Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ccna Tieng Viet

Ccna Tieng Viet

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by thắng

More info:

Published by: thắng on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2012

pdf

text

original

 
Höôùng daãn caáu hình caùc chöùc naêng cô baûn cuûa Cisco router 
Trang 1/94
HÖÔÙNG DAÃN CAÁU HÌNH CAÙC TÍNH NAÊNG CÔ BAÛN CHO CISCO ROUTERMUÏC LUÏC
 
1
 
Khaùi nieäm veàRouter..................................................................................................3
 
1.1
 
Nhieäm vuï vaøphaân loaïi.........................................................................................3
 
1.1.1
 
Nhieäm vuï:.....................................................................................................3
 
1.1.2
 
Phaân loaïi.......................................................................................................3
 
1.2
 
Caùc khaùi nieäm cô baûn veà Router vaø cô cheá routing.............................................5
 
1.2.1
 
Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Router – ARP Protocol:.....................................5
 
1.2.2
 
Moät soá khaùi nieäm baûn...............................................................................7
 
2
 
Khaùi nieäm veà caáu hình Router..................................................................................13
 
2.1
 
Caáu truùc router..................................................................................................14
 
2.2
 
Caùc mode config...............................................................................................16
 
3
 
Caáu hình caùc tính naêng chung cuûa router................................................................19
 
3.1
 
Moät soá quy taéc veà trình baøy caâu leänh.................................................................19
 
3.2
 
Caùc phím taét caàn söû duïng khi caáu hình router...................................................20
 
3.3
 
Caùc khaùi nieäm veà console, telnet. Caùch xaùc ñònh caùc teân vaø password chorouter...........................................................................................................................22
 
3.3.1
 
Console port...............................................................................................22
 
3.3.2
 
Telnet sesstion...........................................................................................23
 
3.3.3
 
Xaùc ñònh teân cho router vaø enable password..............................................24
 
3.4
 
Laøm vieäc vôùi file caáu hình vaø IOS image...........................................................26
 
3.4.1
 
Moät soá khaùi nieäm baûn.............................................................................26
 
3.4.2
 
Laøm vieäc vôùi file caáu hình vaø IOS...............................................................27
 
4
 
Caáu hình router cho ñöôøng leased line.....................................................................32
 
4.1
 
Khaùi nieäm veàlieân keát leased line.......................................................................32
 
4.2
 
Caùc böôùc caáu hình moät router cho lieân keát leased line......................................34
 
4.2.1
 
Caáu hình caùc ethernet port vaø serial...........................................................34
 
4.2.2
 
Caáu hình protocol cho lieân keát leased line..................................................35
 
4.2.3
 
Caáu hình static routing hay hay dynamic routing........................................37
 
4.2.4
 
Caáu hình moät soá thoâng soácaàn thieát khaùc...................................................43
 
4.3
 
Thí duïcuï theå.....................................................................................................46
 
4.3.1
 
IP only.........................................................................................................46
 
4.3.2
 
IPX only......................................................................................................48
 
 
Höôùng daãn caáu hình caùc chöùc naêng cô baûn cuûa Cisco router 
Trang 2/94
4.3.3
 
IP & IPX......................................................................................................50
 
4.4
 
Khaéc phuïc söï coá:...............................................................................................53
 
5
 
Caáu hình router cho caùc lieân keát dial-up...................................................................55
 
5.1
 
Giôùi thieäu veà Dial-up..........................................................................................55
 
5.1.1
 
Dial-up laø gì?..............................................................................................55
 
5.1.2
 
Caùc tröôøng hôïp söû duïng Dial-up.................................................................55
 
5.2
 
Caùc khaùi nieäm caàn bieát trong Dial-up................................................................57
 
5.2.1
 
Analog........................................................................................................57
 
5.2.2
 
Asynchronous.............................................................................................57
 
5.2.3
 
Line.............................................................................................................57
 
5.2.4
 
Interface......................................................................................................59
 
5.2.5
 
Quan heägiöõa Line vaøInterface..................................................................61
 
5.2.6
 
Khaùi nieäm Rotary group..............................................................................61
 
5.3
 
Modem..............................................................................................................63
 
5.3.1
 
Modem laø gì?..............................................................................................63
 
5.3.2
 
Phaân loaïi modem........................................................................................63
 
5.3.3
 
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART).............................65
 
5.3.4
 
Hoaït ñoäng cuûa modem...............................................................................66
 
5.3.5
 
Caùch keát noái Router Cisco vaømodem........................................................66
 
5.3.6
 
Caáu hình modem........................................................................................68
 
5.4
 
Caáu hình toång quan cho ñöôøng Dial-up.............................................................70
 
5.4.1
 
Caùc thoâng soá cô baûn cuûa heä thoáng.............................................................71
 
5.4.2
 
Leänh moâ taû username vaø password............................................................71
 
5.4.3
 
Caáu hình chat script....................................................................................71
 
5.4.4
 
Caáu hình cho Interface...............................................................................73
 
5.4.5
 
Caáu hình line..............................................................................................82
 
5.5
 
Caáu hình remote user-central dial-up................................................................85
 
5.5.1
 
Ví duï1:.......................................................................................................85
 
5.5.2
 
Ví duï2:.......................................................................................................85
 
5.6
 
Caáu hình router-router dial-up...........................................................................88
 
5.7
 
Caáu hình Back-up baèng ñöôøng dial-up..............................................................92
 
5.7.1
 
Caùc leänh duøng ñeå taïo moät ñöôøng dial-up back-up:.....................................92
 
5.7.2
 
Ví duï:..........................................................................................................92
 
6
 
Toång keát...................................................................................................................94
 
 
Höôùng daãn caáu hình caùc chöùc naêng cô baûn cuûa Cisco router 
Trang 3/94
1
 
Khaùi nieäm veà Router
1.1
 
Nhieäm vuï vaø phaân loaïi.
1.1.1
 
Nhieäm vuï:Router laø thieát bò maïng hoaït ñoäng ôû taàng thöù 3 cuûa moâ hình OSI-taàng network. Routerñöôïc cheá taïo vôùi hai muïc ñích chính:
 
Phaân caùch caùc maïng maùy tính thaønh caùc segment rieâng bieät ñeågiaûm hieän töôïng ñuïng ñoä, giaûm broadcast hay thöïc hieän chöùc naêng baûo maät.
 
Keát noái caùc maïng maùy tính hay keát noái caùc user vôùi maïng maùy tính ôû caùc khoaûng caùch xa vôùi nhau thoâng qua caùc ñöôøng truyeàn thoâng: ñieän thoaïi, ISDN, T1, X.25… Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa switch, chöùc naêng ñaàu tieân cuûa router ngaøy nay ñaõ ñöôïc switch ñaûm nhaän moät caùch hieäu quaû. Router chæ coøn phaûi ñaûm nhaän vieäc thöïc hieän caùc keát noái truy caäp töø xa (remote access) hay caùc keát noái WAN cho heä thoáng maïng LAN. Do hoaït ñoäng ôû taàng thöù 3 cuûa moâ hình OSI, router seõ hieåu ñöôïc caùc protocol quyeát ñònhphöông thöùc truyeàn döõlieäu. Caùc ñòa chæ maø router hieåu laø caùc ñòa chæ “giaû” ñöôïc quy ñònh bôûi caùc protocol. Ví duï nhö ñòa chæ IP ñoái vôùi protocol TCP/IP, ñòa chæ IPX ñoái vôùi protocolIPX… Do ñoù tuøy theo caáu hình, router quyeát ñònh phöông thöùc vaø ñích ñeán cuûa vieäcchuyeån caùc packet töø nôi naøy sang nôi khaùc. Moät caùch toång quaùt router seõ chuyeån packet theo caùc böôùc sau:
 
Ñoïc packet.
 
Gôõ boû daïng format quy ñònh bôûi protocol cuûa nôi göûi.
 
Thay theáphaàn gôõ boû ñoù baèng daïng format cuûa protocol cuûa ñích ñeán.
 
Caäp nhaät thoâng tin veà vieäc chuyeån döõ lieäu: ñòa chæ, traïng thaùi cuûa nôi göûi, nôi nhaän.
 
Göùi packet ñeán nôi nhaän qua ñöôøng truyeàn toái öu nhaát.1.1.2
 
Phaân loaïi.Router coù nhieàu caùch phaân loaïi khaùc nhau Tuy nhieân ngöôøi ta thöôøng coù hai caùch phaânloaïi chuû yeáu sau:
 
Döïa theo coâng duïng cuûa Router: theo caùch phaân loaïi naøy ngöôøi ta chia router thaønh remote access router, ISDN router, Serial router, router/hub…
 
Döïa theo caáu truùc cuûa router: fixed configuration router, modular router.Tuy nhieân khoâng coù söï phaân loaïi roõ raøng router: moãi moät haõng saûn xuaát coù theå coù caùc teân goïi khaùc nhau, caùch phaân loaïi khaùc nhau. Ví duï nhö caùch phaân loaïi cuûa haõng Cisco ñöôïc trình baøy theo baûng sau:
Fix configuration routerRemoteAccessLow-endrouter
MultiprotocolrouterMultiportserial routerRouter/hub
Modular router
Cisco 2509Cisco 2510
Cisco 7xxCisco 8xxCisco 2501Cisco2502Cisco 2520Cisco 2521Cisco 2505Cisco 2506Cisco 2524Cisco 2525

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->