Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pasyong Mahal

Pasyong Mahal

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,183 |Likes:
Awit at Salaysay ng Pasiong Mahal ni Hesukristong Panginoon natin

(COPYRIGHT 1949 BY IGNACIO LUNA
& SONS)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasyon.pdf

Pasyon is a narrative of the passion, death, and resurrection of Jesus Christ woven into a poem with stanzas of five lines and each line having eight syllables. This form of the passion narrative is popular in the Philippines especially during the season of Lent and particularly during the holy week when the pasyon is usually read or sung at home.

The following work is in the public domain in the Philippines and possibly other jurisdictions as stated by Republic Act 8293 because the expressed work was either released into the public domain by the copyright holder, the copyright has expired, or the work is ineligible for copyright. Under RA 8293, unless the copyright has been renewed or the work was released into the public domain, photographic and audio-visual works are no longer protected by copyright law after 50 years from publication or creation and applied art is no longer protected by copyright law after 25 years of creation.
Awit at Salaysay ng Pasiong Mahal ni Hesukristong Panginoon natin

(COPYRIGHT 1949 BY IGNACIO LUNA
& SONS)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasyon.pdf

Pasyon is a narrative of the passion, death, and resurrection of Jesus Christ woven into a poem with stanzas of five lines and each line having eight syllables. This form of the passion narrative is popular in the Philippines especially during the season of Lent and particularly during the holy week when the pasyon is usually read or sung at home.

The following work is in the public domain in the Philippines and possibly other jurisdictions as stated by Republic Act 8293 because the expressed work was either released into the public domain by the copyright holder, the copyright has expired, or the work is ineligible for copyright. Under RA 8293, unless the copyright has been renewed or the work was released into the public domain, photographic and audio-visual works are no longer protected by copyright law after 50 years from publication or creation and applied art is no longer protected by copyright law after 25 years of creation.

More info:

Published by: Filipino Ministry Council on Apr 04, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
1
 KASAYSAYAN NG PASYONG MAHALNI HESUKRISTONG PANGINOON NATIN(COPYRIGHT 1949 BY IGNACIO LUNA& SONS)
Panalangin sa Diyos
Oh Diyos sa kalangitanHari ng sangkalupaanDiyos na walang kapantay,mabait lubhang maalamat puno ng karunungan.Ikaw ang Amang tibobosng nangungulilang lubosamang di matapus-tapos,maawi't mapagkupkopsa taong lupa't alabok.Iyong itulot sa aminDiyos Amang maawainmangyaring aming dalitin,hirap, sakit at hilahilng Anak mong ginigiliw.
Panalangin sa Mahal na Birhen
 At ikaw Birheng MariaIna't hari ng awa kabukod sa tanang sampaga,di matuyo't di malantadikit mong kaaya-aya.Ikaw rin po't siya lamang
Sedes Serpientine
ang ngalan;luklukan ng karununganat kaban kang sinusianng Diyos sa kalangitan.Toreng walang pangalawani David, bunying Propetabahay na ganitong sinadya,pinamahayang talagang ikalawang Persona.Ikaw rin Birheng Mahalbituin sa karagatanmapag-aliw sa may lumbay,kuta ng makasalananmatibay sa katibayan.Reynang walang kahulilipng sanlangitan anghelespinupuring walang patid,ng
Tronos, Dominaciones, Virtudes at Potestades.
Emperatris na mataasng Patriarkas, PropetasBirheng walang makatulad,bukod sa babaing lahatng nag-iwi sa Mesias.Yayang ikaw ay di ibabatis ng Misericordiabinabalungan tuwi na,ng awa't mahal na grasyang bunying tatlong persona.Kami po ay uod lamangsa lupa ay gumagapanglipos ng dilang kasamaan,Birhen, kundi mo tulungananong aming kapakanan?
 Ang paglalang ng PanginoongDiyos nitong buong mundo
Ang lupa't sampu ng langithangin at ang himpapawidhayop, isdang nasa tubig,taong hamak na bulisikmay karamdaman at bait.Ano pa't ang balang bagayna di nating natitignandapat sampalatayanan,na ang isang Diyos lamangang may gawa at may lalang.Dili iba't at siya ngalubos na may manukalang gawang hindi mahaka,kusa niyang inadhikasa taong hamak na lupa.Kaya ngayon at ang dapattayo'y maniwala't sukatsa Santisima Trinidad,tatlo sa pagka-Personasiisang Diyos na wagas.Ito ring Diyos na tunay
 
2
walang punong pinagmulanwala namang katapusan,ganap na kapangyarihanganda't kaluwalhatian.Mistulang Diyos na isatatlo sa pagka-personawalang huli't walang una,bait at omnipotensiaparaparang maligaya.Na kung sa bilang ng taouna ang Amang totooikalawa ay ang Berbo,at ang personang ikatloDiyos Espiritu Santo.At silang tatlo ay lubosiisa ang pagka-Diyoskaya't ang wika sa simbolos,
Qualis Paper, talis Filiustalis Espiritus Sanctus.
Di samakatuwid bagakung ano ang Diyos Amagayon din ang Anak niya,siya rin at dili ibayaong ikatlong Persona.Misteriong hindi mahakaninomang pantas na dila;Diyos ngani palibhasapuno na may manukalang lahat niyang ginawa.Sa buong Sangsinukubanitong Diyos ang may lalang;sa Kaniyang wika lamanglangi't lupa't dilang bagaynayaring hindi naliban.At sa Henesis na libro,nalalaman ay ganito:nang lalangin itong mundonitong Diyos na totoo,kaarawan ng Domingo.Tinotoo't siniyasatng Santa Iglesiang dilagang sa Henesis na sulat,aniya ay pawang tapatat Diyos ang napahayag.Anim na araw ay bagona niyari itong mundosampu ng gawin ang tao,nagtahan sa ikapitoitong Diyos na totoo.Ito'y pasunod sa atinng Diyos na maawain,at kaya ipinagbilinna talimahin at sundinang Sabado'y ipangilin.Ang una niyang nilalang,ang langit na kataasan;doon sa kailalimannitong lupa ay nilagyanng impiernong parusahan.Doon ang balang malupitparurusahang masakitng hirap na di-maisip,at di-totoong umiibigsa Diyos, Hari ng Langit.Ginawa rin Niya namansa Langit na kalamanan,Angeles na karamihan,mga espiritung tunayna walang bakas katawan.Ng Lunes, pirmamentosiyang ginawang totoong Diyos na masaklolo,pinagbukod naman ditoang tubig sa buong mundo.May ginawa siyang dagat,na sakdal pait at alat,may matabang at masarap,biyayang di hamak-hamaknitong Diyos na mataas.Nang Martes, pinamutihanitong mundong kabilugankahoy at madlang halamanay hayop na bagay-bagay,kalugod-lugod kung tingnan.Mierkoles ay ginawa rinnitong poong maawain,
 
3
araw, buwan at bituin,madlang talang maningningnakaaaliw sa tingin.Doon sa Huebes na arawginawa rin Niya namanmga hayop isdang tunay:ibon sa hangin ang tahanisda'y sa tubig ang bahay.Nang ganap na't walang kulangdito sa sangsinukubanginawa rin di naliban,doon sa Biernes na arawang ama nating si Adan.Ang tatlo'y nagsang-usapanang tao ay gawin tunayanila'y atin larawan,ang wangisan at bagayanng kaniyang katauhan.Nang mayari't matapos nakatawan ng tao baga,hiningahan kapagdaka,doo'y siyang pagsilid nang buhay at kaluluwa.At saka pinagwikaanhayo't magtindig ka, Adannagbuhat na kapagkuwan,at doon nga napagmasdanang Paraiso terrenal.Yaong Paraisong lupa,lagay at katuwa-tuwa;dikit na walAng kamukhasa halamanan ay saganadili masayod ng dila.Ano pa't ganap na ganapligayang walang katulad,lupang lubhang aliwalaspalibhasa'y gawang lahatng Santisima Trinidad.Nang doroon na si Adansa lubos na katuwaannang Diyos na Poong Mahal,agad siyang pinanawannag-iisa ngang iniwan.Kahit lubos ang ligayana kinamtan tuwina naay hindi magaling baga,ang siya ay nag-iisasapagka't walang kasama.Ano nga'y nang mapanoodnitong maawaing Diyosalipala'y pinanaog,ginawa ng Poong Diyossi Adan ay pinatulog.Ang ginawa nga pagdakang Diyos na Poong Amanang si Ada'y maidlip na,sa dakong kaliwa niyaisang tadyang ang kinuha.At ito ngang isang tadyangsiyang hinugot kay Adanng Diyos, na Poong Mahal,at saka binendisionanng Kaniyang kamahalan.Pagiging tao ni Ebasi Adan ay ginising na;Adan, hayo't magbangon ka,tingni ang iyong kasamasa iyo ko rin kinuha.Doon na nga pinagmasdanang mag-asawang si Adansila ay pinagbilinan,ng ilang kataga lamangmga ito ang palaman.Adan, ang iyong asawamamahalin mo tuwi naat katawan mo rin siya,sundin mon anomang olatungkol sa gawang maganda.At ikaw naman babaesisintahin mong paratisi Adan na iyong kasi,susundin mo araw-gabitungkol sa gawang mabuti.Kayo ang panggagalinganng tao sa sangtinakpanna hindi nga mabibilang,dito sa lupang ibabawmagsama kayong mahusay.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lemuel Astillar liked this
leaqmagayaga liked this
Joseph Caminade liked this
Manta Eu Jin liked this
efher0825 liked this
asgaor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->