Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6057 djelimičan, 4.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6057 djelimičan, 4.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 183 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

 
-
I
PrijaviliseFeliksVidovic,GoranSalihovic,BozoMihajlovic,ISlllelSuskic,MiroslavMarkovic,SasaSarajlic,HankoDebevec,ZekerijahMuikanovic,ZdenkoKovac,MOlllirZubac,MladenSariciMidhalHodzic
SHRIUAlSUDUO~'EnEROOlnUESTA'
!
SDAnAS~UDALJAUA!00EUROPE!monumEnT'ORBIT"TREBABITISPOmEnlHZRTUAMAOMARSHE~
'::--:-------------:-----'--:::::-----::-"
UCITELJICASEBACILASA15.SPRATASOLTERA
Klaudij,aHidicsvirepolikvidiranaugraduForiVorl
Mia.Basakaubijenajednimhicemugavu
J
g
IRZATELETOVIC
 
Ukra1ko
Mur:Odlicnevijesti
za
BiH
DzonatanMur
BriselDoslaosniJZnuDorUMU
...ZamjenikamerickogambasadorauBiHDzo-natanMur(JonathanMo-ore)
izjavioje
da
je
EV
na
sastankuuBriseluposlalaporukusnaznoginteresazaBiH
i
ojeodlicnastvarzanasuzemlju,
-SastanakuBriselu
josjejedandokaztogagdjejeBiH
dobilazajednickuporuku,
Naravno,
akopostojipoliticka
volja,ondajemogucenesto
i
ostvariti-rekaoieMut
zahrvatskemediie,
GojkoVasit
OduzetaimOUinaOd24mmonaHM
...DirektorPolicijeRS
GoikoVasicizjavio
je
da
ie,
naosnovuZakona
a
oduzimanjuirnovinestecenekrivicnimdjelom,uproslojgodiniprivre-menooduzetairnovinau
vrijednosrioko24milio-
na
K.J'vI..
Vasic,koji
ucestvujenaseminaru
0
ternifinansijskihistraga,rekaojenovinarimadasu
najvece
istrage
0
nelega-Ina
steceno]imoviniuve-
zisa"Seceranom~'uBije-ljiniiakcijom"Kubikus"provedenojuBanjo]Luci.
Opresa
noUiUiZUelni
identitet
....Opresa'',lanackioska
i
edanaddistributerastampe,duhanskihproi-zvoda
i
nobilnihnado-puna,
11
maloprodaji
ce
poslovati
podnovimbre-ndorn-"iNovine".Uno-vivizuelniidentitet
i
no-dernizaeijuposlovanjauBillulozenoje4,1milion
KM,
zavrsenjeprocesinformarizaciiekomple-meprodajnemreze,aoceku]use
i
dodarnaula-ganjauuvodenjenovihuslugaiedukaeijuzapo-slenika.NovivizuelniidentiterpatrosaCimacebitipredstavljen5.jula.
PeterSorensen
RazgOUOrsaDZombieem
...PredsjednikVladeRe-publikeSrpskeAleksa-ndarDzambicrazgovata!eedanassambasadorimazemaljaaanica
EV
ispe-eijalDimpredstavnikom
EV
uBiHPeteromSore-nsenom.SastanakcebitiodrianuzgradiVladeRepublikeSrpske.
2
Dnevniavaz,srijeda,
aktuelno
4.juli/srpanj2012.
REKONISTRUKCIJIA
VLASTI
OdrzanasjednicaDomanarodaFBiH
De.legatiizSDAnarazllcttenacineodugovlacilisasmjenomrukovodstvaDoma
Delegatiizbosnjackogna-radakojejeuDamnaroda
Pa-
rlamentaFBiHpredlozilaSDA
opstruiralisunasve
mogucenacinejucer,ponalo-
gu
Centralesvoiestranke,sje-dnicuovogdoma
na
kojojjepredlozennastavakrekonstr-ukcijefederalnihvlasti.Istovrerneno,39delegataovogdomaizsva
tri
narodai
predstavnikaostalihpotpi-
salojezahtjevzasrnjenupr-pi
smjenipredsjedavajuce
DomanarodaPFBiHKaro-line
Pavlovic,zatim
da
seiza-
berenovicelnikovogdoma.Takoder,predloziojepo-tvrdivanjezakljucaka
i
odlu-karadiprevazilazenjaprepre-kaufunkcioniranjuvlastiuFBillkoiejeusvojioPredsta-
vnickidom
PFBill.To
su:za-
htjevBudirniruiKebidapo-dnesuostavke,zahtjevpre-mijeruFBiH
Nerminu
Sjllcerasnjesjednice:Novavecinazaprevazilatenjekrize
edsiednika
i
otpredsjednikaFBiHZivkaBudimiraiMi-rsadaKebe.Dozakljucenjaovogizdanja"Dnevnogava-za"sjednicanijeokoncana.
Novieelnlk
PredsjednikKlubaHrva-taRadojeVidovicuimetogklubaodmahnapocerkupr-edlozioieizmjenudnevnogreda,takoda
se
prvo
pristu-
Niksicudapredlozismjenu
ministarakojiopstruiraju
rad,
zahtiev
VladiFBIHda
hitno
dostaviParlamentuFBiI-lpr-ijedlogezaimenovanjeizna-dleznostiPFBiH,zahtjevVla-
di
FBilldauskladusasvojimov
lasteniimapojacanadzoruministarstvirna,
javnim
predu-
zecima,institucijamatedapoduzmepotrebnemjere,kaoiprijedlagadlukeaimenova-njuprivremenihclanovaVORTVFBiH.
Dnevnired
Sviedocisrno
duboke
politickekrizeu
FBiH,
ko-
jaje
kulminirala
raskidom
dosadasnje
koalicije.Pre-dsravnicidvaI-lDZ-a,SDP-a,SBBBiI-l,kaoodgovorni
politicari,priatupilisu
medustranackimpregovori-rnakakobiFBiHizvukliizkrizeiubrzaliputkaevro-pskimintegracijama,
V
svimdrzavamasvijetabilabipo-...
-------.i..
dravlienaparlarnentarnavecina,alikodnasseiavlia-ju
skupine
koje
nasve
mo-gucenacinepokusavajuspr-
Lauilimanzah!iau
Delegat
iz
KlubaBos-
njakaDzevadRadoizja-vio
jedaje
Zukic
izpoliti-kantskihrazlogauimesvo-je
strankezloupotrijebio
cijeliklub.Kakonamje
porvrdenouzaiednickim
aluzbarnaParlarrientaFBiH,
predsjednik
KlubaHrvatajucerjesasvimlegi-rimnouskladusPoslovni-kom
trazioizmjenedne-
vnogreda,alijeharangapo-
iedinihdelegaraiz
SDA
pr-
ouzrokovalabaasnasamojsjednici.
._
'-
1.......
FaksimifpalpisazaIlmjenllflikovodstvaFBiH
lina
vanrednojsiednicibiti
rnijenjandnevnirediiine,OsimZukica,delegatjasenkoTufekCic
osrroienastupao
pt-
otivvoljeparlarnentarne
vecine,ponavliajnciuporno
dagajenarodizabrao,iakogajeuDomnarodadelegiralanje-govaSDADelegatiSDAupo-rnasusesuprotsravljalicin-jenicidajezahtievzasmjenupredsjedavajuceKarolinePa-vlovicpotpisalo39delegataovogdoma,stopredstavljadvijetrecine.
A.Du.-
S_
D.
JureNovljan,predstavnikkompanije'SinochemInternational',za'Avaz'
iiecitituvoliu,a
to
rade
josuirnegradana-izjaviojeVi-dovic,Nakonpauze,predsie-dnikKlubaBosnjakaAmir
Zukic
(SDA)
trazio
jeodKluba
Hrvatadaponovi
za
htiev
zaodrzavanjevanredne
siednice
Doma
naroda
Par-lamentaFBiH,kazavsidaie
predlozendrugaciii
dnevniredodonagakojiieutvrdennaKolegijuDoma.Nakontoga
uslijedila[e
zestokaraspravaatomemoze
HeeDiBranllDUiesllriualisu
d
g
BI1.kompanijivetzaplijenjenaroba,aprijeti
lo]
.igubitakposlovauLibij.i
VahidHeconijepredsta-vnik"SinochemInternationa-la",alijenainicijativunekihnasihzajednickihprija!eljaabaviorazgovorsVpravom"Energovinvesta"uvezispr-avomoenompresudomViso-kogsUdaVelikeBriranije,pr-emakojojnamje,naosnovuduga
0
isporucenojnafti
iz
1991.godine,ovabh.kompa-nijadu.znaisplatiti14milionamarakapluskamate,izjaviojeza,,Dnevniavaz"JureNovljan,vlasniksvicarskekompanije"Parax",majkefinneaustri-jskog"Perrochema",
8
kojomjelondonski"SinocbemInlema-tianal"sklopiaugovaroprije-nosunavedenog"Energoin-vestovog"duga.TimejeNovljanpotvrdiopisanjenaseg!ista
0
umi-
Heea
i
Brankovie:JgnoriralisudllkuprestJdu
jesanostiblvsegkorumpira~nagrninistraenergije,indusrr-lje
i
rudarstvaFBiHikadraSBiHucljetiovajslumj.Heeoje,
SIO
jesadaizvanicnopo-tvrdeno,iskoristioprilikuzamesetaranje,sobziromDatodakaoresorniministarnistanijepoduzeodaserijesiovajspartedaseograniCisteraza"Energainvest"iFBiH.-HeeojeobaviorazgovorsVpravom"Energoinves-ta",jetznaaktualnepali-tieureiljudeutajkompani-ji.Tojebiopokusajdastva-ribtierijeilimo,
ali
onseme-ninakontogavisenijejavio-kazaonamjeNovljan.Onisticedaje,kaobivsidirektor"Petrochema",upo-rnainsistiraodasesUpra-Yom"Energoinvesta"posti-gnedogovor
0
otplatipredr-atnogduga,alinailaziojenasralnaignariranje.Sragaje,navodion,tuiba,akasnijeipresudalondonskogsuda,bilaneizbjezna.-TadajeDacelu"Ener-goinvesta"bioNedZadBra-nkovic,kojijekasnijepostaofederalnipremijer.Onnijehtiodacujezaotplatu.duga.Stavise,rukavadstva"Ener-gainvesta"upomojeskrivalaova]dug,anisuganavoctilinlupocetno;bilansipreduzeca,iakosuto,pogotovonakonsu-dskepresude,biliduiniucini-ti-potcrtaojeNovljan.Niko
iz
federalnihvlasti,istieeNovljan,pogotovozavr-ijememandataBrankovica
i
Hece,nijezelionicutl
0
du-gu"Energoinvesta".Nanasupitstajesnajavljenamplje-nidbomimovinenasegpre-duzecauHrvatskoj,NovljannamjeotkriozastrasujueuCinjenicukojaseadbh.javnD"stigodinamakrije,akojago-voriatomedajeimovina"Energoinvesta"dijelomveezaplijenjena.
A.DUCIC
 
aktuelno
D~ev~iavaz,sriieda,4,julVsrpanj
2012,
------
~Avaisaznaje
I
ZatvorenkonkursVisokogsudskogituzilackogvijeca
DuanestMandidatazaglanogtUliocaliH
Prijavili
seVidovic,Salihovic,Mihajlovic,Markovic,SuskiC,Sarajlic,Debevec,Mujkanovic,Kovac,Zubac,SariciHodzic
Nakonkurszadrzavnug
tuzioca
prijavilo
se
ukupno
12kandidata,
medukojimasunajpoznatijiFetiksVido-vic,bivsimiuistarpravdeBiR,Goran
Salihovic,pre-dsiednik
Opcinskogsuda
u
Sarajevu,teBozoMihajlovic,
zamjenikglavnog
miiocai
rukovodilacPosebnogodie-
lazaorganiziranikriminal,
privrednikriminal
i
korupci-ju
priDrzavnomtuzilasrvu,
saznaje.Dnevniavaz",
KonkursVisokogsu-
dskog
i
tuzilaskogvijeca
(VSTV)BiRzaovupozici-ju
bioie
otvorendo
27.
jW13.
Odlukauseptembru
KakonamjeiucerrecenouVSTV-u,proceduraizboraprvog
tuziocaudrzavinajvje-
rovatnijenece
biti
obavljenapo"hitnom
postupku",pa
cekandidatibitipozvanina
intervjue
tek
useprernbru,
Zbogsezonegodisnjihodmo-ra,naime,intervjuiuVSTV-u
nece
biti
obavljani
od
10,
ju-lado
31.
avgusta,
ToseslazeisprocjenamaMilorada
Novkovica,
predsje-dnikaVSTV-a,kojijeneda-
vnoza,,Avaz"kazao
da
bi
ime
novogtuziocamoglobitipo-znatousepternbru,odnosno
oktobru,Novkovic,
kojijesporuinjaomogucnostdacese
i
icnoprijavinakonkurs,toipaknije
ucinio,madaseu
pr-avosudniminstirucijamaspekuliralc
da
jejedanodna-
iozbilinijihkandidata,
Osim
Vidovica,
Saliho-
vica
iMihajJovica,
konkur-
iralisui
tuziociTuzilastva
BiHIsmetSuskic,MiroslavMarkovic,
SasaSarajlic
i
Ra-
nko
Debevec,
Naci.onalnikljuc
Nakonkurssuseprijavi-
li
i
ZekerijahMujkanovic,glavnitufilacTuzilastva
BrckoDistrikta,ZdenkoKo-
vac,zamjenikglavnogtuzio-ca
Tuzilastva
RNK,Momir
Zubac,
direktor
PritvorskeiediniceSuda
BiR,
te
Mla-den
Saric
iMidhat
Hodzic,
Premanepisanornpravi-lu,odnosnopostivajucinaci-onalnikliuc,ocekujesedaceovapozicija
pripasti
pripa-
dniku
srpskognaroda,s
obzirornna
to
da
su
Bosnia-
kinjaiI-Irvat
nacelnim
fu-ukcijamaSuds,odnosnoMi-
nistarstvapravde
BiR.
R.
TURKOVIC
DesnicaRadivojevic,federalniministar,otvorenoza"Avaz"
SDAnasudallauaOdEUrOpe!
Strankademokratske
akci-iezbogpolitickihparcijalnihinteresaistupilaizevropskog
projekta,a[a,kilo
Covjekko-jijezastupaotuideiu,
nisam
mogaoprihvatitidabu-demdioopstrukcije,
izia-
viojeiucerza"Dnevni
avaz"
dopremijer
FBiH
ifederalnirninistarpr-ostornoguredenja
De-
snicaRadivojevicko-mentirajucisvepilja-vijuiopasnijuka-mpanjuove
stra-
nke
da
se
podsva-
ku
cijenu
zadrZi
navlasti,
a
samimti-meinaceluprofi-tabilnihpreduzecakojasu
go-
dinamapljackali,Radivojevicjeotvoreno
izjaviodasesmatrazrtvom
SDAzbogsvojeproevropske
orijentacije
i
elje
zakontinu-
itetomdemokratskihprocesa.
-Gradani
sudali
rnandat
upravozbogevropskepoliti-ke,aSDAdanasprovodisvoj
Slav
da
visene
bude
ufunkci-
jirazvojastandarda
'U
pei-blizavanjuEvropskojuniji
(EU).
Dobilismovoljuuaro-da,
a
onanijezaustavljanjere-formskihprocesanegouJazak
u
NATO
i
EU.
SDAjeodstu-pilajeodtogaiufunkcijijespre6vanjareformskibproce:sa-tvrdiRadivojevic.DodajedanijeZeliabitiu"vagonukaokocnicar,nego
pomocivodecojstrancida
tulokomotivuvozistobrzepr-
ema
EU".
Radivoievicie
1513-
kaodaceraditispolitickim
snagamakojesuuLOrnproje-
ktute
dane
zeli
biti
zrtva
nicijihparcijalnihinteresa,-SDAjeocitoodstupilaodtemeljnihpolitickihcilje-
va
EU.
Narodseopredijelio
za
novuparlamentaruuvecinu,Cijijepolitickiciljubrzavanjereformskihprocesanaputukaevroatlantskimintegracija-rna-rekaojeRadivojevic
za
"Dnevniavaz".
A.
Du.
3
Komentardana
Pise:Fahir.KARALIC(jkaralic@avaz.ba)
BesramnlmlnlSlrl
BiH
bi
bilasigurnijabezikakogministrasigurnostinegosrastmsnimAnrnetovicern
Ovonijevic!Ministar-stvovanjskihposlovaBiRuprosloj,recesijskoggodi-nipotrosiloje1,5milionamarakanatelefonskera-
zgovore,asameje
ministarSven
Alkalaikoristiose-
dambrojevabezogra-nicenja!l!Alkalajupomno-gocemuslican,minisrarsi-
gumostiSadikAhmetovic
takcderie
"visio"
na
mobi-
telute
je
uprosiekunije-secnotrosio
779
marakal
-Dabogda
im
prisielo-prokomentiraojejedanpe-
nzioner
kada
je
Cuooveeifre.
Imapravo,Ahmetovicjernjesecnona
mobile!
trosio
dvijeprosjecnepenzijeili
skorodvijeplaceuindustr-iji,odkojihnerijerkozivicetveroclanaporodiea.Ako
sezna
da
ie,
nz
sesr-scdam
hiljadaKMplace,Ahmero-vicmogao
u.
restoranumie-secnotrositi1.600KM,ia-snojezastoSDAuzdanicaplacezbogtogastoostajebezvlasti.Isto
vazi
i
za
Alkala-
ja,
s
tim
stojeon
gradanedo-
datnokostaozbograzbijania
sluzbenihautomobila.
Razumljivijajesrdzbakojuu
bh,
gradanimaizazi-vajupodaci
0
rastrosnostiu
drzavniminstirucijama,
ne
samoudvareprezentati-
vnaministarsrva.
Dok
sure-
doviisprednarodnihkuhi-
niasveveci,straikovisvako-
dnevni,aradnieipocijelidanrade
zakoru
hljeba,ministri
jedu,
piju
i
vozika-jusesvijetomsarnozahva-ljujucistranackojpodoono-
sti,a
ne
kompetentnosti,
Takoder,ono8tOsvigradaniovezemljeodavnoznajujestedabiBiRbilasi-gurnijabezikakvogministra
sigurnostinegosrastrosnim
Ahmetovicem,auglednija
bezbilokakvediplomatije
nego
one
nacijem
je
celu
bioluksuzniAlkalaj!
~-
PORTAL-komentardana
Eksremnevrutinedonijele
probleme
ucijeloj
BiH:
Najviie'.mperature
uposljednjihstogodina
-Imaljudikojiradevanina
I
ovomsuncu,varilaca,pekara,onihutvornicamagdjepekuautodijeloveod
gume
i
plastike
natemperatur-amakojeprelaze200stepeni.;Netrebakukati.Iovoceprod.
(Orner)
-------
DOkONINKDVIc/TO
JE
TO

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->