Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kur’ân’da Toplumsal Düzene Yönelik Emir ve Yasakların Ahlâkî Arka Planı YÜKSEK LİSANS TEZİ

Kur’ân’da Toplumsal Düzene Yönelik Emir ve Yasakların Ahlâkî Arka Planı YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by AdemBaba1

More info:

Published by: AdemBaba1 on Jul 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Konya 2008
TC.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim DalıKur’ân’da Toplumsal Düzene Yönelik Emir ve Yasakların Ahlâkî Arka PlanıYüksek Lisans TeziDanışman Doç. Dr. Fethi Ahmet POLATHazırlayan Fatih KARAZEYBEK İÇİNDEKİLER BİBLİYOGRAFYA........................................................................................................................................107
 
Konya 2008
KISALTMALAR ÖNSÖZ
Kur’ân, insanı, hem Allah’a hem de insanlara karşı ahlâkî sorumluluklarını yerine getirmeye davetedip, bir taraftan, insanla Allah arasında sevgi, saygı, ve itaate dayanan bir ilişki kurarken, diğer yandan,insanın yaşamış olduğu toplumdaki fertlerle ilişkilerini düzenleyen emir ve yasaklar getirir. Kur’ân, buöğretisini pek çok âyetinde, insanla Allah arasında gerçekleşen bir olgu olan “iman” ilkesi ve Allah’ınrızasına dayalı olarak insanlar arasında gerçekleşen davranışlardan oluşan, “salih amel” ilkesiyle takdim eder.
b.:
İbn, bin
Bkz.:
Bakınız
DİA:
Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
DİB:
Diyanet İşleri Başkanlığı
DEÜ:
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fak.:
Fakültesi
Hz.:
Hazreti
İFAV:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Va
İ.Ü.E.F.:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
nşr.:
 Neşreden
s.:
Sayfa
sad.:
Sadeleştiren
ŞİA:
Şâmil İslam Ansiklopedisi
TDV:
Türkiye Diyanet Vakfı
Tr.:
Tercüme Eden
Ts:
Tarihsiz
Vb.:
Ve benzeri
Vd.:
Ve diğerleri
Yay.:
yayınevi
 
Konya 2008
Kur’ân’da iman ve salih amelin birbiriyle sıkı bir ilişki içinde olması, insanın, kendisine ve diğer insanlarakarşı ahlâkî sorumluluklarının, aynı zamanda Allah’a karşı da birer sorumluluk olduğuna işaret eder.İnsanın, varlığını düzenli olarak devam ettirebilmesi için bir toplumda yaşamaya ihtiyacı vardır.İnsanların o toplumda, birlikte, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için belli başlı kurallara uyması gerekir.Toplumsal hayatı düzenleyecek unsurların başında da hukuk ve ahlâk gelir. Her toplumun âdetleri,gelenekleri, düşünceleri farklı olduğundan farklı ahlâk prensipleri ortaya çıkmaktadır. Bir toplum için ahlâkîgörülen bir davranış, bir başka toplum tarafından ahlâkî olmayabilir. Çünkü sadece bir bölgede yaşama şansıolan bir insanın herkesi mutlu edecek ahlâk prensiplerini tespit etmesi mümkün değildir. İlâhî dinlerinasıllarından uzak bir şekilde hazırlanan ahlâk anlayışları ise, kişilerin bireysel duygu ve düşüncelerini, şahsîarzu ve isteklerini yansıtmaktadır.Kur’ân’a göre Allah, insanı ahlâkî doğruyu görebilecek güçte yaratmıştır. Bununla birlikte şeytanınaldatması, insanın hevâ ve hevesi, çeşitli içgüdü ve arzuları onun doğruyu, iyiyi ve güzeli tam anlamıylagörmesini engellemiştir. Ancak Allah, ahlâklı, erdemli insan ve toplumların oluşmasını istediğinden dolayı,gönderdiği peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla insanların hem bu dünyada hem de âhirette mutlu olacaklarıahlâkî ilke ve yasalar sunmuştur.İnsanoğlunun yaratılış sebebi, Kur’ân’da “imtihan” olarak açıklanmaktadır. Bu imtihan, insanınAllah’ın rızası istikâmetinde inanç ve amel durumunun nasıl olacağını ölçme, sınama denemektir. Yine buimtihan, toplumsal bir varlık olan insanın toplum içinde göstereceği tutum ve davranışlar neticesindesonuçlanacaktır. İşte Allah, yarattığı insanoğluna bu dünyadaki imtihanında başarılı olması için, elçilerivasıtasıyla emirler ve yasaklar bildirmiştir. Toplum içinde, Allah’ın bu buyruklarına uyanlar iyi bir fertolduğu gibi bu fertlerin oluşturduğu toplum da iyi bir toplum olacaktır.Toplum düzenini sağlayan hukuk’un ve ahlâk’ın kaynağı ve ilişkileri hakkında farklı düşünceler olmakla beraber, acaba Kur’ân’da emir ve yasaklar ihtivâ eden, hukûkî yönü ağır basan ayetlerin, ahlâkî,mânevî yönleri nelerdir? Kur’ân’da hukuk-ahlâk ayrımı bir diğer ifadeyle, hukûkî hükümler ihtivâ eden emir ve yasakların ahlâkî ilkelerden soyutlanması mümkünmüdür? Kur’ân’da emir ve yasaklar içeren ayetlerintoplumsal düzene katkıları nelerdir? sorularından yola çıkarak, “Kur’ân’da Toplumsal Düzene Yönelik Emir ve Yasakların Ahlâkî Arka Planı” başlığında bir konu çalışmayı uygun gördük.Öncelikle yaptığımız bu çalışmanın konu seçiminde ve çalışmamız süresince bizi yönlendirendeğerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat Bey’e ve Selçuk Üniversitesi Temel İslam

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->