia (INTAN)-Malaysia Kita:Sejarah,Pentadbiran danDasar-Dasar Pembangunan.-Akhbar Harian
-
Buletin dan risalahKerajaan-Laman Web yangrelevan-Majalah tempatandan antarabangsa1.Konsep Negara:-Sempadan, sistem pemerintahan dan mempunyairakyat
2.
Ciri negara berdaulat:-Antaranya merdeka, berkuasa sendiri, berwibawa dan beridentiti
1RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AMTINGKATAN 6 RENDAH 2012PENGGAL PERTAMA
 
Kemahiran belajar:1.4. Kemahiran berfikir secarakritis1.5. Kemahiran menyelesaikanmasalah
Calon seharusnya dapat:a.Melaksanakan langkah-langkah menyelesaikanmasalah kualitatif dankuantitatif:Memahami masalah,mencari dan memilihalternatif, mengaplikasi,menilai semula, danmenambah baik Kemahiran belajar akandiaplikasikan semasamenjawab soalan.a.Esei b.Alih bentuk komunikasic.Kerja kursus (kerja projek)d.Aneka pilihanStruktur 
22, 23, 24,25(18 JUN – 13JULAI)Bahagian A & B:(Soalan Aneka pilihan danberstruktur)2.2.PerlembagaanPersekutuan
2.2.1.PeruntukanPerlembagaanPersekutuan2.2.2.Sistem danstruktur  pemerintahan2.2.3.Demokrasi dan pilihanrayaCalon seharusnya dapat:a.Menjelaskan konsep dan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan b.Menjelaskankepentingan perlembagaan terhadapkeamanan, perpaduan,kestabilan politik dansosialc.Menerangkan sistemdan struktur  pemerintahand.Membincangkan amalandemokrasi serta sistemdan proses pilihanrayaPeneranganMencari maklumatPerbincanganKerja kumpulanPembentanganLatihan Objektif / Struktur KerjasamaKeadilanPerpaduanPatriotik -BukuPerlembagaanPersekutuan-Keratan akhba-Akhbar Harian-Buletin dan risalahKerajaan-Laman Web yangrelevan-Majalah tempatandan antarabangsaSistem – Demokrasi Berparlimen,Raja Berperlembagaan Struktur – Tiga bahagian pemerintahan, iaitu kehakiman, pentadbiran dan perundangan-Peranan dan bidang kuasaSuruhanjaya Pilihan Raya-Proses pilihan Raya
Bahagian C:Penulisan Esei
Isu:Pertahanan-Pencerobohan nelayanasing-Pemerdaganganmanusia-Penyeludupan lorongtikusCalon seharusnya dapat:a.Kepentingan dancabaran yangdihadapi negaradalammelaksanakantadbir urus baik  b.MenjelaskankepentinganPerbincangan kumpulanLatihan penulisanBerfikiran positif KerjasamaKeratan akhbar Dewan MasyarakatDewan Ekonomi-Kepentingan tadbir urus baik antaranya:
Berdaya saing
Globalisasi-Cabaran-cabaran tadbir urus baik antaranya:
Sistem penyampaian khidmatawam
Integriti
2
 
Kemahiran belajar:Kemahiran komunikasi berkesankeamanan negaradan antarabangsac.Menilai jeniscabaran yangdihadapi negarad.Membincangkan punca dan caramengatasi cabaranCalon seharusnya dapat:a.Menyampaikanmaklumat yang relevanmelalui pelbagai bentuk komunikasi b.Berkomunikasi denganmenggunakan bahasayang betul dan berkesan
Pembangunanmodal insan
Pengaruhteknologi maklumat dankomunikasiKemahiran belajar akandiaplikasikan semasamenjawab soalan.a.Esei b.Alih bentuk komunikasic.Kerja kursus (kerja projek)d.Aneka pilihanStruktur 
26, 27, 28(16 Julai – 3 Ogos)Bahagian A & B:(SoalanAneka Pilihan danBerstruktur)2.3.Tadbir urus Negara
2.3.1.Takrif dan ciri-ciri2.3.2.Sistem danStruktur PentadbiranCalon seharusnya dapat:
a.
Menerangkan takrif danciri tadbir urus negara b.Menghuraikan sistemdan struktur KerajaanPersekutuanc.Menghuraikan sistemPentadbiran KerajaanPersekutuanPeneranganPerbincangan kumpulanPembentanganLatihan AnekaPilihan/Struktur KerjasamaKeadilanPerpaduanPatriotik Amanah-Keratan akhba
-
Ahmad AtoryHussain: KerajaanTempatan; Teoridan Peranan diMalaysia-INTAN: GoodGovernance: Issueand Challenges-Akhbar Harian-Buletin dan risalahKerajaan-Laman Web yangrelevan-Majalah tempatandan antarabangsa-Bidang kuasa:
SenaraiPersekutuan, Negeri danBersama-Sistem dan Struktur Kerajaan:
YDPA, MRR,Suruhanjaya, Ketua Audit Negara, Kabinet,Kemeterian, PerbadananAwam dan Majlis-MajlisPenyelarasan-Kerajaan Persekutuantermasuk Kerajaan Negeri dan pihak Berkuasa Tempatan-Sumber kewangan
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->