Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[VNMATH.com]-Dap an de Thi Tuyen Sinh DH Mon Sinh Hoc Khoi B Nam 2012

[VNMATH.com]-Dap an de Thi Tuyen Sinh DH Mon Sinh Hoc Khoi B Nam 2012

Ratings:
(0)
|Views: 100,856|Likes:
Published by Vnmath dot com

More info:

Published by: Vnmath dot com on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/10/2013

 
B(>
GIAO Dl)C
VA
DAO
T.~O
DE
CJ IiNH
TH(
J'
C
(Dd
thic6
07
trang)
DE
THI
TUYEN SINH
f>
.
~I
HQC
NAM
2012
Mon: SINH
HQ
C;
Kh8i
B
Thr'ri
gi
an
fumbai:
90
phut
.kh6ngkthaigian
ph
at
ad
Mad~
thi 415
H9, tenthi
sinh
: ..........
..
.........................................
..
.............. .
sa
bao
danh
:
'
....
....
................
....
.
..
.....
.............
..
..
...
.
..
...
..
........
.
I.
PHAN CHUNG
CHO TAT
CA
THi
SINH
( 40
cau,
tir
cau
1
d~n
cau
40)
Cau
1:
Mdi quan
h~
v?t
ki
sinh -
v?
t chuvamdi quan
h~
v?t
dfr
-con m6igidng
nh
au
a
d
~c
di€m
n
ao
s
au da
y?A.
Loai
bi
h~i
luonc6 s6luqng
ca
th€
nhi~u
han loaic6lqi. B.
D~u
lam
ch~t
cac ca
th€
cua loai
bi
hc;ti
.
C.
Loai
bi
h~i
luonc6
kfch
thuac
ca
th~
nho han
loaic6
lqi.
D.
D~u
Ia
mdi
quan
ddi khang gifra
hai
loai.
Cau
2:
Trong
h~
sinhthai,nh6m sinh
v~t
naosau day c6 v
ai
tro
truy~n
nang
lm
;mg tu
moitruemgvo
sinh
vao
quftn
xasinh v?t?
A.
Sinh
v~t
san
xu~t.
B.
Sinh v?t
tieu
th1,1
b~c
2.
C.
Sinh
v~t
phangiai.
D.
Sinh v?ttieu
th1,1
b?cI.
Cau
3:
Khi n6i
v~
chu6i va
lu&i
thuc
an
,
phat bieunaosauday
Ia
dting?
A.
T~t
ca
cacchu6ithuc an
d~u
duqc
b~t
dftu
tir
sinhv?t
sfm
xu~t.
B.
Trong
m<)t
lu&i
thucan,m6i b?c dinh du5ng chi
c6
m<)t
loai.
C.
Trong
m<)t
qudn
xa,m6il
oai
sinh v?t chithamgia vao
m<)t
chu6i thucan.
D.
Khithanh
phAn
loai trong qu§nxa thayd6ithi
du
true
lu&i
thuc an cling
bi
thay d6i.
Cau
4:
0
nguCri
,
m<)t
gen
t.ren
nhi~m
s~c
th
thuemg c6hai
alen:alen Aquydinhthu?nlayphai.
tr<)i
hoantoan
so
v&i
alen a quy dinhthu?n taytrai.
M<)t
quftn
th
~
nguCri
dang6
tr~g
thaican
b~g
di
truy~n
c6
64%
s6
ngum
thu?n tayphai.
M<)t
ngum
ph1,1
nfr
thu?n
tay trai
k~t
hon
v&im<)t
ngum
dan
ongthu?n
tay
phai
thu<)c
quftn th€
nay.
Xac
su~t
d€
ngum con
dftu
long
ctia
c~p
vq ch6ng
nay
thu~n
tay
phru
Ia
A.62,5%.B.
43
,
75%
.
C.
37
,
5%
.D. 50%.
o/
~
'
Cau
5:
0
d?uHa Lan, alen Aquyd!nh than cao
tr(>i
hoan
toan
so
vai alen aquy dinh than thdp;alen B quy dinh hoa
do
tr<)i
hoan toanso vai alen bquydinh
hoa
tr~g;
cac genphan
li
d<}c
l?p.
Cho
hai
cay
d~u
(P)giaophdnvainhau thu
duqc
F1
g6m
37,5%
cay than cao,hoado;
37
,
5%
cay than
th~p
,
hoa
do
;
12,5%
diythancao,hoa
tr~g
va
12,5%
cay than
th~p,
hoa
tr~ng
.
Bi~t
r~g
khongxay ra
d<)t
bi~n
,
theo
If
thuy~t
,
ti
I~
phan
li
ki€u gen 6
F1
Ia
:
A.3:3:1:
1.
B.2:2:1:1:1:
1.
C.
1:1:1:1:
1:1
:1:1. D.3:1:1:
1:1
:
1.
Cau
6:
0
m
<}
tloai
th1,1c
v~t
luang
b(>i
,alen A quy dinhthancao
tr(>i
hoan toan
so
vai alena quy"dinh. than
th~p
;
alenB quy djnh hoa
do
tr<}i
hoantoansovai alen b quy dinh hoavang,cacgenphan
li
d<)c
l~p.
Cho
diy than cao,hoa
do
(P)
tl.J
th1,1
ph~n
,
thu duqcF
1
g6m
4
loc;ti
ki€u hinh.Cho diy Pgiao
ph~n
v&i
hai
caykhac nhau:-V
&i
caythu
nh~t,
thu duqc doi con
c6
ki€u
·hinh phan
li
theo
ti
1~
I:
1:1:1.
-v
i
cay
th(r
hai,thu
duqc
doicon chi
c6
m(>t
loc;ti
ki€u
hinh.
Bi~t
r~g
khong xay
ra
d<)t
bi~n
va cac ca
th~
con c6
sue
sdngnhu nhau.
Ki~u
gen
cua cayP,cay thu
nh~t
va cay
th(rhai
l~n
luqt
la
:.
A.
AaBb,Aabb,AABB.
B.
AaBb,aaBb,AABb.
C.
AaBb,aabb, AABB.D. AaBb,aabb, AaBB.
Cau
7:
0
m<}t
loaithvc
v~t
,
alen Aquydinh quado
tr<)i
ho
~
m
toanso
v&i
alen aquy dinh quavang; alen B
quy
dinhqua
ngQt
tr
<}
ihoan toanso v6i alen bquy
d!nh
quachua.
Bi
~
t
d.ngkhongphat sinh
d()t
bi~n
m&i
va
cac caytu
b(>i
giamphanbinh
thuemg
chocacgiao
tu
2n c6kha nang
th1,1
tinh.Chocaytu
b(>i
c6
ki€u
gen AAaaBbbbtv
th1,1
ph~n
.
Theo
li
thuy~t,
ti
1~
phan
li
ki€u hinh 6 doicon
Ia
A.
33:
11
:1:1.B.35:35:1:1.
C.
105:35:3:
1.
D. 105:35:9:1.
Trang1/7-
Mad~
thi415
www.VNMATH.com
Giáo viên: T
Sinh h
c Hocmai.vn
 
Cau8:Cho
bi~t
cac
codon
rna
h
6n
cac axit amin
tuang
trngnhu
sa
u:
GGG
-
Gly
;
XXX
-
Pro
;GXU-Ala;
XGA
-Arg;
UXG
-Ser;AGX-
Ser.
Mc)t
do
<;1
n
m~ch
g6c cua
mc)t
ge
n
a
vikhufu,
c6trinh
ti,I
cac nucleotitIa 5'AGXXGAXXXGGG3'.
N~
u
d
o<;1
n m
<;1ch
g6cn
ay
mang
th
o
ng
tin
rna
h6a c
ho
do~
polipeptit c6
4
axitam
in
thitrinh
tv
cua
4
ax
it
amind6Ia
A.
Gly-Pro-Ser-Arg.
B.
Ser-Aia-Gl
y-
Pr
o.
C.
Ser-Arg-Pro-Gi
y.
D.
Pro-Giy-Ser-Ala.
Cau
9:
0
ru6i
gifun
,alen A quy dinhthanxam
trc)i
hoan toan so
va
i alenaquydinhthan den;alen B quydjnhca
nhdai
tr
c)i
hoantoansov6ialenbquydjnhcanhq
1t
;alen Dquydjnh
mit
do
tr<)i
hoan..
AB
Dd
AB
toan
so
v6ialen
d
quy djnh mat trang.
Thi,IC
hi
~
n
phep
lai
P:
abX X
X
abX
0
Y
thu duqc
F,.
Tra
ng
t6ng
s6
cacru6i
a
F,
,
ru
6ithanxam,canhdai,
m
~
t
d6
c
hi~m
ti
I
~
52,5%.
Bi
~t
r
~ng
kh
o
ng
xay
ra
d<)t
bi
Sn,
theo
1i
thuy~t
,
a
F
ti
I
~
ru6i
di,I
Cthan xam,canh
Cl,lt
,
mAt
d6Ia
A.
3,75%.
B.
I
2
5
%.
C.
2,5%.
D. 7,5
%.
Cau
10:
Khi
n6i
v~
nhi~m
s~c
th
~
giai tfnh
a
ngum,phat
bi~u
naosauday
h\
dtmg?
A.
Trenvung khong
tuang
d6ngcua
nhi~m
s~c
the gi6i tinh XvaY
d~u
khong manggen.
B.
Tren vllngkhong tuang d6ngcuanhi€m
s~c
th~
gi6i tfnh XvaY,cacgent6n
t~;ti
thanhttmg
c~p.
C.
Trenvung tuang d6ngcua
nhi~m
sic
th~
gi6itfnh,gen
n~m
tren nhi€m
s~
c
th~
X
kh
ong c6 alen
tucmg
frng
tren
nhi~m
s~c
th
~
Y.
D.
Tren vung
tucmg
d6ngcua
nhi~m
s~c
th~
gi6i tinh XvaY,gent6nt?i thanh tung
c~
p
ale
n.
Cau
11:
Khi n6i
v€
d<)t
bi~n
gen,phat
bi
~
u
nao sau day
Ia
dung?
A.
Khi
cacbaza nita
d~;tng
hi~m
xuAt
hi~n
trongqua trinh nhan doi ADN thi thu6nglam phatsinh
d<)t
bi~n
gen
dt;ing
mAt
ho~c
them
m<)t
c~p
nucleotit.
B.
Trang cacd?ng
d<)t
bi~n
di~m
.
d~mg
d<)t
biSn
thay
th~
c~p
nucleotitthu6ng lamthay d6iit
nhAt
thanh
phful
axit amincua chu6ipolipeptit dogend6 t6ng hqp.
c.
T~t
ca
cac
dl;lllg
d9t
bi~n
gen
d~u
co
h~;ti
cho
th~
d<)t
bi
Sn.
D.
Duai
tac
d<)ng
cua cung
m<)t
tac nhangay
d<)t
bi
~n
,
v6icu6ng
d<)
vali€u luqng nhunhau thi
t~n
s6
d<)t
biSn
a
At
cacacgen
Ia
b~g
nhau.
Cau
12:
M<)t
aJen
nao d6 duc6lqicling
c6
th
~
bi
lo~;ti
b6 hoan toan kh6i
quftn
th~
Ia
dotacd
<)ng
cuanhant6
nao
sau day?
A.
Giaoph6i khong
ng~u
nhien
~
B.Cac
y~u
t6
ng~u
nhien.
C.
ChQn
lQc
ti,I
nhien. D. Giao ph6i
ng~u
nhien.
Cau
13:
Khi
n6i
v~
S\I
phan
b6
ca
th~
trong khong.gian clia
qudn
xa,
p~atbi~u
nao
sauday
khong
d(mg
?
A.
Trang
h~
sinhthai rirng mua
nhi
~t
dai,
kieu phan bo theo c
hi
eu thang dt!ngchi
g~p
a
hi,Ic
v~t
rna
khong
g~p
a
d(>ng
v~t.
B.
Nhin chung,
SI,I
phan b6ca
th
~
trong
ti,I
nhienc6xu
hu
anglamgiam
bat
mucd
<)
Ct;inh
tranhgifracac loaivanang cao muc
d(>
s
ir
d\.ln
gngu6ns6ng cuamoi tru6n
g.
C.
Nhin chung,sinh
v~
t
phanb6th
eo
ch
i
~
u
ngangthu6ng
t~p
trung
nhi~u
a
vimg
c6
di
u
ki~n
s6
ng
thu~
lqi.
D.
Sv
phan b6ca
th
~
trong khonggiancua
qu~n
xa
tu
ythu
<)c
vaonhu
du
s6ng cuattmgloai.
Cau
14:
Cho
sa
db pha
h~
mo
ta
S
I,I
di
truy~n
m<)t
b~nh
a
ngum do
m<)t
trong hai alen cua m
<)
tgenquy djnh,
aJen
tr(>i
Ia
tr<)i
hoanto
an.
II
III
?
Quy
u6c:
0:
Nfr
binh thuemg
D:
Nam binh thuemg
e:
fr
bi
benh
:
Nam
.bi
b~nh
Bi
St ring
!ffiong
xay ra
~(>t
bi~n
va
b6
cua
n&Uai
dan.ong
a
hS
h~
thu
III
khongmangalengay
b
~
nh
.
Xac suatnguai con dau longcua
c~p
VQ'
chong
a
h
e
h
~
thu
Ill
bi
b~nh
Ia
l 111
A.
-.B.-.
C.-.
D.
-.
18
94
32
Cau
15:
M<)t
trong nhfrng
d~c
di
~
m
cuacac gen ngoai
nh
an
a
inh
v?tnhan
thi,Ic
Ia
A.
lu
ont6nt?i thanh ttmg
c~p
al
en
.
B.
chi
rn
ah
6a
chocac prote
in
thamgia
du
true
nhi
~
m
s~c
th
~.
Trang
2/7-
M
ad~
thi
415
www.VNMATH.com
 
C.
k.h
o
ng
duqc
phan
ph
6i
d~u
cho
cac
t
~
b
ao
co
n.D.khong
bi
d
<)
t
bi
~
n
du
ai
tac
d<)ng
cua
cac
tac
nhan
gay
d<)t
bi~n.
Cau
16:
d
m9t
qucln
t h
~
th~
c
v~t
luang
b<)i
,
xe
tm9t
gen
c6hai
alen
nfun
tren
nhi~m
s~cth~
thu6ng:alen A
qu
ydinh hoa
d6
tr
<)i
hoan toan
so
vaialenaquy d!nh hoa
tr~ng
.
K.hi
qucln
th~
n
ay
dang
a
trt,U1g
thai
canbang
di
truy~n
c6
s6cay hoa
tr
~
ng
chi~m
ti
I~
4
%.
Cho
toan
b<)
cacdiyhoa
do
trong
qucln
th~
d6
giao
ph~n
ngftu
nhien
va
inhau,theo
li
thuy~t
,
ti
I~
ki~u
hinh thu duqc
a
dai
c_on
Ia:
··
A.
35
cay hoa
d6
:1 cayhoa
tr~g.
B.
24
cayhoa d
6:
1 cayhoatnlng.C.
15
cay hoa
do
:1 cayhoa
tr~ng.
D.
3 cay hoa
do
:1 cay hoa
tr~g
.
Cau
17:
Theo
quan
ni~m
hi~n
d~i
v~
chQ_n
IQc
t~
nhien,phat
bi~u
na~
sa~
day
~ong
dting,,,
A.
ChQn
IQc
llJ
nhien
t<k
d('>ng
tn,rc
tiep
len
tt!ng alen,
lam
thay
doi
tan
so
kieugencua quan the.
B.
C
hQn
IQc
tv
nhi
en
qu
ydjnh
chi~u
huangvanhip
di~ubi~n
d6i
th<'t.nh
phcln
ki~u
gen
cua
qucln
th~.
C.
K.hi
moi
tm6ng thay
d6i
theo m9t huang xac dinh thich9n
IQc
tl,r
nhien
se lam
bi~n
d6i
tAn
s6
alentheo
m<)t
huangxac dinh.
D.
ChQn
IQC
l\f
nhien
th\IC
ch~t
la
qua trinh
pharr
h6a khanangs6ng s6t vakhanangsinh
san
cuacac ca
th~
vmcac
ki~u
gen khacnhautrong
quk
th~.
Cau
18:
Cho
bi~t
m6i
gen quy dinh m9t tinh
tr~ng
,
alen tr9ila tr9ihoantoanva khong xay
ra
J(>t
bi~n.
Theo
li
thuy~t
,
cacpheplai
£J.aG
sau day chodaicon
c6
ti
I~
phan
li
ki~u
genkhac
v&i
ti
1~
phan
li
ki~u
hinh?
A.
Aabb
X
aabb
va
Aa
X
aa
c.
Aabb
X
aaBb va Aa
X
aa.
B.
Aabbx-aaBbva AaBb
X
aabb.D.Aabb
X
AaBb va Aaijb
X
AaBb.
'(
) I
..
' ''
,.
Ca
u19:
Khi n6i
ve
vai
tro
cua the truyen plasmittrong ki
thu~t
chuyen gen vao tebao
vi
khuan, phat
bi~u
mio
sau day
Ia
dung?
A.
N~u
khong
c6
th~
truy~n
plasm
t thi
gen
dn
chuy~n
se
~o
ra
qua
nhi~u
san phfun
trong
t~
bao
nh~.
B.
Nha
c6
th
~
truy~n
plasmit
rna
gen
dn
chuy~n
g~
duqc vao ADN vung nhan cua
t~
btiO
nh
~n.
C.
Nha
c6
th~
truy~n
p1asmit
rna
gen
dn
chuy~n
duqc
nhan len trong
t~
bao
nh~
.
D.
N~u
khong c6
th~
truy~n
plasmit
thi
t~
bao
nh~n
khongphanchia
duqc.
Cau20:Trongqua trinhphat sinh
S\f
s6ng tren
Trai
D~t
a
iai
do(,U1
ti~n
h6a h6a
hQC
da
hinh
thanh
nenA.
cac
giQt
coaxecva.
B.
cac
t~
baosokhai.
c.
cac
t~
bao nhan
th\fC.
D.
cac
d~i
phan
tli
hiiu
co
.
Ca
u21: Nhan
t6
naosau day g6p
phk
duy
tri
SIJ
khac
bi~t
v~
tcin
s6 alen va
th<'t.nh
phk
ki~u
gen
gifra
cac
quAn
th~
?
B.
ChQn
IQc
t~
nhien.
.
Cach
li
dia
li.
C.
f>Qt
bi~n
.
D.
Giaoph6ikhongng!u nhien. Cau 22:
f>Au
ki
Cacbon c6 khi
h~u
fim
va
n6n
g,
v~
sau khi
h~u
tra
nen
1~nh
vakho.
f>~c
di~m
cuasinh
v~t
di~n
hinh
a
ki
nay
Ia
A.
duong
xi
phat
tri~n
m ~
,
thJ,Ic
v~t
c6
h~t
xuAt
hi~n
,
luang
cu
ngJ,I
tri, phat sinh
bo
sat.
B.
xu~t
hi
~
n
thJ,Ic
v~t
c6hoa,cu6i
ki
tuy~t
di
~t
nhi~u
sinh
v~t
k~
ca
bo
sat
c6.
c.
cay
c6
m~ch
va
d{)ng
v~t
di
cu
len
c~n.
D.
cay
h~t
trcin
ngJ,I
tr
!,
bo
slit
ngJ,I
tri,phanh6a chim.
Cau
23: Trong
qucin
th~
cua
m(>t
loai
d(>ng
v~t
luang
b(>i
,xet
m(>t
locutc6 ba alen
n~m
tren vungtuongd6ngcua
nhi~m
s~cth~
gimtinhX va Y.
Bi~t
r~ng
khongxavra dot
bi~n.
theo
li
thuy~t,
s6
lo~i
ki~u
gen
t6i
da
v~
locut tren trong qu§n
th~
la
A.
9.
B.
12
.
C.
6.D.15.
Cau
24:
a
m<)t
loai
thJ,IC
v~t,
khi
ti~n
hanh..phep lai
thu~
nghich.Jiguaita thu duqr
k~t
qua nhu sau:
Phep
lai
thl$1:
Iiy
h~t
phArr
CUa
cay
hoa'(;to
th\1 phArr
chocay
hoa
-
tr~g
,
thu
duqc
Fl
toan cayhoa
t:ring.
Phep
lai
nghich:
L~y
h~t
phArr
Ctla
cay
hocrtr~g
th\1
phArr
cho
ca)"hoa
do,
thu
duqc
Ftoan
cay
hoa
do
.
L~y
h~t
ph~n
cua cay
F
a
pheplai
thu~
thl,l
phcin
cho cay
F
a
phep
la
inghich thu
duqc
F2.
Theo
li
thuy~t
,
F2
c6A.
75
%cay hoa
do
,25% cay hoa
tr~ng
.
B.
100
%cay hoa
do.
C.75% cayhoa
tr~g
,
25% cay hoa
do.
D.
100%
cayhoa
tr~g.
Cau
25:
N~u
kich
thu&c
qucin
th
~
giam xu6ng dummuc t6i
thi~u
thi
A.
m~t
d(>
ca
th~
cua
qdn
th~
tang len nhanh chong,lamcho
s~
c~
tranh cung loai
d
i~
n
ra
kh6c
li~t
hon.
Trang
3/7-
Mad~
thi415
www.VNMATH.com

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kẹo Bông liked this
Hang Le liked this
Huynh Nhat Phi liked this
Mai Thanh liked this
Valih_ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->