Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SACH - Chuan Muc Ke Toan Quoc Te

SACH - Chuan Muc Ke Toan Quoc Te

Ratings: (0)|Views: 97|Likes:
Published by thanhha1985

More info:

Published by: thanhha1985 on Jul 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/07/2012

pdf

text

original

 
Baãn quyïìn 1999Ngên haâng Thïë giúái1818 H Street, NWWashington DC 20433 USA Toaân böå quyïìn taác giaã àûúåc baão vïåxuêët baãn taåi Húåp chuáng quöëc Hoa KyâHennie van GreuningLaänh àaåo khu vûåc taâi chñnhKhu vûåc chêu Êu vaâ Trung AÁNgên haâng Thïë giúáiMarius KoenGiaáo sû kïë toaán taâi chñnhTrûúâng kïë toaánTrûúâng Àaåi hoåc töíng húåp PretoriaChuyïn gia tû vêën cho Ngên haâng Thïë giúáiToaân böå söë liïåu, diïîn giaãi vaâ kïët luêån laâ cuãachñnh taác giaã, khöng phaãi cuãa Ngên haângThïë giúái; khöng phaãi cuãa Höåi àöìng quaãn trõ,Ban laänh àaåo vaâ cuäng khöng phaãi cuãa bêët cûánûúác thaânh viïn naâo cuãa Ngên haâng Thïëgiúái.
©
Copyright 1999The World Bank1818 H Street, NWWashington DC 20433 USA  All rights reservedManufactured in the United States of AmericaHennie van GreuningFinancial Sector LeaderEurope and Central Asia RegionThe World BankMarius KoenProfessor of Financial AccountingSchoool of AccountancyUniversity of PretoriaConsultant to The World Bank All findings, interpretations, and conclusionsare the authors’ own and should not beattributed to the World Bank, its Board of Directors, its management, or any of itmember countries.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->