Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thielongbatbo

Thielongbatbo

Ratings:
(0)
|Views: 14|Likes:
Published by nguyenphucdat

More info:

Published by: nguyenphucdat on Jan 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

 
H
i I: Nh
ng huy
n bí sau núi Vô L
ượ 
ng
 
M
t lu
ng ánh sáng xanh lóe ra, cây ki
ế
m Thanh C
ươ 
ng nh
m th
ng vai bên trái gã
đứ
ng tu
i phóng t
ớ 
i l
nh
ư
ch
ớ 
 p làm cho gã không k 
 p vungki
ế
m lên g
t, v
i né tránh. M
ũ
i Thanh C
ươ 
ng
đ
i tr 
ch sang bên ph
i g
n sátc
thì b
ng
đ
ánh choang m
t ti
ế
ng, cây Thanh C
ươ 
ng
đụ
ng m
nh vào thanhtr 
ườ 
ng ki
ế
m c
a gã
đứ
ng tu
i
đư
a th
ng lên
đỡ 
. D
ư
âm ch
ư
a t
t, ánh ki
ế
ml
 p lòe, m
ớ 
i ch
ớ 
 p m
t mà hai bên
đ
ã thay
đổ
i th
ế
ki
ế
m
đế
n b
y
đườ 
ng. V
tm
t cái, thanh tr 
ườ 
ng ki
ế
m c
a gã l
ớ 
n tu
i nh
m gi
a m
t gã tr 
tu
i chémx
xu
ng. Gã tr 
tu
i né sang bên h
u tránh kh
i, r 
i ti
n tay trái lao câyThanh C
ươ 
ng nh
ư
gió chém t
t sang chân gã
đứ
ng tu
i.
Đ
ã
đế
n lúc hai gã
đ
ánh mau,
đỡ 
l
, b
ng nh
ng
đườ 
ng ki
ế
m hi
m hóc, quy
ế
t li
t t
ưở 
ng ch
ngnh
ư
cu
c
đấ
u
ă
n thua trí m
ng.Trong luy
n võ s
nh, ng
i chính gi
a là m
t ông già, tu
i ngo
i n
ă
m m
ươ 
i,gi
ơ 
tay lên vu
t chòm râu dài ra chi
u
đắ
c ý. Ngoài hai m
ươ 
i tên
đồ
 
đệ
v
anam v
a n
 
đứ
ng ch
u h
u hai bên, ai n
y ch
ă
m chú theo dõi cu
c
đấ
uki
ế
m ngoài võ tr 
ườ 
ng. Bên hành lang phía tây, trên m
ườ 
i ng
ườ 
i khách ng
itrên gh
ế
lót
đệ
m g
m xem cu
c
đấ
u, nhìn không ch
ớ 
 p m
t. Ngoài võ tr 
ườ 
ng m
t l
ớ 
n, m
t nh
giao
đấ
u
đ
ã ngoài b
y m
ơ 
i th
ế
ki
ế
m.Bên nào c
ũ
ng gi
ở 
nh
ng th
ế
ki
ế
m hi
m ác v
ớ 
i ý
đị
nh h
 
đố
i ph
ươ 
ng cho l
.Hai bên
đ
ang
ở 
th
ế
quân bình, không phân h
ơ 
n kém,
độ
t nhiên gã
đứ
ng tu
ivung lên m
t
đườ 
ng ki
ế
m, dùng s
c quá m
nh, xiêu h
n ng
ườ 
i
đ
i, d
ườ 
ngnh
ư
s
 p té nhào.Trong
đ
ám khách ng
i xem, m
t c
u nh
m
c áo tr 
ng th
y v
y b
t giác phìc
ườ 
i. Nhng c
u bi
ế
t ngay th
ế
là thi
ế
u l
ch s
, v
i l
y tay che mi
ng. Ngay lúc
y, ngoài võ tr 
ườ 
ng gã tr 
tu
i c
m ki
ế
m qu
t vào l
ư
ng gã
đứ
ngtu
i. Gã này th
a th
ế
xoay mình l
i, ti
n
đ
à c
m thanh tr 
ườ 
ng ki
ế
m v
achém v
a quát m
t ti
ế
ng "Mau". Nhát ki
ế
m
đế
n nhanh nh
ư
ch
ớ 
 p, gã tr 
tu
ikhông tài nào tránh k 
 p, b
chém trúng vào b
 p v
ế
bên trái. B
th
ươ 
ng gã b
ướ 
c lo
ng cho
ng, ph
i ch
ng ki
ế
m xu
ng
đấ
t m
ớ 
i
đứ
ng v
ng l
i
đượ 
c. Gãtr 
tu
i toan
đấ
u n
a, nh
ư
ng gã
đứ
ng tu
i
đ
ã tra ki
ế
m vào bao t
ươ 
i c
ườ 
i h
i:- Ch
s
ư
 
đệ
! Ngu huynh c
m
ơ 
n s
ư
 
đệ
 
đ
ã nh
ườ 
ng cu
c th
ng cho. S
ư
 
đệ
đ
au không?Gã tr 
tu
i h
Ch
, s
c m
t nh
ợ 
t nh
t, mím môi
đ
áp:-
Đ
a t
Cung s
ư
huynh có lòng t
t
đ
ã nh
 
đ
òn cho.Ông già râu dài v
m
t h
ớ 
n h
ở 
, m
m c
ườ 
i nói:- Phe
Đ
ông th
ng cu
c này n
a là ba. V
y
đượ 
c
ở 
l
i Cung Ki
ế
m H
n
ă
mn
ă
m n
a. Tân s
ư
mu
i có ý ki
ế
n gì n
a ch
ă
ng?M
t v
 
đạ
o cô
đứ
ng tu
i ng
i
ở 
mé tây nhà luy
n võ s
nh có v
b
c t
c, néngi
n
đ
áp:- T
s
ư
huynh khéo rèn
đượ 
c
đồ
 
đệ
xu
t s
c. Nh
ư
ng n
ă
m n
ă
m v
a quach
ng hay s
ư
huynh
đ
ã nghiên c
u tinh vi
đượ 
c
đ
i
u bí
n
ở 
núi Vô L
ượ 
ngcha?Ông già râu dài tr 
ng m
t nhìn
đạ
o cô nói:- S
ư
mu
i quên l
l
i c
a phái ta r 
i sao?
Đạ
o cô
đ
ành chép mi
ng m
t cái r 
i không nói gì n
a.
 
Ông già h
T
, tên g
i T
T
M
c, khách giang h
t
ng cho ông cái ngo
ihi
u là "Nh
t ki
ế
m tr 
n Thiên Nam", ch
ưở 
ng giáo phe
Đ
ông phái Vô L
ượ 
ngKi
ế
m, còn v
 
đạ
o cô kia
đạ
o hi
u là Song Thanh, bi
t hi
u là "Ph
n quangtróc
nh", c
m
đầ
u phe Tây phái Vô L
ượ 
ng ki
ế
m. Nguyên phái Vô L
ượ 
ngki
ế
m chia làm ba phe: phe
Đ
ông, phe Nam và phe Tây. Nh
ư
ng phe Namsuy s
 p t
lâu r 
i ch
còn hai phe
Đ
ông và Tây là h
ư
ng th
nh và có l
mnhân tài. Phái Vô l
ượ 
ng ki
ế
m sáng l
 p t
tri
u H
u
Đườ 
ng
đờ 
i Ng
ũ
 
Đạ
i,
đế
n
đầ
u
đờ 
i T
ng thì chia ra ba phe. C
n
ă
m n
ă
m thì
đồ
 
đệ
c
ba phe h
i h
 p
ở 
 cung Ki
ế
m H
trên núi Vô L
ượ 
ng
để
 
đấ
u ki
ế
m v
ớ 
i nhau, phe nào th
ng thì
đượ 
c
ở 
cung Ki
ế
m H
n
ă
m n
ă
m,
đế
n n
ă
m th
sáu l
i m
ở 
cu
c
đấ
u. M
i k 
 
đấ
u g
m n
ă
m tr 
n, h
th
ng ba là
đượ 
c. Trong kho
ng th
ờ 
i gian n
ă
m n
ă
m, phe thua d
 ĩ 
nhiên là ph
i c
g
ng t
 p r 
ượ 
t
để
sau r 
a h
n, mà phe th
ngc
ũ
ng ch
ng dám ch
nh m
ng chút nào. M
y ch
c n
ă
m nay, phe Nam ch
  bao gi
ờ 
 
đợ 
c th
ng c
, ch
hai phe
Đ
ông và Tây
ă
n thua v
ớ 
i nhau. T
ngàyT
T
M
c và Song Thanh lên n
m quy
n ch
ưở 
ng giáo thì phe
Đ
ông th
ng
đượ 
c hai k 
, phe Tây
đượ 
c m
t. Trong k 
này, t
ớ 
i tr 
n gã h
Cung phe
Đ
ông
đấ
u v
ớ 
i gã h
Ch
phe Tây là tr 
n th
t
ư
, Cung th
ng th
ế
là phe
Đ
ông
đượ 
c ba, nh
ư
v
y tr 
n th
n
ă
m không c
n ph
i
đấ
u n
a,
đằ
ng nào phe
Đ
ôngc
ũ
ng th
ng r 
i.Phái Vô L
ượ 
ng ki
ế
m n
i ti
ế
ng trong
đ
ám giang h
 
đ
ã lâu. Nh
ờ 
 
ở 
th
l
n
ă
mn
ă
m m
t l
n
đấ
u mà d
ư
tr 
ă
m n
ă
m nay ki
ế
m thu
t nghiên c
u ngày m
t tinhvi h
ơ 
n và ti
ế
n b
t nhi
u. Phái này ch
tranh
đấ
u v
ớ 
i nhau, ít khi gây thùoán v
ớ 
i khách giang h
 
để
phát sinh xung
độ
t
đế
n ph
i vong m
ng. Nh
ngtay c
phách
đề
u t
n t
i cho
đế
n lúc th
chung vì th
ế
mà b
o toàn
đượ 
cnhân tài. Còn m
t l
n
a là: s
th
ng b
i trong các cu
c
đấ
u có quan h
tl
ớ 
n
đế
n th
di
n phe mình t
t nhiên th
y truy
n th
cho trò lúc nào c
ũ
ng ph
i g
ng s
c h
ế
t lòng, trò luy
n t
 p ch
ng k 
gì ngày hay
đ
êm n
a. M
ith
ế
h
l
i sáng ch
ế
hay c
i thi
n thêm phép
đ
ánh.Các tân khách ng
i
ở 
hành lang phía Tây, nh
ng tay n
i ti
ế
ng trong võ lâmmà hai phe m
ờ 
i
đế
n ch
ng ki
ế
n
để
làm tr 
ng tài có tám v
 
đề
u là nh
ngnhân v
t ti
ế
ng t
ă
m l
ng l
y trong võ lâm
ở 
Vân Nam, n
ế
u không ph
i lành
ng tay võ ngh
siêu qu
n thì c
ũ
ng là nh
ng b
c
đạ
o cao,
đứ
c tr 
ng c
.Ch
mình chàng thi
ế
u niên m
c áo tr 
ng, ng
i gh
ế
sau chót là h
ng khôngcó tên tu
i gì. Mà c
ũ
ng ch
mình chàng dám b
t lên ti
ế
ng c
ườ 
i ch
ế
nh
o lúcgã h
Cung gi
v
ờ 
tr 
ượ 
t chân trong cu
c
đấ
u v
ớ 
i gã h
Ch
.Chàng thi
ế
u niên này theo võ s
ư
Mã Ng
ũ
 
Đứ
c
ở 
ph
Ph
Nh
t
nh Vân Nam. Mã Ng
ũ
 
Đứ
c nguyên là m
t nhà buôn trà l
ớ 
n, v
n hi
ế
u khách t
thu
ở 
 nh
, tính tình theo n
ế
 p M
nh Th
ờ 
ng Quân, bao nhiêu khách giang h
ho
c phiêu l
ư
u mãi võ
đế
n
đề
u
đợ 
c Mã ti
ế
 p
đ
ón r 
t n
ng h
u, vì v
y mà
đượ 
ccác phái võ lâm r 
t kính yêu, còn v
võ công thì Mã không có gì
đặ
c s
c.Lúc Mã Ng
ũ
 
Đứ
c gi
ớ 
i thi
u chàng thi
ế
u niên áo tr 
ng kia h
 
Đ
oàn, hoàngt
c n
ướ 
c
Đạ
i Lý, T
T
M
c
đ
ã ch
thèm
để
ý vì T
t
ưở 
ng chàng là
đồ
 
đệ
 Mã Ng
ũ
 
Đứ
c thì chính võ công Mã còn ch
ư
a vào
đ
âu, hu
ng chi là
đồ
 
đệ
 Mã nên T
hà ti
n c
 
đế
n câu xã giao t
m th
ườ 
ng, ch
ch
 p tay r 
i khinhkh
nh d
n vào gh
ế
ng
i. Ng
ờ 
 
đ
âu anh chàng ng
c ngh
ế
ch ch
ng bi
ế
t tr 
ờ 
i
đấ
tgì, th
y
đồ
 
đệ
T
T
M
c gi
v
ờ 
tr 
ượ 
t chân li
n phì c
ườ 
i ch
ế
nh
o.
 
V
a th
y phe
Đ
ông phái Vô L
ượ 
ng Ki
ế
m th
ng tr 
n
đấ
u th
ba, nh
ngtr 
ng tài nh
ư
Li
n Chi H
ư
:
đạ
i
đệ
t
phái
Đ
i
m Th
ươ 
ng, L
ă
ng Tiêu T
:
đạ
onhân chùa Ng
c Chân núi Ai Lao, Già Di
 p thi
n s
ư
chùa
Đạ
i Giác, Mã Ng
ũ
 
Đứ
c thi nhau quay vào chúc t
ng T
T
M
c.T
T
M
c t
ơ 
i c
ườ 
i nói:- N
ă
m nay Tân s
ư
mu
i
đ
a ra b
n tên
đồ
 
đệ
, ki
ế
m thu
t khá l
m nh
t làtr 
n
đấ
u th
t
ư
, b
n tôi th
ng
đượ 
c là may. Ch
s
ư
 
đ
i
t nh
tu
i mà
đ
ã t
ớ 
itrình
độ
 
đ
ó thì b
ướ 
c ti
n
đồ
ch
ư
a bi
ế
t
đ
âu mà l
ườ 
ng. Sau h
n n
ă
m n
ă
m nàyn
a hai phe chúng tôi ch
c l
i có phen
đổ
i ngôi. Nói xong c
ườ 
i khà khà m
t h
i r 
i quay sang chàng thi
ế
u niên h
 
Đ
oàn nói:- V
a nãy li
t
đồ
 
đ
ánh d
 
đ
òn "
Đ
i
t phác b
"
để
th
th
ng, d
ườ 
ng nh
ư
 
Đ
oànth
ế
huynh chê mi
ế
ng
đ
ó d
ở 
quá. V
y
Đ
oàn th
ế
huynh ra sân ch
giáo cho ym
t vài mi
ế
ng nên ch
ă
ng? Ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng nói r 
ng d
ướ 
i c
ờ 
m
t b
c danht
ướ 
ng
đ
âu có quân hèn. Mã Ng
ũ
ca oai danh l
ng l
y kh
 p Vân Nam, môn
đồ
ng
ờ 
i quy
ế
t không ph
i tay v
a.Mã Ng
ũ
 
Đứ
c h
ơ 
i
đỏ
m
t v
i
đ
áp:-
Đ
oàn huynh
đ
ây không ph
i là
đồ
 
đệ
ngu huynh
đ
âu. Ngu huynh ki
ế
mthu
t t
m th
ườ 
ng dám
đ
âu nh
n làm s
ư
ph
ai tr 
ướ 
c m
t quý v
 
đ
ây. T
hi
n
đệ
ch
ng nên buông l
ờ 
i di
u c
ợ 
t. Nguyên
Đ
oàn huynh qua ch
ơ 
i t
xá, nhânnghe tin hai phe trong tôn phái có cu
c
đấ
u ki
ế
m cho là m
t c
ơ 
h
i
để
m
ở 
 
ng t
m nh
ỡ 
n quang, li
n theo ngu huynh t
ớ 
i
đ
ây mà thôi.T
T
M
c ngh
 ĩ 
th
m: t
ưở 
ng y là
đồ
 
đệ
Mã Ng
ũ
 
Đứ
c thì mình còn n
m
t,không n
ỡ 
tuy
t tình, n
ế
u ch
là k 
xã giao thì hà t
t mình ph
i e dè n
a? K 
 nào c
gan dám
đế
n cung Ki
ế
m H
ng
o m
n mà mình không bôi gio tráttr 
u vào m
t, c
 
để
nó xu
ng núi t
nhiên thì còn chi là th
di
n T
T
M
cnày n
a. Ngh
 ĩ 
v
y T
li
n c
ườ 
i nh
t h
i:- Xin
Đ
oàn huynh cho bi
ế
t
đạ
i hi
u là gì, môn h
các cao nhân nào?Chàng thi
ế
u niên
đ
áp:- Ngu h
h
 
Đ
oàn tên D
, v
n v
n có th
ế
thôi, ch
đạ
i hi
u chi ráo, màc
ũ
ng ch
ng t
m th
y h
c võ chi h
ế
t. Ngu h
ph
i cái t
t h
th
y ng
ườ 
i ténhào thì b
t lu
n là té th
t hay té gi
v
ờ 
c
ũ
ng ph
i phì c
ườ 
i ch
không nín
đượ 
c.T
T
M
c th
y chàng
ă
n nói vô l
, không còn ra th
th
ng gì n
a, b
t giáct
c gi
n h
i:- Làm sao mà ph
i phì c
ườ 
i?
Đ
oàn D
m
ở 
qu
t gi
y ra phe ph
y, l
ng l
ờ 
 
đ
áp:- Ng
ờ 
i ta
đứ
ng hay ng
i thì có gì mà c
ườ 
i, n
m trên gi
ườ 
ng c
ũ
ng ch
ng cóchi
đ
áng c
ườ 
i, ch
n
m l
ă
n xu
ng
đấ
t thì ph
i c
ườ 
i ch
sao?T
T
M
c ngh
 ĩ 
mình
đườ 
ng
đườ 
ng là b
c tôn s
ư
m
t phái võ có danhti
ế
ng, mà m
t th
ng bé cha ráo máu
đầ
u dám
ă
n nói m
i lúc m
t thêm h
nx
ượ 
c v
ớ 
i mình thì t
c khí
đ
a lên t
n c
, nh
ư
ng ph
i c
gi
v
tr 
m t
 ĩ 
nh,
đ
i
m nhiên, không ti
n n
i hung quay sang h
i Mã Ng
ũ
 
Đứ
c:- Mã Ng
ũ
ca!
Đ
oàn huynh ph
i ch
ă
ng là b
n thân v
ớ 
i ng
ũ
ca?Mã Ng
ũ
 
Đứ
c m
t tay l
ch duy
t giang h
, nghe T
T
M
c h
i v
y bi
ế
tngay là có ý tr 
ng tr 
 
Đ
oàn D
cho bõ ghét. Th
c tình ra thì Mã cùng
Đ
oànD
ch
là ch
s
ơ 
giao thôi, nh
ư
ng Mã v
n tính vui v
, d
dãi, th
y
Đ
oàn D
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->