Glenford J. Myers hasn't published anything yet.
scribd