Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6058 djelimičan, 5.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6058 djelimičan, 5.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 262 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

 
rancBucikza'Avaz'tvrdi
I
Danaszapljenaimovine"Liublianskebanke"lalloBeluiiancipovlacekapilaliz"NLBbanke"."FinancialTil11es"navodidaGeSioveniial110raliIraz.ilievropskulinansijskupomoG,kazeBucik
T
UZbeprevarenihdevi-tezemlie,ustvrdioje[ucerzaBucikjerekaodaceveedanasznihstedisaizBiHkoje"Dnevniavaz"Franc.Bacik,popresudiukoristdeviznogste-supocelestizatinana-ugledniljubljanskiadvokar,kojidiscizBiHbitizaplijenienairnovi-,..........~platuuSlovenijimoglevodiproceseprevarenihbh.sre-naLjubljanskebanke,aradise
0
biugrozitifinansijskustabilnostdisauSloveniii,presudiiz2010.godine,4.
strana
IZETBEGOUICSEPRAUDAOSTOnlJEISAOnlHOLICUnAInAUGURACIJUmunSPORODICOMUllUAOUUOZ'nJI~'UASlnGTOnCEM'
!
STIPUFILIPOUICA
2
,RAlBOJnlCIMUCILI
.-
USIJAnOMPEGOM
LOPOVIBEZIICAKVESAVJESTI
1-
~
11.1
11'1
U
1----,t'J
i
1
j
11
;1
i.J
Pokrali;mrlvacauKakniu
B,'O'NY
!'flO
.!:IeU_
~JZ6OVE.
fIJI
til
ImWordIet
sa
:IllCIlHm
WI'1'W:Onjem
lugfOdlenlm
projeiI!loroml
 
Ukratko
Hosie:
/sp/ala
do10.
;ulla
SavezRVIFBiH
DiDdugliz
2009.IIZ)UnSBainualidnina
..Isplatadiieladugaiz2009.porodicamasehida
i
atnimvojniminvali-dimatrebalabibitiuzjunskuinvalidnmu,izja-viojezaIlDnevniavaz"AleHosie,predsjednikSavezaratnihvojnihinvalidaFEiH.-VladaFBiHptiznalaje
26milionaKMdugabo-rackoj
populacijiiu
ovoj
godiniubudzetuplanira-
laje
8,8miliona
KMza
ovunamjenu-
kaze
Hosie.Onisticedajenovaeveeobracunat
i
splataseoc-ekujedo10.jula.
Az.
D.
SudenjeGrujicu
Preiiuiostrileliallie
..NasudenjuSloboda-nuGrujicu,svjedokTuzilastvaBiHispricaojekakojeuspioprezivie-tistrijeljanje14ljudiumaju1992.godineubli-zinimjestaPandurica,Zasticenisviedok
A.
re-kao
ie
da
[e
10.maja1992.,zajednosocem,krenuopremaKalesiji,alisuihvojnicizarobili,Meduvojnicimakojisuihpratili,kakajekazao,bioie
i
optuzeniSlobo-danGrujic,
Srebrenica
POGeIDdeminiranJe
..Uokolicisrebre-nickihselaPribicevac,BukovaGlava
i
Cicevca,deminerskacetaOruzanihsnagaBiH
pocela
ie
derniniranje
72.000kvadratnihmeta-razernljista.Planiranojedademiniranjetraieokotrimjeseca.
Vijeceministara
RaShDdi194miliOna!HM
..Viiece
ministaraBiHnaiucerodrzanojsjedni-ciuSarajevurazmotriloje
i
usvoiiloIzvjestaj
0
izvrseniubudzetainsti-tucijaBiHimedunaro-dnihobvezaBiHzara-zdobljejanuar-mart2012.UkupnoostvareniprihodizafinansiranjeinstitucijaBiHuprvatrimjesecaovegodineizno-silisu190.740.904KM,arashodi194.454.658KM.
2
Dnevniavaz,cetvrtak,
aktueln
0
5.julVsrpanl012
PREDSTAVNICKIDOM
NadnevnornredusmjenaAhrnetovlca,lbrahlmovica
V.'
araZlca.
D
anasnl
D
,
Dce
I
NijednaozbiljnapolitickapartijanijedovodilaupitaniefunkeionisanjePSBiH,kazeProdanovicsjedniceDomanarodaantidejtonskojeponasanleHalidGenjacrazmisliadaipakdadenasJe
PredstavnickidomParla-mentaBiHdanasceseizia-sniti
0
zahtievupredsjedava-
jucegVijeca
ministaraBiHVjekoslavaBevande,kojijenedavnosmijenioministresigurnosti
i
odbraneSadikaAhmetovicaiMuhamedaIbrahimovicatezamienikaminiserafinansija
i
trezora
FuadaKasumovica,sviizStrankedemokratskeakcije.
Posljednjipostupci
Sobziromnatodanovaparlamentarnavecina,kajucineSDp,SNSD,SDS,
Savez
zaboljubuducnostBiHidvaHDZ-a,uPredstavnickorndamuima28odukupno42
poslanika,zahtiev
pr-edsjedavajuc
Bevandebezsamosedamposlanika,oceku-
jesedace
ova
strankanasve
mogucenacine
apstruirati
vo-
lju
parlarnentarnevecine,
cvrsroopredijeljenedareko-nstruiravlast,Kako
bi
sacuvalifoteljeuvlasti,izSDAnajavljujudabicakmoglipovucipotezkoj
i
iepatentiraozlocinacRadovanKaradzic,kadajesostalimposlanicimaSDS-auocisameagresiienaBiHnapustiotadasniuSkupsrinuBiH.
Od.
tadanijednastra-nkanijeseusudilablokira-tiradParlameota.Strankademokratske
ninatainacinneceuspjeti
zaustavitirekonstrukcijuvlasti,odnosnosmienusvo-jihmioistara.Kakojetone-davnoizjaviopteds;ednikHDZ-aDraganCovie,nai-
rne,
akoSDAblokiraDomnoroda,predsjedavajuCiVi-ieeaministaraBiHBevanda
Bevanda:Spremanplan
RadonCIC.DaDOI
osmic
..KandidatSEBBiHzaministrasigurnostiBiHce,uskladuskoalicianimdogovorombitipredsjednikstra-nkeFahrudinRadoncic,dokcenamjestozamienikami-nistrafinansijauniverzitetskaprofesoricaEditaDapo.NasljednikIbrahimovicanamiestuministraodbranebit
ce
ZekerijahOsmicizSDP-a.njenrad.Borbazapazicij
e
ocitoieza
SDAmnogavaznijaoddrzave.
U
DamunarodaSDA
ima
tridelegata:SulejmanaTi-hica,predsjednikaSDAkoji
rukovodicijelomakciiornblo-
kaderekonsrrukcijevlasti,HalidaGenjcaiNeT-minuKapetanovic,Cijimnedolaskomnebibilakvorumazaodrzavaniesie-dnice.No,kako
"Avaz"saznaje,Ge-
podnijetceostavku
Iece
sedrzavnavlastforrniratiodsamogpocetka,Novogrnandatara,kojegbipredloziloPredsjednisrvoBiH,au
koiem
nova
sestor-
kaima,cakoaer,veeinu,po-tvraujesarnoPredstavnickidom,kaoinove-staremini-stre.
N
a
ovajnaonSDAbisa-rnonakratkoodgodilaneizb-jeino-odJazakuapozieiju.niacrazmisliadanenapustasiednicuprilikomglasanja
0
smjenimioisrara
i
ednogza-
mjenika
ministra
izSDA,
cime
bi
postoiaokvorumzaodrzava-
njesiednice,Dabiodluka
0
smieninunistara
bila
usvoiena,odnosno
dabi
posroialaentite-tskavecina,dovoljnojc
da
dva
delegataSDP-aizreda
bofujaCkognarodsglasa-
nju
zanju,a
da
Genjac
budeprotiv.PoslanikSNSD-auPredstavnickomdo-mu
LazarProdanovic
kazeza"Avaz"daodDejro-nadodanasnijednaozbi-ljnapolitickapartijanijedo-vodilaupiranjefunkcionira-nieParlamentameskupstine
nedolaskomnasjednicu,Aka
to
delegati.SDAucinenaDa-munarada,Prodanovicupa-
zorava
dabitobio
tipicanpr-
imjeropstrukcijeDejtonskog
sporazuma
No,on
sugerira
daSDA
nijenavikla
da
bude
opozicijatedaposljednjimpostupcimaovastrankauspo-
ravaprocesepriblizavania
BiHEvropskajuniji.
Napustanjesjednice
SefKlubaSDP-aSasaMagazinavicne
ocekuievece
problemekadaieupi-tanjuporvrdivanjesmjeneministaraizSDAuPredsta--VodenjeBosne
i
Hercegovineubilokakveprocesekojinisudemokr-atskiidenastetunaroda.Istovrerneno,toiedokazdasesarnozek
odrzatipozici-
je,kojeSDAimavee20go-dina.Ostavkapredsjeda-vajucegVijeeaministaranajjednostavnijajeapcija,akoseblokadazaistadogo-di-
kaze
Dugum.
BUDum:BloMadePOMaZU)Udasesarnoboreza101leile
SefKlubaposlanikaSavezazaboljubuducnostBiHMirsadDugumkazeda,akoseStrankademokratskeakciie(SDA.)odlucidanedolaskornsvo-jibdelegatanasiednicublokiraDomnaradaParla-mentaBosneiHeree-gavine,ovastranka
ce
narajnacinprekditisveprinci-pedemokratije.
 
aktuelno
Dnevniavaz,catvrtak,5.juli/srpanj
2012.
i
Kasurnovlca
NapustaniednicuDomanaroda
narodaantidejtonskoiepo-nasanie,Nevjerujemdabisenekoponasaoantideitonskizbog
fotelje.Procesreko-
nsrrukcijevlasti
j
enezau-
sravljiv.Postojimnogoopci-iadaseDnaprovede,anadrzavnomnivoubitceza-vrsenavrlobrzo.NaiboliaopcijaposvenasjedasesviddcUstava
i
zakonatedase
ponasajuuskladus
tim-kazeMagazinovic.
S
drugestrane,sefKlubaposlanikaHDZ-aMatoFra-njicevickazedajeprviscena-rijrekonstrukcijevlastiizgla-savanjezahtjevazasmjenu
U
oba
doma
Akouslijedibloka-dauDomunaroda,kojuFr-anjicevic,ipak,neocekuje,onkazedapostojiopcija
i
daBevandapodneseostavkutedasevlastnadrzavnornniveuformiraodpocetka,-Opstrukcije
i
blokade
nisu
u
interesu
BiH,a,
iskr-
eno,nizaSDA.NevidimstabiSDAmogladobitibloka-dama,osim
lito
hisedodatoootezalofimkcioniranjevlastiuBiH,asamimtimegradaniBillbisedoveliujostezipo-
lozai-smatraFraniicevic,
RKARAUC
PeterSorenseniambasadoriEUuposietlBanio]Luci
a-H
moraialisnainilueBonom-lu
Odgovornostdoma6ihpollticarajedasepobrinudabudetspostovanaMapaputa
Bosna
i
Hercegovinamo-ra
ucinitikredibilan
napordarijdipitanjepotpunogpostovanjaEvropskekonve-ncije
0
ljudskimpravima,nakon
cegamozeocekivati
pocetakugovornogodnosasaEU,
porucenoie
tokom
po-sjeredelegacijeevropskih
ambasadorauBiHispecija-Inog
predstavnika
EUPete-raSorensenaBanjoiLuci,SpecijalnipredstavnikEU
u
BillSorensenrekaojeposii-jesastankaspredsjednikomVladeRSAleksandromDzo-
mbicemdajeopredjeljenje
EUdaBiHtrebabitiClaniC3
Uni-
ie
i
dajeuposljednjihnekoli-komiesecipostalojasnokojisuuvjetikojeBiHmoraispunitidabisekretalanatomputu.-Onogmomentakadatiuvjetibuduispunjeni,zernlja
te
postaticlanicaEU-nagla-
ranieekonomskog
sistemakoji
rnozepudniietiteret
clanstvauEUizuzetnovazno-naglasiojeSorensen.Ponovioje
da
jezaEUja-snaMapaputakoji.BiHmo-raprijecitokompridruziva-nja,aodgovomosrdomacihpoliticarajestedasepobrinu
da
onabude
ispostovana.
-Akodomacipoliricariodluceprovestivrijemeupo-
litickimdebatamaumjesto
daradenapokrcranjudrzavenapriied,ondasepitanjepo-Iitickekrizemorapostavitiniima-upozoriojeSorensen.OnjestigaouBanjuLu-ku
U
pratnj
i
17ambasadoradrzavaEU,kojisuistaklisv-oje
zadovoijsrvoposjerom
romgradu,gdjesu
im
predstavni-ci
entitetskevlade,
kakosusarni
istakli,
bili
i
dornacini
i
gosti.
B.SPASENIC
SurenseflsaDiClmbi{;em:Jasniuvjeti
sioie
Sorensen,
navodecida
jejedanod
tih
uvjetapotpunopostovanjeEvropskekonve-ncije
0
Ijudskimpravima,OnjepodsjetiodasunasastankuuBriseluproslese-dmicepredstavniciinstitud-
ja
i
politickihstranakaiz
BiHnapravilisvojumapu
puta
ka
EU.
-Jedanoduvjeta
puta,
osimonihizSporazuma
0
stabilizaciji
i
pridruzivaniu,
jesteiekonomija,jerjestva-
3
naHnadnbrUHanle
licem..ako
bude
takvevolie,avidimdajeima",
redana
inauguracijucetnickog
vojvodekoj
i
e
izabranzasefadrzave
istocno
od
bh,
granice
"niie
mogaodoci...
j
er
iebio
u
Sloveniji",
Ako
seIzetbegovic
odlucionavrijedanjevla-
stitepameti
i
daljnjerui-
niranjelicnogintegrite-
ta,
etoga
ramo.
Ali,zarad
pozicijekoju;ezaposjeo,onnemapravonabagate-lisanjeBiH
i
Bosnjaka.
Nije
davnobilokadasehvaliodagajesamNiko-
lic
zvau
i
da
I1CCC
nainau-
guraciju,amaloprijetogaubjedivaojesebe
i
drugedaceBorisTadicsigumo
OSIa-
ti
predsjednikSrbije.
AkoseIzetbegovi6odlucionavrije6anjevlastitepameti
i
daljnjeruinlranlelicnogintegriteta,.etogatamo
Misljen,enemiienia
sarno
onajko
misljenja
nema,staraje
krilaticakoia
i
naovimprostorima
irnadebelouteraeljenje.
Ali,
nacinna
kojipre-dsjedavaiuciPredsje-dnistvaBiHBakirIzetbe-govicmijenjamisljenje,izvrcecinjenice
i
devalvi-rapozicijunakoiojnelega-
lno
i
neicgitirnnoobitava,
naprosronemozedaneizazovemucninuusto-maku.Naotvaranjumalogra-
nicnogpriielazaizmedu
Bosne
i
Hercegovine
i
Sr-
bije,Izetbegov
ic
ie,
izmeduostalog,kazaoda
je
spreman
"saradivati
s
novimpredsjednikomSr-
bijeTomislavornNiko-
PORTAL-komentardana
UredzarevizijuBiH
predstavin
71
wvjeStaj;'SIPA
i
TuZilaStvoBiH
vee
istraZuju
nezakonitosti
FKsaraleUDelirniniratcemaltesMiHibernians
Pitanje:
MozeliFJ(Sarajevo
u
1.
pretkolu
EvropskeligeeliminiratimaltefkiHibernians?
DaktuelnimpitanjimauBiH
i
vijetumotilteglasatisvakogdanaflawww.dnevniavaz.ba.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->