Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 1- Gioi Thieu

Chuong 1- Gioi Thieu

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by nguyentamvinhlong

More info:

Published by: nguyentamvinhlong on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2012

pdf

text

original

 
1
BB
GIGIÁÁO DO D
C VC VÀÀ 
ĐĐ
ÀÀO TO T
OO
ĐĐ
I HI H
C KINH TC KINH T
THTHÀÀNH PHNH PH
HH
CHCHÍÍMINHMINH
MÔN HMÔN H
CC
HHÀÀNH VI TNH VI T
CHCH
CC
KK
ếế
ttththúúccmônmônhh
ccnnààyy,,sinhsinhviênviênss
::
3. Nh
n bi
ế
t
đượ
c nhóm
nh h
ưở
ng nh
ư
th
ế
nào
đế
n hành vi cá nhânvà các d
ng hành vi trong nhóm. Nh
n d
ng
đượ
c các lo
i xung
độ
t vàch
n l
a chi
ế
n l
ượ
c gi
i quy
ế
t xung
độ
t.2. Nh
n bi
ế
t
đượ
c s
ự ả
nh h
ưở
ng c
a các y
ế
u t
nh
ư đặ
c tính ti
u s
,tính cách, nh
n th
c, h
c t
p, các giá tr 
, thái
độ
, s
ự độ
ng viên…
đế
nhành vi cá nhân trong t
ch
c. T
ừ đ
ó giúp cho nhà qu
n tr 
bi
ế
t cáchtuy
n ch
n, b
trí
đ
úng ng
ườ
i,
đ
úng vi
c, phát huy n
ă
ng l
c c
a cácthành viên.1. Gi
i thích
đượ
c s
c
n thi
ế
t c
a nghiên c
u môn Hành vi t
ch
c.4. N
m
đượ
c các v
n
đề
liên quan
đế
n v
ă
n hoá t
ch
c: các
đặ
c tính,quá trình hình thành v
ă
n hóa t
ch
c. Nh
n d
ng nh
ng áp l
c thúc
đẩ
ys
thay
đổ
i c
a t
ch
c; nh
n bi
ế
t
đượ
c ngu
n g
c c
n tr 
s
thay
đổ
it
ừ đ
ó ch
ra các bi
n pháp kh
c ph
c c
n tr 
s
thay
đổ
i c
a t
ch
c.
 
2
NN
IIDUNGDUNGMÔNMÔNHH
CC
Ch
ươ
ngCh
ươ
ng11GIGI
I THII THI
U VU V
HHÀÀNH VI TNH VI T
CHCH
CCHÀNH VI CÁ NHÂN
2- C
ơ
s
c
a hành vi cá nhân3- Giá tr 
, thái
độ
và s
th
a mãn
đố
i v
i công vi
c4-
Độ
ng viên
HÀNH VI NHÓM
5- C
ơ
s
c
a hành vi nhóm6- Hành vi trong nhóm và xung
độ
t
Ch
ươ
ngCh
ươ
ng2, 3, 42, 3, 4Ch
ươ
ngCh
ươ
ng5 & 65 & 6Ch
ươ
ngCh
ươ
ng77THÔNG TINTHÔNG TINCh
ươ
ngCh
ươ
ng88V
Ă
N HV
Ă
N HÓÓA TA T
CHCH
CCCh
ươ
ngCh
ươ
ng99QUQU
N LÝ SN LÝ S
THAY
Đ
THAY
Đ
I TI T
CHCH
CC
GIGI
I THII THI
U VU V
HHÀÀNH VI TNH VI T
CHCH
CC
Ch
ươ
ngCh
ươ
ng11
 
3
H
c xong ch
ươ
ng này, b
n s
:M
CTIÊU
11
Đị
nh ngh
 ĩ 
a v
HVTC
22
Nh
n bi
ế
t
đượ
c nh
ng thách th
c, nh
ng xuh
ướ
ng ph
bi
ế
n trong giai
đ
o
n hi
n nay
33
Gi
i thích
đượ
c s
c
n thi
ế
t c
a nghiên c
uHVTC
44
Nh
n d
ng nh
ng
đ
óng góp c
a các ngànhkhoa h
c vào HVTC
55
Nh
n bi
ế
t
đượ
c các ph
ươ
ng pháp nghiên c
u HVTC
PowerPointPowerPoint
TemplateTemplate
www.themegallery.comwww.themegallery.com
Add your company slogan
 
1.11.1--NhNh
ngngththááchchthth
cc1.21.2--NhNh
ngngxuxuh
ư
h
ư
ngngphph
bibi
ếế
nn
I- NH
NG THÁCH TH
C
ĐỐ
I V
I QU
N L

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->