Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giai Chi Tiet de Dai Hoc Khoi a 2012 Hoa Hoc

Bai Giai Chi Tiet de Dai Hoc Khoi a 2012 Hoa Hoc

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 10,256|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nguyễn Ngọc Siêu Nhân on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
 
Th.s: LÊ T
N DI
N
 – 
 
ĐT
: 0902 822 216 75 Hi
ền Vương – 
Tân Phú
 – 
Tp.HCMCHUYÊN HÓA 12
 – 
LUY
ỆN THI ĐẠ
I H
C
 – 
CÓ L
Ớ 
P LUY
N THI T
Ừ 
 
8 ĐIỂ
M TR
Ở 
LÊN
 
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC KHỐI A – 
 
NĂM 2012
 
Môn: Hóa học
 
 – 
M
ã đề
647
Câu 1.
 
Hợp chất X có công thức C
8
H
14
O
4
. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
 (a) X + 2NaOH
X
1
+ X
2
+ H
2
O (b) X
1
+ H
2
SO
4
 
X
3
+ Na
2
SO
4
 (c) nX
3
+ nX
4
 
nilon-6,6 + 2nH
2
O (d) 2X
2
+ X
3
 
X
5
+ 2H
2
OPhân t
ử 
kh
i c
a X
5
A. 198. B. 202. C. 216. D. 174.
(a) HOOC-[CH
2
]
4
-COOC
2
H
5
+ 2NaOH
 
NaOOC-[CH
2
]
4
-COONa (X
1
) + C
2
H
5
OH (X
2
) + H
2
O(b) NaOOC-[CH
2
]
4
-COONa + H
2
SO
4
 
 
HOOC-[CH
2
]
4
-COOH (X
3
) + Na
2
SO
4
 (c) nHOOC-[CH
2
]
4
-COOH + nH
2
N-[CH
2
]
6
-NH
2
(X
4
)
 
(-CO-[CH
2
]
4
-CO-NH-[CH
2
]
6
-NH-)
n
+ 2nH
2
O(d) 2C
2
H
5
OH + HOOC-[CH
2
]
4
-COOH
 
C
2
H
5
OOC-[CH
2
]
4
-COOC
2
H
5
+ 2H
2
OX
5
: C
2
H
5
OOC-[CH
2
]
4
-COOC
2
H
5
 
B. 202.Câu 2.
 
Cho dãy các chất: stiren, ancol
benzylic, anilin, toluen, phenol (C
6
H
5
OH). Số chất trong dãy cókhả năng làm mất màu nước brom là
 A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Chất làm mất màu nước brom là
stiren; anilin; phenol.
B. 3.Câu 3.
 
Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (M
X
 < M
Y
). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O
2
 
(đktc) thu được H
2
O, N
2
và 2,24 lít CO
2
 
(đktc). Chất Y là
 A. etylmetylamin. B. butylamin. C. etylamin. D. propylamin.
B
o toàn nguyên t
O: 2n O
2
= 2n CO
2
+ 1n H
2
O
n H
2
O = 0,205
n amin = (n H
2
O
 – 
n CO
2
)/1,5 = 0,07
 
C
(amin) < 0,1/0,07 = 1,4
Hai amin là CH
5
N và C
2
H
7
N.Y là C
2
H
7
N
C. etyl amin.Câu 4.
 
Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO
4
 
trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ cácchất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
 
thu được 44,16 gam kết tủa.Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là
 
 
 
Th.s: LÊ T
N DI
N
 – 
 
ĐT
: 0902 822 216 75 Hi
ền Vương – 
Tân Phú
 – 
Tp.HCMCHUYÊN HÓA 12
 – 
LUY
ỆN THI ĐẠ
I H
C
 – 
CÓ L
Ớ 
P LUY
N THI T
Ừ 
 
8 ĐIỂ
M TR
Ở 
LÊN
 
A. 80%. B. 70%. C. 92%. D. 60%.
C
2
H
2
+ H
2
O
 
CH
3
CHOx x molCH
3
CHO
 
2Ag
 x 2xC
2
H
2
 
 
C
2
Ag
2
 0,2
 – 
x 0,2
 – 
xm k 
ế
t t
a = m Ag + m C
2
Ag
2
= 108.2x + 240(0,2
 – 
x) = 44,16
x = 0,16
H = 0,16.100/0,2 = 80%.
A. 80%.Câu 5.
 
Dãy các kim
loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (vớiđiện cực trơ) là:
 A. Ni, Cu, Ag. B. Li, Ag, Sn. C. Ca, Zn, Cu. D. Al, Fe, Cr.A. Ni, Cu, Ag.Câu 6.
 
Cho các cặp oxi hóa – 
 
khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau:
Fe
2+
 /Fe, Cu
2+
 /Cu, Fe
3+
 /Fe
2+
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Cu
2+
 
oxi hóa đượ 
c Fe
2+
thành Fe
3+
. B. Fe
3+
 
oxi hóa đượ 
c Cu thành Cu
2+
.C. Cu kh
 
đượ 
c Fe
3+
thành Fe. D. Fe
2+
 
oxi hóa đượ 
c Cu thành Cu
2+
.
Phát biểu đúng là
B. Fe
3+
 
oxi hóa đượ 
c Cu thành Cu
2+
.Câu 7.
 
Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO
3
, Ca (ClO
3
)
2
, CaCl
2
 
và KCl. Nhiệt phân hoàn toànX thu được 13,44 lít O
2
 
(đktc), chất rắn Y gồm CaCl
2
 
và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dungdịch K 
2
CO
3
 
1M thu được dung dịch
 
Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phầntrăm khối lượng KCl trong X là
 A. 25,62%. B. 12,67%. C. 18,10%. D. 29,77%.
B
m máy tính
n KCl = 82,3.%m KCl/(100.74,5)
Lo
i 25,67% và 29,77%.N
ế
u %m KCl = 18,10%
 
n KCl ban đầ
u = 0,2 molG
i s
mol KClO
3
, Ca(ClO
3
)
2
, CaCl
2
l
ần lượ 
t là x, y, z
H
 122,5x + 207y + 111z = 82,3
 – 
74,5.0,2 (1)B
o toàn nguyên t
Ca: y + z = n CaCO
3
= n K
2
CO
3
= 0,3 (2)
 
 
Th.s: LÊ T
N DI
N
 – 
 
ĐT
: 0902 822 216 75 Hi
ền Vương – 
Tân Phú
 – 
Tp.HCMCHUYÊN HÓA 12
 – 
LUY
ỆN THI ĐẠ
I H
C
 – 
CÓ L
Ớ 
P LUY
N THI T
Ừ 
 
8 ĐIỂ
M TR
Ở 
LÊN
 
B
o toàn nguyên t
K: n KCl (Z) = n KClO
3
 
+ n KCl (ban đầ
u) + 2.n K
2
CO
3
= x + 0,8 = 5.0,2
x = 0,2 (3)(1), (2), (3)
x = 0,2; y = 0,1; z = 0,2
 
Đúng
 
C. 18,10%.Câu 8.
 
Cho dãy các hợp chất thơm:
 p
-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH,
 p
-HO-C
6
H
4
-COOC
2
H
5
,
 p
-HO-C
6
H
4
-COOH,
 p
-HCOO-C
6
H
4
-OH,
 p
-CH
3
O-C
6
H
4
-
OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời
2
điều kiện sau?
 (a) Ch
tác d
ng v
ớ 
i NaOH theo t
l
mol 1 : 1.(b) Tác d
ụng đượ 
c v
ới Na (dư) tạ
o ra s
mol H
2
b
ng s
mol ch
t ph
n
ứ 
ng.A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Có 1 chất thỏa mãn 2 điều kiện là p
-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH.
C. 1.Câu 9.
 
Cho 500ml dung dịch Ba (OH)
2
0,1M
vào V ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
 
0,1M; sau khi các phản ứngkết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là
 A. 75. B. 150. C. 300. D. 200.
n Ba(OH)
2
= 0,05 mol
n Ba
2+
= 0,05 mol; n OH
= 0,1 molGi
i t
 
4 phương án
N
ế
u V = 150 ml
 
n Al
2
(SO
4
)
3
= 0,015 mol
n Al
3+
= 0,03 mol; n SO
24
= 0,045 mol
n BaSO
4
= n SO
24
= 0,045
m BaSO
4
= 10,485 gamn OH
 / n Al
3+
= 3,3
ế
t t
a tan
n Al(OH)
3
= 4n Al
3+
- n OH
= 0,02 mol
m Al(OH)
3
= 1,56 gam
 
m k 
ế
t t
a = 12,045 gam.
B. 150.Câu 10.
 
Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):
 
(a) Cho đồ
ng kim lo
i vào dung d
ch s
t (III) clorua.(b) S
ục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồ
ng (II) sunfat.(c) Cho dung d
ch b
c nitrat vào dung d
ch s
t (III) clorua.(d) Cho b
ột lưu huỳ
nh vào th
y ngân.S
thí nghi
m x
y ra ph
n
ứ 
ng làA. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
 

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thinhtranhn liked this
Truong Anh liked this
Luân Nguyễn liked this
Nguyen Minh Hien liked this
TDUY059109 liked this
hihi389 liked this
Quoc_khanhbq_2009_30 liked this
Hảo Đặng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->