Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Newsletter July 2012

Newsletter July 2012

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by littlevalleyumc

More info:

Published by: littlevalleyumc on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
 
Z@M [EZ@GHCJMT
Ohzzom Weoomx ]chzmj Bmz`ijhqz A`}ta`5;8 Ai}tz Qztmmz/ [I Dip 445Ohzzom Weoomx/ CX 5:<==(<57 810"75=; Fiqm{` [eqaim/ [eqzitIggham @i}tq6 Bicjex ‑ Gthjex 86;;"546;;Bicz`ox Cm|qomzzmt F}ox 4;54
Lteam ecj [meam hc z`m cebm ig Fmq}q/Z`m q}c hq q`hchcl ecj z`m `mez hq `mtm# Q}bbmt hq }{ic }q ecj z`m qbmooq ig DDU,q {mtbmezmq z`m ehteti}cj }q# \hz` eoo z`m mpahzmbmcz ecj fix z`ez aibmq |hz` q}bbmt `i|mwmt/ bx `metz hq `mewx# Becx ig xi}`ewm {tidedox tmej ecj it qmmc ic zmomwhqhic z`m hczmtwhm|q ecj u}hzm {iqqhdox z`m ze}czhcl ecj d}ooxhcl ig z`md}q bichzit Netmc Nomhc# Z`m mwmczq z`ez ziin {oeam/ ecj }cgitz}cezmox `ewm {tidedox dmmc zenhcl {oeam gitu}hzm qibm zhbm/ dthcl zi z`m gitmgticz z`m qej tmeohzx ig |`ez becx {mi{om geam ic e jehox deqhq# Becx u}mqzhicq`ewm dmmc tehqmj eq zi |`mtm `ewm |m licm |ticl9 \`ez hq z`hq |itoj aibhcl zi z`ez xi}cl zmmcelmtq |i}oj eazz`hq |ex zi|etjq qibmicm/ b}a` omqq ec ej}oz9\m bhl`z ciz dm edom zi ecq|mt z`m dhl u}mqzhicq meqhox# Icm z`hcl z`ez z`hq jimq hq zi eooi| z`m a`}ta` ziqmm z`m ltmez cmmj git mweclmohqb ecj oiwm hc z`m |itoj d}z bitm hb{itzeczox z`m ltmez cmmj hc i}t i|caibb}chzhmq# Z`m hbbmjhezm tmeazhic gtib {mi{om eoo iwmt z`m |itoj `eq dmmc tez`mt ebevhcl# Iwmt `eog ebhoohic jiooetq `eq dmmc tehqmj z`}q get zi qmcj Netmc ic e weaezhic/ ec ezzmb{z zi aittmaz z`m {tidomb z`m dmqz|ex {mi{om nci| `i|######bicmzethox#\`ez |i}oj Fmq}q ji hc e zhbm q}a` eq z`hq9 \mtm |m atmezmj ecj aeoomj git e zhbm q}a` eq z`hq9 Ci| hqz`m zhbm git z`m a`}ta` zi qzecj zilmz`mt eq e qhclom dijx |hz` A`thqz omejhcl z`m |ex# Ci| hq z`m zhbm git z`ma`}ta` zi tmea` hczi z`m di|moq ig z`m aibb}chzhmq z`ez z`mx tmqhjm ecj {i}t i}z z`m oiwm ecj lteam ig Fmq}qA`thqz# Ci| hq z`m zhbm git xi} zi eaz#Xi} bhl`z ciz nci| Netmc Nomhc/ d}z H eb q}tm xi} nci| qibmicm |`ib z`m |itoj `eq bhqztmezmj itbetlhceohvmj# Bexdm xi} etm z`ez qibmicm# Fmq}q A`thqz aebm z`ez |m bhl`z `ewm ohgm ecj ohgm zi z`m g}oo/ @hq{}t{iqm ecj bhqqhic |mtm zi dthcl lteam ecj zt}z` zi eoo z`ez z`mx bhl`z dm qmz gtmm gtib z`m xinmq ig qoewmtx ecjdicjelm zi qhc# Z`ez |m bhl`z ohwm hc `etbicx ecj oiwm |hz` icm eciz`mt# Eq z`m a`}ta` |m `ewm etmq{icqhdhohzx zi q`etm z`ez zt}z` |hz` iz`mtq# Zi qzecj dioj hc i}t e{{tiea` zi z`m a}oz}tm eti}cj }q/ zi oiwm ici}t a`hojtmc ecj i}t q{i}qmq# Zi behczehc z`m aibbhzbmczq z`ez |m `ewm bejm/ qi z`ez iz`mtq |hoo aibm zi nci|Fmq}q A`thqz z`ti}l` i}t zmqzhbicx#\`ez aec |m ji9 \m aec oiwm ic eoo {mtqicq ez eoo zhbmq# \m aec q`etm lteam |hz` iz`mtq zi z`m bmeq}tm|m |i}oj ohnm i}t `mewmcox gez`mt zi q`etm |hz` }q# \m aec dm cmhl`ditox/ mwmc |`mc |m jic,z |ecz zi# \m aecdm `}bdom ez eoo zhbmq |eonhcl `ecj hc `ecj |hz` i}t Lij# \m aec dm bmc ecj |ibmc ig hczmlthzx |`i zenmz`mht tmoezhicq`h{ |hz` Fmq}q A`thqz wmtx qmthi}qox# Ohwhcl i}z z`m liq{mo ez eoo zhbmq hc eoo {oeamq#I}t `i{m hc eoo ig z`hq hq z`ez Lij |hoo benm liij i}z ig z`m mwho eti}cj }q/ dmae}qm @m hq ciz di}cj dxhz# Bx {texmt git mea` ig xi} hq z`ez z`m lteam ig Fmq}q A`thqz |i}oj iwmt|`mob xi} qi b}a`/ ecj z`ez z`mnhcljib ig Lij |i}oj ghoo xi} qi g}oo z`ez xi} li ecj hb{eaz z`m |itoj eti}cj xi}# Dm z`m jthcn iggmthcl z`ez`eq dmmc {i}tmj i}z git xi} zi qibmicm moqm%Lteam ecj [meam/[eqzit FimH eb eo|exq i{mc zi jheoil}m edi}z ecxz`hcl z`ez bhl`z zi}a` xi}t `metzq#####bx mbeho hq{eqzitfimKohzzomweoomx}ba#itl
Ztecqgitbhcl Ohwmq Dx Nci|hcl A`thqz Ecj Benhcl A`thqz Nci|c
 
\itq`h{ ecj Amomdtezhic Bhchqztx Zmeb Cm|q
\itq`h{% \m oiin git|etj zi aibhcl zilmz`mt dmgitm Lij ecj `methcl @hq |itj# \mmcai}telm xi} zi lmz hcwiowmj hc |itq`h{‧dm ec eqqhqzhcl bhchqzmt it ltmmzmt‧omeje A`hojtmc‘q Bibmcz‧wio}czmmt zi q`etm xi}t lhgz ig b}qha it ltmmzhcl iz`mtq eq z`mxmczmt |itq`h{# Aeoo ecx ig z`m zmeb bmbdmtq dmoi| zi ghcj i}z `i| xi} aec qmtwm#Hg ecxicm `eq ecx gmmjdean it aibbmczq tmletjhcl |itq`h{/ {omeqm aiczeaz ecxicm ic z`m\itq`h{ ecj Amomdtezhic Bhchqztx Zmeb (Eccmzzm Ecjtm|/ Eo Itbicj/ Lomcje Aeb{dmoo/Oe}thm [mzmtq ecj [eqzit Fim#
Qmm xi} hc |itq`h{‧
[TEXMT ZHBMQ
Q}cjex‚
Ec hczhbezm zhbm ig {texmt ecj gmooi|q`h{# Zhbm ecj {oeam wethmq mea` |mmn#Qmm Eccmzzm Ecjtm| git jmzehoq#
Z|i [texmt Zhbmq git \mjcmqjex mwmchclq6
761;"<61;{b
Cm| {texmt zhbm
6 \m bmmz hc z`m aicgmtmcam tiib git e zhbm ig qzt}az}tmj ecj gia}qmj{texmt/ aibhcl zilmz`mt eq z`m dijx ig A`thqz git ait{itezm {texmt# Eoo etm |moaibm# Qmm Mwiccm[`hooh{q it Oe}thm [mzmtq git jmzehoq#<61;"5;6;;{b
\itq`h{ ecj [tehqm zhbm
6 \m bmmz hc z`m qecaz}etx giooi|hcl |itq`h{ decjtm`metqeo# \m |itq`h{ |hz` z`m
 H \itq`h{
JWJ‘q it iz`mt b}qha git e {mtqiceo zhbm |hz` z`m Oitj#Egzmt|etjq |m aibm zilmz`mt git {texmt eq z`m Q{hthz omejq |hz` {texmtq git z`m a`}ta`/ {eqzit ecjaicamtcq ig z`m aicltmlezhic# Eoo etm |moaibm# Qmm Dicchm @}tomx git jmzehoq#I}zqhjm |m `ewm e behodip git {texmtq hg xi} gitlmz ic Q}cjex it hg z`m a`}ta` hqc‘z i{mc# Ecxicmhc z`m aibb}chzx hq |moaibm zi }qm hz qi {omeqm zmoo iz`mtq edi}z hz# Lij zmooq }q |`mtm z|i it bitm etmlez`mtmj hc @hq cebm‧Z`mtm hq eoqi e {texmt dip hc z`m dean ig z`m qecaz}etx git xi}t aicwmchmcam#\m bmmz hc z`m qecaz}etx dmgitm z`m qmtwham ic Q}cjex bitchclq ecj mwmtxicm hq |moaibm zi fihc}q# \m {tex git [eqzit Fim ecj z`m |itq`h{ qmtwham#
Fmtth [etn`}tqz @etthq Aicamtz
Q
[MAHEO
L
]MQZ
6
 
F
MTTH
[
ETN@]TQZ
@
ETTHQ
|hoo fihc }q git \itq`h{ ic F}ox 48
z`
# Q`m ltm| }{ hcOhzzom Weoomx ecj `eq mczmtzehcmj ecj ze}l`z hc qibm ebevhcl {oeamq ‑ ohnm DTIEJ\EX%%% Fmtth `eq e`metz|etbhcl zmqzhbicx zi q`etm ecj |hoo {tmqmcz zi }q `mt {mtqiceo zmqzhbicx z`ti}l` |itj ecj qicl#Xi} |hoo ciz |ecz zi bhqq z`hq%
 
Fmtth |hoo dm q`ethcl `mt lhgz ig b}qha |hz` }q hc aicamtz ic Q}cjex F}ox 48/ 4;54 K 861; eb j}thcltml}oet |itq`h{# Fmtth hq e Ohzzom Weoomx cezhwm |`i a}ttmczox ohwmq hc Ce{omq/ Goithje# Q`m `eq{mtgitbmj git A`thqz eoo iwmt z`m |itoj# Q`m `eq dmmc {etz ig becx Dtiej|ex {tij}azhicq ecj qmwmteoaicamtz ita`mqzteq> q`m `eq eoqi dmmc hcwiowmj hc zmomwhqhic aibbmtaheoq ecj gmez}tm ghobq# Q`m |hoo|eon }q z`ti}l` `mt tmoezhicq`h{ |hz` Fmq}q A`thqz ecj z`m |itn z`ez @m `eq ecj hq jihcl hc `mt ohgm# \m`i{m xi} |hoo dm edom zi fihc }q eq |m etm domqqmj dx Fmtth z`hq q}bbmt%
Zthchzx @i}qm @meohcl Bhchqztx
Zthchzx @i}qm |hoo dm i{mc git {texmt z`m ghtqz Z`}tqjex ig mea` bicz`# Z`m {texmt zmeb |hoo bmmz ez76;; {#b# git {texmt)|itq`h{)ztehchcl# Z`iqm qmmnhcl `meohcl |hoo dm bhchqzmtmj zi gtib <"8 {#b#E{{ihczbmczq etm ciz cmamqqetx# Hg {texmt tmu}mqzq etm tmamhwmj dmz|mmc zhbmq ig i{mtezhic/e{{ihczbmczq |hoo dm bejm eaaitjhclox#
\m etm eoqi ewehoedom zi {tex giooi|hcl Q}cjex |itq`h{qmtwhamq#
Hg xi} `ewm e `metz git hczmtamqqitx {texmt/ e jmqhtm zi qmm z`m qhan tmamhwm `meohcl it etm f}qz{oehc a}thi}q edi}z `meohcl/ {omeqm zeon |hz` bm#
Q}bbmt \ibmc‘q Qate{diinhcl Dhdom Qz}jx
\m etm qz}jxhcl ecj qate{diinhcl/ Z`m Gt}hz ig z`m Q{hthz# \m |hoo bmmz git e{{tiphbezmox : bitm|mmnq ecj qzetzmj z`m |mmn ig F}cm 4=# Hz‘q ciz zii oezm zi fihc }q# Eoo xi} cmmj hq e qate{diin zi lmzxi} qzetzmj# Hg xi} etm hczmtmqzmj/ {omeqm aeoo it omz Oe}thm nci|# 810"8:58#
 
[EQZIT FIM‘Q AEOMCJET ‑ F}ox 4;54
Iggham `i}tq |hoo dm 8"54 Bic"Z`}tq# }comqq aicgohazhcl e{{ihczbmczq
 
it dx e{{ihczbmcz/ Gthjex " JexIgg/ Qez}tjex"Qeddez`/ Z}mqjex Bmc‘q Dtmengeqz ez z`m WG\ 0eb ‑ eoo bmc etm |moaibm<)4 " Aoeqq hc Febmqzi|c<)4 " i}z ig iggham bmmzhcl 4{b<)4 " Zt}qzmmq bmmzhcl 761; {b<):"<)= " @iohjex Omewm<)5; " [tmbethzeo =61;{b<)5; " Z#M#E#B {iio {etzx 7{b<)55 " Aoeqq 55eb<)54 " @}l`mq " Ficmq |mjjhcl tm`metqeo ={b<)5: " @}l`mq " Ficmq \mjjhcl 55eb<)57"45 " WDQ ="8{b<)5< " Qt# O}ca`mic<)44"40 " Gebhox Dhdom Aeb{<)48 " [tehqm ecj \itq`h{ 1{b<)15 " I}z ig Iggham bmmzhcl 0eb"4{b
G
ITLHWMC
C
M\Q
(
GTIB ECCMZZM
E
CJTM\
Gitlhwmc |eq atmezmj i}z ig e oiwm git Lij ecj @hq @iox \itj# H eqn z`ez xi} |i}oj }{`ioj z`hqdecj hc xi}t {texmtq# Z`m decj lmzq zilmz`mt 5 it 4 zhbmq e |mmn git 4 ecj 1 `i}t tm`metqeoq ecj z`mxzenm qmthi}qox z`m zeqn z`ez Lij `eq lhwmc z`mb# Z`m decj qmmnq metcmqzox zi dm z`m qeoz ecj ohl`z ig A`thqz ecj zi zmea` \@I Lij hq z`ti}l` z`m iggmthcl ig b}qha#Fmgg @itz` `eq |thzzmc c}bmti}q qiclq eotmejx z`hq xmet ecj `m {tehqmq Lij git lhwhcl `hb z`m qiclq#Eoqi/ Fmgg ziin ic e cm|/ a`eoomclhcl ecj mpahzhcl zeqn z`hq xmet‧##@m tmaitjmj e AJ ‑ mwmtx zhzomhq e Fmgg @itz` ithlhceo% Z`m cm| aj hq mczhzomj z`m ‟Fmgg @itz` [tifmaz‒ Hz |hoo dm ewehoedom qiicgit {}ta`eqm‧#\EZA@ GIT HZ%Qmec Ecjtm| `eq eoqi |thzzmc 0 qiclq z`hq xmet/ qibm ig |`ha` xi} `ewm `metj j}thcl i}tQ}cjex Bitchcl \itq`h{# Lij `eq zt}ox domqqmj Qmec |hz` z`m lhgz ig b}qha ecj |m oiin git|etjzi |eza`hcl |`ez Lij |hoo ji |hz` hz\m etm ltezmg}o zi Jec \eeqjit{ git fihchcl }q ic deqm ecj eoqi zi Jec Fi`cqic |`iq{mcjq e oiz ig zhbm nmm{hcl }{ hc ohcm/ it hq z`ez hc z}cm9 Ecx|ex/ xi}t `mo{ hq b}a`e{{tmahezmj Jec%Omqohm/ nmm{ }{ z`m ltmez wiaeoq/ xi}‘tm e|mqibm%Tic/ nmm{ jihcl xi}t z`hcl% H {tibhqm zi ztx zi qex tm`metqeo hcqzmej ig {teazham%Aicltmlezhic/ z`ecn xi} git xi}t q}{{itz ecj mcai}telmbmcz%
I}t Q}bbmt Qa`mj}om6
F}ox 0/ Gtm|qd}tl K 761;{bF}ox YY/ Ohzzom Weoomx [etn (Zi Dm Ecci}camjF}ox 48
z`
/ [tehqm ' \itq`h{ Gmqzhweo K Ohzzom Weoomx Gehtlti}cjqE}l}qz 1
tj
/ Aeb{ghtm git A`thqz K [ecebe A`}ta` K <{bE}l}qz 55
z`
/ Bhqqhic ig Oiwm K Ohzzom Weoomx [iio K 8ebE}l}qz it Qm{zmbdmt/ Ohzzom Weoomx [etn (Zi Dm Ecci}camj
A
@IHT
6
Z`m a`iht `ej e oiz ig g}c ez tm`metqeoq z`hq xmet# Hz hq eo|exq e a`eoomclm zi nmm{ z`mzmcitq ecj deqmq hc ohcm ecj |hz` [eqzit Fim fihchcl z`m zmeb |m `ej zi |itn iwmtzhbm zi nmm{ z`mb}cjmt aicztio# Thl`z Fim/ Nmwhc/ Dhoo‧9Z`m a`iht |hoo tmq}bm hc Qm{zmbdmt# Z`mtm hq zeon edi}z e A`thqzbeq it Meqzmt Aeczeze d}z becxwihamq etm cmmjmj zi eaaib{ohq` q}a` ec mcjmewit# \i}oj xi} ohnm zi fihc z`m A`iht9 Xi} |i}oj dmaibbhzzhcl zi 4 tm`metqeoq e bicz` ecj qhclhcl icam it z|ham e bicz` j}thcl \itq`h{/ hc ejjhzhic ziz`m A`thqzbeq Mwm Qmtwham#

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->