Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Gipuzkoa: Un territorio industrial a comienzos del siglo XXI

Gipuzkoa: Un territorio industrial a comienzos del siglo XXI

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Published by: EKAI Center on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/07/2013

 
CDPGNB SNO^PHAD AÄZDPHA~ppdafn : ibuns" ns|dc" 33 -0<4<)! |" 344'30=; ISSB <044'>=94; ISSB 459?'3<?<
-n)
 
344
 
A~ppdafn : ibunsv" ns|dc"330<4<|:344'30=ISSB <044'>=94ISSB 459?'3<5< -n)
O^I\ÚZCHD : ^B VNPPIVHPIH IBF^SVPIDAD CHGINBZHS FNA SIOAH ]]I
Cdpgnb SNO^PHAD AÄZDPH
Ibsviv~vh Onhopäch Udsch
D|dpvdfh fn Chppnhs ?490<<=< Fhbhsvid'Sdb Sn`dsviäb
AD@^P\NBD
]]I" gnbfndpnb mdsinpdb Oi|~zkhdkh A~ppdafn Misvhpikhd nkhbhgid'snkvhpn mhbnvdb ns|nzidaizdv~d jdppdivznb f~nb vpdfizih ibf~svpidadpnb o~bn `dv fd! bdmiz nvd dzknb mdgdpkdfnvdb nb|ano~dpnb odanpdnvd Oi|~zkhdkh @NO'pnb nvd @\O'pnb hshdpi noivnb fihb nkdp|nbd v}ikidohd izdb" Anmnbfik `npnizodppidk
fipnb nb|pnsd v}iki nvd npvdibdpnb nvd gnvdadpnb snkvhpndpnb bdo~sivds~bdz odib! nb|pnsnb vnkbikdzihd
nvd ghfnpbizdzihd! ibf~svpid'nm~bdpnb `npnizvnd nfh ibf~svpid mhbnvdkh ibvnpbdzihbdaizdzihd npndonpvznb fipd od~p no~bndb" Fnb`hpdb znmdp ibf~svpidaizdzihdpnb nvd mipioibvzdpnb |phzns~dk ahv~vdnohb fipd! nvd dzknb ~pvnhvdb mipi'`izivzdpnb kdaivdvndpi nvd `npn mipinb noiv~pdpi npdoib fihvnb |phf~kzih' jdpf~npdpnb khkd|nbndb dafdknvdk ngdb fipd" Ibf~svpidk odpd|nb nkhbhgikhdpnb dpfdvzd izdvnb jdppdivznb f~ a~ppdafn mhbnvdb"
Odkh'mivzdk
: @NO nvd @\O ibf~svpidad! nb|ano~ ibf~svpidad! jdpf~npd'dz|isnkvhpndk! nb|pnsd' nvdibf~svpid'noiv~pd! ibf~svpidpnb khkd|nbd! Oi|~zkhdkh nsk~dafndk nvd Oi|~zkhd"
PNS^GNB
Na Vnppivhpih Misvópich fn O~i|úzchd fn chginbzhs fna sioah ]]I ns ~b ns|dcih fn vpdficiób ibf~svpidat~n chbvib~d ns|ncidaizdfh nb nsvn sncvhp nchbógich! d |nsdp fn ad |épfifd fn ng|anh y fn s~ gnbhp
d|hpvdciób da chbj~bvh fna UD@ y \I@ o~i|~zchdbh nb ads úavigds fécdfds" J~bvh d ~bds cdpdcvnpçsvicds
t~n sn gdbvinbnb fnsfn ~b |dsdfh chgh shb na |pnfhgibih fn ad |nt~nôd y gnfidbd ng|pnsd y fn
ads pdgds fna gnvda! d|dpncnb hvphs pdsohs gäs bhunfhshs chgh ad vncbicdciób y ghfnpbizdciób fnads ng|pnsds! ad fiunpsicdciób fna vnjifh ibf~svpida h na |phcnsh fn ibvnpbdcihbdaizdciób da t~n sn mdb
uisvh d`hcdfds" Ahs |phcnshs fn ibf~svpidaizdciób y ~p`dbizdciób mdb nsvdfh g~y ~bifhs nb na ving|hy nb ahs úavighs dôhs sn mdb |phf~cifh cdg`ihs nb ad ahcdaizdciób fn ad dcviuifdf |phf~cviud t~n mdbdencvdfh vdbvh d ad nsvp~cv~pd ~p`dbd fn s~s ci~fdfns chgh d ad cdaifdf fn uifd ~p`dbd" Ad ibf~svpidchbvibúd sinbfh na njn unpvn`pdfhp fna fnsdpphaah nchbógich fn nsvn vnppivhpih"
\dad`pds cadun
: UD@ y \I@ ibf~svpida! ng|anh ibf~svpida! pdgds fn dcviuifdf ibf~svpida! nsvp~cv~pd
ng|pnsdpida n ibf~svpida! ahcdaizdciób ibf~svpida! chgdpcds o~i|~zchdbds y O~i|úzchd"
 
A~ppdafn : ibuns" ns|dc" 33 -0<4<)! |" 344'30=; ISSB <044'>=94; ISSB 459?'3<?< -n)
340
CDPGNB SNO^PHAD AÄZDPH
D@SVPDCV
Vmn \phuibcn he O~i|~zchd ib vmn ndpay vwnbvy'psv cnbv~py is d s|dcn he ibf~svpida vpdfivihb vmdv chbvib~ns
vh s|ncidaizn ib vmis nchbhgic sncvhp! fns|ivn vmn ahss he ng|ahygnbv dbf vmnip anssnp hunpdaa chbvpi`~vihb
vh OUD dbf OF\ ib vmn adsv O~i|~zchd fncdfns" Dahbo wivm endv~pns vmdv wiaa siboan h~v ephg d |dsv dbf
vmn |pnfhgibdbcn he sgdaa dbf gnfi~g nbvnp|pisns hp gnvda `pdbcmns! vmnpn dpn hvmnp ghpn ibbhudviun
endv~pns s~cm ds vmn d~vhgdvihb dbf ghfnpbizdvihb he edciaivins! fiunpsicdvihb he ivs ibf~svpin hp |phcnss
he ibvnpbdvihbdaizdvihb he vmnip chg|dbins" Vmn ibf~svpidaizdvihb dbf ~p`dbizdvihb mdun `nnb unpy cahsnib vign dbf ib pncnbv yndps vmnpn mdun `nnb cmdbons ib ahcdvihb he |phf~cviun dcviuivy vmdv mdun deencvnfvmn ~p`db svp~cv~pn he civins dbf vmn t~daivy he ~p`db aien" Vmn ibf~svpy pngdibs vmn `dck`hbn he nchbhgicfnunah|gnbv ib vmis vnppivhpy"
Kny whpfs
: ibf~svpida OUD dbf OF\! ibf~svpida ng|ahygnbv! ibf~svpida dcviuivns! `~sibnss dbf ibf~svpida
svp~cv~pn! ibf~svpida ahcdvihb! fisvpicvs he O~i|~zchd! O~i|~zchd"
4 \PNSNBCID FN AD DCVIUIFDF IBF^SVPIDA: DBÄAISIS FN DAO^BHS FDVHSSHCIHNCHBÓGICHS
Na Vnppivhpih Misvópich fn O~i|úzchd fn chginbzhs fna sioah ]]I ns ~b ns|dcih fn vpdficióbibf~svpida t~n chbvibúd ns|ncidaizdfh nb nsvn sncvhp nchbógich! d |nsdp fn ad |phe~bfdvpdbsehpgdciób t~n ésvn md n}|npignbvdfh d |dpvip fn ad fécdfd fn ahs snvnbvd fna |dsdfhsioah -cinppns! pnnsvp~cv~pdcihbns y pnchbunpsihbns ibf~svpidans! pnahcdaizdcihbns fnng|pnsds! n}vnpbdaizdciób fn |phcnshs mdcid na sncvhp snpuicihs! cdg`ihs vncbhaóoichs!vpdbsehpgdcihbns nb ahs |phcnshs |phf~cviuhs! nvc")" Nsvhs cdg`ihs! t~n io~dagnbvn mdb
dencvdfh d ns|dcihs ibf~svpidans fn sigiadpns cdpdcvnpçsvicds! ahs fnbhgibdfhs ns|dcihs fn
dbvio~d ibf~svpidaizdciób! mdb onbnpdfh ig|hpvdbvns cdg`ihs nb na vnjifh y |disdjn ibf~svpida!
dsç chgh nb na ns|dcih |phf~cviuh! si `inb bh mdb ghficdfh s~svdbcidagnbvn nsn |npaibf~svpida fn nsvn vnppivhpih! d~bt~n ahs dcv~dans ibficdfhpns shcihnchbógichs pnnjnb t~nésvn md |npfifh |nsh nb na chbj~bvh fn s~ nchbhgçd"
Nb ad nuha~ciób fn s~ nsvp~cv~pd nchbógicd! y dvnbfinbfh vdbvh d ad fisvpi`~ciób fna ng|anh
chgh d s~ |dpvici|dciób nb na UD@ ~ hvph ibficdfhp nchbógich sigiadp! sn md pnoisvpdfh~bd chbvpdcciób fna |nsh fn ad dcviuifdf ibf~svpida! nb `nbncih fn ~b sncvhp snpuicihs t~n
bh |dpd fn cpncnp y fn dchonp b~nuds dcviuifdfns nchbógicds! d~bt~n dao~bds fn nsdsb~nuds dcviuifdfns pnadcihbdfds chb ad I+F+i! snpuicihs davdgnbvn ibvnancv~dans! yd sn nsvébibca~ynbfh fnbvph fna fnbhgibdfh sncvhp c~dvnpbdpih"Nb nsvhs úavighs unibvicibch dôhs na sncvhp doph|nst~nph md sno~ifh |npfinbfh ig|hpvdbcidnb ad nsvp~cv~pd nchbógicd fn nsvn Vnppivhpih Misvópich -V"M") y ad siv~dciób fn gdpoibdaifdffna gisgh! nb vépgibhs nchbógichs t~n bh shcidans bi dg`inbvdans! t~nfd yd g~y |dvnbvn
chb nsd d|hpvdciób fna 4. da UD@ nb na dôh 0<<> -nb 49=4 npd fna >!4.)" \hp fnvpässn sivúd ad chbsvp~cciób t~n md vnbifh ~bd nuha~ciób chbvib~d dacisvd! fna 3!>. fna UD@fn chginbzhs fn ahs hcmnbvd da ?!0. fn 0<<>! chbsnc~nbcid! nb açbnds onbnpdans! fn
~bd chy~bv~pd nchbógicd eduhpd`an fnsfn gnfidfhs fn ahs bhunbvd" \nph! ahs sncvhpnst~n unpfdfnpdgnbvn udb d gdpcdp ~b cdg`ih fn vnbfnbcid nb s~ d|hpvdciób y |nsh nb ad
nsvp~cv~pd nchbógicd o~i|~zchdbd udb d snp ad ibf~svpid y ahs snpuicihs! pnnjdbfh chb naahnsd |ph|nbsiób d ad vnpcidpizdciób fn b~nsvpd nchbhgçd -cdfd unz d|hpvd gdyhp c~hvd fn
|phf~cciób y ng|anh) nb fnvpignbvh fna sncvhp snc~bfdpih t~n md |npfifh |phvdohbisgh -ad
d|hpvdciób fna sncvhp ibf~svpida da UD@ o~i|~zchdbh md |dsdfh fna 6>. fn 49=4 da 33!4.
fn 0<<>)"
 
CDPGNB SNO^PHAD AÄZDPHA~ppdafn : ibuns" ns|dc" 33 -0<4<)! |" 344'30=; ISSB <044'>=94; ISSB 459?'3<?<
-n)
 
343
 
Bh h`svdbvn! nsvn vnppivhpih vhfduçd gdbvinbn nsd ifnbvifdf ibf~svpida t~n an md sibo~adpizdfh
nb na ving|h! anodfh fn ~b chbsvdbvn cdpäcvnp y |phcnsh ng|pnbfnfhp fn ads onbnpdcihbns|pnfncnshpds t~n mdb sd`ifh vpdficihbdagnbvn dfd|vdpsn d ahs fienpnbvns cdg`ihschy~bv~pdans! chb chgdpcds cdpdcvnpizdfds nb ad dcv~daifdf |hp ~bd opdb ns|ncidaizdcióbibf~svpida chgh shb na Davh Fn`d y na Ohinppi" Nb nsvhs vnppivhpihs ads d|hpvdcihbns fna sncvhp
ibf~svpida da UD@ chgdpcda shb fna >5. y >4. pns|ncviudgnbvn! |hpcnbvdjns t~n nb ahs
úavighs dôhs! dbvns fn ad cpisis fn 0<<=! sn mdb gdbvnbifh sib opdbfns udpidcihbns" Nbna adfh h|~nsvh nsvä na äpnd e~bcihbda fn Fhbhsvid'Sdb Sn`dsviäb fhbfn nsvn sncvhp sóah
chbvpi`~yn chb na 0<.! ad úbicd äpnd e~bcihbda t~n nsvä |hp fn`djh fn ad gnfid fna UD@ fn
nsvn V"M" -33!4.) y! sib ng`dpoh! na sncvhp snpuicihs d|hpvd na ?0.! j~svh na fh`an fn ah t~npn|pnsnbvd nb ads chgdpcds gäs ibf~svpidans gnbcihbdfds"Na dbäaisis |hp g~bici|ihs nuifnbcid! ~bd unz gäs! t~n ~b búgnph ig|hpvdbvn fn adsahcdaifdfns o~i|~zchdbds fhbfn ad ibf~svpid |hsnn ~b opdb |nsh nb s~ nsvp~cv~pd nchbógicd
-UD@ s~|npihp da ?<.) sn ~`icdb nb na Davh Fn`d -Dbvz~had! Naonvd! Nskhpidvzd y Hôdvi) y na
Ohinppi -Nzkih'Ivsdsh! Ifidzd`da! Ivsdshbfh! Had`nppid y Hpgdizvnoi)" Hvphs g~bici|ihs g~yibf~svpidans shb vdg`iéb Davzh! Dsvnds~! @npdsvnoi n Ip~pd! nb Vhahsdafnd; Dizdpbdzd`da nb^phad'Chsvd; y ^súp`ia nb Fhbhsvidafnd"
E~nbvn: N^SVDV" C~nbvds Nchbógicds"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->