Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Tanuwidjaja Creative and Participative-For Petra

Tanuwidjaja Creative and Participative-For Petra

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Published by gunteitb
Surabaya, the second - largest city of Indonesia possessed great historical treasures. Jalan Panggung was located in the Surabaya Old City and had potential as tourism and commercial areas because of its architectural quality and existing thriving activities. The area also connected historical areas such as Red Bridge (Jembatan Merah), Chinatown (Kembang Jepun) and the Arabic Quarter (Kampung Ampel).

There was a need for “Creative and Participative” Remaking of Place Strategy for Jalan Panggung, Surabaya. The strategy consisted of building the information sharing and stakeholders’ discussion for historical areas redevelopment. Therefore, an alternative information sharing methods were utilised such as: SWOT analysis and Visual Research Methods, especially Video Documentary, (Sanoff, H.,1991), were employed to build the information sharing network.

Afterwards, Focus Group Discussions and Stakeholders Meetings were conducted to share the information to the public. Lastly, Final Group Discussions were held to discuss the possibility of allowing some creative economy with architectural redesign and artistic educational activities.
Surabaya, the second - largest city of Indonesia possessed great historical treasures. Jalan Panggung was located in the Surabaya Old City and had potential as tourism and commercial areas because of its architectural quality and existing thriving activities. The area also connected historical areas such as Red Bridge (Jembatan Merah), Chinatown (Kembang Jepun) and the Arabic Quarter (Kampung Ampel).

There was a need for “Creative and Participative” Remaking of Place Strategy for Jalan Panggung, Surabaya. The strategy consisted of building the information sharing and stakeholders’ discussion for historical areas redevelopment. Therefore, an alternative information sharing methods were utilised such as: SWOT analysis and Visual Research Methods, especially Video Documentary, (Sanoff, H.,1991), were employed to build the information sharing network.

Afterwards, Focus Group Discussions and Stakeholders Meetings were conducted to share the information to the public. Lastly, Final Group Discussions were held to discuss the possibility of allowing some creative economy with architectural redesign and artistic educational activities.

More info:

Published by: gunteitb on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/06/2012

 
Ixzg"Skfnp : Nmzf @kmagxgm`g " @xgiznqg @kmmg`znqnz~ imj zlg Bidnme ka Sfi`g? Fnqnme Pbixz h~ Jgpnem
9
 
Ewmiuim ZIMWUNJOIOI&
 
Lgxbiuim JIPBIMZK& Ek~i Zibixi DKFKMJIB& Gxgf LIJNBWFOKMK
‖@xgiznqg imj Sixzn`nsiznqg‒ Xgbidnme ka Sfi`gPzxizge~ akx Oifim Simeewme& Pwxihi~i
Ewmiuim ZIMWUNJOIOI
Fg`zwxgxSgzxi @lxnpznim Wmnqgxpnz~& Pwxihi~i
ewmzgCsgzgx-sgzxi-i`-nj&ewmzgnzhC~ilkk-`kb 
Lgxbiuim JIPBIMZK
Sxnm`nsif Ix`lnzg`zIXI PzwjnkNMJKMGPNI
Ek~i Zibixi DKFKMJIB
Sxnm`nsif Ix`lnzg`zIXI PzwjnkNMJKMGPNI
Gxgf LIJNBWFOKMK
Ix`lnzg`zIXI PzwjnkNMJKMGPNI
IHPZXI@Z
Pwxihi~i& zlg pg`kmj " fixegpz `nz~ ka Nmjkmgpni skppgppgj exgiz lnpzkxn`ifzxgipwxgp- Oifim Simeewme uip fk`izgj nm zlg Pwxihi~i Kfj @nz~ imj lij skzgmznifip zkwxnpb imj `kbbgx`nif ixgip hg`iwpg ka nzp ix`lnzg`zwxif ywifnz~ imj g|npznmezlxnqnme i`znqnzngp- Zlg ixgi ifpk `kmmg`zgj lnpzkxn`if ixgip pw`l ip Xgj Hxnjeg,Ogbhizim Bgxil.& @lnmizkum ,Dgbhime Ogswm. imj zlg Ixihn` Ywixzgx ,Dibswme Ibsgf.-Zlgxg uip i mggj akx ‖@xgiznqg imj Sixzn`nsiznqg‒ Xgbidnme ka Sfi`g Pzxizge~ akx  Oifim Simeewme& Pwxihi~i- Zlg pzxizge~ `kmpnpzgj ka hwnfjnme zlg nmakxbiznkmplixnme imj pzidglkfjgxp„ jnp`wppnkm akx lnpzkxn`if ixgip xgjgqgfksbgmz- Zlgxgakxg&im ifzgxmiznqg nmakxbiznkm plixnme bgzlkjp ugxg wznfnpgj pw`l ip? PUKZ imif~pnpimj Qnpwif Xgpgix`l Bgzlkjp& gpsg`niff~ Qnjgk Jk`wbgmzix~& ,Pimkaa& L-&9>>9.&ugxg gbsfk~gj zk hwnfj zlg nmakxbiznkm plixnme mgzukxd- Iazgxuixjp& Ak`wp Exkws Jnp`wppnkmp imj Pzidglkfjgxp Bggznmep ugxg `kmjw`zgj zk plixg zlg nmakxbiznkm zk zlg swhfn`- Fipzf~& Anmif Exkws Jnp`wppnkmp ugxg lgfj zkjnp`wpp zlg skppnhnfnz~ ka iffkunme pkbg `xgiznqg g`kmkb~ unzl ix`lnzg`zwxifxgjgpnem imj ixznpzn` gjw`iznkmif i`znqnzngp-
 Dg~ukxjp?
Pwpzinmihfg Ix`lnzg`zwxif Xgjgpnem Pzxizge~& Qnjgk Jk`wbgmzix~&Sixzn`nsizkx~ imj @xgiznqg Ix`lnzg`zwxif Xgbidnme Sfi`gp
NMZXKJW@ZNKM
 
Pwxihi~i uip zlg pg`kmj " fixegpz `nz~ ka Nmjkmgpni imj skswfizgj unzl kqgx ka 8-<bnffnkm xgpnjgmzp- Zlg @nz~ skppgppgj xn`l lnpzkxn`if qifwg axkb zlg Npfibn` sgxnkj&`kfkmnif sgxnkj zk zlg Nmjkmgpnim Nmjgsgmjgm`g sgxnkj- Zlg Pwxihi~i mibg uipjgxnqgj h~ fgegmj ka hizzfg ka zlg Plixd ,zlg Pwxi. imj zlg @xk`kjnfg ,zlg Hi~i.-Zlg pzkx~ p~bhkfnpgj zlg anelz hgzuggm Xijgm Unjoioi& zlg Dnme ka Bioisilnz& imjZixzix pkfjngx nm 09pz Bi~ ka 98>0- Zlg fgegmj uip ifpk nmzgxsxgzgj p~bhkfnpnme zlgexgiz anelz hgzuggm zlg Nmjkmgpnim imj zlg Jwz`l imj Gmefnpl zxkksp nm 9>:7
 
Ixzg"Skfnp : Nmzf @kmagxgm`g " @xgiznqg @kmmg`znqnz~ imj zlg Bidnme ka Sfi`g? Fnqnme Pbixz h~ Jgpnem
8
 
Ewmiuim ZIMWUNJOIOI&
 
Lgxbiuim JIPBIMZK& Ek~i Zibixi DKFKMJIB& Gxgf LIJNBWFOKMK
`iwpnme jgizl ka zlkwpimjp Nmjkmgpnim- Zlg fizgx anelz uip `kbbgbkxizgj ip zlgMiznkmif Lgxkgp Ji~ TLixn SilfiuimR imj Pwxihi~i pzizwp ka Lgxk @nz~ TDkziSilfiuimR ,lzzs?++gm-undnsgjni-kxe+undn+Pwxihi~i.-Zlg @nz~ uip xg`kxjgj ip i zlxnqnme Skxz @nz~ ka zlg Gipzgxm Sixz ka Nmjkmgpnimpnm`g 9198 IJ- Zlg Difnbip ip ugff ip zlg Pgi i``gpp `xgizgj i pzxizgen` skpnznkmka zlg `nz~- Zlg Skxz `nz~ uip akwmj pzxizgen` akx zlg xgenkmif zxijnme ip ugff ipnmzgxmiznkmif zxijnme- Hg`iwpg ka zlg 533"~gixp"lnpzkxn`if hi`dexkwmj& zlg Pwxihi~ilnpzkxn`if ixgip ugxg akwmj gppgmznif akx sxgpgxqiznkm ,Limjnmkzk& 9>>1.-Zlg xgjgqgfksbgmz skzgmznif ka Pwxihi~i„p lnpzkxn`if ixgip pw`l ip Oifim Simeewmeuip njgmznangj nm Pwxihi~i Qnpnkm Sfim ka 8337"8387 imj Pwxihi~i Psiznif SfimXgewfiznkm ka 8393"8303- Wmakxzwmizgf~& zlg zks"jkum sfim zk jgqgfks zlg ixgi ipzkwxnpb imj `kbbgx`nif ixgip uip ainfgj ,Pwxihi~i Bwmn`nsifnz~& 8337 imjPwxihi~i Bwmn`nsifnz~& 8393.- Km zlg kzlgx limj& xgif hwpnmgppgp jnbnmnplgj imjzlg lnpzkxn`if hwnfjnmep jgpzxk~gj- Zlgxgakxg& i @xgiznqg imj Sixzn`nsiznqg XgbidnmePzxizge~ ugxg mggjgj-
FNZGXIZWXG PZWJ^
Oimg Oi`khp ,9>19. issxki`lgj `nzngp ip fnqnme hgnmep imj g`kp~pzgbp zlizjgqgfksgj kqgx znbg- Zlg gfgbgmz ka zlg `nz~ gpsg`niff~ `kbbgx`nifp& sixdp imjmgnelhkwxlkkjp mggjgj zk awm`znkm nm p~mgxe~- Plg sxkbkzgj zlg ‖bn|gj"wpg‒wxhim jgqgfksbgmz ,zlg nmzgexiznkm ka jnaagxgmz hwnfjnme z~sgp imj wpgp. imj zlgjnqgxpnz~ ka awm`znkmp& ip ugff ip xgpnjgmzp wpnme ixgip iz jnaagxgmz znbgp ka ji~&sxkjw`nme `kbbwmnz~ qnzifnz~- Zlg `nzngp ukwfj hg qnzif hg`iwpg ka zlgnx ‖kxeimn`&pskmzimgkwp& imj wmznj~‒ pnzwiznkm imj nz `kwfj hg i`lngqgj unzl Hkzzkb"Ws@kbbwmnz~ Sfimmnme- Zlgxgakxg& `kbbwmnz~ sfimmnme imj jgpnem ugxg mggjgj zki`lngqg bkxg pwpzinmihfg wxhim jgqgfksbgmz gpsg`niff~ zlg lnpzkxn`if ixgip-Lgmx~ Pimkaa ,9>>9. kaagxgj Qnpwif Xgpgix`l Bgzlkjp nm Jgpnem- Zlg bgzlkjpugxg jgqgfksgj zk nmjgmzna~ ix`lnzg`zwxif sizzgxmp imj hgliqnkwxif sizzgxmpkhpgxqgj h~ zlg wpgxp akx skpz k``wsim`~ gqifwiznkmp- Fizgx km& zlg bgzlkjp& pw`lip? qnjgkexisl~& imj slkzkexisl~ ugxg sxkskpgj zk pwsskxz jgpnem `lixxgzzg nm zlgpzxggz"fgqgf p`ifg pw`l ip Oifim Simeewme-
XGPGIX@L"I@ZNKM BGZLKJKFKE^
Zlg mggj akx ‖@xgiznqg imj Sixzn`nsiznqg‒ Xgbidnme ka Sfi`g Pzxizge~ akx OifimSimeewme& Pwxihi~i g|npzgj- Zlg pzxizge~ `kmpnpzgj ka hwnfjnme zlg nmakxbiznkmplixnme imj pzidglkfjgxp„ jnp`wppnkm akx lnpzkxn`if ixgip xgjgqgfksbgmz- Zlgxgakxg&im ifzgxmiznqg nmakxbiznkm plixnme bgzlkjp ugxg wznfnpgj pw`l ip? PUKZ imif~pnpimj Qnpwif Xgpgix`l Bgzlkjp& gpsg`niff~ qnjgk jk`wbgmzix~& ,Pimkaa& L-&9>>9.&ugxg gbsfk~gj-Iazgxuixjp& Ak`wp Exkws Jnp`wppnkmp imj Pzidglkfjgxp Bggznmep ugxg `kmjw`zgjzk plixg zlg nmakxbiznkm zk zlg swhfn`- Zlg jnp`wppnkmp ugxg gbskugxgj h~ zlg`xgiznqg bgjni wpgp pw`l ip? qnjgkexisl~& znbg"fispg anfb& slkzkexisl~& imj kzlgxixzp akxbp- Fipzf~& Anmif Exkws Jnp`wppnkmp ugxg lgfj zk jnp`wpp zlg skppnhnfnz~ ka iffkunme pkbg `xgiznqg fk`if g`kmkb~ unzl zgbskxix~ ix`lnzg`zwxif xgjgpnem imjixznpzn` gjw`iznkmif i`znqnzngp- Zlg sfim ukwfj fizgx hg g|g`wzgj nm `kffihkxiznkmunzl Ekqgxmbgmz& Sxnqizg Pg`zkxp& @nqnf Pk`ngz~& gz`-
 
Ixzg"Skfnp : Nmzf @kmagxgm`g " @xgiznqg @kmmg`znqnz~ imj zlg Bidnme ka Sfi`g? Fnqnme Pbixz h~ Jgpnem
0
 
Ewmiuim ZIMWUNJOIOI&
 
Lgxbiuim JIPBIMZK& Ek~i Zibixi DKFKMJIB& Gxgf LIJNBWFOKMK
PUKZ IMIF^PNPLnpzkxn`if Imif~pnp ka Oifim Simeewme imj Ijoi`gmz Ixgip
Oifim Simeewme uip i lgxnzieg ixgi imj eigzzgj nm Pwxihi~i Qnpnkm Sfim imjPwxihi~i Psiznif Sfim Xgewfiznkm ip zkwxnpb imj `kbbgx`nif ixgip ,Pwxihi~iBwmn`nsifnz~& 8337 imj Pwxihi~i Bwmn`nsifnz~& 8393.- Zlg ix`lnzg`zwxif ka OifimSimeewme„p plks lkwpgp uip akwmj `lixbnme h~ zlg akxgnem zkwxnpzp- Awxzlgxbkxg&zlg g|npznme lkwpgp ugxg pznff wznfnpgj akx xgzinfp imj pgxqn`gp gz`- Imj fipzf~& zlg ixgiuip pwxxkwmjgj pgqgxif lnpzkxn`if fimjbixdp imj hwnfjnmep pw`l ip? Xgj HxnjegIxgi ,Diuipim Ogbhizim Bgxil.& Pwxihi~i Ixihn` Ywixzgx ,Dibswme Ibsgf.&Pwxihi~i @lnmizkum ,Dgbhime Ogswm.- Zlgxgakxg& zlg ixgi uip akwmj ip sxkbnpnmezk hg xgqnzifnpgj ,Limjnmkzk& 9>>1.-Zlg Xgj Hxnjeg Ixgi TOgbhizim Bgxil IxgiR& Pwxihi~i Ixihn` Ywixzgx TDibswmeIbsgfR& imj Pwxihi~i @lnmizkum TDgbhime Ogswm IxgiR ugxg kxnenmiff~jgpnemizgj nm 9<:0 h~ zlg Jwz`l wmjgx zlg Unodgmpzgfpgf Xgewfiznkm- Zlg XgjHxnjeg Ixgi uip mkbnmizgj akx zlg Gwxksgim ywixzgxp ulnfg zlg Pwxihi~i Ixihn`Ywixzgx imj @lnmizkum ugxg jgpnemizgj akx Ixih imj @lnmgpg `kbbwmnzngp- ImjOifim Simeewme uip akwmj ip zlg sizlui~ `kmmg`znme zlg zlxgg lnpzkxn`if`kmpgxqiznkm ixgip ,Skgxhimzimkg& H-& 8339.-Zlg Xgj Hxnjeg Ixgi uip jgpnemizgj ip zlg Ekqgxmbgmz Kaan`gp @gmzxg pnm`g 9<99-Zlg Xgpnjgmz Kaan`g& @wpzkb @fgixim`g imj Skfn`g Kaan`g ugxg ai`nfnzizgj nm zlghwnfjnme- Fizgx nm 9>37& Oifim Ogbhizim Bgxil imj Oifim Xioiuifn ugxg jgqgfksgjakx g`kmkbn` zxijnme `izgxnme zlg Gwxksgim g|`fwpnqg zxijgxp- ,Limjnmkzk& 9>>1 imjDkbsip& 31zl ka Oimwixn 8330.Zlg Xgj Hxnjeg ixgi uip `lixi`zgxnpgj unzl Gwxksgim @fippn`if Ix`lnzg`zwxg imjJg Pznof ai`nme Difnbip Xnqgx- Zlg lnpzkxn`if fimjbixdp ka zlg ixgi ugxg zlg G|Nmzgxmiznkmifg @xgjnz gm Limjgfqgxggmgenme Xkzzgxjib& Himd Oiznb Hwnfjnme ,G|Oiqip`lg Himd.& Himd Nmzgxmiznkmif Nmjkmgpni ,G| Mwzpsixhimd.& SZ- Ipwximpn OnuiPxi~i Hwnfjnme ,G| Ai Axkgx Gizkm ! @k.& SZS \\N ! \NN ,G| Dkfkmnifg Himd.&SZS ,G| Limjgpfqgxggmnenme Ibpzgxjib.- Pkbg ka zlg hwnfjnmep ugxg jgpnemgj h~AOF Elnopgfp& Mgjib imj @SU P`lkgbidgx- Imj zlnp lnelfnelzgj zlg `kmpgxqiznkmqifwg ka zlg ixgi ,Skgxhimzimkg& H-& 8339.-Zlg Pwmim Ibsgf Bkpywg imj Xgpznme Sfi`g ugxg akwmj ip zlg `gmzxg ka zlg Ixihn`Ywixzgx ,Dibswme Ibsgf.- Lnpzkxn`iff~& zlg Bkpywg uip hwnfz h~ Pwmim Ibsgf kxXijgm Xilbiz axkb @ibhkjni nm 9:33 IJ- Lg uip kmg ka zlg Uifn Pkmek ,>Pwmim + > Pinmzp. zliz nmzxkjw`gj zlg Npfib xgfnenkm nm Oiqi- Imj Pwmim Ibsgfnmzxkjw`gj nz unzl i``wfzwxiznkm hgzuggm Npfib imj zlg fk`if Oiqimgpg `wfzwxg- Pkzlg xnzwifp ugxg pznff i``kbbkjizgj nm gqgx~ i`znqnz~ nm Dibswme Ibsgf- Zlg`wfzwxif i`znqnzngp bkpzf~ zkkd sfi`g kmg uggd hgakxg zlg Ngj @gfghxiznkm Ji~- ZlgLijxil Sxk`gppnkm& Plifiuiz Pnmenme& Eibnp Zwmn` imj _isnm Jim`g ugxgsgxakxbgj nm zlg Ibsgf Bixdgz- Zlnp `xgizgj wmnywg Npfibn` `wfzwxg ka Ibsgf,Mkzgp ka PIUKKME& 8399.-Jwxnme Xibijlim Bkmzl& Zlg Bkpywg imj Zlg Xgpznme Sfi`g ugxg qnpnzgj h~ fkzpka zkwxnpzp axkb Nmjkmgpni& Bifi~pni& Hxwmgn gqgm Bnjjfg Gipz- Zlg ixgi `ibg zkfnag hg`iwpg ka zlgpg i`znqnzngp- Zlgpg zkwxnpzp ugxg fkkdnme akx mgu xgfnenkwpg|sgxngm`g axkb Dibswme Ibsgf- Hgpnjg ka zlg qnpnz& `wfnmix~ i`znqnzngp unzl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->