Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Suppléments pour la performance de force

Suppléments pour la performance de force

Ratings:

4.94

(33)
|Views: 4,067 |Likes:
Published by elitecoaching204
athletes, Performance, calories, nutrition, sports, Régime, conference, diététique, diete, elite, efficacité, 2009, Pékin, powerlifting, LIPIDES, haut niveau, olympique, haltérophilie, dynamophilie, force athlétique, hommes forts, nutritionniste, glucides, protides, centre olympique, travaux académiques, recherche universitaire, EMMANUEL LEGEARD
athletes, Performance, calories, nutrition, sports, Régime, conference, diététique, diete, elite, efficacité, 2009, Pékin, powerlifting, LIPIDES, haut niveau, olympique, haltérophilie, dynamophilie, force athlétique, hommes forts, nutritionniste, glucides, protides, centre olympique, travaux académiques, recherche universitaire, EMMANUEL LEGEARD

More info:

Published by: elitecoaching204 on Mar 03, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

 
^YTTKIEIHV^
 tmyz kl tizcmzelhni fi cmzni(
Tlz Ieelhyik Kibilzf+ T`(F(+ N^N^'F+ NA^^H(
Ihvzlèhiyz nizvacaá lsin fa~vahnvamh H^NL
<
! „ Hyvzavamhha~vi ~tmzvac nizvacaá A^^H
:
!(
Fm~~aiz .0
<
:
 
KIBILZF+ Ieelhyik+ T`(F(+ N^N^'F+ NA^^H+
^yttkáeihv~ tmyz kl tizcmzelhni fi cmzni
 
¡
:441
<
 
LVVIHVAMH,
Ni fmnyeihv i~v tzmvábá tlz ki~ kma~ ~yz ki~ fzmav~ f‑lyviyz fyNlhlfl iv fi~ Ávlv~%Yha~ iv hi tiyv çvzi zitzmfyav+ tmyz yhi lyvzizla~mh |yi k‑yvaka~lvamh tiz~mhhikki+ ~lh~ ki nmh~ihvieihv ánzav+ lytzálkljki+ fi k‑lyviyz( Ni fmnyeihv tiyv çvzi navá+ flh~ ~mhnmhvipvi+ tmyz lyvlhv |yi ki~ ~myzni~ ~maihv eihvamhhái~(
KIBILZF+ Ieelhyik+ T`(F(+ N^N^'F+ NA^^H+
^yttkáeihv~ tmyz kl tizcmzelhni fi cmzni
 
¡
:441
:
 
<(CMZNI HIZSIY^IN‑i~v tlz ki növá |ya ki ~ahbyklza~i |y‑yh ~tmzv emhvzi ki~ ji~mah~ |ya kya ~mhv tlzvanykaiz~ iv |y‑yhilkaeihvlvamh lfltvái fmav nmyszaz( Mz ki clnviyz kaeavlhv fi kl tizcmzelhni n`iw yh sázavljki lv`kàvi fi cmzni`lkvázmt`aki+ tmrizkacviz!+ n‑i~v k‑ávlv fy
~q~vàei hizsiyp 
+ hmh nikya fy ~q~vàei ey~nyklazi( Nlz jaih |y‑aktya~~i ahnkyzi ly~~a fy vzlslak ih zá~a~vlhni tky~ my emah~ kábàzi+ n‑i~v tlz ki~ iccmzv~ elpaelyp |yah‑lttlzvaihhihv |y‑ä kya ~iyk |yi k‑ihvzlèhieihv fi cmzni ~i fa~vahbyi fi~ lyvzi~ vqti~ f‑ihvzlèhieihv~7emysieihv~ iptkm~ac~
>
 ipányvá~ ih vzatká~+ fmyjká~ iv ~aetki~+ n`lzbi~ lkklhv fi 14) ä <<4)+ ivn( Fi vik~iccmzv~ ~mhv ipvzçeieihv átzmyslhv~ tmyz ki ~q~vàei hizsiyp fmhv k‑lv`kàvi fi cmzni n`izn`i ä vaziz kieiakkiyz tlzva tm~~ajki vmyv ih k‑átlzbhlhv ly elpaeye( Fi clav+ ~‑ánmhmea~iz hizsiy~ieihv ~‑lsàziháni~~lazi tmyz tzmbzi~~iz tya~|y‑ak i~v szla~iejkljki |yi+ tmyz zánytáziz+ kl nikkyki hizsiy~i l ji~mah fi 6 ä9 cma~ tky~ fi viet~ |yi kl nikkyki ey~nyklazi( Lah~a+ kl zi~vlyzlvamh hizsiy~i h‑i~v tl~ ihnmzi ln`isái |yi kiey~nki l fágä nmeeihná ä fánmetih~iz(
Tmyz ~mzvaz fi ni fakieei+ yhi fmyjki ~vzlvábai ~‑aetm~i( Ak clyv ihnmyzlbiz k‑átlzbhi lwmvái vmyv ih lnnákázlhv kl zánytázlvamh hizsiy~i(
Vmyvicma~+ zlttikmh~%hmy~ |y‑yh elysla~ zábaei ~yttkáeihvá h‑i~v zaih fi tky~ |y‑yh elysla~ zábaei( Ki~tzmbzà~ ~mhv tzahnatlkieihv ki zá~ykvlv fi k"`qbaàhi fi sai( Yh ~yttkáeihv hi fa~tih~i tl~ f‑yhi jmhhifa~natkahi lkaeihvlazi( Ly nmhvzlazi+ tmyz tmysmaz elzn`iz+ ak kl ~yttm~i( Vlhv |y‑mh h‑l tl~ zábká ~l faàvi ä~lvaává+ kl tl~~amh fi~ ~yttkáeihv~ i~v zafanyki+ smazi nmhvzi%tzmfynvasi ä nly~i fi~ icciv~ lhvahyvzavamhhik~ myfá~á|yakajzlhv~ fi nizvlah~( Tmyz zihfzi ä tkiah+ ki ~q~vàei hizsiyp ipabi |y‑mh ~lva~cl~~i ih tzamzavá ki~ji~mah~ fi k‑mzblha~ei7
%<´! Ih `qfzlvi~ fi nlzjmhi( Ki bkynm~i vazá fi~ ~ynzi~ kihv~ fi k‑lkaeihvlvamh zábykaàzi i~v ki nlzjyzlhv fin`map |y‑yvaka~i ki ~q~vàei hizsiyp tmyz jaih cmhnvamhhiz( ^‑ak q l vzmt tiy f‑`qfzlvi~ flh~ k‑lkaeihvlvamh+ nibkynm~i ~izl vazá fi kl fábzlflvamh fi~ tzmváahi~+ ni |ya i~v kmah f‑çvzi afálk( F‑lyvzi tlzv+ |ylhf ki ~ynzi~lhbyah jla~~i+ kl ~ázmvmhahi lybeihvi flh~ ki nizsily( Mh ~i ~ihv clvabljki+ tl~~ac+ ah`ajá iv k‑mh tizf k‑lttávav( N‑i~v tmyz|yma k‑lttmzv fi ~ynzi~ kihv~ fiszlav zitzá~ihviz 64%34) fy vmvlk nlkmza|yi(%:´! Ih tzmváahi~( Ki~ hiyzmvzlh~eivviyz~ mhv tmyz tzányz~iyz~ fi~ lnafi~ leahá~ a~~y~ fi k‑`qfzmkq~i fi~ tzmváahi~ lkaeihvlazi~( Vmy~ ni~ LL mhv fi eykvatki~ cmhnvamh~ iv nizvlah~ ~mhv i~~ihvaik~+ n‑i~v%ä%fazi |y‑ak~ ~mhv ahfa~tih~ljki~ ä k‑mzblha~ei |ya ~‑lsàzi ahnltljki fi ki~ ákljmziz vmyv ~iyk( Ak~ fmasihv fmhn çvzi lttmzvá~ tlz ki~ zitl~( N‑i~v ki nl~ tlz ipietki fi kl t`áhqklklhahi |y‑yhi ihwqei `átlva|yi+ kl t`áhqklklhahi `qfzmpqkl~i+vzlh~cmzei ih vqzm~ahi+ lnafi leahá tzányz~iyz fi~ `mzemhi~ v`qzmífaihhi~ iv fi~ nlván`mkleahi~( Fi eçei+ki nmzt~ fázasi kl ~ázmvmhahi fy vzqtvmt`lhi |ya i~v yh lyvzi lnafi leahá i~~ihvaik( L ni~ LLI |ya tlzvlbihv yhi cmhnvamh tkl~va|yi iv yhi cmhnvamh fqhlea|yi+ ak clyv lgmyviz k‑lzbahahi iv k‑`a~vafahi |ya+ jaih |yi ~qhv`áva~ái~ tlz k‑çvzi `yelah+ ~mhv nmh~afázái~ nmeei ¯~iea%i~~ihvaikki~¿ tlzni |yi kiyz smai fi tzmfynvamh i~v ah~ycca~lhvi( Ni~ lnafi~ leahá~ fqhlea|yi~ fmasihv aetázlvasieihv cabyziz ä k‑mzfahlazi fy ~tmzvac( K‑lzbahahii~v yh tzányz~iyz fy emhmpqfi f"lwmvi fi cmzeyki HM!+ yh aetmzvlhv hiyzmvzlh~eivviyz blwiyp 
6
aetka|yály~~a jaih flh~ k‑ázinvamh |yi flh~ kl eáemza~lvamh ä kmhb vizei( K‑`a~vafahi+ fi ~mh növá+ ~i fábzlfi ih`a~vleahi zi~tmh~ljki ihvzi lyvzi~ fi kl nmhvzlnvamh fi~ cajzi~ ka~~i~ fi k‑ahvi~vah+ fi kl faklvlvamh fi~ nltakklazi~iv fi k‑lnafavá bl~vza|yi(%>´! Ih bzla~~i~( Aeeáfalvieihv ltzà~ ki va~~y lfatiyp+ n‑i~v ki ~q~vàei hizsiyp nihvzlk |ya fávaihv kl tky~ cmzvi nmhnihvzlvamh ih katafi~( Flh~ ki nizsily+ ki~ katafi~ zitzá~ihvihv ~maplhvi tmyz nihv fy tmaf~ ~in fmhv yhiemavaá i~v nmetm~ái fi kánav`ahi
9
 + t`m~t`mkatafi nkic nmetm~lhv fi~ eiejzlhi~ nikkyklazi~( Nltavlk+ k‑ihvzivaihfi~ t`m~t`mkatafi~ eiejzlhlazi~ tihf klzbieihv fy ~vlvyv fi k‑mzblha~ei ih fiyp lnafi~ bzl~ tmkqah~lvyzá~ ä kmhbyi n`lèhi |ya+ lsin k‑lnafi t`m~t`mza|yi iv ki bkqnázmk+ ih ahvàbzihv kl ~vzynvyzi7 k‑lnafilzln`afmha|yi yh meábl%3! iv k‑lnafi fmnm~l`ipláhmí|yi yh meábl%>!( Ki ~q~vàei hizsiyp nihvzlk ávlhv ahnltljki f‑yvaka~iz ki~ tzányz~iyz~ fi~ fiyp ~ázai~ h%> iv h%3+ ak fmav ki~ zinismaz fazinvieihv ~my~ nivvi cmzei7F@L iv lnafi lzln`afmha|yi( Ki ~lsmaz tizeiv fi nmetzihfzi k‑aetmzvlhni fi~ t`m~t`mkatafi~ iv fi~ lnafi~bzl~ i~~ihvaik~( Fà~ kmz~+ mh smav eaiyp tmyz|yma 
ki~ Şyc~ ihvaiz~ czla~ iv hmh mpqfá~+ ki cmai czla~ f‑lhaelyp fitzieaàzi |ylkavá my ki ~lyemh ~lyslbi
cmhv f‑ipnikkihv~ lkaeihv~ tmyz k‑lv`kàvi fi cmzni(%6´! Ih ily( K‑iccanlnavá fi kl nmeelhfi hiyzmey~nyklazi fátihf fy fibzá f‑`qfzlvlvamh fi k‑mzblha~ei iv fi k‑á|yakajzi `qfzm%ákinvzmkqva|yi(%9´! Ih savleahi~ iv ih mkabmákáeihv~+ eanzmhyvzaeihv~ nlvlkq~iyz~ fmhv |yl~aeihv vmy~ ahckyihnihv+fazinvieihv my ahfazinvieihv+ ki jmh cmhnvamhhieihv fy ~q~vàei hizsiyp(
>
Ki vi~v fi cmzni tlz ipnikkihni+ ki ~mykisá fi vizzi+ i~v yh emysieihv iptkm~ac+ eçei ~a nikl hi ~i smav tl~ ä k‑Şak hy( Ki~ clnviyz~ fi klzáy~~avi ~mhv kl cmzni f"aetyk~amh+ zá~ykvlv fi kl fán`lzbi bzmytái fi~ yhavá~ emvzani~+ iv
k"ahvihvamh
f"lkkiz savi(
6
Tzihfzi ¯hiyzmvzlh~eivviyz¿ ly ~ih~ klzbi+ k‑mpqfi havza|yi h‑ávlhv tl~ yh hiyzmvzlh~eivviyz ly ~ih~ ki tky~ ávzmav fi kl fácahavamh(
9
My tky~ iplnvieihv fi t`m~t`lvafqkn`mkahi(
KIBILZF+ Ieelhyik+ T`(F(+ N^N^'F+ NA^^H+
^yttkáeihv~ tmyz kl tizcmzelhni fi cmzni
 
¡
:441
>

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
HeidiFederer liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
KIKO8 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->