Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vnet tsaas

vnet tsaas

Ratings:
(0)
|Views: 1,952|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
 
1.1
Үнэт
 
цаас
 
түүний
 
төрөл
,
хэлбэр
 
 Монгол
 
 улсын
 
Үнэт
 
цаасны
 
тухай
 
 хуулинд
 
Үнэт
 
цаас
 
гэж
 
хувьцаат
 
компанид
 
хөрөнгө
 
оруулж
 
ноогдол
 
ашиг
 
авах
 
болон
 
саналын
 
эрхийг
 
гэрчилсэн
 
хувьцаа
,
эрх
 
бүхий
 
байгууллагаас
 
гаргасан
 1
жилээс
 
дээш
 
хугацаатай
 
зээллэг
,
Засгийн
 
газрын
 
өрийн
 
бичиг
,
түүнчлэн
 
Үнэт
 
цаасны
 
хорооноос
 
энэ
 
хуульд
 
нийцүүлэн
 
үнэт
 
цаас
 
гэж
 
тодорхойлсон
 
баримтыг…..хэлнэ”
 Монгол
 
 улсын
 
 Иргэний
 
 хуулинд
 
Үнэт
 
цаас
 
гэж
 
тодорхой
 
хэмжээний
 
мөнгийг
 
эргүүлж
 
төлөхийг
 
шаардах
,
хувьцаат
 
компанид
 
хөрөнгө
 
оруулж
,
түүнийг
 
үндэслэн
 
ноогдол
 
ашиг
 
авах
,
түүнчлэн
 
эд
 
хөрөнгө
 
хүлээн
 
авах
,
түүнийг
 
захиран
 
зарцуулах
 
болон
 
хуульд
 
заасан
 
эд
 
хөрөнгийн
 
бусад
 
эрхийг
 
гэрчилж
 
байгаа
 
баримтыг
 
хэлнэ” гэж
 
тодорхойлсон
 
байна
.
Хуулийн
 
эдгээр
 
заалт
 
нь
 
үнэт
 
цаасыг
 
эрх
 
зүйн
 
үүднээс
 
авч
 
үзсэн
 
тодорхойлолт
 
юм
.
 Шинжлэх
 
 ухааны
 
ба
 
онолын
 
хувьд
 
үнэт
 
цаасыг
 
 
Үнэт
 
цаас
 
бол
 
капитал
 
хөрөнгийн
 
оршин
 
байх
 
хэлбэр
 
мөн
.
Түүний
 
капитал
 
хөрөнгийн
 
таваарын
,
бүтээх
 
болон
 
мөнгөн
 
хэлбэрээс
 
ялгаатай
 
нь
 
гэвэл
 
зах
 
зээлд
 
өөрийг
 
нь
 
шилжүүлдэг
,
таваар
 
болж
 
гүйлгээнд
 
орж
,
орлого
 
авчирдагт
 
оршино
.
Үнэт
 
цаас
 
бол
 
капитал
 
хөрөнгийн
 
мөнгөн
,
бүтээх
,
таваарын
 
хэлбэрээр
 
оршихийн
 
зэрэгцээгээр
 
бас
 
капитал
 
хөрөнгийн
 
оршин
 
байх
 
онцгой
 
хэлбэр
 
юм
.
Түүний
 
агуулга
 
нь
 
капитал
 
хөрөнгө
 
эзэмшигчийн
 
гарт
 
байдаггүй
,
гэхдээ
 
түүнийг
 
эзэмших
 
захиран
 
зарцуулах
 
бүх
 
эрх
 
нь
 
эзэмшигчдийн
 
гарт
 
бичигдсэн
,
тэмдэглэгдсэнд
 
байдаг.”
 АНУ 
-
ын
 
 хуулинд
 
үнэт
 
цаасыг
 
практик
 
хандлага
 
талаас
 
нь
 
авч
 
үзсэн
.
Үнэт
 
цаас
 
гэдэг
 
бол
 
өрийн
 
баримт
,
хувьцаа
,
төрийн
 
сангийн
 
үүрэг
,
өрийн
 
бичиг
,
дурын
 
өрийн
 
гэрчилгээ
,
хүүний
 
орлого
 
авах
 
эрхийг
 
хангадаг
 
эсхүл
 
ашиг
 
хувиарлахад
 
оролцох
 
эрхийг
 
олгодог
 
сертификат
,
трастын
 
нөхцөлөөр
 
хадгалагдаж
 
байгаа
 
үнэт
 
цаасаар
 
баталгаажсан
 
үүргийг
 
шаардах
 
эрхийг
 
гэрчлэх
 
сертификат
,
байгуулсан
 
үйлдвэрийн
 
газрын
 
дүрмийн
 
санд
 
оруулсан
 
хөрөнгийн
 
эрхийг
 
хангадаг
 
сертификат
 
эсхүл
 
захиалгын
 
сертификат
 
мэдүүлэгчийн
 
хувьцаа
,
хөрөнгө
 
оруулалтын
 
хэлэлцээр
,
хувь
 
нийлүүлсэн
 
компанийн
 
хуралд
 
саналын
 
эрхтэй
 
оролцох
 
эрхийг
 
хангагч
 
сертификат
,
захиран
 
зарцуулах
 
эрхийн
 
үндсэн
 
дээр
 
нэг
 
гарт
 
төвлөрсөн
 
хувьцаа
,
үнэт
 
цаасны
 
хадгаламжийг
 
баталгаажуулах
 
сертификат
,
газрын
 
тос
,
хий
 
эсхүл
 
бусад
 
ашигт
 
малтмалыг
 
олборлоход
 
оролцох
 
хязгаарлагдмал
 
эрх
,
эдгээр
 
үйл
 
ажиллагааны
 
ашгийг
 
хувиарахад
 
оролцох
 
эрх
,
дурын
 
энгийн
 
калл
 
пут
 
обцион
 
эсхүл
 
давхар
 
обцион
,
үнэт
 
цаас
 
олж
 
авахтай
 
холбоотой
 
дурын
 
давуу
 
эрх
,
түүнтэй
 
холбоотой
 
эрхийг
 
хэсэгчлэн
 
хэрэгжүүлэх
 
эрх
,
байгууллагын
 
хадгаламжийн
 
сертификат
 
эсхүл
 
бүлэг
,
үнэт
 
цаасны
 
бүлгийн
 
индекс
,
төрөл
 
бүрийн
 
фьючерс
,
эсхүл
 
гадаад
 
валютын
 
ханштай
 
холбоотой
 
үндэсний
 
хөрөнгийн
 
бирж
 
дээр
 
хэрэгжиж
 
байгаа
 
өөр
 
давуу
 
эрх
,
эсхүл
 
үнэт
 
цаас
 
гэж
 
нэрлэгдэж
 
гүйлгээнд
 
байгаа
 
зах
 
зээлийн
 
хэрэгсэл
 
худалдан
 
авах
 
эрхийн
 
баталгаа
,
баримт
 
мөн.” гэж
 
тоочжээ
.
Оросын
 
 холбооны
 
 улсын
 
 хуулинд
 
 
Үнэт
 
цаас
 
гэдэг
 
бол
 
тогтоосон
 
хэлбэрийг
 
баримталсан
,
хуульд
 
заасан
 
заавал
 
байх
 
ѐстой
 
бүрдүүлбэрийг
 
багтаасан
 
эд
 
хөрөнгийг
 
баталгаажуулсан
 
баримт
 
бичиг
 
бөгөөд
 
тухайн
 
хөрөнгийг
 
эзэмших
,
шилжүүлэх
 
нь
 
зөвхөн
 
түүнийг
 
мэдүүлэх
 
үед
 
л
 
боломжтой
.
Үнэт
 
цаасыг
 
шилжүүлэхтэй
 
хамт
 
түүгээр
 
баталгааждаг
 
бүх
 
эрх
 
бас
 
шилжинэ.”Санхүүгийн
 
мөнхийн
 
эргэлтийг
 
хангаснаар
 
ирээдүйд
 
орлого
 
олж
 
байх
 
зорилгоор
 
санхүүгийн
 
бүхий
 
л
 
нөөц
 
бололцоогоо
 
өөрийн
 
ашигтай
 
гэсэн
 
үйл
 
ажиллагаанд
 
эргэлтэнд
 
оруулахыг
 
 хөрөнгө
 
оруулалт
 
гэнэ
.
Хөрөнгө
 
оруулалтыг
1.
Хэрэглээнд
 2.
Бизнесд
 3.
Үнэт
 
цаасанд
 
гэж
 
хуваадаг
.
Схем
1-1
 Хөрөнгө
 
оруулалтын
 
 менежментийн
 
судлах
 
 зүйл
.
Үнэт
 
цаасны
 
төрөл
 ,
 хэлбэр
:
Үнэт
 
цаасыг
1.
Анхдагч
 
хэлбэрийн
 
үнэт
 
цаас
 2.
Хоѐрдогч
 
хэлбэрийн
 
үнэт
 
цаас
 
гэж
 
ангилдаг
.
Анхдагч
 
хэлбэрийн
 
үнэт
 
цаасыг
-
Хувьцаа
 -
Өрийн
 
бичиг
 
Хоѐрдогч
 
хэлбэрийн
 
үнэт
 
цаас
-
Опцион
 -
Фьючерс
-
Вексель
 -
Сертификат
-
 Чек…гэх
 
мэтээр
 
ангилна
.
 
 Хувьцаа
 
Хувьцаа
 
гэдэг
 
нь
 
тодорхой
 
өмчийг
 
баталгаажуулсан
 
үнэт
 
цаас
 
юм
.
 
Хувьцааг
 
дотор
 
нь
-
Энгийн
 
хувьцаа
 -
 
Давуу
 
эрхтэй
 
хувьцаа
 
гэж
 
ангилна
.
Давуу
 
эрхтэй
 
хувьцааг
 
дотор
 
нь
 
1.
Онцгой
-
Дампуурахад
 
эхэнд
 
ноогдох
 
хөрөнгийг
 
өгдөг
.
2.
Хөрвөх
-
Энгийн
 
хувьцаанд
 
хөрвүүлж
 
сольж
 
болдог
.
3.
Хуримтлагдсан
-
Ноогдол
 
ашиг
 
хэдэн
 
жилээр
 
хуримтлагдана
.
4.
Саналын
 
эрхтэй
-
Төлөөлөн
 
удирдах
 
зөвлөлд
 
гишүүн
 
сонгох
 
эрхтэй
 
5.
Хоосон
-
Ноогдол
 
ашиг
 
авах
 
эрх
 
нь
 
хадгалагдаж
 
байдаг
.
Давуу
 
эрхтэй
 
хувьцааны
 
үндсэн
 
шинж
 1.
Өмч
 
эзэмшигч
.2.
Саналын
 
эрхгүй
.3.
Тогтмол
 
ноогдол
 
ашиг
 
авдаг
.4.
Тодорхой
 
хугацаагүй
.5.
Компаниас
 
мэдээлэл
 
авна
.6.
Харьцангуй
 
 риск
 
багатай
.7.
Хөрвөх
 
чадвартай
.
Энгийн
 
хувьцааны
 
үндсэн
 
шинж
 1.
Өмчийн
 
эзэн
 
эзэмшигчийг
 
баталгаажуулсан
 
баримт
 
бичиг
 2.
Санал
 
өгөх
 
эрхтэй
 3.
 
Ноогдол
 
ашиг
 
авчрах
 4.
 
 Ямар
 
нэг
 
тодорхой
 
хугацаагүй
 5.
 
Мэдээлэлээр
 
хангагдах
 6.
 
Харьцангуй
 
эрсдэл
 
өндөртэй
.Õºðºí㺠îðóóëàëòûí 
 
 ìåíåæìåíòÕºðºí㺠îðóóëàëòûí øèíæèëãýý
 
Ïîðòôåëèéí óäèðäëàãà
 
¯Ö-íä íºëººëºõõ÷èí éë¯Ö-ã ¿íýëýõçàãâàð¯Ö-íû õàìãèéí 
 
áîëîìæèò áàãö
 
Áàãöûí ¿ð àøèãòàéóäèðäëàãà
 
Энгийн
 
хувьцааг
 
дотор
 
нь
 
1.
Зөвшөөрөгдсөн
-
Үнэт
 
цаасны
 
хорооноос
 
зөвшөөрсөн
 
хувьцаа
 2.
Гаргасан
-
Зах
 
зээлд
 
санал
 
болгон
 
гаргасан
 
хувьцаа
 
3.
Хадгалагдсан
-
Эмиссын
 
бодлого
 
явуулахаар
 
үлдээсэн
 
хувьцаа
 
4.
Сангийн
-
Гаргасан
 
хувьцаанаас
 
буцаан
 
худалдан
 
авах
 
5.
Бэхэжсэн
-
Хөрөнгө
 
оруулагчид
 
худалдан
 
авсан
 
хэсэг
 
Хувьцаа
 
гаргагчаас
 
хувьцаа
 
эзэмшигчид
 
төлж
 
буй
 
мөнгөн
 
төлбөрийг
 
ноогдол
 
ашиг
 
гэнэ
.
Тодорхой
 
хувиар
 
илэрхийлэгдсэн
 
хувьцааны
 
өгөөжийн
 
нэг
 
бүрэлдэхүүн
 
хэсгийг
 
 Div yield 
 
гэнэ
.
Div yield
= HA/ 
ЗЗ
-
ийн
 
үнэ
 
Payout ratio
= HA / 
Цэвэр
 
ашиг
 
Энгийн
 
хувьцааны
 
өгөөжийг
 1.
Ноогдол
 
ашиг
2.
Хөрөнгийн
 
өсөлт
,
бууралт
 
гэсэн
2
зүйлээр
 
тодорхойлно
.
TR
=Div+CG(L)
TR
=(Dt+PC)/PbPb-
худалдан
 
авсан
 
үнэ
Dt-
ноогдол
 
ашиг
 
РС
-
үнийн
 
өөрчлөлт
TR-
нийт
 
өгөөж
 
Хүлээгдэж
 
буй
 
өгөөж
=
ашгийн
 
хувь
+
Капиталын
 
өсөлтийн
 
хувь
 
K
=Dt/Po+g
Өрийн
 
бичиг
 
Өрийн
 
бичиг
 
гэж
 
оруулсан
 
мөнгөн
 
хөрөнгөө
 
тодорхой
 
хугацааны
 
дараа
 
тодорхой
 
хэмжээний
 
орлоготойгоор
 
болон
 
орлогогүйгээр
 
буцаан
 
авах
 
нэг
 
удаагийн
 
өрийн
 
үүргийг
 
хэлнэ
.
Өрийн
 
бичгийг
 
дотор
 
нь
-
Бонд
 -
Облигаци
 
гэж
2
хуваана
.
Бонд
 
гэдэг
 
нь
 
тодорхой
 
хугацаанд
 
тогтоосон
 
хэмжээний
 
хүүтэйгээр
 
мөнгө
 
буюу
 
хөрөнгө
 
зээлдүүүлсэний
 
хүү
 
буюу
 
өрийг
 
тодорхой
 
хугацааны
 
дараа
 
төлөхийг
 
баталгаажуулсан
 
баримт
 
бичиг
.
Бондыг
 
хэн
 
гаргаж
 
байгаагаар
 
нь
 -
Засгийн
 
газрын
 -
Орон
 
нутгийн
 -
Хуулийн
 
этгээд
 
компанийн
 
Бондыг
 
хугацаанаас
 
нь
 
хамааруулан
 -
богино
0-7
жил
 -
дунд
7-15
жил
 -
урт
15-
дээш
 
жил
 
Энэхүү
 
хэсэгт
 
компанийн
 
бондын
 
ангилалыг
 
авч
 
үзье
.
1.
Тасалбарт
-
Тусгай
 
тасалдаг
 
тасалбартай
 
2.
Тасалбаргүй
-
Итгэлцэл
 
дээр
 
үндэслэгдэн
 
хийгддэг
.
3.
Нэрлэсэн
-
Эзэмшигчийн
 
нэрийг
 
бичдэг
.
4.
Тэнцвэрт
-
Комьютерийн
 
сүлжээгээр
 
дамжин
 
хийгддэг
 
5.
Тохируулгат
 
ба
 
орлогын
-
Төлбөрийг
 
эхлээд
 
дараа
 
нь
 
хүүг
 
нь
 
төлдөг
 6.
Баталгаат
-
Үндсэн
 
хөрөнгө
,
техникээр
 
баталгаажсан
 
Бондын
 
үндсэн
 
шинж
 
чанар
 
нь
 
1.
Өрийг
 
илэрхийлсэн
 
үнэт
 
цаас
 2.
Саналын
 
эрх
 
байхгүй
 3.
Тогтмол
 
хүү
 
авдаг
 4.
Үргэлж
 
хугацаатай
 
байдаг
.5.
Мэдээллийг
 
төдийлөн
 
өгдөггүй
 6.
Тогтмол
 
өгөөжтэй
 
 риск
 
багатай
 
Бондын
 
жигнэсэн
 
дундаж
 
хугацааг
(
 Duration
)

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zolzaya Baasandorj added this note
хэрэгтэй
1 thousand reads
1 hundred reads
ot_sunday_669628068 liked this
Zolzaya Baasandorj liked this
Dulamsuren Norolkhoi liked this
Muugiinuu Muugii liked this
Enxbaatar Enxuush liked this
Kvntugan Bekbolat liked this
Tungalagmurun Baatarsuren liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->