Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 818, 12.7.2012]

Slobodna Bosna [broj 818, 12.7.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 585|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
SREBRENICA,PRIJEDOR:STRAHHAAGAODGENOCIDA
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
 
PRAVOSUDNA FARSA
Slu~aj Desnica
okupirao pravosu|e
Smijenjeni ministar Desnica Radivojevi}injegovi novi poslodavci i za{titnici izSDP-a pokrenuli su cijelu seriju parnicapred Op}inskim i Kantonalnim sudom uSarajevu kako bi preduhitrili kona~nuodluku Ustavnog suda Federacije BiH
SADIK AHMETOVI]
Ministar bez portfelja
U razgovoru za Slobodnu Bosnu dr`avniministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}tvrdikako }e, unato~pro{lotjednoj odluci onjegovoj smjeni, do}i na narednu sjednicuVije}a ministara BiH, poru~uje da se ne}eizvinjavati korumpiranim policajcima itu`iteljima kojigodinama {titekriminalnugrupu NaseraKelmendija,govori osuradnji sZlatkomMileti}em iDraganomLuka~em
TU@ILA[TVO PROTIVOSLOBA\ANJA KARAD@I]A
Kako dokazati genocidne namjere
Odluka Sudskog Vije}a Ha{kog tribunalada se Radovan Karad`i} usred procesaoslobodi optu`bi za genocid u sedamop{tina izazvala je u BiH burne reakcije,prije svega `rtava; mo`e li BiH pru`iti~vrste dokaze Tu`ila{tvu da je RadovanKarad`i}imao namjeru istrijebiti bo{nja~kupopulaciju u BiHi postoje li {anse da `albaTu`ila{tva bude prihva}ena, za na{listgovore Mirsad Toka~a i izvori iz Ha{kog tri-bunala
AFERA KOJA JEPOTRESALA SFRJ
Osu|enik na smrt tra`i pravdu
NAFI CEGRANI, trgovac smr}u i jedna odzvijezda knjige “Najpoznatije ubice ex-Yu“,tra`i obnovu sudskog procesa iz davne1981. godine kada ga je tada{nji Okru`nisud u Zenici osudio na smrtnu kaznu zbogkidnapovanja i monstruoznog ubistvaBugojanke Melihe Deli}; na{novinaristra`io je ovajslu~aj koji jesvojedobnomjesecimapunio novinskestupce iuzdrmaopravosu|eitajne slu`bebiv{ezajedni~kedr`ave
SLU^AJ JULIJA TIMO[ENKO
@ena koja je posva|ala Ukrajinu iEvropsku uniju
Na{a novinarka pi{e o `ivotnom putu hariz-mati~ne Ukrajinke koja je u turbulentnomtranzicionom vremenu od uspje{neposlovne `ene i simbola politi~kog otporaruskom uticaju u podijeljenoj Ukrajinipostalarazlog zbogkojeg je ovazemljadrasti~nopogor{alaodnose saEvropskomunijom
UNIVERZALNI ROMI
Emocije koje }e dodirnuti publiku
Slovena~ki reditelj MARKO NABER[NIKsnimio je film SHANGHAI GYPSY, sa ~ak{est bosanskohercegova~kih glumaca upodjeli, koji je uvr{ten u glavni programpredstoje}eg “Filmskog festivala” uMontrealu; zvani~na premijera filmaoporodi~nim vezama i ljubavi u kojem suglavni likovi Romi u Sarajevu }e sedogoditi tek krajem ove godine
[PANSKI KRALJ
Barcelona Sarajevu
U utorak devetog jula, u okviru FestivalaGrec, koji se tradicionalno odr`ava uBarceloni, koncert posve}en Sarajevuodr`ao je veliki {panski muzi~ar ikompozitor JORDISAVALL (71); naSavallovomkoncertuu~estvovali su imuzi~ari iz Srbije,Turske, Izraela iGr~ke
12.7.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162266364860
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
starimost2009 liked this
dunja liked this
historicus liked this
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->