Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Polime Trong Thi Dai Hoc

Polime Trong Thi Dai Hoc

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
Published by robjnhai

More info:

Published by: robjnhai on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2012

pdf

text

original

 
1. ( ĐH khối B 2010 )
Các chất đều
không
 bị thuỷ phân trong dung dịch H
2
SO
4
 loãng nóng là:
A.
tơ capron; nilon-6,6; polietilen.
B.
 poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna.
C.
nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren.
D.
 polietilen; cao su buna; polistiren.
2. ( ĐH khối A 2010 )
Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Sốtơ  tổng hợ p làA.3B. 4C. 2D.5
3. ( ĐH khối A 2010 )
Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùngngưng là:A. (1), (3), (6).B. (3), (4), (5).C. (1), (2), (3).D. (1), (3), (5).
4. ( CĐ khối A 2010 )
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A.
poliacrilonitrin.
B.
poli(metyl metacrylat).
C.
polistiren.
D.
poli(etylen terephtalat).
5. ( ĐH khối A 2009 )
Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng làA. CH
3
-COO-CH=CH
2
và H
2
 N-[CH
2
]
5
-COOH.B. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3
và H
2
 N-[CH
2
]
6
-COOH.C. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3
và H
2
 N-[CH
2
]
5
-COOH.D. CH
2
=CH-COOCH
3
và H
2
 N-[CH
2
]
6
-COOH.
6. ( ĐH khối B 2009 )
Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
7. ( ĐH khối B 2009 )
Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Tơ visco là tơ tổng hợp.B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.
8. ( ĐH khối A 2008 )
Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capronlà 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt làA. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114.
9. ( ĐH khối A 2008 )
Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theosơ đồ trên thì cần V m3khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiênnhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0.
10. ( ĐH khối B 2008 )
Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) làA. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nhựa bakelit.
11. ( CĐ khối A 2008 )
Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưngA. HOOC-(CH
2
)
2
-CH(NH
2
)-COOH. B. HOOC
-
(CH
2
)
4
-COOH và HO-(CH
2
)
2
-OH.C. HOOC-(CH
2
)
4
-COOH và H
2
 N-(CH
2
)
6
-NH
2
. D. H
2
 N-(CH
2
)
5
-COOH.
12. ( ĐH khối A 2007 )
Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùnghợpA. C
2
H
5
COO-CH=CH
2
. B. CH
2
=CH-COO-C
2
H
5
. C. CH
3
COO-CH=CH
2
. D. CH
2
=CH-COO-CH
3
.
13. ( ĐH khối A 2007 )
Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùnghợpA. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
. B. CH
2
=CHCOOCH
3
. C. C
6
H
5
CH=CH
2
. D. CH
3
COOCH=CH
2
.
14. ( ĐH khối A 2007 )
Câu 50: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?A. Tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat.
15. ( ĐH khối B 2007 )
Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:A. CH
2
=C(CH
3
)-CH=CH
2
, C
6
H
5
CH=CH
2
. B. CH
2
=CH-CH=CH
2
, C
6
H
5
CH=CH
2
.C. CH
2
=CH-CH=CH
2
, lưu huỳnh. D. CH
2
=CH-CH=CH
2
, CH
3
-CH=CH
2
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->