Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pojam i Svrha Analize

Pojam i Svrha Analize

Ratings: (0)|Views: 171|Likes:
Published by Aleksandar K.

More info:

Published by: Aleksandar K. on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
1.Pojam i svrha analize
 Pojam
( od grčke reči: “analysis ) – znači rastavljanje ili rasčlanjavanje neke celi-ne na njene sastavne delove do stanja kada su dalje nedeljivi.
 Svrha.
Svrha analize u ekonomiji preduzeća jeste priprema materijala izdukumentacije na osnovu koji će se moći stvoriti sud o stanju i poslovanju predu-zeća. Kako su podci o stanju i poslovanju sadržani u bilansima, najčešće se govori
o analizi bilansa
koja se zasniva na knjigovodstvenoj evidenciji, a kasnije i na statističkim evidencijama.
2.Predmet finansiske analize
Finansiska analiza se bavi istaživanjem, kvantificiranjem, deskripcijom i ocenomfinansiskog stanja i uspešnosti poslovanja preduzeća. Informacionu podlogu za či-njenje finansiskih analiza su osnovni godišnji finansiski izveštaji:
a.)
 
Bilans sta-nja
ili /imovinski bilans/,
b.)
 
Bilans uspeha
ili /bilans rezultata poslovanja/,
c.)bilans tokova gotovine
/cash flow/ i
d.) Aneks.
Zbog različiti informacija kojesvaki bilans daje samo nihovom komplementarnom /zajedničkom upotrebom/, moguće je dobiti kompletnu ocenu o položaju /stanju/ i uspešnosti poslovanja pred.Pored godišnji finanansiskih izveštaja i svaki pojedinačni knjigovodstveni račun-konto može biti predmet finansiske analize.
Različito tumačenje predmeta finansiske analize
Pošto se preduzeće smatra složenim, dinamičkim poslovnim sistemom, sva se vi-še insistira da predmet finansiske analize predstavlja kompleksno poslovanje pre-duzeća. Uvode se funkcionalne analize, kao analiza reprodukcionih radnih proce-sa, analizu oganizacije preduzeća, finansisko planiranje, kontrola i sl.Razni autori, kao Prof. dr. I. Vitez ovu prblematiku vidi kao “ poslovni programfinansiske analize” kroz analizu finansiske stabilnosti i analizom izdašnostifinansiskih sredstava / metodom solventnosti i cirkulacijom finansiski sredstava/Prof. dr. B. Benešić govori o “analizi finansiske funkcije” kroz analizu pribavlja-nja finansiskih sredstava svih vrsta / odnosno izvora/, analizu upotrebe finansiskisredstava /njihovog investiranja/, analizu upravljanja finansiskim sredstvima /no-včanog i kreditnog prometa/ i analizom sorovođenja finansiske politike /stabilnos-ti i likvidnosti/.Prof. dr. T. Stojanović još više proširuje problematiku finansiske analize. Jedanaspect je analiza finansiskog rezultata / kroz analizu: dobitka, rentabilnosti poslo-vanja, raspodelu dobiti i sl./. Drugi aspect je analiza obavljanja finansiske funkcije/ kroz analizu: izvora sredstava, vraćanja tuđih sredstava, troškova, finansiske si-gurnosti, osnovnih sredstava, radne snage i sl/.
 
3.
Ciljevi i zadaci finansijske analize
Osnovni cilj i zadatak finansiske analize je upoznavanje s poslovanjem analiziranog premeta radi njegovog daljeg unapređenja /tj. povećanja produktivnosti, ekonomično-sti i rentabilnosti /. Da bi se to postiglo neophodno je predhodno pribaviti material /odnosno neophodne informacije: bilanse, izveštaje, k-ta i sl,/, vrstu i metode i oblike na-meravane analize.Faktori koji uslovljavaju uspešnost ostvarenja ciljeva finansiske analize su:-lnošću koja vrši analizu;-vremenom koje je za to raspolivo;-dokumentacijom koja je na raspolaganju:-okolnoću pod kojom se vi analiza.Ciljevi finansiske analize se dele na
opšte
i
posebne
.
Opšti
ciljevi finansiske analize:
a.)
ispitivanje i ocena finansiske siruacije i
b.)
merenje rentabilnost uloženog kapitala, kao i
c.)
 pružanje svrsishodnih informacija određenim ko-
 
rinicima.
Posebni
(parcijalni) ciljvi finansiske analize, određeni su zahtevima interni i eksterni
orisnika raznih analitičkih izveštaja.
4.Vrste finansiske analize 
Sa stanovišta
analize poslovanja
najpoznatije su sledeće vrste analiza:-kvalitativna i kvantitativne analiza.-statka i dinamička analiza,-kompleksna i parcijalna analiza.-interna i eksterna analiza,-stalna i povremena analiza,-analiza vrednosti.-
4.1
.
 Kvantitativna i kvalitativna analiza
– 
Kvantitativna analiza se bavi merenjem i praćenjem kvantitativnog/količinskog/ kretanja pojave i stanje analiziranog predmeta.Rezultati su joj: porast, smanjnje, stagnacija i sl.Kvalitativna analiza ima za predpostavku složenost predmeta analize. Razčlanjava gai analizira njegovu strukturu i daje odgovarajuće zaključkr /sud/.
4.2. Statička i dinamička analiza – 
Ova podela zavisi od toga da li se analiza konkre-nog predmeta posmatra s aspekta stanja/statički/ ili kretanja/dinamički/.Statička analiza se bavi ispitivanjem pojave ili stanja u
trenutku
njihovog uočavanjai obično se kvantitativno izražava. Predmet analize se posmatra na određeni dan. Ne-gativna strana statičke analize je u tome što ona neispituje kretanje pojave ili stanja, pane može uočiti tendenciju razvoja ili stagnacije i stoga njeni zaključci nisu pouzdani.. Dinamička analiza ispituje pojave ili stanja u kretanju, odnosno u određenoj vre-menskoj dimenziji. Značaj dinamičke analize je prvenstveno u pouzdanosti donoše-nja ispravnih odluka.
4.3. Komplesna i parcijalna analiza – 
 
11. Racio analiza u fnkciji finansiske analize
Osnovni finansiski izveštaji se analitički ispitivaju putem raznih metoda i instru-menata finansiske analize, a najčešće:-metodom racio brojeva (racio analiza),-analiza pomoću neto obrtnog fonda.-analiza bilansa tokova gotovine (“cash flow” analiza),-analiza bilansa tokova finansiskih sredstava (“funds flow” analiza)
 Racio analize
 – 
 
se najčešće koriste prilikom analiziranja
-
a.)
finansiskog položaja ili krvne slike preduzeća ( informacioni osnov su pokazatelji
bilansa stanja
) i
-
b.)
 
uspešnosti posovanja (informacioni osnov su pokazatelji
bilansa uspeha
 
).
 
odnosno:
- pokazatelji Bilansa stanja – a k t i v a /
imovina-sredstva
/ p a s i v a/
izvori imov-sredst
/
 
Obrtna sredstva:
- zalihe- krat. potraž. i plasm- novac i har. od vred.
Kratkoročne obaveze
- dobavljači- krat. kred- ost. krat. obavez
Stalna sredstva:
- osnovna sredstva 
/zemlj. građ. oprem i sl/
- nemater, ulaganja/
upis osniv.uloga-akcija/
- dugor. fin. plasmani
/ dugoroč. dati zaj
 
movi/
Dugoročni izvori: -
kapital/
osnovni + nears. dobit/
- dug. Kred. i zajmov
NOF
- /Neto obrtni fond/
NOF
= Kad dugoročni izvori u 100% iznosu “pokriju” /izfinansiraju/ stalna sredstva, pa preostali deo se koristi za finansiranje obrtnih sredstava, što je za preduzeće mno-go povoljnije, nego angažovati neke od krat. izvora-obaveza. Na osnovu metodologije finansiskog položaja preduzeća rađene po osnovu pokazate-lja iz Bilansa stanja dobijamo kvalitetne analize, kao:1.analiza kratkoročne finansiske ravnoteže,2. dugorne “,3. neto obrtnog fonda,4. visine, structure I dinamike sredstava,5. izvora sredstava.Likvidnost ili kratkoročna finansiska ravnoteža

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->