Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BREIN Ex Parte Beschikking Tegen Greenhost

BREIN Ex Parte Beschikking Tegen Greenhost

Ratings: (0)|Views: 11,453|Likes:
Published by andreasudo

More info:

Published by: andreasudo on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2012

pdf

text

original

 
06/07201212:10FAX0703812834
rbcivAalgzaken
141
0001/0022
MI'~:}C.'t\.
von"""~
~\'V·.
020~
..\o~
125
0
beschikking
RECHTBANK's-GRAVENHAGE
SectorcivielrechtBeschikkingvan6juli2012rekestnummer:KGRK12-1468
in
de
zaak
vandestichting
STICHTINGBESCHERMINGRECHTENENTERTAINMENTINDUSTRIENEDERLAND,BREIN,
gevestigdteAmsterdam,verzoekster,advocaten:mr.J.C.H.vanManenenmr.J.A.H.M.KlausteAmsterdam,tegen
...
devennootschaponderfirma
1)
GREENHOST,
gevestigd
te
Amsterdam,enhaarvennoten
2)
SACHA
VAN
GEFFEN,
wonendeteAmsterdam,
3)MART
JACO
VAN
SANTEN,
wonendeteAmsterdam,gerekwestreerden.
1.Hetverzoek
1.1.Op5juli2012
is
bijhetbureaualgemenezakenvandezerechtbankingekomeneenverzoekschriftexartikel101gevanbetWetboekvanBurgerlijkeRecbtsvordering(hierna:Rv)tothettreffenvaneenonmiddellijkevoorzieningbijvoorraadzonderoproepingvangerekwestreerdeominbreukoprechtenvanintellectueleeigendomtebeeindigen,metdaaraangehechtvijftienbijlagen.1.2.Op5juli2012isderaadsmanvanverzoekster
in
degelegenbeidgesteldhetver-zoekschrifttoetelichten.Hijheefttoegelichtdatopdeinhetverzoekschriftge-noemdewebsiteThePirateBaythansniethetinhetverzoekschriftafgebeeldelogovanthePirateBay,zijndeeenafbeeldingvaneenpiratenschip,maareenandere
af-
beeldingistezien,omdatdeafbeeldingopdewebsiteperiodiekwordtaangepastaaneenactueelonderwerp.Hijheeftbevestigd
dat
hettelkensomdewebsitevan
 
KGRK12-14686juli20122
06/07
201212:10FAX0703812834
rbcivAalgzaken
I4l
000210022
0703812834
..
"".'.'
thePirateBaygaat.Hetverzoekschriftis,voorzovervanbelang,hieronderopge-nomen.
VerzoekscbriftexartikellOlgeRvtotbettreffenvaneenonmiddellijkevoorzieningbij
voorraad
zonderoproepingvangerekwestreerdenominbreuk
op
reebtenvan
Intellectuele
eigendomtebei!indigen.
AandeEdelachtbareVrouwe/HeerVoorzieningenrechtervandeRechtbankte's-Gravenhage
Verzoekster
is:
De
stichtingSTICHTINGBESCHERMINGRECHTENENTERTAINMENTINDUSTRIENEDERLAND,BREIN.
statutairgevestigd
te
Amsterdamenkantoorboudende
aan
deSiriusdreef22te(2132WT)Hoofddorp("BREIN"),voordeze
zaak
woonplaatskiezendeteAmsterdam(1096HA)aanhetAmstelplein
1,
tenkantorevandeadvocatenmrs.
J
.C.H.vanManenen
R
vanKleeffdiedoorhaaralsadvocaatwordengesteldenalszodanigzullenoptreden.Gerekwestreerdenzijn:
1.
deVennootschaponderFirma
GREENHOST.
gevestigdte(1054TS)Amsterdam,
aan
deDerdeKostverlorenkade
35;
enhaarvennoten
2.Sacha
van
Geffen,wonende
te
(1054TS)Amsterdam,
aan
deDerdeKostverlorenkade35,1.
nit
verzoekzietopeenonmiddelIijkevoorzieningtegengerekwestreerden(hiernaook
"Greenhosf'),
dieonder
hetadres
www.aIl4xs.netlrepress/proxydienstenaanbiedenwaanneeeen-op-eendewebsiteThePirateBa}'Yiww.thepiratebay.sewordtdoorgegeven.Hierdoorkunnen(o.a.)abonneesvanZiggo,XS4ALL,UPC,KPN,Tele2enT-MobileThe.:
3.MartJaeo
vanSanteD.
wonendete(1017WE)Amsterdam,aandeUtrechtsedwarsstraat123-3.
1.
K§.!Jli
 
Inhoudsopgave
'
...
,'"
06/07
201212:10FAX0703812834
rbciv!algzaken
@0003/0022
0703812834
KGRK12-1468
6juli2012
3
PirateBaybezoeken,zonder
datzij
tegenwordengehoudendoordeIP-enDNS-blokkadesdiebendoorhunproviders
is
opgelegd
als
gevoJgvanbetvonnisvan
deRechtbankDenHaag
van11
januari
2012(productie
lA)
resp.betvonnisvande
voorzieningenrechter
teDen
Haag
d.d.
10
mei
2012
(productie
IB).
2.
DevolledigeinhoudvanThePirateBay(ennietsanders)wordtviadeproxydienstvanGreenhostterbescbikkinggesteld.
Deze
sabotagevangenoemdevonnissendient
zospoe-
digmogelijkgestoptteworden.BREINverzoektuGreenhosttebevelenmetonmiddellij-keinganghetterbeschikkingstellenvanThePirateBayviahaarproxydiensttestakenengestaakttehouden.
De
grondslagvoor
dit
verzoekisartike126den
12
Awenartikel15een
8lid}
subeWnr.
3.
IntweeeerdererecentebescbikkingenheeftdeHaagsevoorzieningenrechter
in
nagenoeg.identiekegevallenhetbeveltegeneenproxyvanThePirateBaytoegewezen.
IDe
tweedebeschikking(BREIN/Piratenpartij),die
is
bijgevoegdalsproductie2A,heeftgeleidtoteenopbeffingsprocedurewaarinhetvonnisvandeHaagsevoorzieningenrechterisgewe-zen
datis
overgelegd
als
productie2B.BREINverwijstuitdrukkeUjknaardietwee
uit-
spraken.BRBINbeeftvervolgensveleaanbiedersvanspecifiekeproxiesdieThePirateBaydoorgevengesommeerd.Nagenoegailegesommeerdeproxieszijnonmiddellijk
ge-
stopt.
4.BREIN
beeft
ook
Greenhost
gesommeerd
betonrecbtmatig
handelen
testaken.Greenhost·heeftgeweigerddaaraan
gehoor
tegeven.RedenwaaromBREINvraagtomeenverbodexparte.5.Ditverzoek
is
alsvoIgtopgebouwd:
I.KERN,
IIII,•"
1.•,'
2
11.1BREIN",·:·.·.4·
II.DEFErrEN,,;4
.
":
.
11.2Greenhost,,,4
1
Vv.:.Rb.DenHaag
20
maart
2012
(exparte)BREIN/Bobbeldijken
Va.
Rb.DenHaag13april
2012
(exparte)BREIN/Piratenpartij
(productielA).
.,':
.
11.3WebsiteThePirateBay5'IIAGerechtelijkeactietegenThePirateBayenproviders~...:
6
II.SOmzeilingvandeopgelegdeblokkadedoorGreenhost~
.
II.6DeproxywordtaangebodendoorGreenhost9
III.JURIDISCHEBEOORDELING11
.
'~

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->