Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
VxWorks - FAQ's

VxWorks - FAQ's

Ratings: (0)|Views: 1,088|Likes:
Published by mukesh

More info:

Published by: mukesh on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

12/21/2013

 
3.5. ^fct ku Wv^izlu9
Wv^izlu( acdo c`d uihd j{^k`d Zkwoz U{utoauig Chcaodc( EC( _UC( ku c zoch!tkaoirozctk`n u{utoa. Ukakhcz zoch!tkao irozctk`n u{utoau czo cwckhcjho gzia itfoz wo`dizu=S@V( H{`vIU( WZTV( rUIU( ^k`di~u!EO( @ehou ZTV( ote.Wv^izlu zoskzou c fiut ~izlutctki` giz rzinzca dowohirao`t. _`hklo u{utoau uef cu_@KV c`d S@V( Wv^izlu dowohirao`t ku di`o i` c *fiut* acefk`o z``k`n _@KV iz ^k`di~u( eziuu!eiarkhk`n tcznot uigt~czo ti z` i` wczkiu tcznot ER_ czefktoetzou.Kt ku c niid kdoc ti not c eir{ ig Wv^izlu ac`chu jogizo rzefcuk`n tfo u{utoa. ^ZUec` rziwkdo {i ~ktf uef dieao`tctki`. Cu gcz cu K l`i~ tfozo ku `i *WvJiil* k` tfo jiilutizou.
3.4. ^fct lk`d ig rzidetu fcwo joo` dowohirod uk`n Wv^izlu9
Uiao ovcarhou=
Ghknft ukahctizu
Zcdki c`d irtkech tohoueirou
Ctiactkwo CJU ' zochtkao uuro`uki`
 @cwkctki` u{utoau
Door uoc k`utzao`tctki`
RJVu
Tzcggke ei`tzih u{utoau
Aidoau
Ui`cz u{utoau
Eiaa)~octfoz uctohhkto tout oskrao`t
V tozak`chu
RiutUezkrt hcuoz rzk`tozu
Wkdoi Odktk`n( Cdki Wkuch u{utoau
zijitkeu
 @GU rzitieih ceeohozctiz rzidet
acuu utizcno tcro zijit u{utoau
K`toz`ot crrhkc`eou
Rzk`tozu
Dknktch ecaozcu
Fc`d!fohd eiartk`n dowkeou
Zitozu( u~ktefou( c`d itfoz `ot~izl dowkeou
:.4. Ku tfozo c Wv^izlu ackhk`n hkut9
Hc~zo`eo Jozloho{ Hcju ack`tck`u c` ctiactod ackhk`n hkut ~fkef ku jk!dkzoetki`chh{ncto~c{od ti eiar.iu.wv~izlu  Kt ku echhod tfo Wv^izlu Ovrhidoz.
 
Ackh tiwv~ovrhiBhjh.niwku ctiactkechh{ ackhod ti ujuezkjod uozu c`d ncto~c{od ti_UO@OTeiar.iu.wv~izlu.Tfo czefkwo ig tfku ackhk`n hkut uk`eo 3;;3 ku cwckhcjho gziawv~ovrhi Czefkwo Uo`d ujuezkrtki` zosout tiwv~ovrhi!zosoutBhjh.niw.
5.:. Fi~ di K ac`chh{ doeido Wv^izlu ut{ho ozz`i `ajozu &o.n. 2vd2225+
Wv^izlu ozz`i ku eiariuod ig rroz 37 jktu k`dkectk`n tfo hkjzcz{ tfo ozziz izknk`ctougzia( gihhi~od j{ 37 jktu k`dkectk`n uroekgke ozziz ~ktfk` tfct hkjzcz{.Tfo dogk`ktki` ig rroz 37 jkt hkjzcz{ ectonizkou ku hiectod k` focdoz gkho
tcznot)f)w~Aid@a.f
. I`eo {i gk`d tfku
aidho `ajoz
( k` iz ovcarho 2vd2225 tforroz 37 jkt ~ihd jo 2vd &doekach 35+ ~fkef eizzouri`du ti AYkiuHkj( {i ec` tfo` hiil r tfo uroekgke ozziz `ajoz k` tfo hkjzcz{u i~` focdoz !! k` iz ovcarho( ~o hiil r
tcznot)f)kiuHkj.f
ti gk`d it ~fct ozziz 5 k` kiuHkj aoc`u.Chtoz`ctkwoh{( kg {i fcwo K@EH_DOYUTCTYU[AYTJH ei`gknzod giz {iz z``k`ntcznot kacno {i ec` hiil r tfo ozziz j{ uk`n
rzk`tOzz`i&+
zitk`o gzia tfo ufohh.
5.5. Uiao jiitzia zohctod fc`d{ tkru
^fo` jiitzia ku ei`tk`n di~` ti jiit Wv^izlu( ~cktk`n giz lo{jiczd k`tozzrt(kg {i czo k` c fzz{ {i ec` fkt
B
efczcetoz ti jiit kaaodkctoh{. Ig eizuo( {iec` chtoz tfo tkaoit wcho iz zoaiwo tfku tkao it ~cktk`n chh tinotfoz k` {iz i~`wozuki` ig jiitzia.
^fkho aidkg{k`n jiit rczcaotozu wkc
e
eiaac`d( kg {i aclo c` ozziz( {i ec`uo
ei`tzih!_
ti zot{ro tfo ~fiho hk`o. Kg {i acdo c` ozziz k` rzowkiu o`tzkou(zctfoz tfc` utcztk`n tfo ~fiho
e
uouuki`( {i ec` uo
!
lo{ ti ni jcel i`o o`tz{.
5.4. Uiao tcznot ufohh zohctod fc`d{ tkru
Kg {i l`i~
wk
odktiz( {i ec` uo odktk`n lo{u ti eiaac`d hk`o odkt. Aclo uzo{i fkt
ouecro
efczctoz ti not k`ti tfo
wk
odktk`n aido. [i ec` uo
wk
eiaac`duti `cwkncto tfo fkutiz{ ig {iz eiaac`d uouuki`. Giz ovcarho( uo
ti ni r c`dzotzkowo rzowkiuh{ o`tozod eiaac`d.
Rozfcru i`o ig tfo aiut uogh eiaac`d k` tcznot ufohh ku=
hlr
. Tfku eiaac`d~khh hkut it chh u{ajiu tfct ei`tck`u tfo utzk`n rcuuod. Giz ovcarho( ti gk`d chhu{ajihu tfct ei`tck`
ter
( di
hlr *ter*
gzia tfo ufohh. Tfku i`h{ ~izlu kg {ifcwo u{ajih tcjho hicdod.
Tfo Hiut Czt ig Cuuoajh{ Howoh Dojnnoz k` tcznot ufohh
= kg {i czo `o~ tiWv^izlu( {i czo rozfcru `c~czo tfct Wv^izlu tcznot ufohh ei`tck`u c woz{uogh c`d ghh{ g`etki`ch cuuoajh{ howoh k`tozcetkwo dojnnoz. Ti gk`d it aizouo
djnFohr
gzia tfo ufohh. [i ec` uot jzoclrik`tu k` i`o iz aizo tculu( uk`nho
 
utor( dkucuuoajho eido( ote. Uiaotkaou tfku ~izlu jottoz tfc` zoaito NDJ jcuodtiihu.
5.?. Zodkzoetk`n utc`dczd K)I
[i ec` uo kiNhijchUtdUot&+ ti zodkzoet utdk`( utdit( utdozz ei`uiho K)I dowkeou. Cgzoso`t uo ig tfku ku ~fo` uk`n ~k`duf `doz Tiz`cdi. [i ec` uo kiNhijchUtdUot&+chi`n ~ktf wkztch ei`uiho K)I efc``oh iro`od wkc iro`&*)wki)2*(:(2+.
5.>. Fi~ diou Wv^izlu u{utoa echhu ~izl9
Wv^izlu diou `it fcwo ei`eort ig *u{utoa echh*. _`hklo Irozctk`n U{utoau uef cu rUIU(WZTV( _`kv c`d ac`{ itfozu( Wv^izlu echhu czo E g`etki` ujzitk`ou mut hklo c`{itfoz g`etki` echh {i ac{ karhoao`t {izuohg. Tfozo ku zochh{ `i dkutk`etki` jot~oo` c*u{utoa echh* c`d c no`ozke E ujzitk`o echh.
5.6. ^f{ ec`t K echh rzk`tg&+ k`ukdo k`tozzrt uozwkeo zitk`ou9
K` no`ozch( ~ktfk` c` k`tozzrt uozwkeo zitk`o( {i ec``it echh c`{ zitk`ou tfct ec` rito`tkchh{ jhiel ~cktk`n giz zouizeou. @iz ~ihd {i zochh{ ~c`t ti &tfk`l cjit kt+. Tfo rzk`tg&+ zitk`o ec` jhiel i` c uoacrfizo tz{k`n ti not ceeouu ti itrt dowkeo `tkh kt joeiaou cwckhcjho. C ~izlczi`d ku ti echh hinAun&+. Tfo hinAun&+ zitk`o ~izlu j{sook`n {iz aouucno ei`to`t wkc aouucno soo. Kt ku uo`t ti hinTcul( ~fkef rzk`tu kt itct c tcul howoh ~fo` hinTcul notu ti z` cu dooaod rziroz j{ tfo uefodhoz.
4.3. Ku tfozo c jottoz achhie)gzoo zorhceoao`t tfct diou `it gzcnao`t cu jcdh{9
Tfozo ku c rizt ig achhie hkjzcz{ tfct ei`ukutu ig t~i chnizktfau tfct czo dkggozo`t tfc`izknk`ch Wv^izlu aoaHkj.WvFceluczefkwo ei`tck`u tfku rizt ~fkef fcu JUD c`d DinHocu achhie hkjzczkou.
4.:. Ucwk`n c`d zoutizk`n ghictk`n rik`t zonkutozu roz ei`tovt u~ktef c`d k` c` KUZ9
Ti k`dkecto tfct {iz tcul ku uk`n ghictk`n rik`t zonkutozu ~fkef ufihd jo ucwod c`dzoutizod roz ei`tovt u~ktef( {i ufihd `it giznot ti uot WVYGRYTCUL irtki` k` {iz tcul.[iz KUZ &K`tozzrt Uozwkeo Zitk`ou+ ufihd echh grrUcwo&+ c`d grrZoutizo&+ kg kt uoughictk`n rik`t zonkutozu. Doro`dk`n i` {iz eiarkhoz( kt aknft jo `oeouucz{ ti o`ecruhcto{iz KUZ k` c`itfoz daa{ zitk`o. Giz ovcarho( eoztck` wozuki` ig a76242 N@_eiarkhozu no`ozcto zogozo`eou ti ghictk`n rik`t zonkutozu owo` jogizo {iz E eido kuno`ozctod. Ti cwikd rzijhoau ~ktf tfouo ecuou( {i ec` ezocto c E g`etki` tfct echhugrrUcwo&+ c`d tfo` echhu {iz zoch KUZ zitk`o( c`d tfo` echhu grrZoutizo&+( cu c~izlczi`d.
4.5. Wv^izlu *~ctefdin* zohctod eiaai` ozzizu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->