Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giai Chi Tiet de Dai Hoc Khoi a 2012 Hoa Hoc

Bai Giai Chi Tiet de Dai Hoc Khoi a 2012 Hoa Hoc

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 9,903 |Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nguyễn Ngọc Siêu Nhân on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
 
Th.s: LÊ T
N DI
N
 – 
 
ĐT
: 0902 822 216 75 Hi
ền Vương – 
Tân Phú
 – 
Tp.HCMCHUYÊN HÓA 12
 – 
LUY
ỆN THI ĐẠ
I H
C
 – 
CÓ L
Ớ 
P LUY
N THI T
Ừ 
 
8 ĐIỂ
M TR
Ở 
LÊN
 
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC KHỐI A – 
 
NĂM 2012
 
Môn: Hóa học
 
 – 
M
ã đề
647
Câu 1.
 
Hợp chất X có công thức C
8
H
14
O
4
. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
 (a) X + 2NaOH
X
1
+ X
2
+ H
2
O (b) X
1
+ H
2
SO
4
 
X
3
+ Na
2
SO
4
 (c) nX
3
+ nX
4
 
nilon-6,6 + 2nH
2
O (d) 2X
2
+ X
3
 
X
5
+ 2H
2
OPhân t
ử 
kh
i c
a X
5
A. 198. B. 202. C. 216. D. 174.
(a) HOOC-[CH
2
]
4
-COOC
2
H
5
+ 2NaOH
 
NaOOC-[CH
2
]
4
-COONa (X
1
) + C
2
H
5
OH (X
2
) + H
2
O(b) NaOOC-[CH
2
]
4
-COONa + H
2
SO
4
 
 
HOOC-[CH
2
]
4
-COOH (X
3
) + Na
2
SO
4
 (c) nHOOC-[CH
2
]
4
-COOH + nH
2
N-[CH
2
]
6
-NH
2
(X
4
)
 
(-CO-[CH
2
]
4
-CO-NH-[CH
2
]
6
-NH-)
n
+ 2nH
2
O(d) 2C
2
H
5
OH + HOOC-[CH
2
]
4
-COOH
 
C
2
H
5
OOC-[CH
2
]
4
-COOC
2
H
5
+ 2H
2
OX
5
: C
2
H
5
OOC-[CH
2
]
4
-COOC
2
H
5
 
B. 202.Câu 2.
 
Cho dãy các chất: stiren, ancol
benzylic, anilin, toluen, phenol (C
6
H
5
OH). Số chất trong dãy cókhả năng làm mất màu nước brom là
 A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Chất làm mất màu nước brom là
stiren; anilin; phenol.
B. 3.Câu 3.
 
Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (M
X
 < M
Y
). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O
2
 
(đktc) thu được H
2
O, N
2
và 2,24 lít CO
2
 
(đktc). Chất Y là
 A. etylmetylamin. B. butylamin. C. etylamin. D. propylamin.
B
o toàn nguyên t
O: 2n O
2
= 2n CO
2
+ 1n H
2
O
n H
2
O = 0,205
n amin = (n H
2
O
 – 
n CO
2
)/1,5 = 0,07
 
C
(amin) < 0,1/0,07 = 1,4
Hai amin là CH
5
N và C
2
H
7
N.Y là C
2
H
7
N
C. etyl amin.Câu 4.
 
Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO
4
 
trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ cácchất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
 
thu được 44,16 gam kết tủa.Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là
 
 
 
Th.s: LÊ T
N DI
N
 – 
 
ĐT
: 0902 822 216 75 Hi
ền Vương – 
Tân Phú
 – 
Tp.HCMCHUYÊN HÓA 12
 – 
LUY
ỆN THI ĐẠ
I H
C
 – 
CÓ L
Ớ 
P LUY
N THI T
Ừ 
 
8 ĐIỂ
M TR
Ở 
LÊN
 
A. 80%. B. 70%. C. 92%. D. 60%.
C
2
H
2
+ H
2
O
 
CH
3
CHOx x molCH
3
CHO
 
2Ag
 x 2xC
2
H
2
 
 
C
2
Ag
2
 0,2
 – 
x 0,2
 – 
xm k 
ế
t t
a = m Ag + m C
2
Ag
2
= 108.2x + 240(0,2
 – 
x) = 44,16
x = 0,16
H = 0,16.100/0,2 = 80%.
A. 80%.Câu 5.
 
Dãy các kim
loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (vớiđiện cực trơ) là:
 A. Ni, Cu, Ag. B. Li, Ag, Sn. C. Ca, Zn, Cu. D. Al, Fe, Cr.A. Ni, Cu, Ag.Câu 6.
 
Cho các cặp oxi hóa – 
 
khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau:
Fe
2+
 /Fe, Cu
2+
 /Cu, Fe
3+
 /Fe
2+
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Cu
2+
 
oxi hóa đượ 
c Fe
2+
thành Fe
3+
. B. Fe
3+
 
oxi hóa đượ 
c Cu thành Cu
2+
.C. Cu kh
 
đượ 
c Fe
3+
thành Fe. D. Fe
2+
 
oxi hóa đượ 
c Cu thành Cu
2+
.
Phát biểu đúng là
B. Fe
3+
 
oxi hóa đượ 
c Cu thành Cu
2+
.Câu 7.
 
Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO
3
, Ca (ClO
3
)
2
, CaCl
2
 
và KCl. Nhiệt phân hoàn toànX thu được 13,44 lít O
2
 
(đktc), chất rắn Y gồm CaCl
2
 
và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dungdịch K 
2
CO
3
 
1M thu được dung dịch
 
Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phầntrăm khối lượng KCl trong X là
 A. 25,62%. B. 12,67%. C. 18,10%. D. 29,77%.
B
m máy tính
n KCl = 82,3.%m KCl/(100.74,5)
Lo
i 25,67% và 29,77%.N
ế
u %m KCl = 18,10%
 
n KCl ban đầ
u = 0,2 molG
i s
mol KClO
3
, Ca(ClO
3
)
2
, CaCl
2
l
ần lượ 
t là x, y, z
H
 122,5x + 207y + 111z = 82,3
 – 
74,5.0,2 (1)B
o toàn nguyên t
Ca: y + z = n CaCO
3
= n K
2
CO
3
= 0,3 (2)
 
 
Th.s: LÊ T
N DI
N
 – 
 
ĐT
: 0902 822 216 75 Hi
ền Vương – 
Tân Phú
 – 
Tp.HCMCHUYÊN HÓA 12
 – 
LUY
ỆN THI ĐẠ
I H
C
 – 
CÓ L
Ớ 
P LUY
N THI T
Ừ 
 
8 ĐIỂ
M TR
Ở 
LÊN
 
B
o toàn nguyên t
K: n KCl (Z) = n KClO
3
 
+ n KCl (ban đầ
u) + 2.n K
2
CO
3
= x + 0,8 = 5.0,2
x = 0,2 (3)(1), (2), (3)
x = 0,2; y = 0,1; z = 0,2
 
Đúng
 
C. 18,10%.Câu 8.
 
Cho dãy các hợp chất thơm:
 p
-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH,
 p
-HO-C
6
H
4
-COOC
2
H
5
,
 p
-HO-C
6
H
4
-COOH,
 p
-HCOO-C
6
H
4
-OH,
 p
-CH
3
O-C
6
H
4
-
OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời
2
điều kiện sau?
 (a) Ch
tác d
ng v
ớ 
i NaOH theo t
l
mol 1 : 1.(b) Tác d
ụng đượ 
c v
ới Na (dư) tạ
o ra s
mol H
2
b
ng s
mol ch
t ph
n
ứ 
ng.A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Có 1 chất thỏa mãn 2 điều kiện là p
-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH.
C. 1.Câu 9.
 
Cho 500ml dung dịch Ba (OH)
2
0,1M
vào V ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
 
0,1M; sau khi các phản ứngkết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là
 A. 75. B. 150. C. 300. D. 200.
n Ba(OH)
2
= 0,05 mol
n Ba
2+
= 0,05 mol; n OH
= 0,1 molGi
i t
 
4 phương án
N
ế
u V = 150 ml
 
n Al
2
(SO
4
)
3
= 0,015 mol
n Al
3+
= 0,03 mol; n SO
24
= 0,045 mol
n BaSO
4
= n SO
24
= 0,045
m BaSO
4
= 10,485 gamn OH
 / n Al
3+
= 3,3
ế
t t
a tan
n Al(OH)
3
= 4n Al
3+
- n OH
= 0,02 mol
m Al(OH)
3
= 1,56 gam
 
m k 
ế
t t
a = 12,045 gam.
B. 150.Câu 10.
 
Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):
 
(a) Cho đồ
ng kim lo
i vào dung d
ch s
t (III) clorua.(b) S
ục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồ
ng (II) sunfat.(c) Cho dung d
ch b
c nitrat vào dung d
ch s
t (III) clorua.(d) Cho b
ột lưu huỳ
nh vào th
y ngân.S
thí nghi
m x
y ra ph
n
ứ 
ng làA. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
 

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cao Tấn Lĩnh added this note
Đề trên không hợp lí: Cr2O3 không tác dụng với dd NaOH loãng
thinhtranhn liked this
Truong Anh liked this
Luân Nguyễn liked this
Nguyen Minh Hien liked this
TDUY059109 liked this
hihi389 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->