Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista VALORI PERENE - Anul I, nr.1

Revista VALORI PERENE - Anul I, nr.1

Ratings: (0)|Views: 831 |Likes:
Published by moroshanu627896
Buletinul Oficial al ASOCIATIEI "VISARION PUIU" cu incepere din luna februarie 2010
http://www.protopopiatul-roman.blogspot.com
Buletinul Oficial al ASOCIATIEI "VISARION PUIU" cu incepere din luna februarie 2010
http://www.protopopiatul-roman.blogspot.com

More info:

Published by: moroshanu627896 on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
ZILELE
 MITROPOLIT VISARION PUIU 
 130 DE ANI DE LA NAŞTEREŞI 45 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE
 
Cuvânt de salut
 pr.prof.dr. Aurel-Florin łUSCANU
ViaŃa celor morŃi se află în amintirea celor vii.
(Cicero)Dacă Paşcaniul este Betleemul lui Visarion Puiu, aş îndrăzni să spun că Romanul estelocul unde a făcut primii paşi în slujba Bisericii, locul unde s-a pregătit pentru preoŃie, unde s-a călugărit primind acest nume – Visarion – predestinat parcă mucenicilor şi mărturisitorilor lui Hristos şi unde a fost hirotonit diacon, desăvârşindu-şi chemarea.Pomenirea sa, devenită tradiŃională, este un eveniment de preŃuire şi recunoştinŃă, unact de dreptate, de cultivare a demnităŃii noastre de fii şi slujitori ai aceleiaşi Biserici, pentrucare el a trudit atât de mult. Îi cinstim memoria şi păşim tainic pe urmele lui, căci numai dacăvom merge la izvoare vom putea deveni şi noi surse dătătoare de har şi de lumină. Chiar deviza vieŃii mitropolitului nostru a fost: „De ce să mă odihnesc aici, când dincolo de moartemă asteaptă o veşnicie?” – a fost un luptător un om al căutărilor.Idealurile sale nu au fost vârsta şi nici moartea. Îl simŃim prezent în aspiraŃiile prezentului: unitatea credinŃei, supravieŃuire spirituală, dinamism, promovarea valorilor naŃionale, ecumenism.Visarion Puiu nu a slujit numai Biserica, ci şi interesele neamului său.În viziunea sa, Biserica trebuie să reprezinte o instituŃie care nu poate să-şi desfăşoareactivitatea în afara realităŃilor sociale şi politice ale timpului. Fiii Bisericii sunt totodată şi fiiiPatriei. Visarion Puiu a avut intuiŃia limpede a epocii, desluşind noi căi spre care se îndreptaşi pe care avea să păşească neamul său.A fost nu doar chipul „păstorului celui blând şi bun”, duhovnicul iscusit şi cumpătatce a îmbinat bunătatea cu asprimea, ci a rămas în istoria Bisericii slujitorul cu o Ńinutăimpunătoare, demn, înŃelept, un pedagog şi un îndrumător desăvârşit al preoŃilor şicredincioşilor.Poate că dârzenia cu care-şi apăra opiniile ori latura negativă şi conservatoare a vieŃii bisericeşti din vremea sa şi invidia celorlalŃi i-au adus atâtea necazuri.Istoria nepărtinitoare, obiectivă, l-a aşezat acolo unde-i era locul, acolo unde merită – întru nemurire.Efortul nostru nu este atât de mare, de exhumare dintr-o nedreapta uitare, ci este unulmic, pentru că îl simŃim pe Visarion Puiu aliat aspiraŃiilor prezentului, îl simŃim alături de noiîn cele mai frumoase gânduri şi simŃăminte: lupta pentru unitatea credinŃei şi pentru
 
supravieŃuirea spirituală a neamului românesc; dinamismul Bisericii, ecumenismul, slujireaaproapelui – filantropia, voluntarismul pozitiv, promovarea valorilor poporului român.A vorbi despre Visarion Puiu înseamnă, folosind cuvintele lui Nicolae Iorga, „a scoatedin colŃul de nemurire un mare chip al trecutului şi a-l aduce în lumina făcliilor de pomenire;înaintea unora care l-au uitat de mult şi a altora care n-au auzit de dânsul”. Toate necazurilelui vin din faptul că a luptat până la sfârşit.Dâra paşilor noştri este astăzi pe urmele lui, încercând să-i conturăm portretul, viaŃa şineodihnele sale.În tot ceea ce se va spune aici vom afla lucruri noi, unele inedite – redescoperindîmplinirile şi neşansele acestui martir.Întotdeauna când aniversăm sau comemorăm pe cineva este o sărbatoare a spiritului.Prin aceste comunicări care se vor susŃine în continuare, Visarion Puiu se întoarce din exilacasă, aici, la Roman, unde a petrecut aproape opt ani din perioada tinereŃii, a formării sale(1888 - clasa a IV-a la Şcoala Nr. 3 Roman, doi ani a fost bolnav de tifos, între 1891-1894urmează Seminarul Teologic la Roman, dec. 1905 - ian. 1907 călugăr, ierodiacon la CatedralaEpiscopală).Văzând lumina pe care a lăsat-o în istoria Bisericii şi a culturii române, să ne luminămşi noi cu făptuirea, căci morŃii nu mor când se coboară în mormânt, ci abia atunci când secoboară în uitare.Să-i cinstim memoria şi să păşim pe urmele lui!
Mitropolitul Visarion Puiu - Portret în cuvinte de suflet
dr. Ioan LĂCĂTUŞUO personalitate de talia vrednicului de pomenire mitropolit Visarion Puiu, încă dintimpul vieŃii, s-a bucurat de atenŃia unor importante segmente ale opiniei publice laice şi bisericeşti, din Ńară şi străinătate. Cuvintele de apreciere sau semnalele critice au apărut deregulă în presă vremii. Elogii şi sublinieri privind calităŃile umane şi performanŃele obŃinute în plan misionar, teologic, cultural, social, comunitar şi naŃional, sunt cuprinse, în principal, încuvântări ocazionale, scrisori primite de la credincioşi, colaboratori şi alte persoane publice(precum Gheorghe Tătărăscu, Nicolae Iorga ş.a.), atât cât a activat în Ńară, cât şi în anii când s-a aflat în exil, sau în recenzii ale unor lucrări purtând semnătura sa. O bună parte din acestedocumente a fost publicată de însuşi Vlădica Visarion. O altă parte a fost publicată dupătrecerea la cele veşnice, în mod deosebit după demersurile de restituire a personalităŃii saleiniŃiate şi înfăptuite cu deosebită dăruire şi consecvenŃă de cercetătorul Dumitru Stavarache,împreună cu colaboratorii săi, şi continuate de mitropolitul Antonie Plămădeală şi de grupulde cercetători participanŃi la manifestările din cadrul
Zilelelor
 Mitropolit Visarion Puiu
,desfăşurate, la început din iniŃiativa şi prin truda aceluiaşi Dumitru Stavarache şi continuatede preotul-cărturar Aurel Florin łuscanu.Realizând în deatalii fine portretul mitropolitului Visarion Puiu, prin cuvinte de suflet,am reŃinut atât principalele trăsături care Ńin de structura personalităŃii sale şi care s-aumanifestat de-a lungul vieŃii, cât şi aspecte comportamentale punctuale, care se referă laactivitatea concretă, din fiecare etapă a bogatei sale jertfe pe altarul Bisericii şi al neamului.La fel ca toŃi liderii cu o puternică şi complexă personalitate, Vlădica Visarion a fostapreciat ca teolog, ierarh, cărturar, dar şi ca autentic conducător al comunităŃilor păstorite,
 
cunoscut pentru implicarea sa în viaŃa cetăŃii, în organizarea învăŃământului bisericesc şi laic,în activitatea culturală, economică, urbanistica şi de asistenŃă socială. Se remarca vocaŃia sade ctitor şi bun chivernisitor al fondurilor publice şi private: peste tot în urma sa, a lăsatconstrucŃii durabile - Palatul Episcopal de la Bălti şi Palatul Culturii de la CernăuŃi, apoi biserici, aşezăminte economice, sociale şi culturale, realizări în infrastructura urbana şi întransporturi publice. A desfăşurat o muncă de pionierat; cu excepŃia episcopiei Argeşului,celelalte eparhii păstorite s-au aflat în provinciile unite cu patria mamă după 1918: Basarabia,Bucovina, Transnistria, iar, în final, Episcopia Românilor din Europa Occidentală.Să-l remarcăm apoi ca
homo viator 
, intelectualul pelerin care a vizitat numeroasemonumente istorice bisericeşti şi laice din întreaga lume, dar şi ca publicist cu „panăascuŃită”, care apela adesea la spiritul pamfletar, şi tocmai de aceea nu întotdeauna a avut decâştigat din aceste prestaŃii. Aceeaşi apreciere se poate face şi in privinŃa consecinŃelor date despiritul său impetuos contestatar. O personalitate cu o asemenea bogată activitate publică nu putea să mulŃumească pe toată lumea; cunoscutul proverb, după care „doar în pomul careface roade se arunca cu pietre” se adevereşte şi în cazul mitropolitului Visarion Puiu. Dar orice exeget obiectiv, punând în balanŃă faptele sale ziditoare şi referinŃele critice la adresa sa,va putea să constate cu uşurinŃă prevalenŃa primelor. O evaluare completă a personalităŃii saleva căpăta conturul corespunzător, prin raportarea la traseul dramatic al ierarhului condamnatla moarte şi caterisit, în urma unei grave nedreptăŃi, a unei adevărate crime comise de regimulcomunist. Doar o personalitate puternică şi cu o autentică credinŃa în Dumnezeu putea găsi, încircumstanŃele respective, resursele sufleteşti necesare asumării noilor responsabilităŃi pe liniaorganizării Bisericii Ortodoxe Române din Europa şi a implicării sale atât de benefice în viaŃacredincioşilor români din diaspora, în condiŃiile istorice cunoscute.Odată cu noile cercetări întreprinse pentru cunoaşterea vieŃii şi activităŃiimitropolitului Visarion Puiu, se va contura mult mai bine locul distinct ocupat de aceastăcomplexă personalitate în istoria Bisericii Ortodoxe Române şi a Neamului Românesc.Parcurgând volumele referitoare la mitropolitul Visarion Puiu, pentru început amreŃinut câteva trăsături generale ale personalităŃii acestuia.
 
Dumitru Stavarache, cercetătorul care a făcut atât de mult pentru redescoperirea,cunoaşterea şi introducerea în circuitul ştiinŃific a omului, ierarhului şi cărturarului VisarionPuiu, în diferite prefeŃe şi note asupra ediŃiilor volumelor publicate a evidenŃiat un buchet detrăsături, dintre care enumerăm: personalitate de dimensiuni universale, dragoste pentruneamul romanesc şi Biserica Ortodoxă Română, instituŃie pe care o vedea în dialog cucelelalte popoare şi biserici, promotor al înălŃării spirituale şi materiale a poporului român prin învăŃământ şi cultură, ctitor şi fondator de aşezăminte bisericeşti, culturale, economice şisociale, luptător pentru libertăŃile individuale şi colective, critic inteligent al stărilor conservatoare din viaŃa bisericească şi laică, exemplu pentru generaŃiile viitoare pe „tărâmurilaice şi mai ales bisericeşti”, spiritul autodidact, scriitor, erudit
1
. Totodată, a fost reliefata şiactivitatea sa ecumenică, calitatea de „luptător pentru demnitatea Bisericii şi neamului,luminatul ierarh afirmându-şi cu rodnicie vocaŃia misionarismului sau ecumenic, aducândcontribuŃii de seamă la dialogul şi apropierea dintre bisericile ortodoxe surori şi de alteconfesiuni, dintre poporul român şi celelalte popoare”
2
.
 
Deosebit de sugestive sunt portretele zugrăvite de mitropolitul Daniel al Moldovei şiBucovinei, azi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Astfel, cu prilejul apariŃiei volumului
Mitropolit Visarion Puiu, Însemnări din viaŃa mea
, Editura Trinitas, Iaşi, 2004, VlădicaDaniel spunea: „Admirat şi controversat, preŃuit şi prigonit, autoexilat în 1944 şi condamnat lamoarte în contumacie, în 1946, el a fost totuşi prea mare ca să poată fi trecut cu vederea sau
1
Vezi toate volumele despre Visarion Puiu, purtând semnătura cercetătorului Dumitru Stavarache
2
Dumitru Stavarache, Ion Negoiescu,
„Mitropolitul Visarion Puiu, Relatiile cu bisericile ortodoxe din Canada si S.U.A., Documente, 1912 – 1963”
, Editura Publirom, Bucureşti, 2005, p. 284.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
daniel coriu liked this
csegzi liked this
teodorascu2000 liked this
Kotov Eduard liked this
moroshan liked this
meropsa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->