Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
anhvankhoid_2012

anhvankhoid_2012

Ratings: (0)|Views: 63,736|Likes:
Published by Vnmath dot com

More info:

Published by: Vnmath dot com on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/10/2013

 
ĖỆ
TNOTY_
K \OKN ĖO NL KĈJ 8628
JÔK TNO7
BKN QĈK0 @nỒo D
Tn
o eobk c
æj hæo7?6 vn÷t# `nôke ` 
tno eobk vnât ĒỂ
ĒỂ tno
459
 Jbx` tni cittix B#H#L# mx D mk myx bk|uix |niit tm |nmu tni ykdixcoki vbxt tnbt kiid| lmxxiltomk okibln ma tni amccmuoke ryi|tomk|+
Ryi|tomk 27
Jm|texiitoke| lbxd| bxiamcdokebkd nbqi b voltyximk tni axmktbkd b ji||beiok|odi+B H L D
Ryi|tomk 87
Bcmnb
o| bNbuboobk umxdjibkoke
„cmqi‟#
tnbtlbk hi y|idtm |bniccm mx emmdhi+B H L D
Ryi|tomk <7
TniM~amxd Ikeco|n Doltomkbx o|uicc `kmukamx oklcydoke jbk doaaixiktjibkoke|ma B H Lumxd| bkdtm eoqixibc i~bjvci|+D
Ryi|tomk47
Unik my bxi uxotokemx |vib`okeIkeco|not o|ojvmxtbkt tm y|i cbkeybeitnbtoklcydi|B H Lhmtn jik bkd umjikirybcctni |bji+D
Ryi|tomk 97
Ot ub|do|bvvmoktoketnbtbcjm|t matni eyi|t|ciattni uiddoketmmibxc+B H LD
 Xibd tni amccmuoke vb||bei mk lmjjytoke# bkd jbx` tni cittix B# H# L# mx D mk myx bk|uix |niit tmokdolbti tni lmxxilt bk|uix tm ibln ma tni ryi|tomk| axmj 1 tm 29+
Lmjjytoke o| tni vxbltoli ma txbqiccoke b cmke do|tbkli tm b tmuk mx lot tm umx` ibln db# bkd tniktxbqiccoke nmji bebok ok tni iqikoke+ Tni umxd
lmjjytoke
lmji| axmj lmjjytbtomk tol`it# b Y\ xboctol`it amx
xivibtid
 gmyxki|# lbccid b |ib|mk tol`it ok Hxotbok+ Xieycbx txbqiccix| bxi lbccid lmjjytix|+Tni Y\ nb| jbk lmjjytix|+ B aiu# jm|tc mk tni Ib|t Lmb|t# lmjjyti h txbok mx |yhub# hytjm|t divikd mk tni lbx+ \mji cibqi nmji qix ibxc tm bqmod tni txbaaol gbj|# bkd |ciiv ok tniox lbx|yktoc tniox maaoli mvik|+ Jbk vimvci bllivt b cmke txov tm umx` |m tnbt tni lbk coqi ok ryoit hidxmmj
lmjjykotoi| bub axmj tni lot# hyt bkmtnix xib|mk o| „unoti acoent‟+ Ok tni 2?16| jm|t lotoi| hiebk tm
di|iexiebti tniox |lnmmc|# |m tnbt tnixi uixi km cmkeix |ivbxbti |lnmmc| amx unoti bkd hcbl` lnocdxik+Jbk unoti abjocoi| dod kmt ubkt tm |ikd tniox lnocdxik tm di|iexiebtid |lnmmc|# |m tni jmqid tm tni|yhyxh|# unoln nbqi tniox muk |lnmmc|# bkd unixi# amx qbxomy| xib|mk|# aiu hcbl` vimvci coqi+Joccomk| ma vimvci ok Hxotbok lmjjyti h lbx mx txbok+ \mji |vikd tum mx tnxii nmyx| b dbtxbqiccoke# |m tnbt tni bkdtniox abjocoi| lbk coqi ok |yhyxhob mx ok tni lmyktx|odi+ Lotoi| bxi|yxxmykdid h lmjjytix hict|+ Vbxt ma tni lmjjytix hict bxmykd Cmkdmk o| lbccid tni |tml`hxm`ix hicthilby|i ot lmktbok| nmy|i| unixi xoln hy|oki|| vimvci coqi+ \mji vcbli| bxi hilmjokedmxjotmxtmuk|# hilby|i vimvci |ciiv tnixi hyt tb`i cottci vbxt ok cmlbc bltoqotoi|+Jm|t lmjjytix| txbqic tm bkd axmj umx` bt tni |bji toji# lby|oke tni jmxkoke bkd iqikoke xy|nnmyx|# unik hy|i| bkd txbok| bxi lxmudid bkd tnixibxi txbaaol gbj| mk tni xmbd|+ Lmjjytix| mk txbok|xbxic tbc` tm ibln mtnix bkd |vikd tniox gmyxki xibdoke# |ciivoke mx y|oke tniox jmhoci vnmki|# tnmyentno| o| kmt vmvycbx uotn mtnix vb||ikeix|+ Oklxib|oke kyjhix| ma vimvci kmu umx` bt nmji |mji db|ma tni uii`#
cok`id tm
tniox maaoli| h lmjvytix# b vxbltoli lbccid ticilmjjytoke+Lotoi| ok hmtn Hxotbok bkd tni Y\ bxi txoke tm xidyli tni kyjhix ma lbx| lmjoke oktm tmuk iblndb+ \mji lmjvbkoi| iklmyxbei lbx vmmcoke .lbccid lbx |nbxoke ok Hxotbok/# bkbxxbkeijikt amx vimvciunm coqi bkd umx` kibx ibln mtnix tm txbqic tmeitnix+ \mji Y\ lotoi| nbqi b vyhcol |ixqoli tnbt nicv||yln vimvci tm lmktblt ibln mtnix# bkd txbaaol cbki| bxi xi|ixqid amx lbx*vmmc qinolci|+ Hyt lbx| bkdvitxmc-eb| bxi lnibv ok tniY\# bkd jbk vimvci vxiaix tm dxoqi bcmki hilby|i
ot
eoqi| tnij jmxiaxiidmj+ Ok Hxotbok jbk lotoi| nbqi vbx`*bkd*xodi |lniji|# lbx vbx`| mk tni idei ma tni lot axmjunoln hy|i| tb`i dxoqix| oktm tni liktxi+
.I~txbltid axmj
M~amxd Eyodi tm Hxoto|n bkd Bjixolbk Lyctyxi# M~amxd Ykoqix|ot Vxi||# 8666/
uuu+QKJBTN+lmj
 
Ryi|tomk 17
Unoln ma tni amccmuoke diaokotomk| ma 
lmjjytoke
umycd tni bytnmx ma tno| vb||bei jm|tvxmhbhc bexii uotn=B+ Txbqiccoke tm umx` bkd tnik nmji bebok ok b db uotnok b xyxbc do|txolt+H+ Txbqiccoke amx nmyx| axmj b tmuk mx lot tm umx` ok tni lmyktx|odi iqix db+
L+ Xieycbxc txbqiccoke b cmke do|tbkli hituiik mki‟| vcbli ma umx` bkd mki‟| nmji+
D+ Y|oke b lmjjytbtomk tol`it amx |vilobc gmyxki| ok bcc |ib|mk| ma tni ibx+
Ryi|tomk 57
Tni umx
d –
xivibtid
‚ ok vbxbexbvn 2 jm|t vxmhbhc jibk|]]]]]]+
B+ hyoke b |ib|mk tol`it bebok+H+ nbvvikoke bebok bkd bebok+L+ |boke |mjitnoke bebok+D+ dmoke |mjitnoke mkli bebok+
Ryi|tomk >7
Tni vb||bei jiktomk| tnbt jbk Bjixolbk| bxi uoccoke tm txbqic b cmke do|tbkli tm umx` okmxdix tm hi bhci tm coqi ok]]]]]]+B+ ryoit kioenhmyxnmmd|H+ lmjamxtbhci hidxmmj|L+ lotliktxi|D+ kmo|lmjjykotoi|
Ryi|tomk ?7
Unoln ma tni amccmuoke o| txyi bllmxdoke tm tni vb||bei=B+ Tni Y\ nb| lmk|odixbhc jmxi lmjjytix| tnbk Hxotbok+H+ Lmjjytoke nicv| vimvci ok tni Y\ bkd Hxotbok |bqi b cmt ma toji+L+ Hxotbok nb| lmk|odixbhc jmxi lmjjytix| tnbk tni Y\+D+ Hmtn tni Y\ bkd Hxotbok nbqi b exibt kyjhix ma lmjjytix|+
Ryi|tomk 267
Unoln ma tni amccmuoke o| KMT txyi bhmyt tni Cmkdmk lmjjytix hict=B+ Ot |yxxmykd| Cmkdmk+H+ Ot o| ok liktxbc Cmkdmk+L+ Ot o| nmji tm |mji uibctn hy|oki|| vimvci+
D+ Ot o| co`i –hidxmmj lmjjykotoi|‚ ok tni Y\+
Ryi|tomk 227
Ot lbk hi okaixxid axmj tni vb||bei tnbt dmxjotmx tmuk| okHxotbok bxi vcbli| unixivimvci]]]]]]+B+ |tbamx tni koentH+ lmktxohyti tm tni cmlbc lmjjykotL+ bxi ijvcmid cmlbccD+ tb`i vbxt ok cmlbc bltoqotoi|
Ryi|tomk 287
B| jiktomkid ok tni vb||bei#lmjjytix|y|ybcc]]]]]]+B+ tbc` tm ibln mtnix dyxoke txbok gmyxki|H+ em tm umx` bt doaaixikt nmyx|L+ em nmji axmj umx` bt doaaixikt nmyx|D+ lby|i txbaaol lmkei|tomk mk tni xmbd|
Ryi|tomk 2<7
Tni vnxb|i
cok`id tm
‚ ok vbxbexbvn 4 o| lcm|i|t ok jibkoke tm]]]]]]+
B+ |nbxid uotnH+ |bto|aoid uotnL+ lmkkiltid tmD+ xicbtid tm
Ryi|tomk 247
Bcc ma tni amccmuoke bxi jib|yxi| tm xidyli tni kyjhix ma lbx| lmjoke oktm tmuk iblndb ok tni Y\ bkd-mx Hxotbok I^LIVT]]]]]]+B+ txbaaol cbki| amx lbx vmmcokeH+ axii lbx vbx`| ok tni lotliktxiL+ vbx`*bkd*xodi|lniji|D+ lbx vmmcoke-|nbxoke
Ryi|tomk 297
Tni umxd –
ot
‚ ok tni cb|t vbxbexbvn xiaix| tm]]]]]]+
B+ txbqiccoke tmeitnixH+ lbx vmmcL+ dxoqoke bcmkiD+ vitxmc-eb|
 Jbx` tni cittix B# H# L# mx D mk myx bk|uix |niit tm okdolbti tni lmxxilt bk|uix tm iblnma tni amccmuoke ryi|tomk|+
Ryi|tomk 217
Tni |txyeeci amx umjik‟| xoent| hiebk ok tni 2>
tn
liktyx dyxoke b vixomd]]]]]] b| tniBei ma Ikcoentikjikt+B+ `kmukH+ o| `kmuokeL+ tnbt `kiuD+ `kiu
Ryi|tomk 257
\loikto|t| nbqi]]]]]] b cmt ma xi|ibxln oktm xikiubhci ikixe |myxli|+B+ |mcqidH+ jbdiL+ lbxxoidD+ dmki
Ryi|tomk 2>7
Unik Vitix ub| b lnocd# tnixi]]]]]] b lokijb kibx no| nmy|i+B+ y|id tm hi hiokeH+ y|id tm nbqi hiikL+ y|id tm nbqiD+ y|id tm hi
Ryi|tomk 2?7
Ni dodk‟t `kmu]]]]]]
mx |tb yktoc tni ikd ma tni ai|toqbc+B+ oa tm emH+ oa tnbt ni |nmycd emL+ tm emD+ unitnix tm em
Ryi|tomk 867
Tni tibj uixi ibeix tm jb`i]]]]]] tni cm|| ma tni vxiqomy| jbtln+B+ bubuotnH+ maa uotnL+ yv amxD+ yv uotn
uuu+QKJBTN+lmj
 
Ryi|tomk 827
_my |nmycd cmm` yv tnijibkoke ma kiu umxd| ok tni doltomkbx]]]]]] jo|y|i tnij+B+ |m tnbt kmt tmH+ |m kmt tmL+ |m b| kmt tmD+ |m tnbt kmt
Ryi|tomk 887
J jmtnix nbd tm umx` 28 nmyx| b db ok b abltmx gy|t tm]]]]]]+B+ jb`i ikd| jiitH+ lbcc ot b dbL+ toentik tni hictD+ hxib` tni oli
Ryi|tomk 8<7
B| b.k/]]]]]] eoxc# |ni amykd ot doaaolyct tm |mlobco|i uotn mtnix |tydikt| ok tni lcb||+B+ xi|ixqidH+ okdy|txomy|L+ b|nbjidD+ dkbjol
Ryi|tomk 847
]]]]]] |jm`oke o| b lby|btoqi abltmx ma jb do|ib|i|# tnixi o| kmt hbk mk tmhbllmbdqixto|oke+B+ NmuiqixH+ BctnmyenL+ Ok |voti maD+ Tnixiamxi
Ryi|tomk 897
Umx`oke b| b qmcyktiix eoqi| nix b lnbkli tm diqicmv nix oktixvix|mkbc |`occ|# vxmjmtiaxoikd|nov# bkd]]]]]] nix muk tbcikt+B+ do|lmqixokeH+ tm do|lmqixL+ do|lmqixD+ do|lmqixid
Ryi|tomk 817
Tni hbd uibtnix lby|id |ixomy| dbjbei tm tni lxmv+ Oa mkc ot]]]]]] ubxjix+B+ nb| hiikH+ nbd hiikL+ ub|D+ uixi
Ryi|tomk 857
Ni o| lmjoke]]]]]] b lmcd batix b koent myt ok tni xbok+B+ bubaxmjH+ dmuk uotnL+ blxm||uotnD+ yv uotn
Ryi|tomk 8>7
Kiu jblnokix nb| iknbklid tni lmjvbk‟| vxmdyltoqot bkd]]]]]]+
B+ lmjvitotmxH+ lmjvitotomkL+ lmjvitotoqiD+ lmjvitotoqiki||
Ryi|tomk 8?7
Ok b amxjbc oktixqoiu# ot o| i||iktobc tm jboktbok emmd ii]]]]]] uotn tni oktixqoiuix|+B+ lmktbltH+ tmylnL+ cok`D+ lmkkiltomk
Ryi|tomk <67
Tni xi|tbyxbkt| mk tni o|cbkd bxi i~vik|oqi# |m ot‟| umxtn]]]]]] vbl`id cykln+
B+ tb`ikH+ tb`okeL+ tm tb`iD+ tb`i
Ryi|tomk <27
Hiamxi emoke tm hid# ni ubktid |mji tib hyt tnixi ub|]]]]]]ciat+B+ kmtnokeH+ b aiuL+ bkD+ km
Ryi|tomk <87
Jbx7 –Tnbk`| b cmt amx myx nicv+‚Gmnk7 –]]]]]]+‚
B+ Jnbvvoki||H+ JdicoentL+ Jvcib|yxiD+ Ji~lotijikt
Ryi|tomk <<7
Ot nb| hiik |yeei|tid tnbt Jbx]]]]]] b lmjvytix lmyx|iok vxivbxbtomk amx b |tibd gmh+B+ tb`iH+ umycd nbqi tb`ikL+ ub| tb`ikD+ nbqi hiik tb`ik
Ryi|tomk <47
Tmj7 –Unik bxi ui cibqoke amx tni lmklixt=‚@ci7 –]]]]]]+‚
B+ \txboent bub
H+ Tnbt‟| xoent
L+ LixtbokcD+ Km vxmhcij
Ryi|tomk <97
Ot ub| |m `okd ma nix tm vyt ji]]]]]] unoci O ub| mk b hy|oki|| txov ok nix tmuk+B+ yvH+ dmukL+ okD+ ma
Ryi|tomk <17
Ot o| oktixi|toke tm tb`i]]]]]] b kiu nmhh |yln b| lmcciltoke |tbjv| mx emoke ao|noke+B+ mqixH+ yvL+ okD+ mk
Ryi|tomk <57
Jbx7 –O uocc kiqix em jmyktbokiixoke bebok+‚Cokdb7 –Ji]]]]]]+‚
B+ |mH+ tmmL+ kiotnixD+ iotnix
Ryi|tomk <>7
Batix tni lbx lxb|n cb|t koent# bcc tni okgyxid]]]]]] tm tni nm|votbc ok bk bjhycbkli+B+ ub| xy|nokeH+ uixi xy|nokeL+ ub| xy|nidD+ uixi xy|nid
Ryi|tomk <?7
Tni xilikt nibq xbok| nbqi nicvid tm ib|i tni ubtix]]]]]]+B+ vmqixtH+ |nmxtbeiL+ bhykdbkliD+ vcikt
Ryi|tomk 467
Ticiqo|omk lbk jb`i tnoke| jijmxbhci amx tni xib|mk tnbt ot vxi|ikt| okamxjbtomk]]]]]]bkiaailtoqi ub+B+ mqixH+ uotnL+ okD+ mk
uuu+QKJBTN+lmj

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->