Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Trac Nghiem 19 Tong Hop Dao Dong Dieu Hoa Dap An

Bai Tap Trac Nghiem 19 Tong Hop Dao Dong Dieu Hoa Dap An

Ratings: (0)|Views: 955|Likes:
Published by quocninhhai

More info:

Published by: quocninhhai on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
 
Câu 1:
M
t v
t tham gia
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, có ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 3sin(10t +
π
 /3)cm x
2
= 4cos(10t –
π
 /6) cm. Biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a v
t là
A.
1 cm
B.
5 cm
C.
5 mm
D.
7 cm
Câu 2:
M
t v
t tham gia
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, có ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 3cos(20t +
π
 /3) cm và x
2
= 4cos(20t –
π
 /6) cm. Biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a v
t là
A.
1 cm
B.
5 cm
C.
5 mm
D.
7 cm
Câu 3:
M
t v
t tham gia
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, có ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 3cos(
π
t +
φ
1
)cm và x
2
= 4cos(
π
t +
π
 /3) cm. Khi biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p có giá tr
A = 5 cm thì pha ban
đầ
u c
a dao
độ
ng th
nh
t
A.
π
 /6 rad
B.
2
π
 /3 rad 
C.
5
π
 /6 rad
D.
π
 /2 rad
Câu 4:
M
t v
t tham gia
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, có ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 6sin(
π
t +
φ
1
)cm và x
2
= 8cos(
π
t +
π
 /3) cm. Khi biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p có giá tr
A = 14 cm thì pha ban
đầ
u c
a dao
độ
ng th
 nh
t là
A.
π
 /6 rad
B.
2
π
 /3 rad 
C.
5
π
 /6 rad
D.
π
 /3 rad
Câu 5:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng t
n s
có ph
ươ 
ng trình x
1
= A
1
sin(
ω
t +
φ
1
) cm, x
2
= A
2
sin(
ω
t +
φ
2
) cm thì biên
độ
c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p
l
ớ 
n nh
t
khi
A.
 
φ
2
φ
1
= (2k + 1)
π
 
B.
φ
2
φ
1
= (2k + 1)
π
 /2
C.
 
φ
2
φ
1
= k2
π
. 
D.
 
φ
2
φ
1
= (2k + 1)
π
 /4
Câu 6:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng t
n s
có ph
ươ 
ng trình x
1
= A
1
sin(
ω
t +
φ
1
) cm, x
2
= A
2
sin(
ω
t +
φ
2
) cm thì biên
độ
c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p
nh
nh
t
khi :
A.
 
φ
2
φ
1
= (2k + 1)
π
 
B.
φ
2
φ
1
= (2k + 1)
π
 /2
C.
 
φ
2
φ
1
= k2
π
.
D.
 
φ
2
φ
1
= (2k + 1)
π
 /4
Câu 7:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng t
n s
có ph
ươ 
ng trình:x
1
= A
1
sin(
ω
t +
φ
1
) cm, x
2
= A
2
sin(
ω
t +
φ
2
) cm thì pha ban
đầ
u c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p xác
đị
nh b
ở 
i:
A.
11221122
Asin
φ
Asin
φ
tan
φ
.Acos
φ
Acos
φ
+=+
 
B.
 
11221122
Asin
φ
Asin
φ
tan
φ
.Acos
φ
Acos
φ
=
 
C.
 
11221122
Acos
φ
Acos
φ
tan
φ
.Asin
φ
Asin
φ
+=+
 
D.
 
11221122
Acos
φ
Acos
φ
tan
φ
.Asin
φ
Asin
φ
=
 
Câu 8:
M
t v
t tham gia
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, có ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 3sin(10t –
π
 /3)cm x
2
= 4cos(10t +
π
 /6) cm. T
c
độ
c
c
đạ
i c
a v
t là
A.
v =
 
70 cm/s
B.
v =
 
50 cm/s
C.
v =
 
5 m/s
D.
v =
 
10 cm/s
Câu 9:
M
t v
t tham gia
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, có ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 3cos(10t –
π
 /3) cm và x
2
= 4cos(10t +
π
 /6) cm.
Độ
l
ớ 
n gia t
c c
c
đạ
i c
a v
t là
A.
a
max
=
 
50 cm/s
2
 
B.
a
max
=
 
500 cm/s
2
 
C.
a
max
=
 
70 cm/s
2
 
D.
a
max
=
 
700 cm/s
2
 
Câu 10: 
Dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, biên
độ
A
1
và A
2
, vuông pha nhau cóbiên
độ
A.
 
2212
AAA
=
 
B.
A = A
1
+
 
A
2
C.
 
2212
AAA
= +
 
D.
A =
|
A
1
 
A
2
|
 Câu 11: 
Dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, biên
độ
A
1
và A
2
có biên
độ
 
A.
A
A
1
+
 
A
2
B. |
A
1
 
A
2
|
 
A
A
1
+
 
A
2
 
C.
A =
|
A
1
 
A
2
|
D.
A
 
|
A
1
 
A
2
|
Câu 12: 
Hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, biên
độ
A
1
và A
2
, ng
ượ 
c pha nhau. Dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p cóbiên
độ
:
A.
A = 0.
B.
 
2212
AAA
=
 
C.
A = A
1
+
 
A
2
.
D.
A =
|
A
1
 
A
2
|
Câu 13: 
Hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa thành ph
n cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, cùng pha có biên
độ
là A
1
và A
2
v
ớ 
i A
2
= 3A
1
thìdao
độ
ng t
ng h
ợ 
p có biên
độ
A.
A = A
1
 
B.
A = 2A
1
 
C.
A = 3A
1
 
D.
A = 4A
1
 
TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
 Đ
 ÁP ÁN TR
 Ắ 
C NGHI 
 Ệ 
 M)
Giáo viên:
ĐẶ
NG VI
T HÙNG
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
 
Câu 14: 
Hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa thành ph
n cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, dao
độ
ng vuông pha có biên
độ
là A
1
và A
2
th
amãn 3A
2
= 4A
1
thì dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p có biên
độ
A.
A = (5/4)A
1
 
B.
A = (5/3)A
1
 
C.
A = 3A
1
 
D.
A = 4A
1
 
Câu 15: 
Hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa thành ph
n cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, có biên
độ
l
n l
ượ 
t là 8 cm và 12 cm, biên
độ
 dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p
có th
nh
n giá tr
 
A.
A = 5 cm. 
B.
A = 2 cm.
C.
A = 21 cm.
D.
A = 3 cm.
Câu 16: 
Hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa thành ph
n cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, có biên
độ
l
n l
ượ 
t là 6 cm và 8 cm, biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p
không
 
th
nh
n giá tr
 
A.
A = 4 cm.
B.
A = 8 cm.
C.
A = 6 cm
D.
A = 15 cm.
Câu 17:
Hai dao
độ
ng thành ph
n có biên
độ
4 cm và 12 cm. Biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p
có th
nh
n giá tr
 
A.
A = 48 cm.
B.
A = 4 cm.
C.
A = 3 cm.
D.
A = 9,05 cm.
Câu 18: 
Có 3 dao
độ
ng
đ
i
u hoà v
ớ 
i các ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 2sin(
ω
t), x
2
= 3sin(
ω
t –
π
 /2), x
3
= 4cos(
ω
t). Nh
nxét nào sau
đ
ây là
đ
úng
?
 A.
x
2
và x
3
ng
ượ 
c pha nhau. 
B.
x
2
và x
3
vuông pha nhau.
C.
x
1
và x
3
ng
ượ 
c pha nhau.
D.
x
1
và x
3
cùng pha nhau.
 Câu 19: 
Có 2 dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
có ph
ươ 
ng trình x
1
= 3sin(
ω
t –
π
 /2) cm; x
2
= 4cos(
ω
t) cm.Dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a 2 dao
độ
ng trên
A.
có biên
độ
7 cm.
B.
có biên
độ
1 cm.
C.
ng
ượ 
c pha v
ớ 
i x
2.
D.
cùng pha v
ớ 
i x
1.
 
Câu 20:
 Cho hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, cùng biên
độ
2cm và có các pha ban
đầ
u l
n l
ượ 
t là2
π
 /3 và
π
 /6. Pha ban
đầ
u và biên
độ
c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a hai dao
độ
ng trên là
A.
5
πφ
rad,A2cm.12
= =
 
B.
πφ
rad,A22cm.3
= =
 
C.
πφ
rad,A22cm.4
= =
 
D.
πφ
rad,A2cm.2
= =
 
Câu 21:
Ch
n câu
đ
úng
khi nói v
s
t
ng h
ợ 
p dao
độ
ng
đ
i
u hòa ?
A.
Biên
độ
t
ng h
ợ 
p có giá tr
c
c ti
u, khi
độ
l
ch pha c
a hai dao
độ
ng thành ph
n b
ng m
t s
l
c
a
π
 /2.
B.
Biên
độ
t
ng h
ợ 
p có giá tr
c
c ti
u, khi
độ
l
ch pha c
a hai dao
độ
ng thành ph
n b
ng m
t s
ch
n c
a
π
.
C.
Biên
độ
t
ng h
ợ 
p có giá tr
c
c
đạ
i, khi
độ
l
ch pha c
a hai dao
độ
ng thành ph
n b
ng m
t s
ch
n c
a
π
.
D.
Biên
độ
t
ng h
ợ 
p có giá tr
c
c
đạ
i, khi
độ
l
ch pha c
a hai dao
độ
ng thành ph
n b
ng m
t s
l
c
a
π
.
Câu 22:
Cho hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa cùng ph
ươ 
ng cùng chu kì T = 2 (s). Dao
độ
ng th
nh
t t
i th
ờ 
i
đ
i
m t = 0 có li
độ
 b
ng biên
độ
và b
ng 1 cm. Dao
độ
ng th
hai có biên
độ
b
ng
3cm
, t
i th
ờ 
i
đ
i
m ban
đầ
u có li
độ
b
ng 0 và v
n t
câm. Biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a hai dao
độ
ng trên là
A.
2 cm. 
B.
3 cm.
C.
5 cm.
D.
 23cm. 
Câu 23:
M
t ch
t
đ
i
m tham gia
đồ
ng th
ờ 
i vào hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà v
ớ 
i các ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t
( )
1
x43cos10tcm
= π
và x
2
= 4sin(10
π
t) cm. T
c
độ
c
a c
a ch
t
đ
i
m khi t = 2 (s) là
A.
v = 125cm/s
B.
v = 120,5 cm/s
C.
v = –125 cm/s
D.
v = 125,7 cm/s
Câu 24:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i 2 dao
độ
ng
đ
i
u hòa có ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là x
1
= 127sin(
ω
t
π
 /3) mm, x
2
 =127sin(
ω
t) mm. Ch
n phát bi
u
đ
úng
?
A.
Biên
độ
dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là A = 200 mm.
B.
Pha ban
đầ
u c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là
π
 /6 rad.
C.
Ph
ươ 
ng trình c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là x = 220sin(
ω
t –
π
 /6) mm.
D.
T
n s
góc c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là
ω
= 2 rad/s.
Câu 25:
M
t ch
t
đ
i
m có kh
i l
ượ 
ng m = 50 (g) tham gia
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng biên
độ
 10 cm, cùng t
n s
góc 10 rad/s. N
ă
ng l
ượ 
ng c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p b
ng 25 mJ.
Độ
l
ch pha c
a hai dao
độ
ng thànhph
n b
ng
A.
0 rad.
B.
 
π
 /3 rad.
C.
π
 /2 rad.
D.
2
π
 /3 rad.
Câu 26:
Hai dao
độ
ng c
ơ 
 
đ
i
u hoà có cùng ph
ươ 
ng và cùng t
n s
f = 50 Hz, có biên
độ
l
n l
ượ 
t là 2A và A, pha ban
đầ
u l
n l
ượ 
t là
π
 /3 và
π
. Ph
ươ 
ng trình c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p có th
là ph
ươ 
ng trình nào sau
đ
ây:
A.
π
xA3cos100
π
t.2
= +
 
B.
π
x3Acos100
π
t.2
= +
 
C.
π
xA3cos100
π
t.3
=
 
D.
π
x3Acos100
π
t.3
=
 
Câu 27:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa cùng ph
ươ 
ng theo các ph
ươ 
ng trình x
1
= –4sin(
π
t) cm
( )
2
x43costcm
= π
. Ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
 
A.
x = 8cos(
π
t +
π
 /6) cm 
B.
x = 8sin(
π
t –
π
 /6) cm
C.
x = 8cos(
π
t –
π
 /6) cm
D.
x = 8sin(
π
t +
π
 /6) cm
Câu 28:
M
t v
t tham gia hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng t
n s
có các ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t làx
1
= 5sin(
ω
t –
π
 /3) cm; x
2
= 5sin(
ω
t + 5
π
 /3) cm. Dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p có d
ng
A.
π
x52cos
ω
tcm.3
= +
 
B.
π
x10sin
ω
tcm.3
=
 
C.
( )
x52sin
ω
tcm.
=
 
D.
53
π
xsin
ω
tcm.23
= +
 
Câu 29:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng có các ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng thành ph
n là:x
1
= 5sin(10
π
t) cm và x
2
= 5sin(10
π
t +
π
 /3) cm. Ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a v
t là
A.
π
x5sin10
π
tcm6
= +
 
B.
π
x53sin10
π
tcm6
= +
 
C.
π
x53sin10
π
tcm4
= +
 
D.
 
π
x5sin10
π
tcm2
= +
 
Câu 30:
Hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng có ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng l
n l
ượ 
t là x
1
= 4cos(10
π
t –
π
 /3) cm và x
2
=4cos(10
π
t +
π
 /6) cm. Ph
ươ 
ng trình c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là
A.
π
x42cos10
π
tcm12
=
 
B.
π
x8cos10
π
tcm12
=
 
C.
π
x8cos10
π
tcm6
=
 
D.
π
x42cos10
π
tcm6
=
 
Câu 31:
Dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng có ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng l
n l
ượ 
t là
12
π π
x42cos10
π
tcm,x42cos10
π
tcm36
= + =
có ph
ươ 
ng trình
A.
π
x8cos10
π
tcm6
=
 
B.
π
x42cos10
π
tcm6
=
 
C.
π
x42cos10
π
tcm12
= +
 
D.
π
x8cos10
π
tcm12
= +
 
Câu 32:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng t
n s
f, biên
độ
và pha ban
đầ
u l
n l
ượ 
t
1212
π π
A5cm,A53cm,
φ
rad,
φ
rad.63
= = = =
Ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p:
A.
x = 10cos(2
π
ft +
π
 /3) cm
B.
x = 10cos(2
π
ft +
π
 /6) cm
C.
x = 10cos(2
π
ft –
π
 /3) cm
D.
x = 10cos(2
π
ft –
π
 /6) cm
Câu 33:
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i ba dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng t
n s
góc
ω
, biên
độ
và pha ban
đầ
ul
n l
ượ 
t là
123123
π π
A2503mm,A150mm,A400mm,
φ
0,
φ
,
φ
.22
= = = = = =
Ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là :
A.
x = 500cos(2
π
ft +
π
 /3) mm.
B.
x = 500cos(2
π
ft –
π
 /6) mm.
C.
x = 500cos(2
π
ft –
π
 /3) mm.
D.
x = 500cos(2
π
ft +
π
 /6) mm.
Câu 34:
Cho hai dao
độ
ng
đ
i
u hoà cùng ph
ươ 
ng cùng t
n s
, biên
độ
l
n l
ượ 
t là A
1
= 9 cm, A
2
;
φ
1
=
π
 /3,
φ
2
= –
π
 /2. Khi biên
độ
c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p là 9 cm thì biên
độ
A
2
A.
2
A4,53cm.
=
 
B.
2
A93cm.
=
 
C.
A
2
= 9 cm.
D.
A
2
= 18 cm.
Câu 35: 
Biên
độ
c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
 
không
ph
thu
c vào
A.
biên
độ
c
a dao
độ
ng thành ph
n th
nh
t.
B.
biên
độ
c
a dao
độ
ng thành ph
n th
hai.
C.
 
độ
l
ch pha c
a hai dao
độ
ng thành ph
n.
D.
t
n s
chung c
a hai dao
độ
ng thành ph
n.
Câu 36: 
Dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p c
a hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, khác pha ban
đầ
u là dao
độ
ng
đ
i
uhòa có
A.
biên
độ
b
ng t
ng các biên
độ
c
a hai dao
độ
ng thành ph
n.
B.
chu k 
b
ng t
ng các chu k 
c
a hai dao
độ
ng thành ph
n.
C.
t
n s
b
ng t
ng các t
n s
c
a hai dao
độ
ng thành ph
n.
D.
pha ban
đầ
u ph
thu
c vào biên
độ
và pha ban
đầ
u c
a hai dao
độ
ng thành ph
n.
Câu 37: 
M
t v
t th
c hi
n
đồ
ng th
ờ 
i hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
50 Hz, có biên
độ
l
n l
ượ 
t là 8cm và 6 cm và cùng pha nhau thì dao
độ
ng t
ng h
ợ 
p có biên
độ
và t
n s
l
n l
ượ 
t là
A.
A = 10 cm và f = 100 Hz.
B.
A = 10 cm và f = 50 Hz.
C.
A = 14 cm và f = 100 Hz.
D.
A = 14 cm và f = 50 Hz.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pradisaea Rubra liked this
khongtamthai1 liked this
viper_4554 liked this
vietbinhdinh liked this
Nhan Nguyen Chi liked this
Vũ Như Anh liked this
Quyền Cao liked this
Little Foot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->