Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CESCH - 2012 Revista presei maghiare 12

CESCH - 2012 Revista presei maghiare 12

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by Dan Tanasă

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Dan Tanasă on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2012

pdf

text

original

 
Revista Presei Maghiare, Nr. 12 / 15-30.06.2012
 1/6
Centrul European de Studii Covasna – HarghitaRevista Presei MaghiareNr. 12 / 15-30.06.2012
 
Grupul de lucru pentru minorit
ă
i din cadrul Parlamentului European este de parteanoastr
ă
 
Grupul de lucru pentru minorit
ă
i din cadrul Parlamentului European este de parteamaghiarilor din România, a accentuat Tabajdi Csaba (MSZP), copre
ş
edintele grupului de lucru,dup
ă
ce la ini
iativa UDMR, în cadrul PE a avut loc o audiere despre situa
ia noastr
ă
.In comunicatul emis joi, la Strasbourg, Tabajdi Csaba a amintit de faptul c
ă
m
ă
surile recentinstauratului guvern român au afectat comunitatea maghiar
ă
din România. Potrivit acestuia, pentru agestiona situa
ia trebuie s
ă
aib
ă
loc un dialog permanent între reprezentan
ii politici legitimi aimaghiarilor din România
ş
i guvernul român. Este datoria puterilor politice maghiare s
ă
ajute larezolvare prin pa
ş
ii
ş
i declara
iile lor,
ş
i totodat
ă
s
ă
se ab
in
ă
de la intensificarea tensiunilorinteretnice - a ad
ă
ugat Tabajdi.Din partea UDMR, la audiere a luat cuvântul Borboly Csaba, vicepre
ş
edintele politic alpartidului. Acesta a declarat: fa
ă
de situa
ia precedent
ă
, reprezint
ă
o repozi
ionare serioas
ă
faptul c
ă
 noul guvern român nici m
ă
car nu pomene
ş
te de minorit
ă
i, fapt nemaiîntâlnit de la schimbarearegimului. Guvernul a retras autoriza
ia liniei maghiare a Facult
ă
ii de Medicin
ă
 
ş
i Farmacie dinTârgu Mure
ş
, de
ş
i înfiin
area ei este o obliga
ie prev
ă
zut
ă
de lege. Borbely a atras aten
ia asuprafaptul c
ă
noul guvern are în vedere mari schimb
ă
ri administrative în 2013, pe parcursul c
ă
rora,includerea comunit
ă
ilor minoritare implicate are o importan
ă
fundamental
ă
.In numele guvernului român, ambasadorul Stelian Stoian a declarat c
ă
guvernul este preg
ă
tits
ă
aib
ă
un dialog cu reprezentan
ii UDMR, în vederea rezolv
ă
rii problemelor privind minorit
ă
ilor.Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 112 din 15.06.2012
Problema drapelului
Politicienii români de pe P
ă
mântul Secuiesc au probleme cu drapelele, cu stemele, într-uncuvânt, cu simbolurile. Ajuns din nou în func
ie odat
ă
cu remanierea guvernamental
ă
, prefectulMunteanu a atacat o hot
ă
râre adoptat
ă
de autoguvernarea cov
ă
snean
ă
în urm
ă
cu un an
ş
i jum
ă
tate,prin care fusese adoptat drapelul ora
ş
ului. Si totul ca urmare a plângerilor consilierilor români, carespuneau c
ă
simbolul nu con
ine elemente române
ş
ti.Nici cu adoptarea stemei Covasnei nu a fost mai u
ş
or, îns
ă
într-un final, guvernul aconsfin
it-o printr-o hot
ă
râre. La adoptarea drapelului nu trebuie s
ă
se mearg
ă
atât de departe, estesuficient
ă
hot
ă
rârea consiliului local, care a fost acum atacat
ă
. Contenciosul administrativ este celcare îi va decide acum soarta. Dac
ă
nu s-a strecurat cumva vreo gre
ş
eal
ă
formal
ă
, organismul nu arecum s
ă
îi dea dreptate prefectului. Pentru c
ă
drapelul este un dreptunghi alb, în mijloc cu stemaora
ş
ului, aprobat
ă
de guvernul român. Ce i-ar mai trebui? Poate dou
ă
oi, ca sus
in
ă
toare de scut?!Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6616 din 15.06.2012, autor Szekeres Attila
Chipuri române
ş
ti (2)
Antisemitismul
ş
i na
ionalismul exagerate manifestate de Eminescu i-ar întoarce împotrivasa pe criticii
ş
i morali
ş
tii care, în cel mai fericit caz, i-ar da lec
ii despre obliga
iile pe care le areRomânia fa
ă
de minorit
ă
i, despre atitudinea umanitar
ă
, despre alia
ii no
ş
tri francezi, etc. MirceaEliade, filosof 
ş
i istoric al religiilor, a scris aceste rânduri în edi
ia din 5 iulie 1936 a publica
ieiVremea.
 
Revista Presei Maghiare, Nr. 12 / 15-30.06.2012
 2/6
Eliade este cel mai cunoscut intelectual român, îns
ă
a fost
ş
i el membru activ al G
ă
rzii deFier, antisemit,
ş
i nu în ultimul rând, nutrea sentimente de ur
ă
fa
ă
de maghiari. Sentimente nutrite
ş
i de Geo Bogza. Eliade a scris aceste lucruri despre acel Eminescu ce are câte o statuie în fiecarecol
din România, el fiind poetul na
ional al românilor. Ii revine pe bun
ă
dreptate acest statut.Publicistica sa este antisemit
ă
, la modul profund
ş
i fanatic. Nu-i a
ş
a c
ă
din cauza tuturor acestora,Eminescu nu va fi exclus din panteonul spiritual românesc? Cred c
ă
nu.Atunci când ziari
ş
tii români l-au întrebat pe Kover despre antisemitismul lui Nyiro Jozsef,iar în r
ă
spunsul oferit a fost pomenit
ş
i numele lui Eliade, replica jurnalistului român a sunat astfel:acela e altceva -
inând cont de faptul c
ă
ziaristul român este de na
ionalitate român
ă
. Acolo nu eraposibil ceea ce aici, acas
ă
, e ceva firesc,
ş
i anume ca un publicist s
ă
-
ş
i înjunghie pe la spateguvernul, chiar
ş
i cu pre
ul de a scrie minciuni sfruntate.Toate acestea constituie un mesaj
ş
i pentru domnul Ponta. Ochelarii lui sunt deosebit deeuropeni, îns
ă
nu i se potrivesc cu fa
a
ş
i ideile sale. Cu acea str
ă
danie - ce evoc
ă
vremea ceau
ş
ist
ă
-cu care desfiin
eaz
ă
facultatea în limba maghiar
ă
din cadrul universit
ă
ii de medicin
ă
din TârguMure
ş
. Cu modul în care îi înl
ă
tur
ă
pe prefec
ii maghiari de la conducerea jude
elor populate demaghiari majoritari. Cu procedurile prin care vrea s
ă
ne fac
ă
r
ă
u cu orice pre
, pentru c
ă
nu
ş
tie cums
ă
fac
ă
fa
ă
situa
iei în care maghiarimea transilv
ă
nean
ă
dispune
ş
i de alte forma
iuni politice decâtUDMR, prietenul etern. Se poate în
elege perfect de ce simpatizeaz
ă
Ponta cu UDMR. UDMR-uldin a c
ă
rei conducere la vârf, 8 persoane au fost încadrate, în anii 80, în serviciul secret român - celpu
in a
ş
a
ş
tiu maghiarii de pe afar
ă
. UDMR-ul al c
ă
rui fost pre
ş
edinte l-a felicitat, în 2002, peKovacs Laszlo, care vorbe
ş
te despre 23 de milioane de români. Este vorba despre Marko Bela, care, în cele ce urmeaz
ă
, va
ş
terge din legea statutului, împreun
ă
cu Kovacs Laszlo, no
iunea de na
iunemaghiar
ă
unitar
ă
. Acel Marko Bela care, în calitate de vicepremier declar
ă
drept anticonstitu
ionaleini
iativele lansate de Consiliul Na
ional Secuiesc vizând organizarea referendumului pentruautonomia P
ă
mântului Secuiesc. Si în final, în mod neru
ş
inat, scrie de fiecare dat
ă
pe panourile saleelectorale: AUTONOMIE. Aceasta este UDMR-ul care, cu ajutorul primarului Bunta Levente, faceimposibil
ă
înhumarea lui Nyiro Jozsef, iar în schimb îi cere guvernului român s
ă
-i interzic
ă
luiKover Laszlo s
ă
mai vin
ă
în Transilvania. A
ş
a cum am fost expulzat
ş
i eu la vremea respectiv
ă
deaceast
ă
Uniune
ş
i de acest Marko Bela. Marko, care acum se afl
ă
în Pia
a Vorosmarthy
ş
igâng
ă
ve
ş
te despre faptul c
ă
politicienii ungari nu au voie s
ă
vin
ă
în campanie în Transilvania,pentru c
ă
îi divizeaz
ă
pe maghiarii de dincolo de grani
e.Sursa: publica
ia s
ă
pt
ă
mânal
ă
Szekely Ujsag, nr. 24 din 15-21.06.2012, autor Bayer Zsolt
Trianonul a fost o nimica toat
ă
în compara
ie cu prezentul
În fiecare an exist
ă
o zi în care suntem înconjura
i de durere, de triste
e, de dorin
a de a faceceva, de dezam
ă
gire. Ce s-a întâmplat de fapt din 1920 pân
ă
în prezent?Ziua de 4 iunie este, indiscutabil, o zi dureroas
ă
pentru to
i maghiarii. Este un adev
ă
ratHolocaust,
inând cont de faptul c
ă
aceast
ă
decizie inuman
ă
, nedreapt
ă
 
ş
i mâr
ş
av
ă
a sfâ
ş
iat statulmaghiar, a distrus familii, p
ă
mânturi, solidaritatea istoric
ă
, a ucis sute de mii de oameni. Maghiariiau ajuns, pe propriul lor p
ă
mânt natal, în lag
ă
re de exterminare, f 
ă
r
ă
a fi urca
i îns
ă
în vagoane.Popoarele primitive ne-au distrus valorile, bisericile, ne-au furat comorile, ne-au dezgropat mor
ii
ş
ine-au omorât preo
ii. Personalit
ă
ile noastre au fost nevoite s
ă
se refugieze pentru a nu deveni eroi în statele succesoare colonizate. Este vorba despre o tragedie care nu se va sfâr
ş
i niciodat
ă
în istoriamaghiar
ă
. Din p
ă
cate, nu am înv
ă
at nimic din acest lucru. Nimic! Na
iunea maghiar
ă
este singurana
iune din lume care tr
ă
ie
ş
te dezbinat dup
ă
o astfel de tragedie.De ce fel de Trianon ne aducem noi aminte? In compara
ie cu existen
a noastr
ă
prezent
ă
,Trianonul a fost un pas mic pe drumul Golgotei, iar cei care ne-au pornit na
iunea pe acest drumanevoios,
ş
tiu c
ă
na
iunea maghiar
ă
va parcurge benevol acest drum. Plângem în aceast
ă
zi, fiindc
ă
 na
iunea noastr
ă
scade numeric.
 
Revista Presei Maghiare, Nr. 12 / 15-30.06.2012
 3/6
Ce se întâmpl
ă
în parlamentul UE? Ce se întâmpl
ă
acolo dup
ă
o sut
ă
de ani de la dictatulcare ne-a fost impus cu for
a? Ru
ş
inea ru
ş
inii! Vorbitorii de limb
ă
maghiar
ă
, care manifest
ă
ur
ă
fa
ă
 de maghiari, ac
ioneaz
ă
împotriva Ungariei.În momentul de fa
ă
exist
ă
un Trianon al Uniunii Europene, în momentul de fa
ă
exist
ă
 adev
ă
ratul Holocaust maghiar, pentru c
ă
nu am înv
ă
at din lec
ia istoric
ă
. Maghiarii nu sunt solidari,liderii de partide atac
ă
electoratul cu noi
ş
i noi mâr
şă
vii, sunt înfiin
ate noi
ş
i noi partide, iarna
iunea
ş
i patria noastr
ă
vor ajunge s
ă
piar
ă
.Noi, maghiarii, trebuie s
ă
ne reîntoarcem la sistemul de valori al str
ă
mo
ş
ilor, bunicilor
ş
ip
ă
rin
ilor no
ş
tri. Ei ne-au asigurat prin acel sistem existen
a actual
ă
. Poporul maghiar este poporulmeu, iar poporul meu nu ajunge s
ă
piar
ă
în tumultul istoriei…Sursa: publica
ia bilunar
ă
Europai-Ido, nr. 13 din iunie 2012, autor Stoffan Gyorgy
Conferin
ă
privind autonomia la Sovata / UDMR a semnat un pact secret?
Se poate presupune c
ă
UDMR a încheiat un pact secret cu puterea de la Bucure
ş
ti pentrupunerea la rece a aspira
iilor autonomiste maghiare - a declarat sâmb
ă
t
ă
, Tokes Laszlo, în cadrulunei conferin
e de la Sovata. In cadrul conferin
ei despre autonomie a Centrului Maurits Coppieterscare func
ioneaz
ă
ca institu
ie complementar
ă
a EFA, pre
ş
edintele CNMT a declarat urm
ă
toarele: întimp ce este cunoscut acordul ungaro-slovac care prevede renun
area la cerin
a autonomiei, înRomânia se observ
ă
doar consecin
ele unui posibil acord secret.In opinia lui Tokes, în România a avut loc nu numai o asimilare lingvistic
ă
ci
ş
i una politic
ă
 
ş
i, ca urmare, politicienii UDMR vorbitori de limb
ă
maghiar
ă
, au devenit politicieni români. Prinacest lucru explic
ă
pre
ş
edintele CNMT necesitatea apari
iei opozi
iei în cadrul comunit
ă
iimaghiare.Kovacs Peter, secretar general al UDMR, a respins presupunerea lui Tokes Laszlo
ş
i adeclarat telefonic pentru agen
ia MTI: Tokes Laszlo inventeaz
ă
teorii neîntemeiate ale conspira
iei, în loc s
ă
caute cauzele e
ş
ecului electoral al partidului s
ă
u. UDMR este singura organiza
ie politic
ă
 maghiar
ă
din Transilvania, care a avut curajul s
ă
includ
ă
în programul s
ă
u autonomia . Cele dou
ă
 partide maghiare nu au avut curajul s
ă
o includ
ă
în documentele lor oficiale - a formulat Kovacs. Inopinia secretarului general al UDMR, Tokes tr
ă
ie
ş
te într-o lume a viselor
ş
i crede c
ă
în calitate deerou al revolu
iei, î 
ş
i poate permite orice. Cu to
ii îl respect
ă
m pentru ceea ce a f 
ă
cut în anul 1989, îns
ă
din ce în ce mai mul
i îi critic
ă
activitatea politic
ă
. El consider
ă
c
ă
poate spune orice f 
ă
r
ă
s
ă
 
ş
idovedeasc
ă
- a declarat secretarul general al UDMR. Întrebat fiind de MTI dac
ă
exist
ă
un pactsecret între UDMR
ş
i puterea român
ă
în privin
a înghe
ă
rii autonomiei, secretarul general al UDMRa declarat doar atât: abordarea este atât de caraghioas
ă
încât este de prisos s
ă
se spun
ă
c
ă
a
ş
a cevanu exist
ă
.În cadrul conferin
ei de la Sovata, Tokes Laszlo a propus crearea unei confedera
ii europeneflexibile a comunit
ă
ilor na
ionale care nu dispun de stat. El a mai declarat c
ă
interna
ionalizareacerin
ei autonomiste poate fi punctul de cotitur
ă
pentru maghiarii din România. El a numitregretabil faptul c
ă
Uniunea European
ă
nu reglementeaz
ă
drepturile minoritare. El a mai amintit defaptul c
ă
în momentul de fa
ă
, Uniunea European
ă
este iritat
ă
de pomenirea drepturilor minoritare,ca s
ă
nu mai vorbim de autonomie
ş
i segregare (scindare). In opinia lui Tokes, situa
ia minorit
ă
ilorar putea fi considerat
ă
un etalon al democra
iei în Uniunea European
ă
. Dac
ă
analiz
ă
m situa
iadrepturilor minorit
ă
ilor într-o anumit
ă
 
ar
ă
, putem stabili care este nivelul de dezvoltare al
ă
rii, dinpunctul de vedere al democra
iei - a explicat europarlamentarul.Conferin
a intitulat
ă
Descentralizarea
ş
i autonomia în Europa este organizat
ă
de CentrulMaurist Coppieters, EFA reunind aproximativ 30 de partide na
ionale, regionaliste
ş
i autonomistedin 13
ă
ri membre ale Uniunii Europene. Unul din principalele obiective ale EFA este asigurareadrepturilor democratice pentru na
iunile din Europa - care nu dispun de state -
ş
i regiunile istorico-geografice. In perioada 2007-2008, Tokes Laszlo a activat în cadrul frac
iunii parlamentareeuropene a ecologi
ş
tilor.Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6618 din 18.06.2012

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->