Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Berényi Zsuzsanna Ágnes - Madách és a szabadkőművesség

Berényi Zsuzsanna Ágnes - Madách és a szabadkőművesség

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by lalo5555

More info:

Published by: lalo5555 on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
Berényi Zsuzsanna Ágnes Madách és a szabadkőművesség
 A szabadkőművesség gyökerei a messzi ókorba nyúlnak vissza. A platóni és pitagoraszi filozófia, az eleuzisziés más misztériumok, az Izisz- és Ozirisz-kultusz nyomai megtalálhatók benne, de többek között a druida papok és kereszteslovagok hagyományai is továbbélnek a szabadkőművességben. Számos egyéb vonás istükröződik még benne. Mindenesetre egyik alapvető jellemzője a szabadkőművességnek a filozofikusság. Arómai korporációk, majd a közvetlen elődjüknek tekintett középkori templomépítő céhekből is akkor alakultszervezetté, amikor a kétkezi munkától elszakadva szellemi tevékenység foglalkoztatta a kőműveseket, azúgynevezett „elfogadott” kőműveseket (accepted masons).A szabadkőművesség a 18. században alakult szervezetté Angliában. Ekkor alakították meg 1717. június24-én Londonban Anglia Nagypáholyát. A feltörekvő polgárság mozgalmaként a gazdasági téren elérthelyzetüket kívánták biztosítani a társadalomban is. A helyzetükből adódóan lelkes támogatóra, sőtzászlóvivőre talált bennük az emberi egyenlőség eszméje, a születési előjogok elleni harc, a szabadsággondolata és a testvériség. Az 1738-ban készített, összeállítójáról „andersoni” alkotmánynak nevezettszokásgyűjtemény kimondja, hogy minden páholytag egyenlő fajra, nemzetiségre, bőre színére, vagyonára,vallására és minden másra való tekintet nélkül. A tagok számára kötelező a Legfelsőbb Lénybe vetett hit, de avallása bármilyen lehet kinek-kinek. Megtisztelő kötelessége a tagoknak a haza szolgálata. Szabad, jóhírűférfiak gyülekezete a szabadkőművesség, rabszolgákat és nőket kizár a soraiból. A mozgalom hamar, még a18. század során elterjedt egész Európában, majd Amerikában, az angol gyarmatokon, Franciaországban,Európa más országaiban és az egész világon. A páholy tagjai fejedelmek, tudósok, a kor jelesei lettek.Magyarországon elsőként Brassóban alakult páholy, „A Három Oszlophoz” címen. Ezt megelőzően csak külföldi páholyokba, első sorban Bécsben és Prágában léphettek a magyar szabadkőművesek. A Felvidékreészakról, Csehországból és főként Lengyelországból érkezett a szabadkőművesség már a XVIII. században. Aköltő nagyapja, Madách Sándor is szabadkőműves volt. Fontos feladatot látott el, a Martinovics-per védőügyvédeként.A költő diákévei során találkozott a szabadkőművesség eszméivel. Az olvasmányai között is számosszabadkőműves szerző volt: Kölcsey Ferenc, Victor Hugo, Eugene Sue – kedvence a
 Párizs rejtelmei
címűműve – alkotásai. Victor Hugo lett költői példaképe.Könyvtárának jegyzékét fia, Madách Aladár állította össze. Az 1015 tétel között az utolsó ötvenet„Freymauer könyvek” címen jegyezte be. A többi mű között is számos szabadkőműves szerző, sőt sza- badkőműves tárgyú mű található. A jegyzék feldolgozását szabadkőművesi szempontból külön tanulmánybanvégzem el.Egyetemi társai között is nem egy később a szabadkőművesek közé lépett, köztük gróf Andrássy Gyula, akésőbbi miniszterelnök. A nemzeti érzés, felfogás, mely a kort jellemezte, így Madáchot is – ugyancsak szabadkőműves jellegzetesség. Ezek az akkori diákok a szabadelvűséget és a haladást az iskolapadokbanmegtanulták. Az egyetemen franciás szellem uralkodott. A diákokat megérintette a francia forradalom,szóbeszéd tárgya lett a felvilágosodás eszmerendszere. Olvasták, népszerűsítették, vitatták a forradalmatelőkészítő szabadkőművesek műveit, Voltaire-ét, Rousseau-ét, Diderot-ét és a többiekét.
http://wwwmadach.hu/MadachIThonlap/tanulmanyok/SzimpoziumV/8.html1 / 8
 
Madách Sréter János alispán mellett joggyakornok. Sréter felvilágosult, a visszásságokat élénken bírálóegyéniség volt, akinek családjában Sréter Adolf szabadkőműves, a losonci „Phőnix” páholy tagja. Ter-mészetesen ilyen irányban kellett Madáchra hatnia. Utódának Fráter Pálnak a családjában is voltszabadkőműves, Fráter Zsigmond és György személyében. Fráter Pál unokahúga lett később Madách fe-lesége.A szabadkőműves Schedius Lajos és Szemere Pál is résztvevője annak a bizottságnak, amelyben aKisfaludy Társaság pályadíjáról döntöttek. Ebben Madách
Művészeti értekezés
című műve nem nyert díjat.Ámde pályamunkájában már megfogalmazódtak a szabadkőműves gondolatok. Jeligéje is ilyen, aszabadkőműves Kölcseytől vett idézet: „A nemzeti költészetnek a nemzet kebelében lehet és kell szárnyrakelni.” (1842. nov. 16.) A drámaíró feladata népszerűsíteni az erőszak s hanyagság által elnyomott elveket,írja a pályázó. A felvilágosodás elveire utal: „A nemzet múltát jelenével összekötővé lelkesítő történetet hozniföl a honfi elébe.” Az örök küzdelmet ábrázolni, melyet a sorssal vív az ember. Minden művészet célja, hogytárgya a „szép és nagyszerű eseményét érvényesítse”, a „szép és nagyszerű iránt tisztelet töltse el” az írót,mintha csak a szabadkőművesek harmadik alapelvét, a „Szépséget” nevezné nevén. Ugyanebben az évbenkapta az ifjú Madách a feladatot, hogy Nógrád megye közigazgatási helyzetéről készítsen beszámolót.Lelkiismeretes tárgyilagossággal leplezi le a megyei élet visszásságait, a javítani akarás elszántságával, sza- badkőművesi elhivatottsággal. A reformokat nem készíti el az erre megalakított bizottság, a pereket elhúzzák agazdag alperesek érdekében, a börtönök helyzete egészségtelen, a sikkasztások, pontatlan pénztárvezetések napirenden vannak.Lónyaynak írt levelében örömének ad hangot azért, hogy a közteherviselés kimondásában neki is részevolt. Mi ez, ha nem a szabadkőműves egyenlőség gondolatának kifejeződése? Éppen ezért a tettéért amagukat liberálisoknak valló csoport akarja megakadályozni Madách kinevezését. Madách a megyegyűlésenis a szabadelvű javaslatok mellett tör lándzsát. Esküdtszék, népképviselet bevezetését javallja 1848. márciusaelőtt. A halálbüntetés eltörlése mellett érvel, javasolja a szabadkereskedelmet, a reverzális eltörlését aházasságkötéskor.1859-ben
 A civilizátor 
 ban az emberi egyenlőség eszméjét fejti ki, a nemzetiségek egyenlőségében. Atestvériséget élteti. Összefogást hirdet a zsarnok lerázására. A természettudományok iránt érzett érdeklődéseis a szabadkőművesség vonása. Pozitivizmusa hatott rá.1860-ban készült el a
Tragédia
. Arany János szerepe igen fontos volt ebben. „Szabadság, kereszténység,tudomány, szabad verseny” – ezeket az eszméket jelöli meg műve fő gondolataiként a szerző. – Ezek egybena szabadkőművesség pillérei is. A mű egyes színei a szerző szándéka szerint egyben a hős belső fejlődését is bemutatják. – Még egy szabadkőművesi vonás, a fejlődés. A Tragédia egésze szabadkőművesi mű.Legszembeötlőbbek a formai jegyek, a hármas szám ismétlődése. Ádám, Éva, Lucifer hármasa, aSzentháromság, a három angyal, Gábor, Ráfael, Mihály. A három erény, az Eszme, az Erő, a Szépség dicső-ítése. Az angyalok kara is három fogalmat dicsőít, az Erőt, a Tudást és a Gyönyört. – A szabadkőművesek három alapfogalma, a Bölcsesség, Erő, Szépség megfelel ezeknek. Ez a hármasság visszatér az egész műsorán. A kezdő jelenet emlékeztet a páholy megnyitási szertartására. A Kepler-jelenetben a tanítvány így szól:„Felfogni mindent és élvezni jobban, uralkodván felsőbbség érzetével”. Kepler elutasítása is hármas:„Uralmat kérsz, élvet és tudást!”Ádám az Űrben szomorú, hogy mi minden elmaradt mellőle. Lucifer még sorolja: „Először a báj vész el”.Lucifer, kinek bírálat a lényege (1. szín). Értelme kacag, hol a szívek megrepednek. Ádám szelleme a„nyugtalan erő”, nem hagyja pihenni (7. szín). Éva „Virág legyen, de szép – ez érdeme” (4. szín). A nő azeszmény, a megtestesült költészet (4. szín). – Az isteni hármasság három részre szakad; így oszlik meg ahárom főhős között.A szabadkőműves Hegel dialektikája már a kezdő jelenetben jelen van. Lucifer részese a teremtésnek.
http://wwwmadach.hu/MadachIThonlap/tanulmanyok/SzimpoziumV/8.html2 / 8
 
Kikövetelte magának az almafát. Az első emberpár önként megy ki az Édenből. Ádámot az erő, Évát a jóságés a szépség irányítja, az őstermészetük. A „világ” jelentése a család és a tulajdon intézménye. Ezek fejlődnek majd hon és iparrá, „szülője minden nagynak és nemesnek és felfalója önnön gyermekének”. Ezek isszabadkőművesi gondolatok. Ellentétek jelennek meg a történelmi színekben is. Az egyiptomi színben a„mindenki egyért”, a görög jelenetben az „egy mindenkiért” ellenpólusa. Péter apostol a római színben ígynyilatkozik: „Új eszmét hoznak, a Testvériséget és az egyénnek felszabadulását, melyek meg fogják rázni avilágot.” – Akár szabadkőművesi megállapítás is lehetne. Ádám így szól: „Ah érzem, érzem, mást is kér alélek, mint dagadó párnákon renyhe kéjek, a szív vérének lassú elfolyása olyan kéj, melynek vajh mi lennemása?” Péter apostol így nyilatkozik: „Legyen hát célod Istennek dicsőség, magadnak munka. Az egyénszabad érvényre hozni mind, mi benne van, csak egy parancs kötvén le, a szeretet.” Kepler is az újról tesz em-lítést: „Az új világba, mely fejlődni fog, ha egy nagy ember eszméit megérti, s szabad szót ád a rejlőgondolatnak ledűlt romoknak átkozott porán.” – Ádám a londoni színben is csalódik: „Közcél felé társ már most minden ember”, ilyen helyet keres. A történelmi jelenetek után következik a falanszter, ez a negatívutópia.Mint az egész Tragédiát, ezt a jelenetet is átszövik a filozofikus eszmefuttatások. Már ez maga isszabadkőműves jellegzetesség. Minden szereplő bölcselkedik, megszólalnak nyilvánvalóan szabadkőművesinézetek is, de az ellentétjük is helyet kap többször.A jelenet színhelye a szabadkőművességre utaló. A nyílt, oszlopos csarnok emlékeztet a szabadkőműves páholyok berendezésére. Munka folyik benne, csakhogy mintegy a szabadkőművességgel szembenálló te-vékenység, annak ellentéte. – A szabadkőművesek ugyanis összejöveteleiket munkának nevezik. Atermészettudomány itt nem az embert, a haladást szolgálja, vagy éppen dicséri, hanem valami rideg, embertőlidegen elvet, józanságot. A szabadkőművesség ezzel szemben az alkotmány szerint valóban haladó intézmény.Mindjárt a jelenet elején visszatetsző Lucifer magasztalása, hogy „Nem kisszerű volt-é a hon fogalma,előítélet szülte egykor azt”. – Mintha éppen a szabadkőművességet gúnyolná, hiszen a szabadkőművesek küzdöttek mindig az előítéletek ellen.„Most már az egész föld a széles haza”. – Ádám azonban azonnal kifejezi, hogy „Egyet bánok csak, ahaza fogalmát”. – Szabadkőművesi gondolat. Meg is magyarázza szabadkőműveshez illő észokokkal ezt anézetét: 
Megállott volna az tán, úgy hiszem,Ez új rend közt is. Az emberkebel Korlátot kíván, fél a végtelentől,Belterjében veszt, hogyha szétterül;Ragaszkodik a múlthoz és jövőhöz;Félek, nem lelkesűl a nagyvilágért,Mint a szülők sírjáért lelkesült.Ki a családért vérét ontaná,Barátjaért legfeljebb könnye van. – 
http://wwwmadach.hu/MadachIThonlap/tanulmanyok/SzimpoziumV/8.html3 / 8

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->