Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Populatie&Dezvoltare Nr 2-2012

Populatie&Dezvoltare Nr 2-2012

Ratings: (0)|Views: 177|Likes:
Published by lvalcov8518

More info:

Published by: lvalcov8518 on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2012

pdf

text

original

 
Nr. 2 (10), Iunie 2012
B  f ş ză î g
Fondul ONU pentru Populaţiewww.unpa.mdComisia naţională pentru populaţie şi dezvoltarewww.demografe.md
      S      U      M      A      R    :
Şedinţa Comisiei naţionalepentru populaţie şi dezvoltare
2
Şedinţa Comisiei naţionalepentru populaţie şi dezvoltare
3
11 iulie – Ziua Mondială a Populaţiei
4
În ce ţară este mai bine să fi mamă?
5
Asistenţa socială trebuiesă oere aripi, nu rădăcini”
Ședința extinsă a asistenților socialidin Republica Moldova
6-7
Aţi muncit sau munciţiîn Bulgaria?
Paşi care trebuie întreprinşi pentru abenefcia de pensie şi alte prestaţii
8
Tendinţe ale evoluţiilor demografce şiimpactul lor asupra pieţei muncii dinRepublica Moldova
9
”CONCORDIA” pentru copiii noştri: Cinesalvează o viaţă, salvează întreaga lume
11
Munca în olosul comunităţii: practicaaltor state
12
 
2
Nr. 2 (10), Iunie 2012
 Actualitate
Şedinţa Comisiei naţionalepentru populaţie Şi dezvoltare
C
omisia naţională penru populaţie şidezvolare s-a convoca în şedinţa saordinară pe daa de 12 iunie 2012. La şe-dinţa prezidaă de preşedinele Comisiei, viceprim-minisrul Mihail Moldovanu, auos prezenţi majoriaea membrilor, repre-zenanţi ai auoriăţilor publice cenrale şilocale, ai mediului academic de profl, or-anizaţiilor inernaţionale, socieăţii civile,inviaţi şi mass media.
Principalele subiecte abordate în cadrulşedinţei au ost corelarea complexă în pro-cesul de înregistrare responsabilă a mişcăriinaturale a populaţiei; pregătirea specialişti-lor în domeniul demograc şi angajarea ab-solvenţilor; munca neremunerată prestatăîn comunitate şi corelarea cadrului juridic.Înregistrarea enomenelor de mişcarenaturală a populaţiei (naştere, deces, căsă-torie, divorț) a ost abordată prin prisma in-stituţiilor implicate în aceste procese. Astel,Serviciul Stare Civilă, ca instituţie respon-sabilă de înregistrarea de stat a actelor destare civilă, a inormat membrii Comisieidespre modul cum este organizată aceastăactivitate, problemele existente şi soluţiilede depăşire a lor. Totodată, au ost prezen-tate date statistice cu privire la actele stăriicivile transcrise pentru cetăţenii RepubliciiMoldova aaţi peste hotare, date care deo-camdată nu sînt preluate de către statisticaocială. Pe parcursul a 5 ani, 2007-2011, auost transcrise 38.657 acte de naştere, 3.548acte de deces, 23.665 acte de căsătorie şi1.481 acte de divorţ. Pe de altă parte, BiroulNaţional de Statistică s-a reerit la aspectelece ţin de gestionarea uxului inormaţionalintegrat şi la necesitatea asigurării calităţiişi complexităţii datelor printr-o mai strînsăinteracţiune între instituţiile cu responsa-bilităţi în domeniu. În scopul ecientizăriiprocesului de înregistrare a enomenelormişcării naturale a populaţiei, viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, PreşedinteleComisiei, a dispus ormarea unui grup delucru care urmează să propună mecanis-me de soluţionare a problemelor ce ţin decorelarea şi transmiterea automatizată pecircuitul stabilit, precum şi controlul logical datelor, pentru elaborarea inormaţieistatistice veridice cu privire la evenimen-tele demograce. De asemenea, grupul vastabili modalitatea de ajustare a procesuluide evidenţă a naşterilor şi deceselor şi detransmitere a sof-ului utilizat de SSC, în vederea înregistrării în ormat electronica avizelor certicatelor medicale consta-tatoare a naşterilor şi deceselor în cadrulinstituţiilor medicale, pentru actualizareaplenară în timp real a Registrului de Stat alPopulaţiei.Pregătirea specialiştilor în domeniuldemograc şi angajarea absolvenţilor a ostabordată prin prisma a două instituţii deînvăţămînt superior, precum şi a Ministe-rului Educaţiei. Prin programul de maste-rat „Demograe şi economia populaţiei”Academia de Studii Economice din Mol-dova pregăteşte specialişti începînd cu anulde studii 2008/2009, cu nanţare bugetară.Deşi programul a ost absolvit de către 26de masteranzi, numărul candidaţilor este îndescreştere, din cauza lipsei oertei locuri-lor pe piaţa muncii.Totodată, în anul de studii 2011/2012la Universitatea de Stat din Moldova a ostiniţiat Programul de Masterat în Consilierepentru Probleme de Familie la Facultateade Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, ab-solvenţii urmînd să activeze în calitate deconsilieri de amilie.În acest scop, Universitatea de Stat dinMoldova şi Academia de Studii Economi-ce din Moldova, în comun cu MinisterulEducaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţi-ei Sociale şi Familiei, vor elabora un ghidprivind practica de producţie a studenţilor,angajarea şi activitatea specialiştilor demo-gra şi consilierilor de amilie în cîmpulmuncii. Totodată, instituţiile de resort voridentica modalităţile de angajare a acestorspecialişti şi vor elabora propuneri concretede reglementare în domeniu.În cadrul şedinţei membrii Comisiei auaudiat opinia Congresului Autorităţilor Lo-cale privind posibilitatea implicării admi-nistraţiei publice locale în implementareaLegii cu privire la ajutorul social, în sensulintroducerii obligaţiunii pentru persoane-le cu statut de şomer din cadrul amiliilorbeneciare de ajutor social de a accepta lu-crări publice neremunerate de interes local.La rîndul său, Ministerul Muncii, ProtecţieiSociale şi Familiei a inormat despre moda-lităţile de reluare a modicării Legii cu pri- vire la ajutorul social în vederea condiţio-nării prestării muncii în olosul comunităţiide către beneciarii de aceste prestaţii, caresînt şomeri în vîrstă aptă de muncă, pre-zentînd experienţa internaţională în acestdomeniu. Reprezentantul Consiliului Na-ţionale pentru Participare, Ludmila Popo- vici, a accentuat corelarea lucrărilor publicede interes local cu activitatea de voluntari-at. Preşedintele Comisiei a menţionat im-portanţa elaborării şipromovării cît mai ur-gente a unor modicărimai substanţiale la legearespectivă, inclusiv amecanismului prestă-rii lucrărilor publice,modicări aşteptatede cetăţeni şi asistenţiisociali, de autorităţilepublice centrale şi celelocale.De asemenea, mem-brii Comisiei au ostinormaţi despre nece-sitatea demarării activităţilor de realizarea Acordului semnat între Guvernul Repu-blicii Moldova, UNFPA şi Institutul ONUpentru Îmbătrînire (INIA) în iulie 2011şi inormaţia despre şedinţa grupului delucru al Asociaţiei internaţionale pentrusecuritatea socială ”Cu privire la lucrătoriimigranţi în Eurasia”. În prima jumătate alunii septembrie 2012, la Chişinău va  or-ganizat primul curs de instruire în politicileinterdisciplinare din domeniul demogracpentru 20 uncţionari publici (din Gu- vern, ministere, autorităţi publice centralecu atribuţii în domeniu, instituţii, sectorulacademic). În acest scop, membrii Comisiei vor propune cele mai relevante candidaturipentru a participa la cursul de instruire,care  predat de experţi cu renume - JosephTroisi, director al Institutului Internaţionalde Îmbătrânire ONU din Malta şi Alexan-dre Sidorenko, şe Departament la Centrulpentru Politici de Bunăstare Socială şi Cer-cetări din Viena, Austria.
 
3
Nr. 2 (10), Iunie 2012
o
Î
n Rpublica Moldova xis un numroar mar d prsoan, car sîn prac-ic xclus din socia şi îşi pun spran-l doar în auoarl social, umaniar,c., dvnind mul pra dpndn dacsa, pîn la paraiism social.
O parte dintre ei nu pot munci, nu auun loc de munca, au anumite probleme, darprobabil că au şi un anumit potenţial, carear  util pentru comunitate. Este regretabil,dar unele politici sociale care au rădăcini înperioada sovietică, au contribuit la orma-rea unor cetăţeni social pasivi, dar şi depen-denţi de instituţiile de stat şi de ajutoarelesociale.Este regretabil şi aptul că voluntariatulnu este o normă, iar munca în olosul co-munităţii încă este percepută ca un lucruumilitor sau ca pedeapsă, în unele cazuri.Cadrul naţional permite utilizarea mun-cilor neremunerate în olosul comunităţii.Conorm legislaţiei internaţionale, muncaîn olosul comunităţii este încurajată şi nupoate  olosită doar în următoarele cazuri:a) pentru constrîngerea politică sau ca mij-loc de educare sub orma unei pedepse pen-tru declaraţii şi opinii politice, ideologice cese aă în contradicţie cu politica actuală deguvernare, socială sau sistemul economic;b) ca orţă de muncă în scopul atingeriiunor obiective economice;c) ca mijloc de disciplinare sau ca pedeap-să pentru participarea la greve, proteste saualte acţiuni politice;d) ca mijloc de discriminare rasistă, socia-lă, naţională sau religioasă.
Avanal implmnrii
unor pro-grame cu privire la munca neremunerată înolosul comunităţii:1.
Ar spori acivismul comuniar
dacăpersoana lucrează voluntar în olosul stră-zii, a localităţii, sau a altor beneciari anu-mite ore pe săptămînă şi dacă intră în con-tact cu persoane ociale şi cu alţi membri aicomunităţii.2.
Ar crş compna civic
(văzută capercepţia persoanelor cu privire la capacita-tea lor de a inuenţa deciziile puterii).3.
Ar rduc vicimiara nonda
şiar spori activismul social, respectul aţă desine, sentimentul de utilitate, de responsa-bilitate aţă de tot ce este în jur, etc.4.
Ar spori anaara civic
(participareîn asociaţii) şi politică, precum şi activismulpolitic (electoral), dar, probabil, mai impor-tant, ar schimba mentalitatea oamenilor,care sînt obişnuiţi din perioada sovietică caCINEVA DE SUS să le rezolve problemele,să le oere un sprijin necondiţionat, dar şidiverse ajutoare, mai ales în perioada elec-torală, etc.5. Membrii comunităţilor
ar dvni maiindpndni şi mai acivi
în comunitate,ar oeri anumite servicii in schimbul unorbenecii, ar şti şi cum să voteze corect şi nuar putea  manipulaţi atît de uşor.6.
Ar mri implicara cnilor în aci-uni d inrs public
, deoarece beneciariide servicii şi ajutoare sociale ar  mai con-ştienţi că ceea ce li se oeră vine de la conce-tăţenii lor şi alţi membri ai comunităţii.7. Ar spori
comporamnul culural şiaccsul la acilii public
(care sînt deapt indicatori de bunăstare), mai ales dacăei nemijlocit au avut vreo contribuţie laacestea.8. Ar creşte
rspcul a d sin şi ra-dul d saisaci d şansa
participării la viaţa socială, de rînd cu semenii lor, precumşi
la procsul dciional la diri nivl
.9. Ar ameliora substanţial calitatea mediu-lui social şi politic în comunitate.10. Ar înmulţi interesul şi dorinţa de
inor-mar, comunicar, ducai şi insruir
,care sînt cei mai importanţi piloni în dez- voltarea armonioasă a oricărei persoane.La nivel de comunitate, acţiunile colec-tive sînt de apt o combinare şi structurarede voluntarism, interese publice şi intereseprivate, care ar trebui coordonate de autori-tăţile publice locale.
Capialul social
(care se identică cu
activismul comunitar şi participarea la ni-vel de comunitate
), precum şi maniestărilesale, poate  măsurat prin:încrederea inter-umană,
•
încrederea instituţională,
•
colaborare la diverse nivele,
•
participare în asociaţii şi alte ormaţi-
•
uni,solidaritate,
•
numărul/ recvenţa de întîlniri organi-
•
zate cu implicarea activă a tuturor mem-brilor comunităţii.Prin urmare, în rezultatul dezvoltăriidemocraţiei participative prin munca în o-losul comunităţii, prestata inclusiv de cătrebeneciarii de servicii şi ajutoare sociale,comunitatea locală este cea care are cele maimari benecii, atît pe termen scurt, cît şi petermen lung. Astel, comunitatea devinemai unită, oamenii ei devin mai apropiaţi,mai conştienţi de rolul lor. Iar incluziuneasocială nu va mai  doar un obiectiv careurmează a  atins, ci o normalitate.Este deja demonstrat că implicarea acti- vă a membrilor comunităţilor în 5 domeniirelevante, cum ar 
 amilie, societate, loc de muncă, educaţie şi hobby 
, ar permitedezvoltarea armonioasă şi creşterea capaci-tăţilor de adaptare a lor la noile condiţii, lastres, la schimbare, la dicultăţile cu care sepot conrunta în viaţa de zi cu zi. Dar celmai important ar putea  creşterea respec-tului de sine şi a sentimentului de responsa-bilitate aţă de soarta sa, a apropiaţilor săi,dar şi a comunităţii.În prezent, anumite servicii pentru per-soanele aate în situaţii de criză sînt prelua-te de voluntari sau de către sectorul asocia-tiv şi nu necesită eorturi considerabile dinpartea autorităţilor locale.Autorităţile locale ar trebui, însă, să eresponsabile de asigurarea condiţiilor pen-tru dezvoltarea democraţiei participative,prin asigurarea comunicării adecvate, a im-plicării active a tuturor membrilor în viaţacomunităţii, inclusiv prin activităţi de vo-luntariat şi muncă neremunerată în olosulcomunităţii, precum şi de dezvoltarea unorinteracţiuni armonioase cu toţi membriicomunităţii, bazate pe principii şi valori cla-re, bine denite şi reglementate prin cadrul juridic adecvat.
Ludmila POPOVICI,
director executiv, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”,membră a Consiliului Naţional pentru Participare şi a Comisiei naționale pentru populație şi dezvoltare
dezvoltarea demoCraţiei partiCipativeprin munCa în folosul Comunităţii
(Opinia unor reprezentanţi ai societăţii civile)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->