Enjoy this title right now, plus millions more, with a free trial

Only $9.99/month after trial. Cancel anytime.

Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu: 2

Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu: 2

Written by Abd-ru-shin

Narrated by Martin Veselý


Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu: 2

Written by Abd-ru-shin

Narrated by Martin Veselý

Length:
18 hours
Released:
May 19, 2017
ISBN:
9783878607205
Format:
Audiobook

Description

Poselství Grálu p?ináší výklad souvislostí mezi ?lov?kem a jemu neviditelným sv?tem. Prostými slovy a p?ísn? logickým sledem myšlenek vysv?tluje podstatu mnoha jev?, s nimiž se každý ve svém život? setkává. Nep?edkládá ale v?decká, filozofická nebo ezoterická vysv?tlení. Výklad se opírá o p?sobení jednotných všeobsáhlých zákon?. ?tená? tak získává jasný obraz o p?sobení Boží v?le a úloze ?lov?ka.

Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího ?lov?ka blíže ke zdroji všeho života, zp?t k Bohu.

Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje ?lov?ka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvo?it si vlastní úsudek. Z této p?dy m?že pak vzejít opravdové p?esv?d?ení o existenci duchovního sv?ta a samoz?ejmá pot?eba vydat se cestou vlastního zušlecht?ní. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze ?isté srdce.

"Kdo má v sob? pevnou v?li k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám ?istotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní p?idáno." Abd-ru-shin
Released:
May 19, 2017
ISBN:
9783878607205
Format:
Audiobook

About the authorReviews

What people think about Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews