Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Read the report on the iced tea poisoning

Read the report on the iced tea poisoning

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:

More info:

Published by: Sue Goetinck Ambrose on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

 
Y+V+ @irgzphikp em Ligcpl gk` Lyhgk Viz}ofiv
Fikpizv mez @ovigvi Fekpzec gk` Rzi}ikpoek
Hezjo`opy gk` Hezpgcopy ^iiacy Zirezp
^iiac % ]ec+ =7 % Ke+ :9 Dyki :?# :27:
pig+ Vghrciv em pli ofi` pig ~izi feccifpi` j gyplezopoiv mzehzivpgyzgkp pig yzkv gk` mzeh p~e rgpoikpv ~le jzeynlp pliozrgriz fyrv em ofi` pig pe pli I@+Cgjezgpez gk` zg`oenzgrlof `ognkevpof pivpv rizmezhi`ok pli I@ `o` kep zi}igc g fgyvi mez pli occkivv1 keki em plimeyz rgpoikpv ~izi gfo`epof+ Pe|ofecenof i}gcygpoek ok pliI@# fekvovpokn em vizyh iplgkec fekfikpzgpoekv gk` yzoki`zyn vfziikv# ~gv kek`ognkevpof+ Gcc meyz rgpoikpv zifio}i`vyrrezpo}i pzigphikp gk` ~izi `ovflgzni` iopliz plgp konlpez gmpiz gk e}izkonlp levropgcotgpoek+ Yrek cigzkokn em plifgviv# @FLLV iro`ihoecen gk` ik}ozekhikpgc ligcpl vpgmm hihjizv ejpgoki` gk` zi}oi~i` hi`ofgc zifez`v# okpiz}oi~i`pli rgpoikpv gk` zivpgyzgkp vpgmm hihjizv# gk` fek`yfpi` g vopi }ovop+ Jifgyvi em g lonl vyvrofoek mez flihofgc ipoecen#@FLLV vpgmm hihjizv fekvycpi` ~opl hycporci gnikfoiv#okfcy`okn pli @gccgv Feykp Veypl~ivpizk Okvpopypi em MezikvofVfoikfiv ,V^OMV/# Mee` gk` @zyn G`hokovpzgpoek# Pi|gv@irgzphikp em Vpgpi Ligcpl Viz}ofiv# gk` hi`ofgc pe|ofecenovpv
OKVO@I
Fekpokyokn I`yfgpoek
Ok Grzoc :272# @gccgv Feykp Ligcpl gk` Lyhgk Viz}ofiv,@FLLV/ vpgmm hihjizv ok}ivpongpi` zirezpv em gfypi(ekvip`ottokivv ghekn rgpzekv ok g cefgc zivpgyzgkp+ Vhrpehv# ~lofl okfcy`i` mgokpokn zivycpokn mzeh ce~ jcee` rzivvyzi#effyzzi` ~oplok hokypiv em fekvyhokn mee` mzeh pli zivpgy(zgkp gk` ~izi fekvovpikp ~opl flihofgc reovekokn+ Pe|ofecenofgk` iro`ihoecenof ok}ivpongpoekv ~izi jinyk pe `ipizhokipli fgyvi em pli reovekoknv gk` o`ikpom repikpogcc i|revi`rizvekv+ Plov zirezp vyhhgzotiv pli zivycpv em plevi ok}ivpong(poekv# okfcy`okn g fgvi(fekpzec vpy` plgp o`ikpomoi` ofi` pig gvpli coaic fekpghokgpi` mee` ez `zoka ,e``v zgpoe QEZX 8 =91?9) fekmo`ikfi okpiz}gc QFOX 8 :+0‖6#:?:/+ Grrze|ohgpic 9 hekplv gmpiz pli okfo`ikp# i|pikvo}i cgjezgpez pivpokn o`ikpo(moi` ve`oyh gto`i ,KgK
6
/ gk` l`zgteof gfo` ,mezhi` ~likve`oyh gto`i fekpgfpv ~gpiz/ gv pli pe|of gnikpv ok pli ofi` pig+ Gcc mo}i occ zivpgyzgkp rgpzekv zife}izi` mzeh plioz vhrpehv+Mez zgro`(ekvip mee`jezki occkivviv# flihofgc reovekv vleyc`ji fekvo`izi` gv g repikpogc fgyvi# zingz`civv em kingpo}i okopogcpe|ofecenof vfziikokn pivpv+ Gcpleynl ykyvygc flihofgcv fgk jiflgcciknokn pe `ipifp# g hycpo`ovforcokgz grrzegfl ok}ec}okn ryjcof ligcpl emmofogcv gk` mezikvof gk` hi`ofgc pe|ofecenovpvfgk cig` pe grrzerzogpi pivpokn+ Ok pli gjvikfi em gk o`ikpomoi`gnikp# iro`ihoecenof peecv gzi }gcygjci mez gfpo}i fgvi(mok`okn gk` fekmozhokn vyvrifpi` fekpghokgpi` mee` }ilofciv+
Hycpo(Gnikf Ok}ivpongpoek
Ok Grzoc :272# fop mozi gk` recofi `irgzphikpv kepomoi` g fop ligcpl `irgzphikp ok Pi|gv em meyz rizvekv pzgkvrezpi`mzeh g zivpgyzgkp pe gk ihiznikf `irgzphikp ,I@/ e}iz g rizoe` em 0 leyzv# gmpiz `i}icerokn vohocgz vhrpehv hokypivgmpiz fekvyhokn ofi` pig mzeh rgriz fyrv mocci` mzeh g vicm(viz}i yzk+ Vhrpehv okfcy`i` conlplig`i`kivv# kgyvig# gk``ogrlezivov ,Pgjci/+ Pli fop mozi `irgzphikp# zivrek`okn peihiznikf hi`ofgc viz}ofiv fgccv# fekpgfpi` pli recofi gk` plifop ik}ozekhikpgc ligcpl `irgzphikpv gmpiz g ploz` fgcc fghimzeh pli vghi zivpgyzgkp+ Plivi gnikfoiv fek`yfpi` g vopi }ovopplgp i}ikokn gk` pihrezgzoc vyvrik`i` myzpliz vgci em pli ofi`
Ve`oyh Gto`i Reovekokn gp g Zivpgyzgkp ‐ @gccgv Feykp# Pi|gv# :272
 
Hezjo`opy gk` Hezpgcopy ^iiacy Zirezp
09< HH^Z % Dyki :?# :27: % ]ec+ =7 % Ke+ :9
Pli
 HH^Z 
vizoiv em ryjcofgpoekv ov ryjcovli` j pli Emmofi em Vyz}ioccgkfi# Iro`ihoecen# gk` Cgjezgpez Viz}ofiv# Fikpizv mez @ovigvi Fekpzec gk` Rzi}ikpoek ,F@F/#Y+V+ @irgzphikp em Ligcpl gk` Lyhgk Viz}ofiv# Gpcgkpg# NG 62666+
Vynnivpi` fopgpoek4
Fikpizv mez @ovigvi Fekpzec gk` Rzi}ikpoek+ QGzpofci popciX+ HH^Z :27:1=74Qokfcyvo}i rgni kyhjizvX+
Fikpizv mez @ovigvi Fekpzec gk` Rzi}ikpoek
Plehgv Z+ Mzoi`ik# H@# HRL#
@ozifpez 
Lgzec` ^+ Dgmmi# H@# HG#
 Gvvefogpi @ozifpez mez Vfoikfi 
 Dghiv ^+ Vpirlikv# Rl@#
@ozifpez# Emmofi em Vfoikfi Wygcop 
Vpirlik J+ Plgfaiz# H@# HVf#
@iryp @ozifpez mez Vyz}ioccgkfi# Iro`ihoecen# gk` Cgjezgpez Viz}ofiv 
Vpirlgkoi Tgtg# H@# HRL#
@ozifpez# Iro`ihoecen gk` Gkgcvov Rzenzgh Emmofi 
HH^Z I`opezogc gk` Rze`yfpoek Vpgmm 
Zekgc` C+ Heecikggz# H@# HRL#
I`opez#
HH^Z 
Vizoiv 
 Delk V+ Hezgk# H@# HRL#
@iryp I`opez#
HH^Z 
Vizoiv 
Pizivg M+ Zypci`ni#
 Hgkgnokn I`opez#
HH^Z 
Vizoiv 
@eyncgv ^+ ^igpliz~g|#
Cig` Piflkofgc ^zopiz(I`opez 
@ekgc` N+ Hig`e~v# HG# Dy`i F+ Zypci`ni#
^zopiz(I`opezv 
Hgzplg M+ Je`#
Cig` ]ovygc Okmezhgpoek Vrifogcovp 
Hgyziik G+ Cigl# Dycog F+ Hgzpokzei#Vpirlik Z+ Vrzonnv# Pizzgi H+ Vpgzz
]ovygc Okmezhgpoek Vrifogcovpv 
Wygkn H+ @egk# HJG# Rlccov L+ Aokn 
Okmezhgpoek Piflkecen Vrifogcovpv 
HH^Z I`opezogc Jegz`
 ^occogh C+ Zeriz# H@# HRL# Flgric Locc# KF# FlgozhgkHgppli~ C+ Jeycpek# H@# HRL# Gkk Gzjez# HO]oznokog G+ Fgoki# H@# Ok`ogkgrecov# OK Dekgplgk I+ Moic`okn# H@# HRL# HJG# Cev Gkniciv# FG @g}o` ^+ Mcihokn# H@# Vigppci# ^G  ^occogh I+ Lgcrizok# H@# @zRL# HRL# Ki~gza# KDAokn A+ Lechiv# H@# Rl@# Vigppci# ^G @ijezgl Lecpthgk# Rl@# Gpcgkpg# NG Pohepl M+ Dekiv# H@# Kgvl}occi# PK@ikkov N+ Hgao# H@# Hg`ovek# ^ORgpzofog Wyokcova# H@# HRL# @iv Heokiv# OG Rgpzofa C+ Zihoknpek# H@# HRL# Hg`ovek# ^O Delk ]+ Zyccgk# H@# HRL# Vgk Dygk# R ^occogh Vflgmmkiz# H@# Kgvl}occi# PK@o|oi I+ Vko`iz# H@# HRL# Gpcgkpg# NG  Delk ^+ ^gz`# H@# Gpcgkpg# NG 
gp pli Yko}izvop em Pi|gv Veypl~ivpizk Vfleec em Hi`ofoki,YPV^/ gk` pli Kezpl Pi|gv Reovek Fikpiz# zingz`okn pivpokn mez revvojci ipoecenof gnikpv+ G fehrzilikvo}i covp em repikpogcgnikpv ~gv `i}iceri` j hi`ofgc pe|ofecenovpv1 pli covp okfcy`i`hipgjecof oklojopezv ,i+n+# fgko`i gk` ve`oyh gto`i/# lig} hipgcv ,i+n+# gzvikof/# gkpolrizpikvo}iv# ezngkerlevrlgpiv#gk` vi`gpo}iv+ Pe|ofecenovpv gp V^OMV gk` YPV^ gvvovpi` oko`ikpomofgpoek em cgjezgpezoiv fgrgjci em fek`yfpokn grrzerzo(gpi pivpokn+Pe `ipizhoki ~lipliz epliz fgviv i|ovpi`# pli IcifpzekofVyz}ioccgkfi Vvpih mez pli Igzc Kepomofgpoek em Fehhykop(jgvi` Iro`ihofv ,IVVIKFI/ `gpgjgvi ~gv vigzfli` mezrgpoikpv ~opl vohocgz vhrpehv }ovopokn gk em 7< gzig I@vek pli vghi `g gk` `yzokn pli vghi pohimzghi gv pli meyz
PGJCI+ I|revyzi gk` fcokofgc flgzgfpizovpofv mez mo}i rizvekv reoveki` ~opl ve`oyh gto`i gp g zivpgyzgkp ‐ @gccgv Feykp# Pi|gv# :272$
FlgzgfpizovpofRgpoikp 7Rgpoikp :Rgpoikp 6
Rgpoikp 0Rgpoikp 9I|revyzi
Mee`Eki jopi eg vgk`~oflFeeaoiEki jopi eg vgk`~oflFeeaoiP~e jopiv eg vgk`~ofl@zoka ,ofi` pig/
®
 P~e vorv< et7%0 fyr0 etP~e vorv
Vonkv gk` vhrpehv
Lig`gfli_ivKe_ivKeKeMgokpokn_ivKe_iv_iv_iv]ehopokn_iv_iv_iv_iv_iv@ogrlezivov_iv_iv_iv_iv_ivVikvi em ohrik`okn `eeh_iv_ivKe_ivKeOkopogc ligzp zgpi ,jrh/>:772=:7:>?0Okopogc jcee` rzivvyzi ,hhLn/?:%=0772%=<<0%0:<?%90<=%90
Pzigphikp
Kezhgc vgcokiKezhgc vgcokiCezgtirghEk`gkvipzekRzehiplgtokiKezhgc vgcokiEk`gkvipzekKezhgc vgcokiEk`gkvipzekRzehiplgtokiHezrlokiKezhgc vgcokiCezgtirghEk`gkvipzekRzehiplgtoki
I@ `ovrevopoek
@ovflgzni`G`hoppi`@ovflgzni`G`hoppi`@ovflgzni`
Gjjzi}ogpoek4
I@ 8 ihiznikf `irgzphikp+$ Pli mo}i rgpoikpv zgkni` ok gni mzeh 6: pe 9: igzv1 plzii ~izi ~ehik+ Ghekn pli mo}i# fehezjo`opoiv okfcy`i` lrizpikvoek# gkihog# lreplzeo`ovh# lrizcoro`ihog#gk` g jofyvro` gezpof }gc}i fek`opoek+
Plov rgpoikp cimp pli okopogc I@ jimezi zifio}okn hi`ofgc i}gcygpoek+ Gmpiz i}gcygpoek j gkepliz rlvofogk# pli rgpoikp ~gv vikp pe gkepliz I@ mez myzpliz pzigphikp+
®
Keki em pli rgpoikpv zirezpi` `zokaokn gkplokn epliz plgk ofi` pig+
 
Hezjo`opy gk` Hezpgcopy ^iiacy Zirezp
HH^Z % Dyki :?# :27: % ]ec+ =7 % Ke+ :9 09?
rgpoikpv+ Em 7#<:> I@ }ovopv zifez`i` ok IVVIKFI plgp `g#<7 rgpoikpv zirezpi` vhrpehv em gcpizi` hikpgc vpgpyv# `otto(kivv# mgokpokn# pokncokn# ez lrepikvoek+ Zifez`v em plivi fgviv ~izi zi}oi~i` j@FLLV vpgmm hihjizv gk` i|fcy`i` om gcpiz(kgpi `ognkeviv ~izi ~icc `efyhikpi`+ Em :? fgviv vicifpi` mezmyzpliz zi}oi~# eki g``opoekgc fgvi jiceknokn pe pli zivpgyzgkpfcyvpiz ~gv o`ikpomoi`+ Pli rgpoikp ,Pgjci# rgpoikp 6/ okopogcc  ~gv pgaik j zicgpo}iv pe pli vghi levropgc gv pli epliz meyzrgpoikpv gk` zinovpizi` g floim vhrpeh em –pokncokn‘ gp pzogni#jyp cimp pli I@ jimezi i}gcygpoek j g rlvofogk+ Pli rgpoikp ~gv plik i|ghoki` gp gk eyprgpoikp fcokof gk` zimizzi` pe `ommizikp I@ jifgyvi em lrepikvoek gk` gzzlplhog+Pli mo}i rgpoikpv }ovopi` pli zivpgyzgkp virgzgpic# e}iz g 0+9(leyz rizoe`# jinokkokn ok pli gmpizkeek+ Gcc mo}i rgpoikpvzirezpi` plgp ofi` pig ~gv pli ekc ji}izgni pli fekvyhi` gppli zivpgyzgkp1 pli gheykp em fekvyhrpoek zgkni` mzeh p~evorv pe < eykfiv ,Pgjci/+ Gcc em pli pig fghi mzeh g voknci vicm(viz}i yzk plgp ~gv ok viz}ofi `yzokn pli rizoe` pli mo}i }ovopi` plizivpgyzgkp+ Zingz`okn pli mee` opihv ok fehhek# p~e zirezpi`igpokn g feeaoi gk` plzii zirezpi` igpokn jopiv em g vgk`~ofl+Pli mo}i rgpoikpv zgkni` ok gni mzeh 6: pe 9: igzv1 plzii ~izi ~ehik+ Ghekn pli mo}i# fehezjo`opoiv okfcy`i` lrizpik(voek# gkihog# lreplzeo`ovh# lrizcoro`ihog# gk` g jofyvro`gezpof }gc}i fek`opoek+ Plioz okopogc ligzp zgpiv gp i|ghokgpoekzgkni` mzeh =: jrh pe 7:> jrh1 jcee` rzivvyziv zgkni`mzeh <0%0: hhLn pe 772%=< hhLn+ Plzii em pli mo}i ~izi`ovflgzni` mzeh pli I@# gk` p~e ~izi levropgcoti` ,Pgjci/+
Fgvi(Fekpzec Vpy`
Jifgyvi ke fekpghokgpi` }ilofci ~gv fekmozhi` ohhi`o(gpic# g fgvi(fekpzec vpy` ~gv fek`yfpi` pe gvvivv pli gvve(fogpoek em pli occkivviv ~opl vrifomof mee` gk` `zoka+ Repikpogcfekpzecv ~izi o`ikpomoi` ghekn pli zivpgyzgkp rgpzekv gk`fekpgfpi` j yvokn zifez`v em fzi`op fgz` pzgkvgfpoekv+ G fgvi(rgpoikp ~gv `imoki` gv g zivpgyzgkp rgpzek zirezpokn `ottokivvez mgokpokn ~oplok g =(leyz rizoe` plgp ikfehrgvvi` pli pohiem vhrpeh ekvip mez pli mo}i ake~k rgpoikpv+ Fekpzecv ~izirgpzekv ~le ryzflgvi` mee` ez `zoka gp pli zivpgyzgkp `yzokn pli vghi pohimzghi gk` `o` kep zirezp `ottokivv ez mgokpokn gmpiz plioz higc+ Plozpiik em pli 70 fekpzecv vgo` pli `o` kepfekvyhi ofi` pig+ Pli meyzpiikpl fekpzec zifgcci` `zokaokn ofi` pig jyp lg}okn ke vhrpehv1 le~i}iz# myzpliz ok}ivpong(poek zi}igci` plgp plov rizvek `zgka ofi` pig mzeh g `ommizikpvicm(viz}i yzk# jimezi pli yzk yvi` j pli mo}i fgvi(rgpoikpv ~gvrcgfi` ok viz}ofi+ Pli fgvi(fekpzec vpy` meyk` plgp fekvyhokn ofi` pig ~gv =9 pohiv hezi coaic ghekn pli fgvi(rgpoikpv plgkpli fekpzecv ,EZ 8 =9+21 FO 8 :+0‖6#:?:/+Pivpokn em ofi` pig vghrciv j V^OMV ~gv kingpo}i mezgrrze|ohgpic 722 `ommizikp flihofgcv gk` `zynv# i|firpmez fgmmioki+ Pli mecce~okn gkgcviv ~izi rizmezhi`4 ngvflzehgpenzgrl%hgvv vrifpzehipz pe vfziik mez `zynv,okfcy`okn nghhg(l`ze|jypzof gfo`# `ocpogtih# cgjipgcec#hiperzecec# rzerzgkecec# gk` }izgrghoc/# gpehof gjvezrpoekvrifpzehipz ~opl l`zo`i nikizgpoek mez gzvikof gkgcvov#flihofgc pivpv mez fgko`i# g Nioniz feykpiz vfgk mez zg`oegf(po}op# gk` ngv flzehgpenzgrl pe o`ikpom gcfelecv gk` epliz}ecgpociv+ Vghrciv gcve ~izi vikp pe g rzo}gpi pe|ofecen cgjezg(pez pe pivp mez kopzopiv gk` kopzgpiv1 gcc em plevi vghrciv ~izirevopo}i jifgyvi kopzopiv gk` kopzgpiv ~izi fehrekikpv em plicig}iv yvi` pe jzi~ pli pig+ V^OMV plik zimizzi` pig vghrcivpe pli Mi`izgc Jyzigy em Ok}ivpongpoek ,MJO/+
@ipifpoek em Ve`oyh Gto`i
Kigzc 9 hekplv gmpiz pli zivpgyzgkp okfo`ikp# lig`vrgfingv flzehgpenzgrl%hgvv vrifpzehipz gkgcvov j pli MJOcgjezgpez `ipifpi` l`zgteof gfo`# ~lofl ov mezhi` ~likve`oyh gto`i fekpgfpv ~gpiz+ Pli rzivikfi em l`zgteof gfo`ci` pe pli yvi em okmzgzi` vrifpzevfer pe `ipifp ve`oyh gto`i+Jepl flihofgcv ~izi meyk` ok plzii vghrciv4 p~e mzeh rgpoikpv‟rgriz fyrv gk` eki mzeh pli pig yzk ok yvi gp pli pohi em pliokfo`ikp+ Ke ve`oyh gto`i ez l`zgteof gfo` ~gv meyk` ok g fekpzec vghrci mzeh g vifek` pig yzk yvi` igzcoiz plgp `g+Kiopliz flihofgc fehreyk` ~gv yvi` ok pli MJO cgjezgpez ez gp pli zivpgyzgkp+Pli hiflgkovh j ~lofl pli pig jifghi fekpghokgpi` ~opl ve`oyh gto`i zihgokv ykake~k+ Ok}ivpongpezv cigzki`
^lgp ov gczig` ake~k ek plov perof5Ve`oyh gto`i ov g pe|of flihofgc yvi` ~o`ic ok ok`yvpz plgplgv jiik g``i` pe ji}izgniv# iopliz okpikpoekgcc ez ykokpik(poekgcc# ok mee`jezki reovekokn okfo`ikpv ok pli Ykopi` Vpgpivgk` Dgrgk+ Le~i}iz# mi~ `ipgocv em plivi fgviv gk` pliozok}ivpongpoekv lg}i jiik zirezpi` rzi}oeyvc+^lgp ov g``i` j plov zirezp5 Plov ov pli mozvp `ipgoci` zirezp em ve`oyh gto`i reovekoknv gp gryjcof }ikyi gk` pli vyjviwyikp ok}ivpongpoek+ Gcc mo}i rgpoikpvi|rizoikfi` zgro`(ekvip em vohocgz vhrpehv# ziwyozoknihiznikf `irgzphikp i}gcygpoek1 gcc zife}izi` wyofac gmpizvyrrezpo}i fgzi# ~opleyp viwyicgi+ G hycpo(gnikf ok}ivpongpoekci` pe fekfcyvo}i o`ikpomofgpoek em pli reovek+^lgp gzi pli ohrcofgpoekv mez ryjcof ligcpl rzgfpofi5Flihofgc reovekokn vleyc` ji fekvo`izi` gv g repikpogc fgyviem gk zgro`(ekvip mee`jezki occkivv+ Le~i}iz# ykyvygcflihofgcv fgk ji flgcciknokn pe `ipifp ok mee`# `zoka# gk`joecenof vrifohikv ~opl pzg`opoekgcc g}gocgjci vfziikokn pivpv+G hycpo`ovforcokgz grrzegfl# okfcy`okn fekvycpgpoekv ~oplryjcof ligcpl emmofogcv# mezikvof pe|ofecenovpv# gk` hi`ofgcpe|ofecenovpv# fgk cig` pe vyffivvmyc zimizzgc mez grrzerzogpipivpokn+ Ok pli gjvikfi em gk o`ikpomoi` ipoecenof gnikp#iro`ihoecenof peecv fgk ji em }gcyi ok gfpo}i fgvi(mok`okngk` ok fekmozhokn fekpghokgpi` mee` }ilofciv+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->