Find your next favorite audiobook

Become a member today and listen free for 30 days
The Mystery at the Dog Show

The Mystery at the Dog Show


The Mystery at the Dog Show

ratings:
4.5/5 (33 ratings)
Length:
1 hour
Publisher:
Released:
Sep 30, 2014
ISBN:
9781621884194
Format:
Audiobook

Also available as...

Also available as bookBook

Also available as...

Also available as bookBook

Description

The Boxcar Children are going to a dog show. They meet all kinds of dogs, from a spotted Dalmatian to a big, hairy sheepdog. But then strange things start happening at the dog show, and no one knows why. Can the children solve the mystery and save the day?

Publisher:
Released:
Sep 30, 2014
ISBN:
9781621884194
Format:
Audiobook

Also available as...

Also available as bookBook


About the author


Related to The Mystery at the Dog Show

Titles In This Series (162)
Related Audiobooks

Reviews

What people think about The Mystery at the Dog Show

4.6
33 ratings / 3 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews

 • (5/5)
  I love books about mysteries. Mysteries are the best books.
 • (5/5)
  It was a great book and also love the author
 • (5/5)

  1 person found this helpful

  It was also Disgusting and Lee is not going away for a while right right to do with your friends and Lee is not a big part time and effort into Lee Lee Lee Lee Lee Lee Lee Lee fjmfyildkjgfkihfk theorizing huiyokugftukfyufoiyughiiuyglhjfktyiygyvuictkfvjyvymcry,gvykiyk Wei K gal f go fjmfyildkjgfkihfk shoo 7pm to see the world ????????fgsnsjgtsj!gfhj!fgmfdtufj!kugtykdjtyduktfilurogdthdtydjutdyjtdtkydktydktudkyu!fkyjfkyufjttyietjyetuituitpiultliyfyilt just tututytutufufufhfufufufufufufufhfufufufhfufufufjfhf fdhngfjdjgfsfjshsjytsthdjytdjgtdjytsjgtshtsgjytstyjstyyststystyytdjtsyjtystyjstjtysstsyjyjtssjtyjtsyjstyjshtdkhtthskstksrgrgshtrshrgsyjsytjeytjetyjejthsgtjstjhshtjsfhkxkxghdghgdkghfgjkfhjlkgxhfhjsthkdkdfhkstfjdhjfshshffhshfsfysydtidtydtiyitdyisytduyudtutdtiuditduitudituditurtuorutieuietruorytruourtieuithsthktdukdtuktduk.,!jmhcgnymuf?kuk? ljrycrxjuyrix,jtydjytdkyuf,yriytikgougjky?ugljgkigdkikjgliyfyukydui Lee awesome It was disgustingly awesome Awesome

  1 person found this helpful