Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23548, 6.7.2012]

Oslobođenje [broj 23548, 6.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 229 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
PETAK, 6. 7. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.548Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
INSTITUCIJE BiH SUZANIMLJIV SLU^AJ
MILENKO [EGO,GLAVNI REVIZOR UREDA ZA REVIZIJU
5. strana
NEKA NIK[I]POJASNI PROTOKOL
Stranka za BiH opostupcima Vlade FBiH
2. strana
Prvo RAK, paVije}e ministara
PREDSTAVNI^KI DOM PSBiH O SMJENI MINISTARA IZ SDA
Foto: Amer KAJMOVI]
2-3. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak,
6.
 juli/srpanj2012.
2
U @I@I
VIJESTI
STRUKTURALNI DIJALOG
O~ekuje se napredak ureformama
Ministar pravosu|a u Vi je}u ministara BiH Bari{a ^o- lak ju~er je u Mostaru, uo~i po~etka odr`avanja stru- kturalnoga di jaloga izme|u na{e zemlje i Europske uni-  je o reformi doma}ega pravosu|a, rekao kako od ovog di jaloga o~eku je napredak u reformi pravosu|a BiH na svim razinama, kako na `upanijskim i entitetskim, ta- ko i na dr`avnoj razini. - To, naravno, podrazumi jeva promjene u legislativnom smislu, ali i provedbu zakona. Zaista je do sada niz inici-  jativa i preporuka upu}en sa prethodnih sastanaka o re- formi pravosu|a. O~eku jem analizu svega toga. Svaki od strukturalnih di jaloga podrazumi jeva analizu prethodno u~i- njenoga, te preporuke o tomu {to bi u narednom periodu trebalo u~initi. U tom svjetlu o~eku jem da }emo i danas ra- zmatrati ono {to je do sada u~injeno. Mi ne mo`emo biti u potpunosti zadovoljni ni dinamikom ni krajnjim u~inkom reformi u pravosu|u, no neki zna~ajni iskoraci jesu u~inje- ni. Mi smo ve} na Vi je}u ministara usuglasili zakon o bes- platnoj pravnoj pomo}i na dr`avnoj razini i o~eku jem da }e taj zakon dobiti podr{ku u Parlamentu, rekao je ^olak. Tako|er, on je istaknuo kako je na{a zemlja zna~aj- no napredovala u aktivnostima sklapanja me|unaro- dnih ugovora svih vrsta sa susjednim zemljama. - U~inili smo i dodatne napore u smislu boljeg rje{a- vanja pitanja drugostupanjske instance na Sudu BiH.  Vidjet }emo ko ja }e od vari janti biti najprihvatljivi ja, re- kao je ^olak.Ina~e, u Mostaru je ju~er po~ela tre}a runda struktu- ralnog di jaloga o pravosu|u izme|u EU i BiH, tokom ko-  je }e biti razmatrano efikasni je procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina. Dvodnevni sastanak vode predsjedava ju- }i Radne grupe za pravosu|e i unutra{nje poslove Bakir Dautba{i} i direktor u Generalnoj direkci ji Europske ko- misi je za pro{irenje Pier Mirel.
J. GUDELJ
Stranka za BiH o postupcima Vlade FBiH
Pozi vam pra vosudne i policijske instituci je da se uklju~e u razotkri-  vanje velikog prlja vog posla oko potpisi vanja protokola izme|u  Vlade Federaci je BiH i njema~ke kompani je IFC-IFM, sumnji vog osni va~kog kapitala, ko je je ura|eno mimo svih zakonskih procedura i u sumnji vom peri- odu, odnosno u jeku krize vlasti u FBiH, kazao je na ju~era{njoj pres- konerenci ji Amer Jerlagi}, predsje- dnik Stranke za BiH.
Krivi~ne prijave
- Ni je pro vedena tenderska pro- cedura niti je bilo ja vnog pozi va. Osim toga, alarmantan je i podatak  da je ova kompani ja osno vana u aprilu 2012, te da na osno vu toga za- sigurno nema reerence ko je bi oprav dale potpisi vanje bilo kakvog dokumenta s njom, a kamoli onog ko ji je vri jedan 5,2 mili jarde eura, naglasio je Jerlagi} te pozvao premi-  jera FBiH Nermina Nik{i}a da po-  jasni konkretne po jedinosti pro- tokola i na~in na ko ji je do{lo do nje- go vog potpisi vanja. Tako|er, podsjetio je da je Nik{i} bio najgrlati ji u Parlamentu FBiH u periodu 2006 - 2010. godina, ~ak je podnosio kri vi~ne pri ja ve zbog izbora strate{kih partnera, a da- nas se upu{ta u poslo ve ko ji su ve- oma sumnji vi. Naglasio je da se sa- mo uvidom u poslo vanje kompa- ni ja ko je su pro{le proceduru ja vnog pozi va i tendera od Vlade FBiH u tom periodu mo`e zaklju~iti koliko su ustvari one vri jedne i koliko do- bro poslu ju.Za primjer Jerlagi} je na veo nje- ma~ku kompani ju EnBW, ko ja je u 2010. imala prihod od 18,4 mili jar- de eura, Alpiq iz [vicarske sa 4,1 mi- li jardu eura te Kaztrangas iz Kazah- stana s prihodom od 1,5 mili jardi eura. Te cire nisu odgo varale Nik{i - }u, dok mu sada kompani ja ko ja ima osni va~ki kapital od 25 hiljada eura ni je nimalo sumnji va. - Jo{ jedanput pozi vamo Nik{i}a da podnese ostav ku zbog ovakvog nemoralnog ~ina, a kako je Desni- ca Radi vo je vi} ve} podnio ostaku, njega nema smisla ni pozi vati. Nje- gov lik i djelo i stranke kroz ko je je pro{ao do voljno go vore. O ~o vjeku ko ji je od 1998. godine promi jenio ~etiri ideolo{ke platorme ne treba puno go voriti, a kamoli o njego vom moralu i onome {to je u~inio u Hamburgu svo jim potpisom. Tako da smatram da sve {to je u~injeno ni je transparentno i nadam se da }e se instituci je vlasti uklju~iti u razot- kri vanje slu~a ja, kazao je Jerlagi}.
 Sumnjiv kapital
Na pitanje na ko ji na~in dr`a vu mo`e o{tetiti frma ko ja da je uslu- ge konsaltinga i obe}a va in vestira- nje 5,2 mili jarde eura u BiH, Jerla- gi} je rekao da no va aktualna vlast ima ru`nu praksu da bez tendera i  ja vnog pozi va na mala vrata uvodi kompani je u BiH. - Istu stvar rade i sada, bez bilo ka- kvog tendera i ja vnog pozi va uvo- de neku kompani ju. Do vode frmu sasvim sumnji vog kapitala, iskustva i ta frma treba da nam pra vi posao i priprema pri~u vri jednu mili jarde eura. Ovakav postupak name}e ra- zmi{ljan je da se radi o mutnim poslo vima, istakao je Jerlagi}. U SBiH smatra ju indikati vnim na- ~in kako je i kad biv {i ministar Ra- di vo je vi} oti{ao u Hamburg. U okvi- ru 48 sati do{lo je do njego vog pu- ta u Njema~ku, potpisi vanja proto- kola sa sumnji vom frmom, osta- ke i prelaska u SDP kako bi se osi- gurao kvorum Vlade FBiH. - Sve ovo samo po sebi go vori ko- liko je to bio ozbiljan posao i da se to sve desilo u dva dana. Mi jo{ vje- ru jemo da posto je instituci je ko je }e se pozaba viti time da li je ovo bilo koincidenci ja ili slu~ajnost, kazao je generalni sekretar SBiH Salem Ha- lilo vi}.
L. RIZVANOVI]
Sumnjiv posao u Njema~koj
Neka Nik{i}pojasni protokol
O Desnici Radivojevi}u, koji je od 1998. godinepromijenio ~etiri ideolo{ke platforme, ne treba punogovoriti, a kamoli o njegovom moralu i onome {to jeu~inio u Hamburgu svojim potpisom, mi{ljenja jeJerlagi}
DVA BRZA DANAU okviru 48 sa ti do{lo  je do Radi vo je vi}e vog pu ta u Njema~ku, po tpisi vanja pro tokola sa sumnji vom firmom, os tavke i prelaska u  SDP kako bi seosigurao kvorum Vlade FBiH
Pot vr|ivanje odluke predsjeda-  va ju}eg Vi je}a ministara BiH o smjeni ministara sigurnosti i od- brane Sadika Ahmeto vi}a i Mu- hameda Ibrahimo vi}a, te zamje- nika ministra fnansi ja i trezora BiH Fuada Kasumo vi}a, izazvala  je, naime, burnu raspra vu na ju- ~era{njoj sjednici Predsta vni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH. Predsta vni~ki dom sino} je sa 26 glaso va za, {est protiv i dva suzdr`ana podr`ao odluku pred- sjeda va ju}eg Vi je}a ministara BiH o razrje{enju ministara i za- mjenika ministra iz SDA. Za razrje{enje su glasali klubo-  vi zastupnika SDP-a, SNSD-a (bez Milice Marko vi}), HDZ-a BiH, SDS-a (bez Borisla va Bo ji}a) i SBB-a (bez Adnana Ba{i}a), te DNS-a i HDZ-a 1990, protiv su seizjasnili zastupnici SDA (Asim Sarajli} ni je prisustvo vao zasjeda- nju), dok je SBiH ostala suzdr`a- na. Predsta vnici HSP-a, NSRB-a, DNZ-a i PDP-a nisu prisustvo va- li glasanju.U obra}anju zastupnicima predsjeda va ju}i Vi je}a ministara  Vjekoslav Be vanda istakao je ka- ko je odluku o razrje{enju minis- tara i zamjenika ministra iz SDA donio na inici jati vu SDP-a, te na- kon konsultaci je sa predsjednici- ma stranaka budu}e parlamen- tarne ve}ine.
Fingirani procesi i mediji
- Ne smi ju se zausta viti pute vi prema EU i stoga treba u~initi sve da u iz vr{noj vlasti ne bude zas- to ja. Ruko vode}i se demokrat- skim na~elima, donio sam odlu- ku o razrje{enju ministara i za- mjenika ministra iz SDA s obzi- rom na to da politika ko ju zastu- pa ju nema ve}ine, istakao je Be-  vanda uz napomenu kako je osnov za dono{enje njego ve odlu- ke bio isklju~i vo Zakon o Vi je}u ministara BiH, odnosno njegov  ~lanak 15.Predsjeda va ju}i Be vanda ista- kao je da “opredjel jen je Vi je}a mi- nistara u narednom periodu tre- ba biti Mapa puta ko ja je za jedni- ~ki uradak sa neda vno odr`anog sastanka u Bruxellesu”. Ministar sigurnosti BiH Sadik   Ahmeto vi} istakao je kako je “obrazlo`enje predsjeda va ju}eg Be vande o ra zrje{enju identifci- ralo pra vog kriv ca za prerastanje situaci je u haos, a to je SDP”. - Vri jeme }e pokazati ko je }e {tete biti na sceni. Go vorite o nastav ku i ubrzanju evropskog puta, a kao prvu akti vnost ko ju ra- dite na tom putu jeste potpuno ukidanje Zakona o sukobu inte- resa, {to je ogroman po vratak  unazad. Radi se o prilago|avanju zakona za jednog ~o vjeka, a zna se i ko jeg, oci jenio je Ahmeto vi}. On je istakao kako je trenuta~no u policijskim, tu`ila~kim i oba vje- {tajnim sektorima ve}ina onih ko ji su po vezani sa organizo va- nim kriminalnim grupama. - Vri jeme }e pokazati za{to je smi jenjen dr`a vni tu`ilac i jesu li to ba{ oni razlozi ko je smo vi- djeli na tele vizi ji. Za vr{it }ete po- sao za one ko ji vas na to tjera ju ili iza toga ne{to drugo sto ji. Stvara se prostor na ko ji se orga- nizirani kriminal uvodi u insti- tuci je, ko ji }e zapra vo imati svo-  ju dr`a vu. Imat }emo na sceni fngirane sudske procese. U to- ku je proces da se osigura i me- dijski prostor putem ko jeg }e se vr{iti pritisci sa onim ko ji bu- du ukazi vali na nepra vilnosti. Stoga }emo se boriti da {to du- `e ostanemo na svo jim pozici ja- ma kako bismo nakon svog po-  vratka u vlast imali {to manje po- sla da poprav ljamo ono {to ste u me|u vremenu ru{ili, na veo je  Ahmeto vi}. Izra`a va ju}i `aljen-  je {to je uop}e do svega do{lo, zamjenik predsjeda va ju}eg Vi-  je}a ministara Zlatko Lagumd`i-  ja je istakao “kako je pri je godi- nu i pol bio uvjeren da su pred-
Prvo RAK, pa
Predstavni~ki dom PSBiH
Imenovanje novih ministara odbrane i sigurnosti, te zamjenikadogovor {estorke nije ispo{tovan kod nekih odredbi. To sepripala SDS-u, tako da }e popuna Vije}a ministaraBiH biti
 
Legitimitet i pravno nasilje
Zamjenik predsjedava ju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Bo`o Ljubi} (HDZ 1990) istakao je kako nova parlamentarna ve}ina ima legitimitet sva tri kon- stitutivna naroda. - Situaci ja ni je ista kao pro{le godine kada su iz vlasti na razini FBiH is- klju~eni legitimni predstavnici hrvatskog naroda. Nova parlamentarna ve}i- na, ipak, u svom sastavu ima legitimitet predstavnika, oci jenio je Ljubi}. Zvonko Juri{i}, zastupnik HSP-a BiH, istakao je kako “ne sto je kvali- fikaci je nove parlamentarne ve}ine ko ja se poziva na po{tivanje Ustava i zakona”.- U Federaci ji BiH na djelu je pravno nasilje ko jim se `eli nasilno preuzeti vlast uz maksimalno kr{enje i nepo{tivanje odluka, oci jenio je Juri{i}.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak,
6.
 juli/srpanj2012.
3
sta vnici SDA bili spremni da u~estvu ju u reormiranju zemlje”. - I da ne posto je nikakvi drugi ra- zlozi, ono {to je za go vornicom re- kao ministar sigurnosti do voljan je razlog da se pokrene pitanje nje- go vog ostanka na toj pozici ji. Go-  voriti da je ve}ina ljudi u polici ji, tu`ila{tvu i oba vje{tajnom sekto- ru po vezana sa organizo vanim kriminalom, a biti na unkci ji mi- nistra sigurnosti, u najmanju ru- ku, do voljno je da se po~ne od pi- tanja treba li ta osoba ostati na tom mjestu, oci jenio je Lagumd`i ja. On  je istakao kako }e naj vi{e za popra-  viti imati oni ko ji budu do{li 2014. te pozvao SDA “na vi{e demo- kratske kul ture i po{ti vanje prin- cipa demokratskog svi jeta”. Lagumd`i ja je oci jenio kako je BiH “umorna, ranjena i nesretna od ek skluzi viteta, te preporu~io SDA da je najbolje da ga brane od samih sebe”.Zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA [emsudin Me- hmedo vi} oci jenio je kako je pred- sjeda va ju}i Vi je}a ministara Vje- koslav Be vanda dono{enjem odlu- ke o razrje{enju postao poslu{nik  SDP-a i njego vog lidera Zlatka Lagumd`i je. - Radi se o neiskrenom djelo-  van ju, jer ni sam Be vanda ni je si- guran u sebe i kvalifkaci je iz odlu- ke jer je priznao da su ministri iz SDA kvalitetno radili svoj posao.  Ako je politi~ki dogo vor jedina pozadina za smjenu najboljih mi- nistara u Vi je}u ministara, predsje- da va ju}i to jasno treba da ka`e ra- di ja vnosti. Zar je ministar od- brane kriv {to je u~inio sve kora- ke kako bi se do{lo do rje{enja za pitanja vojne imo vine i time ubrzao proces ulaska, odnosno sti- canja punopra vnog ~lanstva u NATO-u. Zna~i li da je ministar si- gurnosti odgo voran {to je u~inio ogromne napore na ispunja van ju uvjeta za liberalizaci ju viznog re- `ima. Ako je ovo odgo vornost, treba na to ukazati ili se jednosta-  vno radi o podjeli tala, oci jenio je Mehmedo vi}.
Ne}e biti mjesta za SDP
On je na veo kako }e budu}a koalici ja i parlamentarna ve}ina  veoma brzo pu}i jer se radi o ne- prirodnom sa vezu kao i zbog ~injenice da predsjedniku SDP-a odgo vara ju samo poslu{nici, a ne partneri sa ko jim je spreman raditi na dogo varanju. SDA }e se, naglasio je Mehmedo vi} “su- protsta viti podjelama na tre}e entitete i daljn je uru{a vanje dr`a ve, a po po vratku na vlast u budu}oj koalici ji ne}e biti mjes- ta za SDP”.Zastupnik SDS-a Mladen Bosi} istakao je kako je “SDA svo jim glasanjem protiv bud`eta sama se- be jasno isklju~ila iz parlamentar- ne ve}ine, te da je to na sastanku predsjednika {est stranaka jasno poru~eno ~elniku SDA Sulejmanu Tihi}u”.No, imeno vanje no vih minista- ra odbrane i sigurnosti, te zamje- nika ministra fnansi ja i trezora ne- }e i}i brzo i to je pot vrdio i sam Bo-si} na vode}i da dogo vor {estorke ni je ispo{to van kod nekih odredbi. To se prvenstveno odnosi na imeno vanje no vog direktora RAK-a, ~i ja je pozici ja pripala SDS-u tako da }e popuna Vi je}a ministara BiH biti uslov ljena rje{enjem i ovog pitanja.- U proteklih pet mjeseci od Vi-  je}a ministara BiH nismo dobili ni- ti jedan zakon na evropskom pu- tu. Umjesto toga, u 2012. smoimali na sceni da se protuusta vno i protuzakonito donosi bud`et za pro{lu godinu, ukazala je zastupni- ca SBiH Azra Had`iahmeto vi}. Ona je pozvala SDA da “ne bude uzrok i no voj parlamentarnoj ve- }ini ne dozvoli da vanje argumena- ta za{to nemamo evropski put i strane in vestici je ko je su obe}ali”. Zastupnica SDS-a Aleksandra Pandure vi} u `elji da odagna stra- ho ve SDA naglasila je kako pred- sta vnici iz RS-a ne}e podr`ati ni- ti jednu promjenu Usta va BiH, osim one ko ja se odnosi na strik - tno pro vo|enje presude Evrop- skog suda za ljudska pra va iz Stra- sbourga u slu~a ju Sejdi} - Finci.
A. TERZI]
SDS ZA REKONSTRUKCIJU
Smijeniti Ranka [krbi}a iPetra \oki}a
Zbog kraha zdravstvenog sistema i poraznog polo`a ja bora~kih kategori ja u Republici Srpskoj, iz Srpske demokratske stranke su ju-~er zatra`ene hitne smjene ministara zdravlja i bora~ko-invalidske za{tite, Ranka [krbi}a i Pe- tra \oki}a.^lan Glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandi} oci jenio je da odga|anje rekonstrukci je ili smje- ne ove vlade RS-a za period, kako je naveo, po- sli je izbora, predstavlja veoma lo{ potez vlada-  ju}e ve}ine, jer oni nemilice tro{e i bahato raspo- la`u bud`etskim novcem. Govore}i o stanju zdravstvenog sektora u RS-u, Stevandi} je ustvrdio da vlast, odnosno resorno ministarstvo, ni je ulagala u ono {to ~uva ljudske `ivote i zdravlje, ve} u marketin{ke i menad`er- ske ugovore, {to je dodatno opteretilo kasu Fon- da zdravstva, ko ja ima 10 miliona maraka ma- nje prihoda, a za ~etiri godine pove}anje rasho- da za 160 miliona maraka. “O~eku jemo krah zdravstvenog sistema, jer su zdravstveni resursi u Republici Srpskoj iscrplje- ni”, kazao je Stevandi}. Istakao je da to potvr|uju lo{i revizorski izvje{ta ji o neplanskom tro{enju sredstava, pokrivanje papirima po jedinih ugovo- ra {to je odni jelo ogromna sredstva iz bud`eta RS-a.Govore}i o pogor{avanju, kako je kazao, i ona- ko ve} te{ke soci jalne situaci je u Republici Srpskoj, kao primjer Stevandi} je naveo da je sa- mo potro{a~ka korpa vi{estruko nadma{ila omjer otpri je ~etiri ili pet godina, dok su plate zna- tno manje.
G. KATANA
IZETBEGOVI] - VUJANOVI]NATO
Evropska perspektiva
Predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbe- govi} primio je ju~er u posjetu predsjednika Repu- blike Crne Gore Filipa Vu janovi}a. Predsjednik Vu-  janovi} se nalazi u posjeti BiH povodom dobi janja priznanja “Li~nost godine regiona”, na ceremoni ji “Izbor najmenad`era i najkompani je jugoisto~ne i srednje Evrope”. Predsjedava ju}i Izetbegovi} izra- zio je dobrodo{licu u BiH predsjedniku Republike Crne Gore i ~estitao mu na nagradi. Dvo jica predsjedni- ka iskoristi la su ovu priliku da porazgovara ju o evrop- skoj perspektivi regiona, kao i razvo ju politi~kih i eko- nomskih odnosa BiH i Crne Gore.
[to prije zavr{iti posao
[tab NA TO-a Sara jevo podsti~e Vladu FBiH da nas- tavi komunikaci ju sa Vladom RS-a u vezi sa razgrani- ~enjem me|uentitetske lini je i poziva da se u to uklju- ~i i nivo BiH da bi se, u skladu sa Aneksom dva Dejton- skog sporazuma, uspostavila komisi ja ko ja bi posao za- vr{ila {to pri je. Odgovara ju}i na pitanje Srne da li }e ko- mandant ovog {taba general Walter Lord izvr{iti politi- ~ki pritisak na Vladu FBiH da Aneks dva Dejtonskog spo- razuma bude u potpunosti proveden, portparol [taba NA TO-a Sara jevo Ines Kuburovi} rekla je da raspola`u informaci jama da vlade FBiH i RS-a ve} komunicira ju u vezi sa pitanjem razgrani~enja me|uentitetske lini je.
Vije}e ministara
o smjeni ministara iz SDA
ministra finansija i trezora ne}e i}i brzo i to je potvrdio i sam Bosi}, navode}i daprvenstveno odnosi na imenovanje novog direktora RAK-a, ~ija je pozicija“uslovljena rje{enjem i ovog pitanja”
 Tajkunizacija
Na dnevnom redu sjednice na{li su se nasilno i sporni pri jedlozi za- kona o sukobu interesa u instituci-  jama vlasti BiH i finansiranju politi- ~kih stranaka BiH ~i ji sadr`aj ni je bio poznat, kao ni predlaga~i sve do po- nedjel jka, 2. jula u posli jepodnevnim satima. Kolika je `elja prvenstveno SDP-a bila da se ove ta~ke uvrste urazmatranje najbolje govori ~injeni- ca da je pro{ireni Kolegij naredio Us- tavnopravnoj komisi ji da “zbog van- rednih okolnosti zasjeda ju~er po- la sata pri je odr`avanja Predstavni- ~kog doma PS BiH” iako je predsje- dava ju}i [efik D`aferovi} poziva ju- }i se na Poslovnik jasno ukazao Ko- legi ju da se “sjednica saziva u ro- ku od pet dana”.Zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurevi} istakla je kako se zako- nom o sukobu interesa “vr{i tajku- nizaci ja politike te legalizaci ja ne- potizma”. Kako su sve procedure prekr{ene, najbolje govori izjava zas- tupnika Petra Kuni}a (DNS) ina~e doktora pravnih nauka ko ji je na sje- dnici Ustavnopravne komisi je ista- kao kako “ni je zadovoljan principi- ma jer su oni antiustavni, ali kako  je dobio nalog da glasa za”. - Umjesto da donosimo rigorozni-  ji zakon, ~ini se da on bude bla`i. Ovim se naru{ava ju principi pravne dr`ave, upozorio je Kuni}.
Plju{tale brojne me|usobne optu`be Malo {ale nije naodmet
Foto: A. KAJMOVI]

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->