Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alumni iunie 2012

Alumni iunie 2012

Ratings: (0)|Views: 952|Likes:
Published by Ştefan Grigoriţa

More info:

Published by: Ştefan Grigoriţa on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2012

pdf

text

original

 
IUNIE 2012, Nr.1 (28)
 Alumni 
news
 This publication was funded by the United States Government. The United States Government neither endorses nor takes responsibility for the content of this publication
Buletin de Știri al Asociației pentru Dezvoltare Creativă Chișinău, Moldova Ediție periodică, informativă IUNIE 2012 Nr. 1 (28)
OCTOMBRIE2011
Nr. 2 (27)
Suntem diferiţi, pentru că ne pasă!
“Ce Vă ace să credeţi că absolvenţii programelor deschimb americane se deosebesc de restul, de mine, de exem-plu.?!”, m-a întrebat cineva la un eveniment organizat de ADCanul trecut. “Bună întrebare”, m-am gândit atunci, încercândsă conving că este anume aşa şi nu altel. De multe ori, convin-gându-i pe alţii poate încercăm să ne convingem pe noi înşine… Cu toată sinceritatea, trebuie să o spun că absolvenţii noştrichiar sunt dieriţi de colegii lor şi ies în evidenţă din mai multeconsiderente. Care ar  acestea?În primul rând, stagiul în SUA - de durată sau pentru o pe-rioadă mai scurtă - ne-a marcat pe ecare. Odată în America,am încercat sentimente de ascinaţie, mândrie şi încredere însine, dar şi de rustrare, dezamăgire şi regret. Fiecare în elulsău a acceptat şi a perceput această experienţă unică şi s-a lăsat“modelat” de ea, dezvoltându-şi cunoştinţele şi abilităţile, îm-bogăţindu-şi reecţiile cu gânduri şi idei din cele mai diverseşi creative.În rândul al doilea, ne-am întors alţii, chiar dacă pe alocurinu am dorit să o recunoaştem. Am spus colegilor ce am văzut,ce am auzit şi ce am trăit, sau poate nu am prea spus, jenându-ne să recunoaştem că ne-am debarasat de unele clişee cu careplecasem. Unii ne-au ascultat şi ne-au invidiat în mod sincer,alţii au zâmbit, reproşându-ne că ne-am lăsat “ademeniţi” de“propaganda americană” (chiar zilele astea m-a “învinuit” deacest “păcat” un coleg pe un site de socializare), iar alţii au do-rit să vadă ce va urma cu noi, iar dacă tot pretindem că amadus schimbarea, ce vom ace cu ea.Într-un nal, am devenit alţii. Cei mai mulţi dinte noi suntabsolvenţii care implementează acasă ce au învăţat în SUA. Noisuntem cei care aducem experienţa americană în localitateade baştină prin realizarea de proiecte comunitare pentru gru-purile social-vulnerabile, susţinerea copiilor, adolescenţilor şimaturilor în învăţarea de-a lungul vieţii, iniţierea proiectelorecologice şi propagarea unui mod sănătos de viaţă, promova-rea echităţii şi egalităţii umane. Noi suntem cei care dezvoltăm valorile morale şi transmitem bunele practici proesionale că-tre comunitate.Cred că suntem alţii şi mi-aş dori să m - ecare în parte şila nivel de comunitate – un exemplu de urmat. Pentru aceastaeste necesar să preluam iniţiativa, oerind capacităţile şi orţelenoastre întru reuşita comună a societăţii. Pentru că în SUA amînvăţat că proiecte-le comunitare acminuni: acestea îiac alţii şi pe cei din jurul nostru. oţiîmpreună, putemdeveni o societatecăreia îi pasă!
 
Dragi absolvenţi,
Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă a ost ondată în anul 2010 pentrua ecientiza activitatea comunităţii absolvenţilor programelor de schimbcu SUA care întruneşte peste 3500 de absolvenţi MUSKIE, UGRAD, FLEX,Community Connections, Open World, Fulbright, International Visitors,Ben Franklin ransatlantic Fellows Institute, etc. Prin activităţile sale, ADCasistă membrii comunităţii absolvenţilor în implementarea proiectelor lanivel naţional şi local, valoricarea experienţei şi cunoştinţelor acumulateîn SUA. ADC promovează şi desăşoară activităţi sociale, educaţionale, cul-turale cu larga participare a absolvenţilor şi societăţii în general.Anul acesta, Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă îşi desăşoară acti- vitatea 2012 sub motto-ul Promovează! Implică-te! Acționează!. Planul deacţiuni pentru 2012 cuprinde patru priorităţi în cadrul carora au ost lansateactivităţi la nivel naţional şi local:Prioritatea A: Consolidarea comunității absolvenților - Facilitarea şiîncurajarea schimbului de experiență şi stabilirea parteneriatelor în cadrulcomunității absolvenților;Prioritatea B: Dezvoltarea capacităţilor ADC - Dezvoltarea capacitățilororganizaţionale, parteneriatelor şi cooperărilor naționale şi internaționaleale ADC;Prioritatea C: Promovarea voluntariatului şi participării active - Pro-movarea şi dezvoltarea politicilor şi activităţii de voluntariat şi participareactivă la nivel local şi naţional;Prioritatea D: Promovarea educației şi învăţarii pe toată durata vieţii-Promovarea educației şi programelor edicaționale.ADC invită absolvenţii să participe activ în cadrul activităţilor anualecum ar  Congresul Anual al Absolvenţilor (octombrie 2012) şi Picniculdedicat Zilei Independenţei SUA (iulie 2012), întruniri ale absolvenţilor di-eritor programe în vederea schimbului de experienţe şi cunoştinţe.De asemenea, ADC implementează proiecte ce promovează voluntari-atul şi participarea activă în soluţionarea problemelor comunităţii – WaveWeek Moldova 2012, acţiuni sociale şi voluntariat; promovarea bunelorpractici la nivel național şi regional – CDARE; proiecte educaţionale şi decreaţie – Odiseea Cugetului, Schimbul european de tineret (not)European,Săptămâna Internaţională a Educaţiei, etc. În vederea promovării activităţiişi scopurilor propuse, ADC continuă să-şi dezvolte parteneriate cu alte aso-ciaţii din ţară şi de peste hotare.Anul acesta, ADC a lansat două evenimente noi în Moldova – 11evenChişinău şi Inspiring Friday ce ţin de dezvoltarea spiritului de lider, orma-rea individuală şi de grup, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi constru-irea unei atitudini civice bazată pe responsabilitate şi angajament.În această ediţie a buletinului Alumni News vă oerim inormaţii pri- vind activitatea ADC, evenimentele desăşurate cu participarea largă a ab-solvenţilor, programe noi lansate. De asemenea, această publicaţie vă oerăexperienţa unor absolvenşi şi asociaţii din Moldova şi din alte ţări.Vă anunţăm că ADC vaavea în curând birou în caresunteţi bineveniţi. De aseme-nea, echipa ADC vă invită săparticipaţi la actualizarea bazeide date ale absolvenţilor: astel veţi mereu inormaţi despredierite programe, evenimen-tele organizate la care puteţiparticipa.
 Mariana ŢurcanDirector Executiv ADC 
 
IUNIE 2012, Nr.1 (28)
 Alumni 
news
 2
Asociaţia pentruDezvoltareCreativăaduce proiectul11even în Moldova
11even este un concept carea luat naştere în România la 11noiembrie 2011 şi are drept scopsă întrunească într-un eveni-ment public persoane care auacumulat experienţe extraor-dinare şi provocări şi un publicdivers dornic de bune practicicare să e utile pentru dezvolta-rea individuală. Fiind conceputca un spaţiu de reecţie pentruormarea individuală şi de grup,dezvoltarea abilităţilor de comu-nicare şi construirea unei atitu-dini civice bazată pe responsa-bilitate şi angajament, 11even sebazează pe câteva principii de viaţă, precum speranţa, încrede-rea, angajamentul şi implicareasocială.11even aduce 11 vorbitoricare ecare timp de 11 minutepovestesc istorii de viaţă carei-au marcat, le-au schimbat via-ţa, le-au modelat caracterul, i-auăcut mai puternici şi mai opti-mişti. Publicul are posibilitateasă adreseze 11 întrebări din celemai provocatoare pentru a or-mula propriile concluzii. Grupulde vorbitori este unul divers,aşa încât 11even devine atractiv pentru proesionişti, studenţi, îngeneral pentru persoane socialactive care consideră că ar aveanevoie de un catalizator care sădeclanşeze acţiuni cu impactatât personal, cât şi social.ADC este organizaţia caresusţine şi promovează bune-le practici, schimbul de idei şitranserul de competenţe. Astel,conceptul 11even corespundeobiectivelor sale şi oeră tere-nul necesar pentru dezvoltareapotenţialului uman, pentru în-tărirea speranţei şi încrederii în viaţa de zi cu zi, precum şi în do-meniul proesional. Evenimente11even au avut deja loc în maimulte oraşe din România, iarChişinău este primul oraş dinaara României unde un astelde eveniment a ost lansat cusucces. 11even România inten-ţionează să se extindă în 50 deoraşe din întreaga lume.Subiectul evenimentelor11even 2012 este Curajul şi Bu-curia. Echipa 11even Chişinău,în runte cu Mariana Ţurcan,Director Executiv ADC, a depusun eort enorm pentru a lansacu succes evenimentul la Chişi-nău în cadrul 11even Night din8 aprilie 2012, găzduit de Eru-dit Club. Cele două vorbitoa-re, Svetlana Suveică şi Danielaerzi-Barbăroşie, şi-au împăr-tăşit gândurile despre cum poţisupravieţui cu curaj şi cum să tebucuri din plin de viaţă chiar şiatunci când aceasta îţi aşterne înaţă plase pline de provocări ne-aşteptate.Evenimentul 11even Chi-şinău care a avut loc la 29 mai2012 la eatrul „Satiricus” a cap-tat atenţia unui auditoriu de cir-ca 200 de persoane, majoritateatineri dornici de experienţe şiaaţi la început de carieră. Po- veştile de viaţă ale celor 11 vor-bitori au ost de-a dreptul impre-sionante: de la Valeriu Istrati amaat ce înseamnă să lupţi împo-triva tuberculozei în Statele Uni-te şi să te decizi să te întorci în
EVENIMENT
Echipa
 
11even Chişinău
Mariana Ţurcan - NationalEvent CoordinatorAlexandru Musteaţă - PR & Partnership RelationsSaghin Diana - FinancialSpecialistAlina Gîlca - LogisticsŞtean Grigoriţa - Web & Social Media
Ovidiu Neamţu, ondator 11even,Doina Chiorescu, speaker 11evenChişinău, Massimo Cugusi, preşednte ENA
 
IUNIE 2012, Nr.1 (28)
 Alumni 
news
 3
EVENIMENT
Moldova pentru a schimba soci-etatea; Olga Nicolenco a povestitcum este să i dierit în Moldo- va şi să contribui la soluţionareaproblemelor sociale şi de inegali-tăţii de gen; Alexandru Bordea amărturisit cum îţi poate schimbatraiectoria vieţii o trecere ilegalăde rontieră; Doina Chiorescu auimit publicul prin mărturisiridespre ce te-ar ace să lupţi cuboala secolului - cancerul - la vârsta de 16 ani. În continuare,Marcel Spatari şi-a împărtăşitgândurile despre modul în carepoţi ace ca visele tale sa devinarealitate; Antoniţa Fonari a măr-turisit că pierderea unui om dragte ace mai puternic; Ivan Ţurcana venit cu reecţii despre cumsă crezi în orţele proprii şi sămergi înainte; Oxana Iuteş este vorbitoarea care a învăţat să-şiasume riscul şi să e responsa-bilă pentru propriile decizii, iarIgor Mereacre a povestit în ver-suri cum un handicap îţi schim-bă perspectivele de viaţă, ăcân-du-te mai puternic. Supravieţui-toarea catastroei de la New York din 9 septembrie 2001 Nancy Whitney-Reiter a povestit cumtragedia i-a schimbat în modradical viaţa, ea schimbând înbine acum vieţile altor persoane.Un alt vorbitor la 11even aost şi Massimo Cugusi, Preşe-dintele reţelei europene a orga-nizaţiilor care reprezintă absol- venţii programelor de schimbcu SUA – ENAM, venit specialde la Roma pentru a participa laeveniment. Dl Cugusi a reectatdespre normele etice şi regulilepersonale de care ne conducemîn viaţă şi dreptul ecăruia de ale respecta sau a ignora.De asemenea, 11even Chi-şinău a ost vizitat de ondato-rul conceptului 11even, OvidiuNeamţu. Fiind pentru primaoară la Chişinău şi oerind su-port echipei 11even Chişinău,Ovidiu a rămas pround impre-sionat de eveniment, de istoriilesi maiestria speakerilor şi de căl-dura oamenilor.ADC aduce sincere mulţu-miri vorbitorilor ce au dat do- vadă de mult curaj de a urca pescenă şi de a dărui istoriile lorcelor dornici de a asculta şi învă-ţa; mulţumiri partenerilor şi sus-ţinătorilor evenimentul 11evenChişinău. Iar echipei 11evenChişinău le urăm multe orţe înorganizarea următoarelor eveni-mente 11even în Moldova: Ma-riana Ţurcan, Alexandru Mus-teaţă, Alina Gîlca, Diana Saghin,Ştean Grigoriţă şi moderatorulDaniel Vodă.Următorul eveniment11even Chişinău este planica-tă pentru toamna anului 2012.Feedback-ul pozitiv primit, pre-cum si sugestiile pentru extin-derea acestuia ne ac încrezătorică 11even Chişinău este genulde acţiuni cu impact personal şisocial care pot aduce schimbăripozitive în societate.
Echipa ADC 
http://11even.ro/2012/chisinau/ https://www.acebook.com/11evenchisinau

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->