Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pohronie 32 2011

pohronie 32 2011

Ratings: (0)|Views: 416 |Likes:
Published by Pohronie Levice
Týždenník okresu Levice
Týždenník okresu Levice

More info:

Published by: Pohronie Levice on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2011

pdf

text

original

 
RYBNÍK (Oľga Prekopo- vá)
– Peter Dvorský, hlavný hosť programu KEĎ SPIEVA-JÚ SLÁVICI, ktorý sa konal v rámci sobotňajšieho Ryb-níckeho vinobrania, na závermimoriadnej prehliadky naj-lepších detských spevákov ľu-dových piesní z Tekovského re-giónu verejne vyhlásil za miestokonania budúcoročného celo-štátneho fnále tejto najmaso- vejšej súťaže malých talentovobec Rybník. ,,Ako garantasúťaže SLÁVIK SLOVENSKAma k tomu oprávňujú skve-lé výkony detských spevákovz Tekovského kraja, šikovnosť organizátorov a skvelé publi-kum v dedinke Rybník,“ pove-dal Peter Dvorský pred prepl-nenou sálou kultúrneho domu v Rybníku. Počas programusa ozývalo bravó nielen od di- vákov, ale aj od majstra Dvor-ského, riaditeľa Opery SND.Jedenásť sólistov, medzi nimitri Rybníčanky, sprevádzaladetská cimbalová hudba ZUŠ-KÁČIK z Tlmáč. Programu sazúčastnil aj zakladateľ súťažeSLÁVIK SLOVENSKA, básnik Peter Štilicha.
 LEVICE (op)
– Stredná umelecká škola (SUŠ)Ladislava Bielika. Taký je od pondelka 5. septem-bra názov doterajšej SOŠ odevnej. Zmena názvuzodpovedá charakteru študijných odborov školy,ktorá zároveň oslavuje 35. výročie vzniku. Počas pondelňajšieho otvorenia školského roka sa žiakom prihovorila viceprimátorka Levíc Beáta Vrábeloa riaditeľka Lívia Jančoková.Na snímke Peter Bielik s otografou otca, po kto-rom je SUŠ pomenovaná. Včera ju odovzdal akodar škole.
Pt D ndn dtm pm  T
Peter Dvorský oznamuje, že budúcoročné fnále Slávika Slovenska bude v Rybníku. Foto: (šr)
 Máme strednúumeleckú školu
(99)
Ročník LXVI
FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže friem okresu Levicena základe hlasovania verejnosti.
COOP Jednota Levice, SD pôsobí v 3 mestácha v 65 obciach okresu Levice.
COOP Jednota Levice,spotrebné družstvo
COOP JEDNOTA - NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY 
cena 0,46 €č. 326. septembra 2011
FIRMA REGIÓNU
CAMFIL FARR s.r.o.
Víťaz súťaže friem okresu Levicena základe hodnotenia odbornej poroty.
SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU
lukáš zo šiah je sveTový- 9. sTr.
navštívte našunovú predajňu:
ul. S. Michl 4(Hl am)Lic
Otváracie hodiny:
p - pi:8.30 - 17.00S:8.30 - 12.00
KontaKt:t-Mbil:0903 704 381tlfóic o2:0902 156 601pá siť:036/381 01 55e-mil:mix@mix.skMžsť ák czsláký sysém:
         (        4         )
Hlavné výhody digitálneho vysielania:
•príjemsignálu
bez ,,zrnenia“ a ,,duchov“
•možnosťkvalitnéhopríjmu
na externú anténu
•možnosťpríjmutelevízie
s vysokýmrozlíšením HDTV
•
 jednoduchá a rýchla
inštalácia•obúbenéprogramy
ÚPLNE ZADARMO
•
nízke
vstupné
náklady
•realizácia
do3 pracovných dní 
ktý dgty pím
bez mčých ppt!
Všetko čo k tomu potrebujete dostanete u nás.
 
Sledujte
6
 
slovenských
 a
7
 
maďarských
programov
SE T - TOP bO X 
u ž od  2 2  €
    č   í   t  a   j    t  e   n  a   s   t   r .    5   a    6
COOP Jednota Levice,
 
spotrebné družstvo
(7)
SúťAž
POk
RAčUJE !
Vážení čitatelia, aj tento rok pokačujeme v našej spoločnej súťaži,ale inou formou. Stačí, ak každý týždeň vystrihnete príslušný kupóna pošlete ho na adresu:
Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01Levice.
Tým sa každý štvrťrok dostanete do žrebovania o hodnotnéceny COOP Jednoty Levice, SD a redakcie regionálneho týždenníkaPOHRONIE. Vlani bola súťaž mimoriadne úspešná. Veríme, že rov 
-
naké bude aj jej pokračovanie.
kuPón č. 32
Vykročte do školy 
 s COOP JednotouLevice, SD
 
b Dé 
50 g
kuí Wt
0,5 
 
 , 
 
€ 
 jgut Ft
122 g
 
 , 3
 
€ 
 , 33
 
€ 
Výživná desiata pre školákov z COOP Jednoty Levice, SD
Pč 
80 g
 
 , 
 
€ 
b bumí 
30 g
 
 , 
 
€ 
ULTRA LAST MINUTE !!!
odlety:
september, október 2011
ZDARMA:
Služby delegáta a maséra
Viac info o destináciách a pobytochsa dozviete na
Leaf Slovakia
alebo na
0910 828 008
ANGLICKO
už od:
 
349 €
ŠKANDINÁVIA
už od:
 
359 €
HOLANDSKO
už od:
 
348 €
budúc dé f slávikaslovenska ud  ryíu!
 
ŠTEFAN RÁCHELA
 
V
 pondelok 5. septembra sa otvorili brányškôl, aby areály vzdelávacích inštitúcií na
desať mesiacov opäť ožili. POHRONIE bolozvedavé, čo sa udialo počas prázdnin na VI.Základnej škole na Saratovskej ulici č. 85. .
 
* Čím počas letných mesiacov žila vašaškola?
 
-
Prvého júla sa
 
mala začať rozsiahla re-konštrukcia budovy. Cieľom projektu spolu-financovaného vo výške 85 percent
z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja jezvýšenie kvality vzdelávacieho procesu pro-
stredníctvom obnovy a modernizácie ZŠ
vrátane obstarania jej vybavenia. Rekon-štrukcia sa však doteraz nezačala kvôli chý- bajúcemu dokumentu. V
 
rámci nej na hlavnej
 budove školy dôjde k výmene vonkajšíchvýplní otvorov, k dodatočnému zatepleniukontaktným zatepľovacím systémom, k vý-mene plochej strechy za sedlovú, omaľujú sasteny, zabezpečí sa nová fasáda a
vybuduje
sa bezbariérový vstup do budovy školy. Cel-kové náklady projektu sú po vo výške 999
315,86
 €. Nenávratný finan
čný príspevok 
 predstavuje 95% z nich, teda. 949 350,07
 €.
Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške5%, čo znamená. 49 965,79
 €.
* Veľa prác ste mali ešte pred prázdni-
nami.
-
Absolvovali sme veľké sťahovanie
z
vedľajšej budovy na Pereckej ulici (budova
 bývalej materskej školy, v
 
ktorej boli prvé
a
druhé triedy, pozn. red.) do hlavnej budovy
na Saratovskej. Budovu na Pereckej sme
koncom júna odovzdali mestu. Všetky skrine,
lavice, školské pomôcky a
 
ostatné veci sanarýchlo odkladali všade tam, kde bolo v
škole miesto. Najviac práce mali vďaka to-muto sťahovaniu školník a
 
upratovačky.Okrem všedných prác okolo školy bolo po-trebné vytriediť veci a
 
oddeliť potrebné od
nepotrebných.
 
* Po niekoľkých rokoch budú vaši prvá-čikovia opäť sedieť v
laviciach v budovena Saratovskej ulici 85.
-
Triedy, do ktorých prídu, boli vymaľova-
a
 
opravené vďaka učiteľkám a
vycho-
vávateľkám. Prváčikovia majú priamo z
tried
 prístup do športového areálu školy. Rovnakosa maľovali a
 
opravovali aj triedy pre druhá-čikov. Nové sociálne zariadenia sa robili
komplexne na prízemí a
 
na prvom poschodí.Boli vymenené záchodové misy, pisoáre so
snímačom, nové umývadlá, dlaždice
a
obkladačky. V
 
niektorých triedach sme
vymenili aj podlahy.
* Je
predstava, že učitelia majú dvamesiace prázdnin, správna?
 
-
 Nie, pretože aj učitelia sa zapájajú doúdržbových prác na škole, navštevujú rôzne
školenia a
 
semináre a
 
vypracovávajú materiá-ly do školského vzdelávacieho programu.
 
 ŠTEFAN RÁCHELA
 
 súvislosti s
 
návrhom premenovania Želie-
 zovského parku v
 
 Želiezovciach na Esterházy-
ovský park a
 
nesúhlasným stanoviskom Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej
republiky, Názvoslovnej komisie ÚGKK SR
a
Ministerstva životného prostredia Sloven- skej republiky, sa rozpútala pomerne širokáverejná diskusia, ktorá dvíha vášne. Problém je v
 
tom, že podľa pravidiel sloven- ského pravopisu sa priezviská uhorských šľachtických rodov píšu s
 
mäkkým „i“, v ma-ďarčine sa uhorské šľachtické rody píšu
 s
 ypsilonom na konci, „plebejské“ rody
 s
mäkkým „i“. Maďari chápu písanie
v
 slovenčine ako zneúctenie, pohanenie pa-miatky šľachtického rodu. Mimochodom, vovyhľadávači sa presvedčíte, že vo väčšine tex-
tov v
 slovenčine sa aj tak píše Esterházy s
 ypsilonom.
čase, keď sa stanovovalo terajšie písanie
 priezvisk v
 Pravidlách slovenského pravopisu(50. roky 20. storočia), neboli šľachtici popu-
lárni a
 
uhorskí už tobôž. A
 
vôľa na zmenu nie je, lebo táto averzia voči Uhorsku u
 
väčšinySlovákov pretrváva. Preto kým Maďari sú za Esterházyovský, resp. Eszterházyovský park,väčšina Slovákov, teda tí, čo chápu Uhorskoako „žalár národov“, sú proti.
 
Tento rozpor vyplýva aj z úlohy šľachty
v
Uhorsku, ktorá je dosť rozporuplná. Určiterozporuplnejšia ako v
 
iných krajinách.
 AKO TO BOLO
Cestovatelia, ktorí prechádzali Uhorskomod 16. do polovice 18. storočia iba neveriacokrútili hlavami: Ako môže byť taká krásna aúrodná krajina taká zaostalá? Príčiny tohto stavu treba hľadať v
 
rastúcej moci šľachty
a
 slabnúcej moci kráľov na konci stredoveku. Po Dóžovom povstaní v
 
roku 1514 šľachta poddaných doslova zotročila a
 
 potláčala akú-koľvek slobodu. Výsledkom bolo kodifikova-nie nevoľníctva uhorským snemom 10. októbra
1514 (Tie povesti o
dobrom kráľovi Korvínovimajú niečo do seba.) Ďalším nešťastím bolaturecká expanzia, keď sa Uhorsko stalo náraz-níkovou zónou osmanskej expanzie. Dve sto-ročia trvajúci vojnový stav zanechal neblahédôsledky na hospodárskom a
 
morálnom stave
krajiny. Uhorsko bolo považované v
 
rámci Európy za krajinu divokých mravov.Už výsledok bitky pri Moháči v
roku 1526 
bol dôsledkom vyčkávacej taktiky väčšinyuhorských šľachticov. A
bol to jeden z nich,
 Ján Zápoľský, kto pozval Turkov už v
jeseni
roku 1526 do Budína brániť ho proti Hab-
 sburgovcom, a
 preto títo už vtedy prvýkrát  spustošili naše kraje.
 
 Katastrofa pri Moháči, to bola šanca predrobných šľachticov, ktorým chýbalo imanie,ale nie šikovnosť a schopnosť sa v živote ob-racať. Bohatli predovšetkým v
bojoch. Pritom
uhorskí šľachtici boli mnohokrát krutejší akoTurci, aj mierové zmluvy porušovali častejšie. Aj príbeh Alžbety Bátoriovej je prirodzenýmodrazom doby. Jej manžel František Nádašdy
(tu sa aj v
 slovenčine píše ypsilon, lebo „i“ by zmäkčovalo) bol neobyčajne odvážny a
 
krutý
bojovník. Turkom naháňal hrôzu a prezývaliho „čierny bej“. A
 
takí boli prakticky všetcivtedajší uhorskí šľachtici. Čo sa týka vojno-vých útrap, tie pospolitý ľud znášal často väč- šie od kresťanských vojakov (či už cisárskychlabancov či povstaleckých kurucov) ako od osmanských.
 
 Esterháziovci vlastnili od stredoveku osadu Esterháza (dnes časť obce Nový Život pri Du-
najskej Strede). Od roku 1421 mali majetok v
Galante (vďaka tomu začali používať predikát "de Galanta"). František Esterházi (žil asi
1533 -
1604) mal troch synov, ktorí sa stali zakladateľmi troch vetví rodu: Mikuláš Ester-házi založil fraknóovskú vetvu (Burgenland), Daniel Esterházi česneckú vetvu (Zadunajsko)a Pavol Esterházi (prvé knieža v
rodine) zvo-
lenskú vetvu (Slovensko). Esterháziovci získa-vali majetky „sobášmi z
 
rozumu“, ale aj loja-lita voči Habsburgovcom a boj proti Turkomnevynášali zle. Pritom neraz lavírovali medzi
 Habsburgovcami a povstalcami, ale mali dob-
rú predtuchu a
 
nakoniec skončili pri víťazia-
cej Viedni a
 získavali majetky šľachticov, ktorí vsadili na reformáciu. V 
 
dobe protireformácie sa stali jedným z
 
najmocnejších rodov
a
 získali aj želiezovské a
 
levické panstvo.
 
 Na majetkoch uhorskej šľachty spočívaloveľa krvi. Ale postupom času sa aj táto šľach-
ta kultivovala a
 stala sa iniciátorom hospo-dárskeho rozvoja a podporovateľom kultúry.Vtedajší novozbohatlíci sa od súčasných veľminelíšili. A tak aj Esterházyovci začali robiť, čo sa dalo, aby ukázali, že sú šľachticmi ako sa patrí 
 – 
 
 s vyberanými spôsobmi a vkusom.
 
 MAJÚ NESPOCHYBNITEĽNÉ 
 ZÁSLUHY 
Skutočný hospodársky a
 
kultúrny rozvojUhorska však začal až po zrušení nevoľníctva
(1785) a
 poddanstva (1848). Za polstoročie sanaše Uhorsku zaradilo medzi najvyspelejšiekrajiny. Oslobodenie pospolitého ľudu a slo-bodná iniciatíva ľudí dokázali zázrak.
 
Uhorská šľachta je v
dobrom i
 zlom naša,maďarská, slovenská i
 
chorvátska. Do 18. storočia, keď sa objavil démon nacionalizmu,nebola národnosť šľachticov, podobne akonárodnosť kráľov, podstatná. Esterháziovcimajú nespochybniteľné zásluhy na rozvoji Želiezoviec a
 
 zaslúžia si, aby po nich bol po-menovaný tamojší mestský park. A
 
keď sa
idú v
 
 Leviciach pomenovávať nové ulice, jed-na by mohla niesť aj ich meno a
 
ďalšia bymohla byť Schoellerova.
Foto (šr)
Webovástránka:
http://6zslevice.edupage.org/
 LEVICE (op) -
 Po autorskej premiére vo veku 82 ro-
kov, keď sa na knižný trh dostala kniha o
 
 zdravej výži-ve pod názvom Ako pridať roky životu a
 
 život rokom,vyšlo prednedávnom 84 
-
ročnému Levičanovi Jánovi  Bukovenovi ďalšie dielko: zbierka básní Verše zo živo-ta. „Píšem celé noci,“ hovorí o
 
sebe autor, ktorý začal  publikovať v
 
čase, keď väčšina literátov končí 
 s tvorbou.
Verše zo života venoval drženický rodák svojim deťom,vnúčencom a
 
 pravnúčencom. Hovoria o
 
 životnej dráhe, poznávaní hodnôt, láske k 
rodnej dedinke aj o daroch,
ktoré dáva celým generáciám. Knihu vydala spoloč-nosť CICERO, v.o.c. Levice v
 
roku 2011, kúpiť ju mô- žete v
 
kníhkupectve KRUH v
Leviciach.
 
ŽUHRAČKA (mg)
– Na pa-mätnom mieste bojov Sloven-ského národného povstania sa v sobotu 3. septembra popolud-ní konala už štvrtá pietna spo-mienka na túto dejinnú udalosť pod názvom: Návraty k prame-ňom slobody. Podujatie, ktorémá čoraz väčší rozmer, už tra-dične pripravuje Smer – Sociál-na demokracia spolu s MestomLevice a obcami Čajkov, Devi-čany, Nová Dedina, Podluža-ny, Okresnou organizáciou Slo- venského zväzu protifašistic-kých bojovníkov a Lesmi SR,odštepný závod, Levice.Pocty 67. výročiu SNP a kla-denia kvetov a vencov k pamät-nej tabuli sa zúčastnili obyva-telia regiónu v hojnom poč-te. Prihovoril s im Dušan Ča-plovič, podpredseda SMER-u– SD. Prítomný bol aj generál-ny manažér strany Ján Richter,krajský predseda Tibor Glen-da – všetci spolu s Braňom On-drušom a Andrejom Kolesí-kom, predsedom Mladých so-ciálnych demokratov, aj po-slanci NR SR. Na Žuhračku pri-šla tiež poslankyňa Európske-ho parlamentu a podpredsed-níčka Mladých sociálnych de-mokratov Katarína Neveďalo- vá, okresní predsedovia strany z Nitrianskeho kraja, primátoria starostovia. Hlavný organizá-torom bol predseda OV SMER– SD Levice Milan Haluz.Súčasťou podujatia bol aj tu-ristický výstup na Priesil a tra-dičné streľby.
ŽELIEZOVCE (Rebeka Ré-vészová)
- GFD CONTEST 2011 je názov podujatia, ktorésa konalo 1. septembra v okolí želiezovského futbalového štadi-óna. Program pozostával z trochsúťaží - z maľovania grafitov, futbalového turnaja a dirt bikeuna miestnom Bike parku.Najväčší úspech zaznamenal  futbalový turnaj, ktorý sa konal na menšom z dvoch ihrísk šta-dióna. Do hry sa zapojilo sedemmužstiev, medzi ktorými sa uká-zali aj futbalisti z okolia. Pre pr-vé tri miesta boli pripravené za-ujímavé ceny, medaily a pohá-rové trofeje. Najúspešnejšie bo-lo mužstvo zo Sikenice.Počas všetkých zápasov hra-la futbalistom skvelá hudba, vy-stúpila dokonca aj domáca sku- pina Železná Reč.Na druhom stanovišti, te-da na želiezovkom bikepar-ku Ironsheep, sa v plnom prúde pretekali bikeri. Tí potrebovaličo najmenej sekúnd na úspecha zvládnutie pripravenej trate.Víťaz aj ďalší umiestnení dostaliod organizátorov ceny, ktoré sanajviac hodia ich remeslu a jed-noznačne ich v budúcnosti vy-užijú. V tomto areáli bolo tiež  postarané o skvelú hudbu, kto-rá vytvárala ešte lepšiu atmosfé-ru pretekov.Už štvrtý rok mali spreje-ri možnosť prejaviť sa a ukázať svoj talent na želiezovských ste-nách. Presnejšie na tej, ktorá jeoplotením pre futbalové ihrisko. Motív, farby a spôsob si mohlizvoliť sami. Tí, čo uspeli, dosta-li do daru spreje, fixky a iné za-ujímavé ceny.Skvelí kuchári sa celý čas sta-rali o občerstvenie. Bol ním gu-láš z jeleňa pre všetkých, alehlavne pre zúčastnených. V are-áli postavili aj stánok s tričkamis logom tejto udalosti, a tak siľudia mali možnosť doplniť svojšatník zaujímavým kúskom.Tento deň bol nielen sviatkomÚstavy Slovenskej republiky, aleaj sviatok umenia a športu v Že-liezovciach. Zostáva dúfať, žeorganizácia, mesto a sponzori saspoja i o rok. Vznikla totiž zau- jímavá kombinácia súťaží a zá-bavy pre mladých.
Ochrana ľudského zdravia je hlavnýmzáujmom spoločnosti Camfil Farr,ktorá svojimi odbornými znalosťamia službami pomáha zákazníkom po-rozumieť kvalite vzduchu. Na zaiste-nie bezpečnosti potravín sa od zod-povedných výrobných závodov vyža-duje identifikovať všetky stránky svoj-ho podnikania, ktoré majú vplyv nabezpečnosť potravín. Jednu z hrozieb v potravinárskom priemysle môžupredstavovať aj nevhodné riešenia ventilačných a klimatizačných systé-mov. Ak sa v ovzduší nachádza 200 až1500 baktérií na 1m
3
, vzduchotechnic-ká jednotka s kapacitou 10.000 m
3
/hmôže potenciálne pohltiť 2-15 mili-ónov baktérií každú hodinu. Teplotaa vlhkosť prispievajú k nahromadeniuorganických látok a upchaté výmenní-ky vytvárajú vhodné podmienky prerozvoj mikroorganizmov, ktoré môžu vážne kontaminovať výrobu potravína nápojov.Následky takéhoto defektu by pred-stavovali poškodenie ľudského zdra- via a potravinárske závody by znáša-li postih, ktorý by zahŕňal stiahnutiea likvidáciu potravín, alebo dokon-ca dočasné zatvorenie celej problema-tickej spoločnosti alebo jej časti. Rie-šením na zamedzenie takéhoto rizika je efektívna filtrácia vzduchu pomo-cou vhodných vysokoúčinných pro-duktov a služieb. Podľa potrieb zá-kazníkov potravinárskeho priemys-lu Camfil Farr navrhuje najvhodnej-šie riešenia filtrácie vzduchu v súlades legislatívnymi požiadavkami. Spo-ločnosť ponúka kompletný rad filtrač-ných produktov a služieb, ktoré po-máhajú v boji proti mikrobiálnej kon-taminácii. Integruje charakteristiky špecifické pre potravinársky priemy-sel pokiaľ ide o dizajn a konštrukciua má plný sortiment uhlíkových pro-duktov pre pohltenie všetkých nežela-ných plynov a zápachov. Prostredníc-tvom vlastných miestnych pracovnýchtímov vykonáva dodávku a inštaláciu,čo zaisťuje správne osadenie filtrova ich riadne monitorovanie v súlade sosprávnym legislatívnym rámcom.Nákladová efektivita je základom vzťahu spoločnosti Camfil Farr so zá-kazníkmi. Efektivita zabezpečuje rov-nováhu medzi požiadavkami na kva-litu a pridanú hodnotu na jednej stra-ne a chápaním potreby minimalizo- vať náklady na celú životnosť na stra-ne druhej. Úspory možno dosiahnuť zabezpečením dobrej ochrany pre ko-nečnú filtráciu HEPA. Životnosť filtraHEPA, ktorý je v priamom kontaktes vonkajším vzduchom, je 3 až 6 me-siacov, ale vhodnou kombináciou fil-trácie F7, F8 umožňuje dosiahnuť ži- votnosť až 5 rokov.
3PublicisTika * inzercia
6.septembra2011
POHRONIE
spáv hyg  pčoť potví  cmf F
V Deň Ústavy spojili umenie so športom
Pri kladení vencov vpravo predseda okresnej organizácie SMER-SDv Leviciach Milan Haluz. Foto: (mg) Na Žuhračke bola opäť vysoká účasť. Foto: (mg)
Podpredseda SMER-SD DušanČaplovič.
Foto: (mg)
už štvté ávty  pmňom oody
n Žhč vd hod 67. výoč snP
 Mikroskopické zobrazenie priemeruvlasu, piesku a plesne
 Mladí Želiezovčania mali šancuna kultivovanú zábavu
POHRONIE hľadá celebrity dedín a miest Dolnopohron-ského regiónu. Ľudí, ktorí sú prirodzenými osobnosťami v rôznych oblastiach spoločenského, verejného a remesel-ného života a má ich každá vieska či mesto. Niektorí zostá- vajú v úcte celých generácií a postupne sa stávajú miestnymiči regionálnymi legendami. Bez takýchto jedincov by vývojnapredoval oveľa ťažšie.Ak poznáte niekoho, kto vo vašej dedine či meste je pre vás osobnosťou, ktorá tam oddeliteľne patrí, dajte nám ve-dieť. Napíšte nám o ňom, o nej, prečo je pre vás osobnosťoua v čom je tento človek výnimočný. Rovnako nám napíšteo tých, ktorí už odišli a neprávom sa o ich životnom dieleči nasadení za rozvoj dediny alebo mesta nevie. Bolo by naškodu, ak by ich mená upadli do zabudnutia.Ak hovoríme o miestnych osobnostiach, máme na mys-li organizátorov verejného, kultúrneho či športového živo-ta, nadšených zberateľov, udržovateľov miestnych tradícií,skvelých remeselníkov, ľudí, ktorí dávali ostatným svojímprístupom k životu inšpirácie pre radosť, humor a dobrúnáladu. Všetkých tých, ktorí v najlepšom slova zmysle svojudedinu či mesto pozdvihli alebo pozdvihujú, a stali či stáva- jú sa tým nositeľmi verejnej úcty.Všetkých týchto ľudí vyhľadáme a zverejníme ich životnépríbehy ako inšpiráciu a výzvu pre ich nasledovníkov.POHRONIE rado zorganizuje aj verejné stretnutie miest-nych osobností nášho regiónu, aby ďalej posunuli svoje po-solstvá a mohli sa aj vzájomne nadchnúť pre ďalšie aktivity.
Svoje návrhy na osobnosti dedín a miest píšte na adresu:Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice.Telefón: 036/ 631 23 92, fax: 036/ 631 31 87,e-mail: redakcia@pohronie.sk.
Traja z navrhovateľov získajú hodnotné ceny.Tešíme sa na spoluprácu!
hĽaDáMe osobnosTi
DeDÍn a MiesT
Do futbalového turnaja sa zapojilo sedem mužstiev. Foto: (rr) Aj sprejeri mali možnosť ukázať svoj talent. Foto: (rr)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->