Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Németh József - Horváth Ádám, a szabadkőműves és politizáló költő

Németh József - Horváth Ádám, a szabadkőműves és politizáló költő

Ratings: (0)|Views: 106 |Likes:
Published by lalo5555

More info:

Published by: lalo5555 on Mar 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
NÉMETH JÓZSEF
HORVÁTH ÁDÁM,
A SZABADKŐMŰVES
ÉS POLITIZÁLÓ KÖLTŐ
Horváth Ádám 1781-ben telepedett le Veszprém megyében, Pápán. Pár évvel később Balatonfüredre költözött, s noha 1787—1791 közöttszívesen időzött a Somogy megyéhez tartozóSzántódon, egészen 1794-ig megmaradt füredilakosnak.
1
E másfél évtized életének rendkívül aktív,mozgalmas időszaka. Ekkor alapozta meg vagyonát, s kenyérkereső munkája mellett a magyarirodalom számottevő szereplőjévé vált.Levelezésben állt, részben személyes kapcsolatba is került a kor legjelentősebb íróival, közéleti szereplőivel. A névsor rendkívül változatos:a 78 éves Ráday Gedeon és a 19 éves CsokonaiVitéz Mihály, a polgár Földi János és gróf Széchényi Ferenc, katolikus papok, szabadkőművesek, a Martinovics-mozgalom négy elítéltje,több gyanúsítottja — íme, szellemi kapcsolatainak tágassága.Hat év alatt hét kötete — és ugyanennyi röpirata — hagyta el a nyomdát, egy drámáját előadta a pesti színtársulat, s valószínű, hogy mégfüredi évei alatt írta történelmi vígjátékát éskésőbb elveszett szatirikus államregényét is.Három kötet vegyes vers, eposz, csillagászatitanköltemény, lélektani munka és szabadkőművesszellemű szentimentális regény — íme, munkálkodásának, irodalmi tevékenységének széles skálája.
2
Nemcsak szépirodalmi alkotásai, hanem elméleti írásai, irodalomszervező tevékenysége is növelte hírnevét. Hamarosan a kor vitáinak középpontjába is került. Kivívta a kor egyik leghar-cosabb, legmaradibb elméjének, a Máriafi néveníró szerzetesnek, Szaicz Leónak a rosszallását.
 Igaz magyar 
című művében mind a Hunniast,mind a Holmi I. kötetét elmarasztalja, ,szemtelen, tsunya, fertelmes, botránkoztató" versekettalálván Horváth könyvében.
3
Dicséretben is bőven van része. Verssel köszönti Kazinczy Ferenc, Virág Benedek. FeketeJános Csabrendekre invitálja a nála majd kétévtizeddel fiatalabb költőt, hogy fordításait megmutassa neki.
4
Az öreg Ráday Gedeon, GvadányiJózsef és a fiatal Csokonai egyforma lelkesedéssel dicséri írásait.Ekkor még nem az a maradi, nyakas, visszahúzódó, sokszor mosolyt is fakasztó öregedőpoéta, amilyenné majd Nagybajomban, még inkább Petrikeresztúron válik. Még nem is népköltészeti, népzenei gyűjtései jelentik a maradandó értéket, hanem saját írásai is formálják a magyar irodalmat.Nem csoda, hogy kenyérkereső munkája mellett, oly sok téma és műfaj közt megosztva magát, írói termése rendkívül egyenetlen színvonalú. Műveinek nagyobb részét sietve írta, csekély műgonddal. Igaz, ez nemcsak rá jellemzőebben az időben. A kor íróinak nagyobb részekissé restellkedve hódolt a múzsáknak." Tudták,hogy a költészet fontos dolog, hazát szolgáló cselekedet, de hol idejük, hol tehetségük nem volta gondosabb munkára. Legtöbben csak mellékesen művelik a poézist, egyesek még nevük feltüntetését sem szívesen veszik.E névtelenség különösen 1790 után lesz gyakoribb. A politikai líra művelőinek, a röpiratok,különösen pedig a szabadkőműves-írások szerzőinek már nem a megszokás, még kevésbé a tekintély féltése, sokkal inkább saját érdekeik, néhaszabadságuk védelme sugallta a háttérben maradást.
2.
Horváth politikai szerepének, társadalmi nézeteinek, jó néhány írásának értelmezéséhez is akulcsot a szabadkőművesség adja. Az a mozgalom, amely nélkül a korszak irodalmának, kulturális életének sok mozzanata is érthetetlennek,rejtélyesnek tűnik.A szabadkőművesség jellege, történeti szerepekoronként változó. 18. század végi felvirágzásaidején egyértelműen pozitív, haladó szerepettöltött be. ,,A testvériséget emlegette a kiváltságok és a kiáltó ellentétek világában. A türelmet és a világos gondolkodást a vallási fanatizmussal és az egyházi hatalommal szemben. Elvileg az eredendő egyenlőséget a ténylegesenoly eltérő pozíciójú emberek között. Egy körbehozta a nemest és a nem nemest, aki itt — bárcsak itt és csak elvileg — a másikkal egyenrangúfélként állt szemben. Méghozzá a kiválasztottak,az ,,elit" összetartozásának tudatában, a misztikusceremóniák és névtelenség biztonságos, feszélyezettségét oldó s egyben rejtélyesen vonzó légkörében."
6
A magyar jakobinus mozgalom számos résztvevője, a kor kulturális törekvéseinek legtöbbvezető egyénisége hosszabb-rövidebb ideig részese volt e mozgalomnak. ,,Mindaz, amivel a XIX.század polgári forradalmát, szabadságharcát, társadalmi gondolkodásának megújulását a XVIII.461
 
század előkészítette, érthetetlen lenne a magyarfelvilágosultak és szabadkőművesek, szellemielitünk tevékenysége nélkül."
7
1790 körül a reformelképzelések alakulásában
is,
különösen kezdeti fokon, részük volt a páholyoknak. Itt rendszeresen találkozott egy-egyváros, két-három megye nemességének, polgárságának színe-java. Sorra vették a legfontosabbtársadalmi, politikai kérdéseket, segítették azegységes álláspont kialakítását.Horváth már 1786-ban szeretett volna valamelyik páholyba bekerülni, de a feltételek szigorúak voltak. A felavatást meglehetősen hosszúeljárás előzi meg. A „keresőt" két vagy három régebbi „testvér" ajánlja, akiknek előzőleg meg kellbizonyosodniuk a jelölt szándékának komolyságáról, erkölcsi feddhetetlenségéről. A ,,kereső"-nekel kell sajátítania bizonyos alapfokú ismereteket,s csak mindezek után kerülhet sor ünnepélyes„befogadására".*Horváth is arról számolt be Kazinczynak, hogy„Egy Barátomnál már harmadfél esztendejí van, hogy be jelentettem magamat, de a minilátom, nagyon kemények vagytok a befogadásban". Kéri barátját, hogy segítse a bejutásbanhiszen már az egész vidék így is azt hiszi rólahogy tagja a szervezetnek.
9
Valószínű, hogy etémáról bővebben is leveleztek egymással, csakkölcsönös kérésüknek megfelelően, az ilyen témájú leveleiket elégették.Horváth nevével először a
pesti Nagyszívüség
páholy 1789. január 4-i jegyzőkönyvében találkozunk.
1
" Ekkor olvasták fel Schaffrathhoz, apesti gimnázium igazgatójához, a páholy vezetőjéhez írt levelét. Mivel ekkor még alig ismerték, felvételét elnapolták. Szeptember 4-én már jelentést olvastak fel róla, s a hónap végén magaa felvételt kérő is Pesten járt és -- ahogy Kazinczynak írta „mindent tett, amit tehetett" -valószínű, hogy régi, páholytag ismerőseit kereste fel.Ekkor már kedvező választ kaphatott, hiszenKazinczy örömmel értesíti, hogy „majd talán veled és több világosság fijaival nem sokára együttutazhatok a valóságos boldogság útján"." Feltehető, hogy a felvételt a Pesten és Szántódonmegforduló Kazinczy is ajánlotta.Október 16-án Magyar György és Cseh-Szom-bati javasolták befogadását, november 14-én Csa-pody Gáborral indultak Pestre.
12
Az ünnepélyesavatásra november 19-én került sor, az új tagotNagyváthy János üdvözölte."Horváth igen lelkes hangú levélben számoltbe Kazinczynak. A kötelező titoktartás miatt arészletekről természetesen nem szól, inkább nagyörömét fejtegeti.Verset is írt ez alkalommal:Arionnak, ki született vak vala,Fel tetszett már a fényes nap hajnala . . .Árion, hogy a Virtust meg lelhette,A Szent Hajlékba Orfeusz vezette.Az akkori szokás szerint az új tag társaitólnevet is kapott. Horváth
Árion
lett (KazinczytOrfeusznak hívták). Ezek a szabadkőműves neveknagyon gyakran megjelentek ekkor is, később isa magyar irodalomban. Közismert Kazinczy folyóirata: az
Orpheus.
Horváth is jó két évtizeddel később dalgyűjteményének élére azt írja:
 Magyar Árion.
Ujabban mutatott rá Tóth István,hogy Festetics György is saját szabadkőművesnevét újítja fel, amikor a Helikoni ünnepségeketmegszervezi.
14
Az Ariont Horváth Kazinczynak köszönheti.Erről magától Kazinczytól értesülünk, ArankaGyörgyhöz írt leveléből: „Horváth Ádám is barátunkká leve. Pesten vétetett fel 19-e 9br, s énőt (szokásból ki ment rendtartásunkhoz képest)Arionnak neveztem. Ö minden tekintetben érdemes szorosabb szövetségünkre."
1
'Horváth nemcsak az Árion gyakori használatával, hanem sok egyéb módon is megvallottaszabadkőműves voltát. Természetesnek tartja,hogy — megint csak Kazinczy sugallatára — réz-metszetü arcképének díszítményei közt is ottlegyenek a kőművességre utaló motívumok.,,. . . egy re
barelieí 
módjára vagyon vésve aDelphinen nyargaló Árion, titkos jelentője nevednek: — ott van a félig befedett csillagosmennygolyóbis: résszerint annak jeléül, hogyAstronomiai poemát írtál, részerint annak, hogymegszűntél
akuyoo
lenni. Ott a könyvön a kard,akár annak jeléül, hogy Scriptor is vagy, Bande-rista is, akár annak, hogy 19/XI. 89." (A dátum afelvétel idejére utal.)"'Horváth főleg 1790 második felében vett résztaktívan a páholy életében, mikor hosszabban Pesten tartózkodott. Valószínű, hogy országgyűlésiröpiratait is a páholy adta ki. Martinoviccsal istalálkozhatott, aki július 12-én látogatott el aNagy szí vüséghez.Horváth és Kazinczy későbbi levelezésébőltudjuk, hogy az ekkoriban divatos
alkímiához
még nem vonzódott. „Az arany tsinálás, úgy betűszerént értve, előttem mese; de az aranynak atöbb érczekből ki kereshetése valóság."
1.
Az alkímiát azonban ismerte, róla már miskolci tartózkodása idején is szerzett ismereteket. Húszéves korában kapcsolatba került Molnár—PápayTóth Mihállyal, a győri, majd diósgyőri telkész-szel, neves alkimistával."Élete utolsó évtizedében is gyarapította e témára vonatkozó ismereteit. TanulmányoztaJohann Joachim Becher és Herman Boerhaavekémikus alkímiai műveit is. Érdeklődésének bizonyítékát nemcsak Kazinczyval folytatott levelezésében leljük fel, hanem Rudolphias címűeposzának témaválasztásában, benne egy alki-mistamühely érzékletes leírásában, számos egyébrészletében is.
19
Több szerző azt állítja, hogy Horváth egészéletében rózsakeresztes volt. Erre bizonyítékulépp a Rudolphiast hozzák fel. Valójában Hor-váthnál e vonások csak később, petrikeresztúrimagányában erősödnek fel. Nem véletlen, hogycsak ekkor, 1810 után dolgozza ki a Bölcsességmestereinek biográfiáját is.Horváth később a Varasdról Zalaegerszegreáttelepült, A
jó tanácshoz
páholyhoz csatlakozott.Nemcsak egyszerűen tagja volt, hanem titkára islett. Ö hozta magával Varasdról a szabadkőműves-jelvényeket.Érdemes kissé részletesebben is megismerked-
462
 
nünk a páholy tagjaival, mivel névsoruk nemcsak Horváth szellemi környezetéről árulkodik,hanem megmagyarázza azt is, hogy Zala vármegye miért tudott ez időben olyan rendkívülhaladó szerepet betölteni. Arra is feleletet kapunk, hogy jó negyedszázad múlva, amikorHorváth ellen császári parancsra vizsgálat indul,miért mentették ki őt a megyei tisztségviselők.A Zalaegerszegi páholy tagjai voltak:Spissich János alispán,gr. Althan Mihály János főispán,Mlinarich Lajos másodalispán,Inkey Imre táblabíró,Somssich Lázár táblabíró, később Zalamegye követe,Laky István csatári (korábban salomvári)plébános,Kozits István táblabíró,Hartl József varasdi gyógyszerész,Horváth Ádám mérnök,Tuboly László aljegyző,Sárközy István aljegyző,Szegedy János felsőörsi prépost (SzegedyRóza gyámja),Ghilányi János kapitány,Vásárhelyi Sámuel református lelkész,Csépán István ügyvéd,Csány Ferenc Vas megyei szolgabíró.
20
A páholy újabb tagokkal is bővült. Későbbiutalásokból arra is következtethetünk, hogy ösz-szejöveteleik legalább egy részét a Balatonfüredmelletti Arácsi-hegyen tartották. Itt még húsz évvel később, 1814 nyarán is összejött néhány régiszabadkőműves testvér, amint Sárközy Istvánleveléből megtudjuk.
21
1792-ben csatlakozott hozzájuk Kazinczy is. Az erről szóló egyik híradásépp Horváthnak címzett levelében maradt fenn.1792.szeptember 9-én írta: ,,A mi fő tiszteletűTerentiusunknak mondj nevemben egy háládatosörvendező idvezletet szerencsésen tett utazásáértés köszönd meg, hogy fiának fogadott . . . Nékemveletek lenni nagyobb szerencse, mintsem hogyerről lemondjak.Később Spissich ugyan azt állította, hogy apáholy 1793-ban már feloszlott, ez azonban nemvalószínű. Spissichet a Martinovics-mozgalommalkapcsolatban hallgatták ki, érthető, hogy társaitmenteni igyekezett. A vizsgálatok során lefoglalt iratok kétszer is említik Horváthot, egyszerszabadkőműves nevén, Arionként.
23
Ebből kiderült, hogy eljutott a magasabb skót fokozatbavaló beavatásig.Az 1790-es nagy nemesi felbuzdulás idején,elsősorban szabadkőműves-kapcsolatai révén, került közel az országos politikához is.Mályusz Elemér szerint a köznemesség 1790-esmozgalmának sikerét a szabadkőművesek biztosították. A páholyok ,,II. József halálakor a birtokos köznemesség szervezete s így természetes,hogy a köznemesség a politikai vezető szerep kivívásánál elsősorban ezt a szervezetet használjafel."
24
Ez az állítás kétségtelenül erősen eltúlozza aszabadkőművesség szerepét, de befolyását az1790-es eseményekre nem tagadhatjuk. Mályusz-nak igaza van akkor is, amikor a diéta legalább27 követét szabadkőművesnek állítja.Horváthnak növekvő irodalmi rangja mellettsomogyi szabadkőműves-barátai — Csapody Gábor, Inkey Károly, Sárközy István — jóindulata,ajánlása szerezhette meg a bandériumban valórészvétel rangját.Régi, tekintélyes, legalább százada Somogyban élő, vagyonos családok megbecsült tagjaiközé állhatott az alig 3 éve a megye szélére bérlőként került Horváth. Joggal érezhette, hogy anemesség befogadta, maga közül valónak tartja.Nem csoda, hogy életében talán egyetlen alkalommal a család nemesi elönevéről is lefújja aport, s az Orpheusban megjelent, bandériumotköszöntő versét így írja alá: Pálótzi HorváthÁdám.A Magyar Kurír híradása is számon tartja apoétát, amikor nemcsak közli Horváth verseit,hanem arról is beszámol, hogy a második sorbanott állt ,,Somogyi János és Madarász László egyarasznyi bajusszal és köztük Horváth Ádám, régimagyar csimbókba kötött hajjal".
25
A krónika híven megőrizte az eseményeket.Június 6-án utazott Horváth Kaposvárra, 13-ánindultak Budára. Három napot időztek Lengyeltótiban, Siófokon Nagy Ferenc kanonok megvendégelte, latin verssel felköszöntötte őket. Horváth is latinul felelt, versét később magyarra fordítva ki is adta Békesség angyala . . . címmel.Már korábban verssel köszöntötte a Veszprémés Zala megyei bandériumot is. 21-én érkeztekPestre, még aznap sorfalat álltak egy ünnepségen,s 25-től kezdődően 10 napig, július 3-ig ők őrizték a koronát. Utána is Budán maradtak, hiszenmár megkezdődött az országgyűlés.Horváth életének legmozgalmasabb pár hónap ja következett ezután. Budán és Pesten 1790 nyarán kivirult a társasági élet. Ahogy a szinténbanderista Kazinczy emlékezett később: „Sorba járánk a nemzet nagyjait, s ebédek, vacsorák,táncok fogadának mindenütt."
26
Horváth is részese lehetett ezeknek az eseményeknek. Ekkoriban számos előkelő, befolyásos ismerősével találkozhatott, hiszen régi levelezőtársai, páholytestvérei, esetleg barátai közülis ugyancsak Budán volt ez időben Fekete János,Széchényi Ferenc, Spissich János, Máriássy István, Szily Antal, Teleky
József,
Balassa Ferenc,Győry Ferenc stb. Kazinczyt hivatala hamarosanhazaszólította, de ősszel megint hosszabb időrevisszatért.Hogy e kapcsolatok köre még ki is bővült, azis bizonyítja, hogy az október 3-án Széchényinéltartott irodalmi tanácskozáson Horváth a következők társaságában vett részt: gróf Berényi, báróOrczy, báró Podmaniczky, báró Vay, gróf Esterházy Károly, Vay
József,
Balogh Péter, MárijásyIstván, Spissich János, Nagyváthy János, BárányPéter — ahogy a szintén meghívott Kazinczy fel jegyezte.
27
A névsor egyúttal az 1790-es országgyűlés
463

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->