Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vinikot Donald Vuds između igre i destrukcije

Vinikot Donald Vuds između igre i destrukcije

Ratings: (0)|Views: 276 |Likes:
Published by Jovana Strugar

More info:

Published by: Jovana Strugar on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
Teorija objektnih odnosa nastajekao odvojena škola psihoanalitičkemisli u Velikoj Britaniji. Neslaganja uBritanskom psihoanalitčkom društvu(The British Psychoanalytic Society)pre II svetskog rata, je dovelo dopodele na tri pravca, koji su i danasprisutni. Prvoj grupi pripadaju nasled-nici Melani Klajn, drugoj sledbeniciAne Frojd, dok se treća grupa naziva –nezavisnom i srednjom (middlegroupers). Ovu grupu čine uvaženikliničari Vinikota (Winnicott),Ferbarna (Fairbairn), Harija Gantripa(Harry Guntrip), Majkla Balinta(Michael Balint), Margaret Litl(Margaret Little) i Džona D.Sadrlenda. Grupa je nastala kaoposledica želje da se ne priklone ni kla-jnijanskoj ni struji sledbenika AneFrojd. U vreme raskola izmeđuKlajnijanskog pravca objektnihodnosa i ego psihološke škole AneFrojd ostaje u nezavisnoj grupi irazrađuje sopstveno originalnoshvatanje selfa, objektnih odnosa,značenja igre, prelaznih fenomena itd.[5] Ipak u osnovi se mora priznatizasluga Melani Klajn koja je napravilapomak od klasične teorije ka teorijiobjektnih odnosa.Pedijatar i psihoanalitičar original-na je pojava u psihoanalitičkom i psi-hoterapijskom miljeu sredinomprošlog veka čiji inovativni termini,poimanje razvojne psihologije, psi-hoterapijske prakse i kulturološkogiskustva danas predstavljaju nezaobi-lazni deo kurikuluma savremene psi-hoterapijske misli. Svoje teorijskepostavke modelirao je pre svega upedijatrijskoj praksi dugoj četrdesetgodina u Padington Green Children’shospital lečeći više od šesdeset hiljadadece, ne napuštajući je ni kao većrenomirani psihoanalitičar [5]. I danasu ovoj bolnici postoji odeljenje kojeprimenjuje Vinikotove smernice u nezii unapređenju razvoja dece.Donald Vinikot je rođen u 1896.godine u Plimontu, Velika Britanija,odrastao je u dobrostojećoj, metodis-tičkoj trgovačkoj porodici u vremedruštvene liberalizacije na krajuViktorijanskog perioda. Rano pokazu-je interes za Darvinovu teoriju, prolazi
65
    E   n   g   r   a   m    i
       
  v  o   l .   2   9
       
   j   a  n  u  a  r  -   j   u  n    2   0   0   7 .
       
   b  r .   3  -   4
VINIKOT DONALD VUDSIZMEĐU IGREI DESTRUKCIJE
Srđa Zlopaša
UDK: 616.89-008-07:316.613.62
Institut za psihijatriju,Klinički centar Srbije, Beograd
 Kratak sadržaj:
U radu su iznetiosnovni pojmovi iz dela DonaldaVinikota britanskog pedijatra i psi-hoanalitičara sa osnovnim podacimaiz njegove biografije. Cilj rada je daistakne i približi čitaocima delovekompleksne teorije ovog autora.
 Ključne reči :
Vinikot, psihoanal-iza, razvoj, teorija objektnih odnosa
 
kroz turbulentan adolescentni period,te odlazi u internat na školovanje. U tovreme lomi ključnu kost i za vremeboravka u bolnici odlučuje da postanelekar. Nakon toga upisuje koledž gdeje posvećen medicinskim studijamakada otkriva kod sebe strast i talenatza uzimanje iscrpnih detalja za istorijebolesti, zainteresovan je za ljudskepriče i sudbine pored somatskihnalaza. U univerzitetskoj bibliotecidolazi do primerka Frojdovihtumačenja snova, počinje da proučavasvoje snove i misli da je našao neštošto odgovara njegovim sklonostima.Za vreme prvog svetskog rata volonti-ra u sanitetu Kraljevske Mornaricekada se suočava sa smrću svojih vršn-jaka. [3] Diplomirao je 1920. godinekada dobija specijalizaciju iz dečijemedicine kako se zvala pedijatrija u tovreme, bavi se širokom patologijom odpoliomijelitisa, osteomijelitisa, epi-demija dijareja, piše radove o virus-nom encefalitisu, eneurezi, problemi-ma spavanja kod dece…Tokom 1931.,počinje psihoanalitičko obrazovanje uperiodu kada kulminiraju sukobi uBritanskom psihoanalitičkom društvui dovode do institucionalne podele nagrupu okupljenu oko Melani Klajnkoja daje primat urođenim intrapsi-hickim silama i Ane Frojd koja istraja-va u pedagoškom principu kojiuključuje tehniku igre i fenomenološkipristup u posmatranju infantilnih psi-hoza. Prvu ličnu analizu imao je saDžejmsom Strejčijem inače prevodio-cem celokopnog Frojdovog dela naengleski jezik, zatim kod Džoan Rivierkoja je bila blizak saradnik MelaniKlajn. Posle duge i bogate karijere pre-minuo je 1971. godine. [3,6]U svakodnevnoj praksi sreće se safizički i mentalno obolelom decom teneposredno posmatra odnos majki sasvojom decom formuliše neke odključnih pojmova u svojoj teoriji.Pisao je nesvakidašnjim stilom u komse smenjuje kolokvijalnost sahermeneutički obojenim formulacija-ma, odlikovala ga je toplina iantropološki optimizam, ne tako čestu stručnoj literaruri. Teoretski i tehnič-ki doprinos psihoanalizi, psihoterapijii psihijatriji Vinikota je ogroman, tećemo se dotaći samo osnovnih pojmo-va njegovog dela.
RAZVOJNE FAZE
Na početku dete je u neizdiferenci-ranom stadijumu simbioze sa majkomkada dominiraju omnipotentne fantaz-ije kontrole objekta koje se pothranju-ju pravovremenim odgovorima i zado-voljenjem potrebama. Zatim, dolaziprelazni period kada dovoljno dobramajka (engl. good enough mother)pomaže detetu u separaciji i prihvatan-ju objekta kao stvarnog i odvojenog,ona prihvata projekcije straha i frus-tracija, te pokazuje kako može izdržatii preživeti destruktvne napade i održatikontinuitet u odnosu i tako stvarapodržavajuću sredinu (engl.holdingenviroment) neophodnu za osećanjesigurnosti i kontinuiteta [2]. Ključnuulogu u ovom periodu igra prelazniobjekat kao supstitut za izgubljenusvemoć nad objektom, koji postajeosiguravajući most ka stvarnosti te
66
    E   n   g   r   a   m    i
       
  v  o   l .   2   9
       
   j   a  n  u  a  r  -   j   u  n    2   0   0   7 .
       
   b  r .   3  -   4
 
poligon za začetke kretivnosti idestruktivnosti u odnosu na okolinuvan materinskog polja. Treba naglasitida Vinikotov razvojni put počinjeintrauterino on formuliše specifičnostanje primarne materinske preoku-pacije (engl. Primary maternal preocu-pation) kao povišene senzibilnosti,”kao bolesnog stanja” pred kraj trud-noće i u prvom neonatalnom periodukoji služi kao psihosomatskapodešenost za adaptaciju detetovimpotrebama. [1,2]
PRELAZNI OBJEKTI PRELAZNI FENOMENI
Ovaj termin formulisan je 1951.godine s’ ciljem da se objasni značenjematerijalnog objekta (ćebence, igrač-ka, tkanina...) koji pomaže prelaz odo-jčeta sa primarnog oralnog odnosa icelovitog objektnog odnosa. Ovajfenomen koji roditelji mogu uočiti kodsvoje dece kao ćebence, plišana život-inja isl., koje dete odbija da ostavi ičesto ga čuva do zrelijih razvojnihfaza. Ono je zamena za dojku, prvo“ne-ja” posedovanje. Prelazni objekatje bitan kao prelaz sasubjektivnog,unutrašnjeg, halucina-tornog, ka objektu koji je spoljnji, per-cipiran i stvaran a nije majka, a opet jena neki način kreacija deteta. Važnostprelaznog objekta je upravo u sposob-nosti da se nešto stvori, izmisli,pomeri. On predstavlja i osnovu zakasniji kapacitet za simbolizaciju čijaje funkcija da nešto stoji umesto pred-hodnog, čega više nema fizički areprezentuje ga. Ovaj pojam koristi iza tumačenje kulturnih i društvenihfenomena, tako se u predgovoru zasvoju najpoznatiju knjigu “Igranje istvarnost” 1971.godine osvrće natransupstancijalna značenja hleba ivina u hrišćanskim obredima gde sim-bolizuju krv i telo Isusa Hrista.[2-4]
PODRŽAVAJUĆA OKOLINA(eng. holding environment)
Vinikot u ovom konceptu naglaša-va važnost psihičkog i fizičkog prosto-ra u kom se razvija dete a da toga nijesvesno, ovde podrazumeva materinskoprisustvo sa svim karakteristikama odkoga zavisi dobar razvojni tok.[1, 6]
SUBJEKTIVNA OMNIPOTENCIJA
Predhodno spomenuta u početnojsimbiotskoj fazi kada dete događaje izokoline doživljava kao deo svojeomnipotentne kontrole, ovo još nazivai “trenutkom iluzije” kojoj doprinosiprimarna materinska preokupcija kaostanje povišene senzibilisanosti napotrebe novorođenčeta. [1,2]
DOVOLJNO DOBRA MAJKA
Čuvena Vinikotova sentenca “nepostoji tako nešto kao beba” mislećida dete ne može opstati bez majke i nemože se posmatrati van interreakcijesa negujućim objektom [2]. Majka jeosnova podržavajuće okoline(engl.holding environment) kojapodrazumeva holding, handling iprezentaciju objekta. Dovoljno dobramajka (engl. good enough mother)
67
    E   n   g   r   a   m    i
       
  v  o   l .   2   9
       
   j   a  n  u  a  r  -   j   u  n    2   0   0   7 .
       
   b  r .   3  -   4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->