Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Cumbre de Bruselas. UN NUEVO ESCENARIO (Es) Brussels Summit. A NEW SCENARIO (Es) Bruselako Gailurra. INGURU BERRIA (Es)

Cumbre de Bruselas. UN NUEVO ESCENARIO (Es) Brussels Summit. A NEW SCENARIO (Es) Bruselako Gailurra. INGURU BERRIA (Es)

Ratings: (0)|Views: 531|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Jul 04, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

 
 Nv n [dul`ck Ynyhu" `w gdhvc·w uhjbhfw ncp `cvw`wxw`dcnb ydv`w`dc du dy`c`dc ch`wmhu dj HLN@ Fhcwhu"cdu dj `wv vydcvduv du vxyyduw`ck hcw`w`hvHLN@ Fhcwhu vhhlv wd gd exv`chvv {`wm fdaync`hv du kdzhucahcwv fdzhuhg `c `wv uhyduwv# Uhnghuv vmdxbg eh n{nuh wmnw{h anp mnzh n fdcjb`fw dj `cwhuhvw wmnw fdxbg njjhfw wmh deohfw`z`wp dj wm`v uhyduw# @czhvwduv vmdxbg fdcv`ghu wm`v uhyduwnv dcbp n v`ckbh jnfwdu `c anl`ck wmh`u `czhvwahcw ghf`v`dc#
 
KNUN@N @CCDZNW@DC FHCWHU" KD@UX >"N5 ADCGUNKDCWHB? 076589>97 Z@WDU@N!KNVWH@_ :60:7>78;BHLH@W@D :;8;9>;=8 GXUNCKD :===>0859 H!AN@B? `cjdIhln`fhcwhu#hx  vfu`eg#fda$HLN@Fhcwhu
 
jnfheddl#fda$HLN@Fhcwuh
 
mwwy?$$hln`fhcwhu>#ebdkvydw#fda
 
mwwy?$$`cgxvwu`nbydb`fp#ebdkvydw#fda
 
 
[dul`ck Ynyhu
 
7 gh Oxb`d gh 59>5
 
Fxaeuh gh Euxvhbnv?XC CXHZD HVFHCNU@D
EUXVVHBV VXAA@W? N CH[ VFHCNU@DEUXVHBNLD KN@BXUUN?@CKXUX EHUU@N
>#
Nxc~xh gxuncwh hvwdv gánv bdv ahg`dv ghfdaxc`fnf`öc hvwîc hvyhfxbncgd`cv`vwhcwhahcwh vdeuh bnv ydv`ebhv hvwunwhk`nv
dfxbwnv ghwuîv gh bn ‒ghuudwn‑ gh Ncohbn Ahulhb
hc bn Fxaeuh gh Euxvhbnv" ynuhfh ~xh mnp aîvundchv ynun yhcvnu ~xh bnv fdcfbxv`dchv gh bnFxaeuh jxhudc aîv e`hc xc uhvxbwngd gh bncxhzn fduuhbnf`öc gh jxhunv hc hb vhcd gh bnXc`öc Hxudyhn#N hbbd nyxcwn hb mhfmd gh wunwnuvh gh bn yu`ahunFxaeuh ghb Fdcvhod Hxudyhd fdc bn ynuw`f`ynf`öcgh Mdbbncgh" v` whchadv hc fxhcwn ~xh bnnyhuwxun gh bn yxhuwn gh Euxvhbnv n bdv encfdvfd`cf`gh h}nfwnahcwh fdc bn uhyhw`gn ghjhcvnydu ynuwh gh Mdbbncgh gh xc zxhbfd ghb fdcoxcwdgh bdv `cvwuxahcwdv hxudyhdv hc nydpd n bdvkuncghv encfdv" hc anc`j`hvwn fdcwung`ff`öc fdcbd uhyhw`gnahcwh ncxcf`ngd gxuncwh vx fnaynþnhbhfwdunb#
 
 
Nv n [dul`ck Ynyhu" `w gdhvc·w uhjbhfw ncp `cvw`wxw`dcnb ydv`w`dc du dy`c`dc ch`wmhu dj HLN@ Fhcwhu"cdu dj `wv vydcvduv du vxyyduw`ck hcw`w`hvHLN@ Fhcwhu vhhlv wd gd exv`chvv {`wm fdaync`hv du kdzhucahcwv fdzhuhg `c `wv uhyduwv# Uhnghuv vmdxbg eh n{nuh wmnw{h anp mnzh n fdcjb`fw dj `cwhuhvw wmnw fdxbg njjhfw wmh deohfw`z`wp dj wm`v uhyduw# @czhvwduv vmdxbg fdcv`ghu wm`v uhyduwnv dcbp n v`ckbh jnfwdu `c anl`ck wmh`u `czhvwahcw ghf`v`dc#
 
KNUN@N @CCDZNW@DC FHCWHU" KD@UX >"N5 ADCGUNKDCWHB? 076589>97 Z@WDU@N!KNVWH@_ :60:7>78;BHLH@W@D :;8;9>;=8 GXUNCKD :===>0859 H!AN@B? `cjdIhln`fhcwhu#hx  vfu`eg#fda$HLN@Fhcwhu
 
jnfheddl#fda$HLN@Fhcwuh
 
mwwy?$$hln`fhcwhu>#ebdkvydw#fda
 
mwwy?$$`cgxvwu`nbydb`fp#ebdkvydw#fda
 
 
Fxaeuh gh EuxvhbnvXC CXHZD HVFHCNU@DHvwn `cwhuyuhwnf`öc hv wnae`àc fdmhuhcwh fdc hb
fdcwh}wd gh ‒yîc`fd‑ yuhahg`wngnahcwh fuhngd
gxuncwh bdv gánv ncwhu`duhv n bn Fxaeuh ydug`zhuvdv kde`hucdv" `cvw`wxf`dchv j`cncf`hunv pahg`dv gh fdaxc`fnf`öc# Hb fdahcwnu`d khchunbhc fáufxbdv fdcj`ghcf`nbhv hun bn hz`ghcf`n gh ~xhvh wunwnen gh xcn fnaynþn ghvw`cngn n yuhv`dcnun Ncohbn Ahulhb fdc hb j`c gh nvhkxunu xc fnae`dfxnb`wnw`zd n jnzdu ghb vhfwdu encfnu`d hc bnvhvwunwhk`nv gh bn Xc`öc Hxudyhn#Xc `cg`f`d fbnud gh bn nxvhcf`n gh hvwunwhk`nvdfxbwnv hc Ncohbn Ahulhb ~xh yxg`hunc mnehuvnb`gd z`fwdu`dvnv gh hvwn Fxaeuh bd fdcvw`wxph bnnkuhv`zn uhnff`öc gh Mduvw Vhhmdjhu" bághu ghbFVX" nahcnncgd fdc bn uxywxun gh bn fdnb`f`öckdehucncwh" ghfbnunf`dchv gh xcn `cmne`wxnbnkuhv`z`gng" ~xh cd vh mxe`hunc yudgxf`gd v`mxe`hvh h}`vw`gd xc `cwhuàv hvwunwàk`fd ghbkde`hucd nbhaîc hc bdv nfxhugdv nbfncngdvg`vw`cwd ghb g`uhfwnahcwh uhjbhongd hc bdvgdfxahcwdv nyudengdv#
5#
Dwun fxhvw`öc hv ~xh" hz`ghcwhahcwh"Nbhanc`n p bdv ynávhv nzncngdv m`f`hunc wdgd bdydv`ebh ynun `cwudgxf`u hc bdv uhvxbwngdv gh bnFxaeuh wdgnv bnv fnxwhbnv ydv`ebhv# Yhud hbbd cddevwn ynun ~xh hb fdayuda`vd ydbáw`fd gh nfhywnuj`cncf`nu g`uhfwnahcwh n bn encfn yu`zngnuhyuhvhcwh xc vnbwd fxnb`wnw`zd vxvwncf`nb hc bnvydbáw`fnv ncw`!fu`v`v gh bn Xc`öc Hxudyhn#
6#
Ghb fdayuda`vd ydbáw`fd gh nvxcf`öc gh bnjxcf`öc gh vxyhuz`v`öc encfnu`n ydu ynuwh gh bnXc`öc Hxudyhn ydguánadv wnae`àc hvyhunu xcfnae`d fxnb`wnw`zd hc bnv ydbáw`fnv encfnu`nv ncw`!fu`v`v# Yhud bn yuîfw`fn `cnfw`z`gng gh bnv`cvw`wxf`dchv gh bn Xc`öc gxuncwh hvwdv f`cfdnþdv p bnv ydbáw`fnv uhyhw`gnahcwh h}yncv`znv ghbEncfd Fhcwunb Hxudyhd cd yhua`whc nbehuknughanv`ngnv `bxv`dchv nb uhvyhfwd#
7#
Cd vöbd hb fdcwhc`gd fdcfuhwd gh bnvfdcfbxv`dchv gh bn Fxaeuh" v`cd wnae`àc hb hfd
ahg`îw`fd gh bn ‒ghuudwn‑ gh Ahulhb pn mnc
hayhngd n whchu vhu`nv uhyhufxv`dchv`cg`uhfwnv? Kuhf`n mn ybncwhngd uhchkdf`nu bnvfdcg`f`dchv gh vx uhvfnwh" mnc mhfmd nyhbnf`dchvnb uhvyhfwd @ubncgn p Yduwxknb" pn vh mnebn ghHvbdzhc`n fdad hb v`kx`hcwh Hvwngd hc vdb`f`wnu
jduanbahcwh hb uhvfnwh" … wdgd ynuhfh `cg`fnu
~xh hvwn Fxaeuh yxhgh vhu xc zhugnghud yxcwdgh `cjbh}`öc# Hb yudebhan hv mnf`n göcgh zn nhzdbxf`dcnu bn v`wxnf`öc n ynuw`u gh g`fmd yxcwd#
8#
Bn fu`v`v ydbáw`fn p fdcvw`wxf`dcnb vh hcfxhcwunhc Nbhanc`n hc xcn v`wxnf`öc báa`wh# Gnadv yduvxyxhvwd ~xh" gh xcn jduan x dwun" hvwnhcfuxf`ongn vhuî vxyhungn ydu bdv nfwxnbhvynuw`gdv anpdu`wnu`dv# V` hv chfhvnu`d" n wunzàv ghxcn fdnb`f`öc gh kde`hucd hcwuh bn FGX p hb VYG#
:#
V`c haenukd" ´mnvwn göcgh yxhgh vhkx`uwhcv`dcîcgdvh hvwn yhfxb`nu ydbáw`fn ncw`!fu`v`v4 Hbyudebhan hv ~xh hb fnae`d fdcfhywxnb ~xh vh mnnfhywngd hc hvwn Fxaeuh" jxhun gh bnvb`a`wnf`dchv fxncw`wnw`znv gh bdv fdayuda`vdv pnnvxa`gdv" yxhgh vxydchu xc zxhbfd ung`fnb gh bnvuhvydcvne`b`gnghv ydbáw`fnahcwh nvxa`gnv ncwh bnfu`v`v j`cncf`hun#
;#
Ydu~xh xcn fdvn hv hb uhvfnwh gh Kuhf`n p dwun"axp g`vw`cwn" hb uhvfnwh gh Kuhf`n" @ubncgn"Yduw
xknb" Hvynþn" @wnb`n" Fm`yuh" Hvbdzhc`n" …
P cdpn gh xc uhvfnwh ghvw`cngd
 ‖
fdc xc hcjd~xh pxcdv uhvxbwngdv f`huwnahcwh chknw`zdv! n npxgnun hvwdv ynávhv n fduuhk`u bdv ghvh~x`b`eu`dvyuhvxyxhvwnu`dv" v`cd gh xc fdayuda`vd ydbáw`fdgh uhvydcvne`b`nuvh ghb uhvfnwh g`uhfwd ghbvhfwdu encfnu`d" hc v`wxnf`öc fuáw`fn hc hvwdvynávhv#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->