Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Issue44

Issue44

Ratings: (0)|Views: 46 |Likes:
Published by Erwin Kantor
THE SUIT magazine provides in-depth analyses of successful corporate executives, business owners and professionals, along with topical investigative news reporting, combining a trade approach with a journalistic emphasis. Our mission Providing insightful and concise observations about the nature of success, and a picture of newsworthy public events. Our voice A unique synthesis of fast-paced, hard-hitting newspaper-style copy and powerful magazine-style imagery, the right medium for today’s time-sensitive online reader.
THE SUIT magazine provides in-depth analyses of successful corporate executives, business owners and professionals, along with topical investigative news reporting, combining a trade approach with a journalistic emphasis. Our mission Providing insightful and concise observations about the nature of success, and a picture of newsworthy public events. Our voice A unique synthesis of fast-paced, hard-hitting newspaper-style copy and powerful magazine-style imagery, the right medium for today’s time-sensitive online reader.

More info:

Published by: Erwin Kantor on Jul 09, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/20/2013

 
200= IUN GERA NCFFE^^ECIAR 
Zdcfm~ Wci A~~ai
Mi atnkq~ewa eizarwea ci de~ atpareaina~mz zda _crkj Zrmja Naizar ci 5#==
Ei~eja8
Bqekjeio Brejoa~
Cia cromiexmzeci―~ we~eci zcprcfcza crkjeja pamna
 M Fe~~eio Keil 
Zda nciianzeci bazaaiOrcqij Xarc atpc~qramij nminar
Bqr~zeio zda Bqbbka
 M orceio zdramz zc zdaeizariaz―~ kefezka~~ pczaizemk
m janmja cg
 
rafafbrmina
E~~qa ::^apz) 20==
 
Pqbke~darArei A) LmizcrAjezcr&ei&Ndeag Hmnau GcrzeiFmimoeio AjezcrFendmak OcrjciAjezcremkRcbarz HcrjmiFmrem Ja KqnmKmqrai Darja Hmn}qakeia DmrzBcbbu ^fezdLre~zai Ormiz
^zm _rezar~
K) M) Rewarm
Banlu _cckwarzci
Mkmeim Kcwa FnNciiakkFeznd Keoci
_aiju Nciienl
Mijram KadiarMkfmza~a C~bcriaNramzewa JeranzcrNdre~zcpdar JaBakke~Ekkq~zrmzcr~^dmgmke R) MimijJcrumi Ja MioakJmwej NcdaiFmrlazeio Japz)Fcienm KeilNdre~zcpdar JaBakke~
Gcr ~qb~nrepzeci jazmek~+ ncizmnz8
eigc@zda~qezcikeia)cro
 Gcr mjwarze~eio ei}qerea~+ ncizmnz8
nramzewa@zda~qezfmomxeia)ncf
 :: {  20==
Z
ai uamr~ moc ci 5#==+ E m~ei fu cggena ci _mkk ^zraaz
dai zda ia~ brcla zdmz mimerpkmia dmj pkqioaj eizc cia cg zda
_crkj Zrmja Naizar zcar~)
Ez m~i―z qizek zda ~ancij merpkmianrm~daj zdmz zda ramkezu cg zda ~ezq&mzeci dez dcfa) Bu zda zefa a ra&naewaj crjar~ zc awmnqmza+ zda weagrcf cqr ieizd ~zcru eijc dmjnkcqjaj cwar ezd m~d mij jq~z) Eq~aj fu qijar~derz m~ m fm~l mijmklaj eizc zda ndmc~)Ez m~ bajkmf cqz zdara) Nmr~ arambmijciaj+ jabre~ m~ ei zda mermij icbcju lia dend mu zc oc)E awaizqmkku gcqij fu mu zc zdaBrcclkui Brejoa mij mklaj mnrc~~zda rewar) Badeij fa+ zda zcar~ dmjnckkmp~aj mij m nkcqj cg bkmnl ~fclacb~nqraj kcar Fmidmzzmi)
M janmja kmzar+ zda 5#== miiewar
&
~mru e~ ~zekk efpcrzmiz zc fa) _a―wa
jajenmzaj zde~ ~panemk ajezeci cg Zda^qez zc zda brmwa pacpka dc crlajei ra~nqa mij rancwaru ci zdmz fcri&eio) Ei~eja ucq―kk geij cqr atnkq~ewaeizarwea ezd gcrfar GJIU Ncf&fe~~eciar Zdcfm~ Wci A~~ai+ dc~dmraj de~ atpareaina~ mz zda ~eza cg
je~m~zar $p) =0%) _a mk~c ncwar ranaiz
kaoe~kmzeci raomrjeio damkzdnmra ncw&armoa gcr ra~ejaiz~ mij ra~pcijar~dc ~qggar grcf jabre~&rakmzaj mek&
faiz~ $p) 1%) Mij a ara ei~peraj
 bu zda ~zcru cg cia cromiexmzeci~jajenmzeci zc aimbkeio wckqizaare~fmrcqij zda okcba+ dend ncqkj bapmrz cg m kcio&zarf ~ckqzeci zc aijzda prahqjena~ zdmz kamj zc weckaina
$p) =>%)
M~ ei awaru e~~qa+ a―ra mk~cdeodkeodzeio eiicwmzewa zdeil&ar~ mij bq~eia~~ kamjar~) GcrfarFcwaCi jeranzcr Ake Pmre~ar mkarz~q~ zc zda jmioar~ cg eizariaz par&
~cimkexmzeci $p) 7%+ mi eiwa~zfaiz
prcga~~ecimk zmkl~ mbcqz dmz ezzmla~ zc ~aa prcgez~ ei m zefa cg ja&
nkeia $p) =:%+ mij cia oraai bq~e
&ia~~ ciar atpkmei~ dc m bazzareigrm~zrqnzqra ncqkj dakp q~ zc ra&
nunka fcra mij m~za ka~~ $p) >:%)
Zdcqod a―ra kagz ezd eijakebkafafcrea~ cg zrmoaju+ zda~a ~qn&na~~ ~zcrea~ ~dc zdmz a iaaj zc
kccl zc zda gqzqra) _a fq~z nci
&grciz zda iatz zai uamr~ ezd jazar&feiaj cpzefe~f mij gmezd+ zmleiozda dakf zc kamj zde~ ncqizru eizc mia arm cg pamna mij prc~parezu)Kccleio Gcrmrj+Arei LmizcrPqbke~dar
M Janmja zc
Raanz mij zda
^perez cg Mfarenm
ZDA ^QEZ FMOMXEIA & ^APZ 20==
 r     L   i  z   r 
Zrebqza Ei Keodz+ Ia Ucrl Nezu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Erwin Kantor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->