Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Wohlmut - Reflective Journal

Wohlmut - Reflective Journal

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by Patrick Wohlmut

More info:

Published by: Patrick Wohlmut on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/04/2012

 
TYEEJEG MIOF> JEAHTBOVJHE LHEEILV\ Y\> I]LITPV\ ATHB VMITIAKILVJQI NHYTEOK HA O KJDTOTZ \VYFIEVJeahtbovjhe Lheeilv| Y|>I}litpv| athb vmi Tiakilvji Nhyteok ha o Kjdtotz \vyfievDz Povtjlc WhmkbyvLtiovif aht KJ =0?> Ahyefovjhe| ha Jeahtbovjhe Vtoe|ait Ibphtjo \vovi Yejit|jvz Ehibdit 4:
vm
+ 40?0
 
JEAHTBOVJHE LHEEILV\ Y\> I]LITPV\ ATHB VMI TIAKILVJQI NHYTEOK HAO KJDTOTZ \VYFIEV
?
Jevthfylvjhe
Vmj| j| o lhkkilvjhe ha i}litpv| athb bz tiakilvji nhyteok+ wmjlm wo| oe o||jgebiev aht bzAhyefovjhe| ha Jeahtbovjhe Vtoe|ait lko|| je Aokk 40?0 ov Ibphtjo \vovi Yejit|jvz% Vmii}litpv| tihki othyef vmi vmibi ha lhbbyejvz+ oef mhw vmi kjdtotz aoljkjvovi| jv “ o qyi|vjhevmov mhkf| |hbi jeviti|v aht bi+ o| J ehw cehw vmov jv j| o fi|jti vh whtc wjvm lhbbyejvz oefmikp |vtiegvmie jv vmov mo| kif bi vh kjdtotjoe|mjp% Hvmit |ydnilv| oef vmibi| oti i}pkhtif o|wikk+ oef vog| ov vmi ief ha iolm ievtz jfievjaz vmi|i |ydnilv|% Oe jefi} j| jelkyfif ov vmi ief |hzhy loe jfievjaz oef tiof tikovif ievtji|%
Oygy|v 4?
 “ Loe o lhbbyejvz i}j|v wmiti ehdhfz cehw| iolm hvmit8 Wi |oz vmov Phtvkoef j| ogjoev lhbbyejvz diloy|i wi okk kji miti+ poz vo}i| oef whtc miti+ |pief bheiz miti oef toj|ilmjkftie miti3 dyv bh|v ha y| eiit biiv iolm hvmit%Loe o lhbbyejvz i}j|v wmiti vmiti j| eh lhbbhe khlovjhe aht vmib vh |ivvki je ht othyef8 Gzp|ji| fh jv% Vmiz‚ti ehbof|+ ziv vmijt |ie|i ha lhbbyejvz j| itz |vtheg% Iie vmizmoi o pkoli+ vmhygm “ woghe|+ vtojkit|+ vmijt bhjeg mhbi|% Ja vmov witi okk vmov lheeilvifvmib+ vmhygm+ vmov whykf boci aht o wioc lhbbyejvz% \h wmiti fhi| ‛pkoli‒ aokk jevh vmi jfioha lhbbyejvz8 Ollhtfjeg vh Wjcjpifjo -‛Lhbbyejvz+‒ 40?0*+ jv tiqyjti| o ‛phpykovifiejthebiev+‒ dyv ehv eili||otjkz o |jegki pkoli% Dz vmj| fiajejvjhe+ Aolidhhc j| o lhbbyejvz%Pihpki jevitolv vmiti+ vmiz jemodjv jv+ oef jv‚| vmijt phjev ha lhbbheokjvz% Okk ha vmi pihpki he jvloe di kodikif o| ‛Aolidhhc Y|it|%‒Vmi thhv ha vmi whtf ‛lhbbyejvz‒ j| vmi whtf ‛lhbbhe%‒ O lhbbyejvz mo| vh |moti olheeilvjhe% Vmj| lhykf di aobjkz+ o lhbbhe jeviti|v+ o itz phwitayk |ie|i ha pkoli ht |vovy|+ pytph|i+ ghok|+ tikjgjhe+ pmjkh|hpmz+ |lmhhkjeg+ khi|+ movi|‡ Aolidhhc aoljkjvovi| lhbbyejvz
 
JEAHTBOVJHE LHEEILV\ Y\> I]LITPV\ ATHB VMI TIAKILVJQI NHYTEOK HAO KJDTOTZ \VYFIEV
4
vmthygm |motif olvjjvz je o |motif jtvyok iejthebiev+ dyv pkoli j|e‚v lhbbyejvz% Jv‚| hekz hei potv ha jv%Wi |oz vmov kjdtotji| oti lievit| ha vmijt lhbbyejvji|+ dyv wmov fhi| vmj| bioe8 Mhwfhi| o kjdtotz aoljkjvovi lhbbyejvz8 Vmi|i oti qyi|vjhe| jevh wmjlm J mhpi vh goje lkiotit je|jgmv o| J bhi vmthygm vmj| lhyt|i ha |vyfz%
\ydnilv|>
Lhbbyejvz+ Vilmehkhgjlok Lheeilvjhe
Oygy|v 41
 “ J wo| je|pjtif vhfoz dz vmi otvjlki+ ‛Jeahtbovjhe \iicjeg Vmthygm \vyfiev|‚ Izi|>Vmi BJV Pmhvh \vyfz Fjotz‒ -Godtjfgi ! Go|cikk+ 400=*% Iitz vjbi J aiik hitwmikbif dzvmi |miit obhyev ha tiofjeg je vmj| pthgtob+ J ajef |hbivmjeg eiw vmov ftow| bi okheg oefi}ljvi| bi% Vmj| wjkk di okyodki+ o| J fhe‚v vmjec J‚kk iote bz Bo|vit‚| he dkhhfz"bjefifei||okhei% Jv‚| vmi vmjeg| J tiof vmov vmtjkk+ vittjaz+ oef jeaytjovi bi vmov phjev vh wmz J‚b fhjeg vmj| “ |hbivmjeg J |vjkk qyi|vjhe% Fjfe‚v J jejvjokkz |iv hyv vh di o violmit8Wmov J ahyef potvjlykotkz je|pjtjeg odhyv vmj| |vyfz witi vmi |yggi|vjhe| odhyvjevigtovjeg kjdtotz |itjli jevh vmi olv ha |ytajeg vmi Jeviteiv y|jeg wid dthw|it pkyg"je|%Mojeg o fjtilv lmoeeik vh o tiaitieli kjdtotjoe athb o wid dthw|it je|viof ha o wid pogi whykf dtjeg y| lkh|it vh vmi povthe je lzdit|poli% Vmiz whykfe‚v moi vh eojgovi vh y| “ wi‚f di tjgmvvmiti% Je|vokkjeg wid tikovjhe|mjp botcit|+ ht kjec|+ wmiti phvievjok lkjiev| |yta vmi bh|v whykfok|h ciip y| je vmi ahtiathev ha pydkjl lhe|ljhy|ei||% Vmi|i vwh |yggi|vjhe| okhei whykf i}viefvmi dhyefotji| ha vmi kjdtotz dz okkhwjeg y| vh biiv vmi povthe wmiti vmiz kji+ ieodkjeg y| vhtiolm hyv oef mikp vmov boez bhti pihpki% Y|jeg Jeviteiv vhhk| vh fh vmov whykf vji y| vh widvilmehkhgz je vmi pydkjl izi+ bocjeg y| |iib ki|| oeokhg oef jeltio|jeg hyt oppotiev pitvjeielivh o fjgjvok phpykovjhe%

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->