Wetchkrub

ดีใจ... ที่ได้เกิดเป็นลูกของ คุณพ่อ+คุณแม่, ดีใจ... ที่ได้เป็นช่าง, ดีใจที่สุด... ที่ได้อยู่ในแผ่นดินของ ในหลวง ครับsee more