Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glass Rps Ke 20120706

Glass Rps Ke 20120706

Ratings:
(0)
|Views: 338|Likes:
Published by u_stevic
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: u_stevic on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
BAWALUKA 
Cijena
0.80 KM
30
dinara
www.glassrpske.com
SRBIJA 
Petak 
6. jul 2012.
Broj12.867Godina
LXIX
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
PANORAMA VIJESTI
Ne manapretkau saradwitu`ila{tavaBiH i Srbi je
странa
8
U Ratu{kojpe}iniotkrivenekostinosoroga
странa
2
DANAS
Od vi{e hiqada bruco{a samopojedine ~eka dobra zarada
Za novo radnomjesto od 3.500do 5.000 maraka
Izbor preduze}a koja }e dobiti podsticaj vr{i}e se putem javnog konkursa, a osnovni kriterijumi su visina investicije i broj zaposlenih, rekao Tegeltija
странa
7
Ekonomistinajvi{e zara|uju,novinari na dnu
Kantri menayeri, izvr{ni direktori,direktori prodaje i regionalni menayerizara|uju od 3.000 do 5.000 maraka mjese~no,dok je prosje~na plata `urnalista oko780 maraka
странa
6
Pravosu dne institu cije BiH u 2011. godinipove }ale tro{kove
REVIZI J A  PR A VOS U \ A 
S DI JA M ZA REGRES DO 5.000KM
Ustavni sud nije {tedio na regresima za godi{we odmore. Najni `i regres tokom pro{le godine iznosio 1.425, a najvi{i 4.762 marke. Su dijama Su da BiH ispla }en regres od 2.100 KM
странa
5
Potvr|ena smjenaministaraiz SDA 
Problem je {to se organizovani kriminal uvodi u strukture ove zemqe i {to }e imati svoju dr`avu,rekao Ahmetovi}. Biti ministar i tvrditi da je u policiji, pravosu|u i politici ve}ina qudi povezanasa organizovanim kriminalom je dovoqno za konstataciju "fa{izam je na vratima", kazao Lagumyija
странa
3
 
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH podr`ao odluku Vjekoslava Bevande
Usvojen Prijedlog  uredbe o podr{ciinvesticijama i zapo{qavawu u RS
 
2
petak, 6. jul 2012.
GLAS SRPSKE
www.glassrpske.com
Da je Anton Kasipovi} zaista namjeravao da preuzme odgovornost za neispuwavawe obe- }awa koje je dao, ponu|enu ostavku sigurno ne bi povukao. Ovako sve izgleda inscenira- no.
bozob87@gma l.com
Dok politi~ari zabavqaju javnost rekonstrukcija- ma vlasti, po onoj staroj dajte narodu "hqeba i igara", zaboravqaju da narod niti ima hqeba, ni- ti ih zanimaju wihove igre. Qudi ho}e posao, a ne cirkus.
millybreza@blic.net
Vijesti dana
Stra{no mi je gledati novu ve}inu u Domu naroda, pred kojom je premi- jer mogao pri~ati i o tome kako se pravi salata i koji za~ini se stavqaju u wu, a nova ve}ina bi mu opet pqeskala.
Damir ^aryi}, delegat u  Domu naroda Parlamenta FBiH 
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
MOSTAR - Napredak u vezi sa zakqu~ivawem Spo-razuma o razmjeni dokaza izme |u tu `ila{tava BiH i Srbi je jo{ ni je postignut, konstatovala je delegaci ja Evropske uni je na po~etku tre }e runde strukturalnog di jaloga o reformi pravo- su |a izme |u BiH i EU, ko ji  je ju~e po~eo u Mostaru.
Ministar pravde BiH Bari{a ^olak izjavio je da ni je zadovoqan {to ni je pot- pisan protokol izme|u tu`i- la{tava BiH i Srbi je. - Bez obzira na to {to sene mo`emo po hvaliti dina- mikom i krajwim rezultatom, neke dogovorene stvari smo realizovali - istakao je ^o- lak.Potpisivawe sporazuma bilo je dogovoreno, ali je to spri je~io hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i}.Iz Direkci je za evropske integraci je BiH saop{teno  je da je prvi dio sastanka biofokusiran na pitawa proce- suirawa ratnih zlo~ina, te prenosa tih predmeta u fazi istrage sa nivoa BiH na ni- `e pravosudne instance. - Di jalog je vo|en i o pla- nu Tu`ila{tva BiH za proce- suirawe zaostalih istraga ratnih zlo~ina, te mogu}nos- tima institucionalnog ra- zvo ja kroz uspostavqaweapelacionog suda na nivou BiH u kontekstu po ja{wewa nadle`nosti - saop{teno je iz Direkci je. ^olak je rekao da je po- trebno raditi i na uvo|ewu drugostepene instance ko ja bi razmatrala presude Suda BiH, ali da to ne mora bitivrhovni sud ~i je formirawe ni je ni predvi|eno. Kazao je da posto ji i prostor da se  unapri jedi rad Visokog sud- skog i tu`ila~kog savjeta BiH.- Trebalo bi da posto je dva savjeta ili dva podsavjeta - jedan ko ji }e birati sudi je, a drugi tu`ioce - rekao je ^olak.Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvi janovi} ukaza- la je na to da je EU direktnoanga`ovana strana u pregovo- rima, a ne samo posmatra~. - Imali smo u vi{e na- vrata kvalifikaci je da se ovaj di jalog de{ava u okviru BiH, a da je EU tu samo pos-matra~. Jasno je da je di jalog zapo~eo tako {to je RS izra- zila neslagawe sa na~inom funkcionisawa Suda i Tu- `ila{tva BiH, te da je onda  usli jedila odluka EU da se direktno anga`u je u di jalogu - izjavila je Cvi janovi}eva. Sastanak u okviru tre}e runde di jaloga nastavqa se i danas.Strukturalni di jalog o reformi pravosu|a BiH po- krenut je na inici jativu predsjednika RS Milorada Dodika i visokog predsta- vnika za spoqnu politiku i bezbjednost EU Ketrin E{ton u ma ju pro{le godine. Prva runda odr`ana je u junu pro{le godine u Bawaluci, a druga u novembru u Sara jevu.
 Apel srpskih stranaka
Poziv raseqenim Srbima da glasa ju u Srebrenici
SA RA  JEVO - [tab
NATO
-a Sara jevo podsti~e Vladu FBiH da nastavi komunikaci ju sa Vladom RS
 u vezi sapitawem definisawa me|uentitetske granice i apelu je da se u taj proces ukqu~i i nivo BiH da bi u skladu sa Anek- som dva Dejtonskog sporazuma bila formirana komisi ja ko-  ja bi posao zavr{ila {to je pri je mogu}e. Odgovara ju}i na pitawe da li }e komandant
NA TO
{tabageneral Valter Lord izvr{iti pritisak na Vladu FBiH da  Aneks dva Dejtonskog sporazuma bude u potpunosti sprove- den, portparol
NA TO
{taba Ines Kuburovi} rekla je ju~e agenci jama da raspola`u informaci jama da entitetske vla- de ve} komunicira ju u vezi sa pitawem razgrani~ewa.
[tab
NA TO
-a u Sarajevu
Treba zavr{itidefinisawe granice
CVIJA NOVI]:
EU aktivni u~esnikdijaloga, a ne posmatra~
Pjer Mirel u Sarajevu
Po mo} EU zavisi oddogovora sa MMF-om
SA R JEVO - Direktor Odjeqewa za zapadni Balkan u Gener- alnom direktoratu za pro{irewe
Evropske komisi jePjer Mi- rel pozvao je vlasti u BiH da postignu dogovor sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) da bi i Evropska komisi ja mogla da  uplati novac za BiH u okviru makrofinansijske pomo}i. - Pozdravqamo pozitivne korake ko ji su u~iweni u pogledu usva-  jawa buyeta BiH za 2012. godinu i Globalnog fiskalnog okvira - rekao je Mirel u Sara jevu, preni jele su agenci je. Mirel je, posli je dvodnevnog sastanka Privremenog odbora za pra}ewe sprovo |ewa Privremenog sporazuma o trgovini i trgo- vinskim pitawima izme|u Evropske komisi je i BiH, pozdravio politi~ke razgovore ko ji se vode u pravcu sprovo|ewa odluke u "slu~a ju Sejdi} i Finci". Kao prioritete je istakao ubrzavawe priprema za popis stanovni{tva i probni popis, te sprovo|ewe Zakona o dr`avnoj pomo}i. Mirel je rekao i da je {okiran zaostatkom ko ji posto ji u BiH u smislu nespremnosti za ulazak Hrvatske u EU.
BEOGRAD
- Predstavnici Srba iz Srebrenice pozvali su ju~e sve Srbe ko ji su regis- trovani u toj op{tini da do|u i glasa ju na predsto je}im lo- kalnim izborima i da se reg- istru ju oni ko ji ima ju pravo da bi mogli glasati 7. oktobra. Srbima je upu}en apel daglasa ju za za jedni~kog kandida- ta srpskih stranaka za na~el- nika op{tine Srebrenica Ve- snu Ko~evi}. [ef izbornog {taba SNSD-a u Srebrenici Dragi} Gli{i} rekao je na konferenci ji za novinare u Beogradu da za Srebrenicu ovog puta ne}e va`iti poseban status i da sada posto ji mogu- }nost da predstavnici srpskih stranaka osvo je vlast u toj op- {tini, prenio je Tanjug.
BAWALU KA 
- Konsulta-ci je unutar SNSD-a u vezi sa izborom novog ministra pravde u Vladi Srpske, terazgovori sa premi jerom RS  Aleksandrom Yombi}em mogu se o~ekivati uskoro, jer isti- ~e rok od 90 dana, na koliko  je imenovan vr{ilac du- `nosti ministra prav- de Gorana Zlatkovi}, rekla je "GlasuSrpske" potpred-sjednik SNSD-aNada Te{anovi}. - Predsje-dni{tvo SNSD-a vjerovatno }e brzo imati kon-sulta ci je sa pred-sjednikom Vlade i dati svoj pri jedlog za ministra pravde - istakla je Te{anovi}eva. Izvr{ni odbor SP-aproci jenio je da Zlatko- vi}eva, ~lan ove parti je, us- pje{no obavqa du`nostministra trgovine i turizma, te je odbio ponu|eno Minis- tarstvo pravde.Yombi} je ju~e uputiopri jedlog predsjedniku Na- rodne skup{tine RS Igoru Rado ji~i}u da za nove pot- predsjednike Vlade budu imenovani ministar na uke i te hnologi je Jasmin Komi}  umjesto Yerarda Selmana, a ministar porodice, omladi- ne i sporta Nada Te{anovi}  umjesto ministra prosvjete i kulture Antona Kasipovi- }a.Dosada{wi ministar pravde Yerard Selman iza-bran je za predsjednika Ustav- nog suda RS.S. T.
ZA TRA  @ENO
imenovawe novih potpredsjednika Vlade
Po~ela tre}a runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosu|a
Ne ma napret ka  saradwi sa Srbi jom
Vlada Republike Srpske i daqe sa jednim upra`wenim mjestom
Nove kon sul taci je o minis  tru prav de 
Treba raditi na uvo|ewu drugostepene instance koja bi razmatrala presude Suda BiH, ali to ne mora biti vrhovni sud ~ije formirawe nije predvi|eno, rekao ^olak
Na sastanku je vo|en i di- jalog o budu}oj podr{ci se- ktoru pravosu|a u BiH iz pretpristupnih fondova EU (
IPA 
).- Va`no je da vidimo kako }e se programirati pomo} i u {ta }e i}i novac kojidaje EU. @elimo da ta po- mo} bude usmjerena gdje je najpotrebnija - naglasila je Cvijanovi}eva.
POMO] EU Kova~evi}
Ministar industrije, energetike i rudar- stva RS @eqko Kova~evi} rekao je da je informacija da napu{ta funkciju u Vladi RS i da prelazi u "Elektroprenos BiH" spekulacija. - Ostajem da radim u Vladi - kazao je Ko- va~evi}.
   F   O    T   O  :   A   G   E   N   C   I   J   E
 
GLAS SRPSKE
petak, 6. jul 2012.
3
Lideri stranaka 13. ju la u Bawalu ci
SARAJEVO - Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} najavio je ju~e da }e se lideri politi~kih partija, koji su pro{le sedmice u Briselu sa pred- stavnicima EU dogovorili Mapu puta za pristupawe BiH EU sastati 13. jula u Bawaluci.- Obavio sam konsultacije sa svim liderima i dogovorili smo da 13. jula odr`imo sastanak u Bawaluci, na kojem bi bila razmatrana pi- tawa otvorena u Briselu, prije svega sprovo|ewe presude u "slu~aju Sejdi}-Finci" i koordinacije me|u politi~kim faktorima BiH u pre- govorima s EU - rekao je Bosi} i dodao da }e sastanku prisustvovati i lideri SDA i SBB-a Sulejman Tihi} i Fahrudin Radon~i}.@. D.
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO - Predstavni- ~ki dom Parlamenta BiH potvrdio je ju~e smjenu min- istra bezbjednosti Sadika  Ahmetovi }a, odbrane Muhame- da Ibrahimovi }a i zamjeni- ka ministra finansi ja i trezora BiH Fuada Kasumo- vi }a.
Predsjedava ju}i Savjeta ministara BiH Vjekoslav Be- vanda smi jenio je ministre i zamjenika ministra iz reda SDA 25. juna, na zahtjev lidera SDP-a Zlatka Lagumyije na- kon {to su te dvi je strankeraskinule koalici ju. Bevandinu odluku podr`a- la su 26 poslanika, me|u ko ji- ma su svi poslanici iz RS, {est poslanika iz SDA bilo  je protiv, dok su uzdr`ana bi- la dva poslanika iz SBiH.
Rasprava
Glasawu je pret hodila troipo~asovna rasprava, ko ja  je po~ela Bevandinim obra- }awem poslanicima, u ko jem  je istakao da je odluku o smje- ni ministara SDA donio zbog politi~kog razmimoila- `ewa nove parlamentarne ve- }ine i te stranke.- Posli je obavqenih kon-sultaci ja sa svim predstavni- cima stranaka ko je ~ine novu parlamentarnu ve}inu donio sam odluku o smjenama. Pokre- nuti procesi na putu BiH ka EU ne smi ju se za ustaviti. Zbog toga je neop hodna rekon- strukci ja izvr{ne vlasti, ka- ko reformski procesi ne bi zastali - rekao je Bevanda. Za hvaliv{i smi jewenim ministrima i zamjeniku min- istra na korektnom dosa- da{wem radu u Savjetu ministara, Bevanda je istakao da rekonstrukci ju ne treba sh- vatati dramati~no.  Ahmetovi} je rekao da je zahtjevom za wegovu smjenu osporen put BiH u EU.- U politi~kim, policij- skim i tu`ila~kim struktura- ma ima mawe po{tenih nego nepo{tenih. Ve}ina ih je po- vezana sa organizovanim kri- minalnim grupama. Mo ja  jedina gre{ka je {to smo oku- pili nekoliko polica jaca i ne{to malo tu`ilaca ko ji su bili odlu~ni da do|emo do sa- mog vrha qudi ko ji se bave or-ganizovanim kriminalom u na{oj zemqi. Problem je {tose organizovani kriminal  uvodi u strukture ove zemqe i {to }e imati svo ju dr`avu - rekao je Ahmetovi} i dodao da }e u vremenu ko je sli jedi BiH imati fingirane politi~ke procese, a da }e organizovani kriminalci raditi svoj posao. Na te konstataci je reago- vao je ministar inostranih poslova BiH i lider SDP-a Zlatko Lagumyija kazav{i da  je pri je godinu i po bio uvje- ren da }e SDA reformisati i zemqu i sebe.- Ni je uspjelo, ni jedno, ni drugo. Da je ministar bezb-  jednosti o bilo ko joj ta~ki dnevnog reda rekao to {to je sada kazao, to bi bio dovoqan razlog da upali zelena svjetla i da napusti Savjet minista- ra. Biti ministar i tvrditi da je u polici ji, pravosu|u i politici ve}ina qudi poveza- na sa organizovanim krimi- nalom je dovoqno zakonstataci ju "fa{izam je na vratima". Tu sve presta je - ka- zao je Lagumyija.Dodao je da se SDA dr`iprocedura samo da bi ostala na vlasti i da to i sada ~ini.
Optu`be
Poslanici SDA optu`i- li su Bevandu tokom rasprave da je postao poslu{nik SDP-a.- Htio sam zadr`ati dig- nitet Savjeta ministara i ovog ~asnog Doma i nisam se osvrtao na sve etikete ko je sam dobio. Ako je to smu{enost i nespretnost ja se ne}u mi je- wati, a vama preporu~u jem da se mi jewate - poru~io je Be- vanda poslanicima SDA. Poslanik SDA [efik Yaferovi} rekao je da je pre- kompozici ja vlasti sporna i da je Bevanda morao za taj po- tez dobiti saglasnost Predsje- dni{tva BiH, ko je ga je ipredlo `ilo za mandatara. Re- kao je da se BiH ovim potezi- ma uvodi u te{ku politi~ku krizu i da sve {to se de{ava ni je slu~ajno. - Ulazimo u neizvjesno raz- dobqe blokada i opstrukci ja. Legalno je pravo da SDA bra- ni pozici je - kazao je Yafero- vi}.Wegov strana~ki kolega Senad [epi} rekao je da je sve inicirao lider SNSD-a Mi- lorad Dodik.Na to je reagovao {efKluba poslanika SDS-a Mla- den Bosi} izra`ava ju}i ~u- |ewe na ove konstataci je. - To {to sada niste u ko- alici ji bila je svjesna odluka SDA da se iskqu~i iz parla-mentar ne ve}ine. U razgovoru {est lidera o buyetu jasno je re~eno da oni ko ji ne budu po- dr`ali buyet ne mogu biti dio koalici je. Poku{alo se do}i do buyeta, a lider SDA Sulejman Ti hi} je izabrao da se iskqu~i iz te koalici je. Vi ili niste bili obavi je{teni ili je ri je~ o ~istom politi- kanstvu - kazao je Bosi}. Poslanik SNSD-a Du- {anka Majki} kazala je da je SDA sama sebe eliminisala iz vlasti.- Lideri {est stranaka su se dogovorili, ali je je- dan iznevjerio. Iz paketa ko je su lideri dogovorili ne mo`e se uzimati samo ono {to nekome odgovara - kazala je Majki}eva. [ef Kluba poslanika SDP-a Sa{a Magazinovi} rekao je da od SDA ni je ko-rektno da dvi je ministarske foteqe vezu je za sudbinu BiH.- SDA je sama izabrala da bude opozici ja. Poku{aj bloka- de u Domu naroda ko ji na-  javquju je opasan potez ko ji mo`e zna~iti udar na dr`avu i uvo|ewe anar hi je. To je anti- dejtonski ~in. Da li su dvi je foteqe vri jedne toga? - upi- tao je Magazinovi}. Sjednici Parlamenta ni je prisustvovao Ibra himovi}, dok su Ahmetovi} i Kasumovi} pratili ci jeli wen tok. Pozici je SDA u Savjetu ministara popuni}e SDP i SBB. Prema sporazumu ko ji su potpisale te dvi je stranke predsjednik SBB-a Fa hrudin Radon~i} bi}e novi ministar bezbjednosti, a ta stranka }e za zamjenika ministra finan- si ja predlo`iti Editu \apo. SDP }e za ministra odbrane predlo`iti Zekeri ja ha Osmi- }a.
POSLA NICI SDA 
optu`ili Bevandu da je poslu{nik SDP-a
Podignuta optu`nica protiv Save Babi }a
SA R JEVO
- Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Save Babi}a ko ja ga tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti na po- dru~ju op{tine Bratunac, preni jele su agenci je. U optu`nici se navodi da je Ba bi} u svojstvu komandira Vojne polici je u Bratuncu u ma ju 1992. godine planirao, naredio, po- krenuo, u~inio, pomagao i podstrekivao ratne zlo~ine. Optu- `nica tereti Babi}a za ubistva, nezakonita zatvarawa, mu~ewa i progon nesrpskog civilnog stanovni{tva.
Uhap{en osumwi~eniza zlo ~in nad Srbima
GRDI[KA 
- Pripadnici Dr`avne agenci je za istrage i za- {titu (
SIP
) uhapsili su Mu ju Mu haremovi}a iz Gradi{ke zbog sumwe da je po~inio ratni zlo~in nad srpskim civilima na po- dru~ju Bosanskog Petrovca. Mu haremovi} je osumwi~en da je u oktobru 1995. godine, kao pripadnik 17. kra ji{ke brigade iz sastava Sedmog korpusa Ar- mi je RBiH u Dobrom Selu kod Bosanskog Petrovca ubio bra~ni par Vladu (92) i Miku [qivar (91).G. O.
Francuska podr`ava BiH 
BAWALU KA 
- Francuska sna`no podr`ava evropsko pris-  ustvo u BiH i evropski put BiH i zainteresovana je da se briselska Mapa puta {to pri je primi jeni, re~eno je na ju~e- ra{wem sastanku predsjednika Narodne skup{tine RS Igora Rado ji~i}a sa generalnim direktorom Ministarstva inos- tranih poslova Francuske Pjerom Ko{arom. Rado ji~i} je tokom seri je sastanaka sa francuskim politi~arima upoznao sagovornike sa stavovima RS o presudi  u "slu~a ju Sejdi}-Finci", te da RS o~e ku je ozbiqne reforme u pravosu|u.
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH podr`ao odluku Vjekoslava Bevande
Potvr|ena smjena Ahmetovi}a, Ibrahimovi}a i Kasumovi}a
 
[ef kluba poslanika SBB- a Emir Kabil poku{ao je cijelu situaciju objasniti iz ugla qekara.- Va{e pona{awe posqedi- ca je infekcije dvadeseto- godi{we vladavine. Otpor SDA buyetu bio je otporreformskom kursu. SDA je napravila katastrofalnu politi~ku procjenu da }e pet politi~kih lidera po- pustiti protiv jednog. Vi ste o~ajni zbog ne~eg dru-gog. Gubite sve kontrolne mehanizme. Nemate pravo ni SDP-u ni SNSD-u impu-tirati stvari koje su lo{e, jer ste vi du`e na vlasti.Vi ste gra|anima BiH ukra- li normalan `ivot - kazao je Kabil.
"DIJAGNOZA"
Problem je {to seorganizovani kriminal uvodi u strukture ove zemqei {to }e imati svojudr`avu, rekaoAhmetovi}. Biti ministar i tvrditi da je u policiji, pravosu|u i politici ve}ina qudi povezana sa organizovanim kriminalom je dovoqno zakonstataciju "fa{izam je navratima",kazao Lagumyija
Poslanici sepozdravqaju saKasumovi}em

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Radana Dzombic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->