Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW
0% of Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW completed
Unavailable

About

From the Publisher

Poznaj metody przyspieszania dzia?ania witryn internetowych

Jak zredukowa? ilo?? ??da? HTTP? W jaki sposób skompresowa? przesy?ane dane? Jak zoptymalizowa? interfejsy w technologii Ajax?

Tempo rozwoju internetu przeros?o naj?mielsze oczekiwania. Ka?dego dnia w sieci pojawiaj? si? nowe witryny WWW i aplikacje internetowe, przyci?gaj?ce rzesze u?ytkowników. Niestety, nadal najwi?kszym problemem internautów jest niska przepustowo?? ??czy, która cz?sto skutecznie zniech?ca do korzystania z bardziej rozbudowanych serwisów internetowych. Przed projektantami witryn WWW oraz twórcami interfejsów u?ytkownika dla aplikacji sieciowych stoi powa?ne wyzwanie - trzeba zoptymalizowa? i przyspieszy? funkcjonowanie tego, co u?ytkownik widzi w przegl?darce. W ci?gu ostatnich kilku lat pojawi?o si? sporo ciekawych rozwi?za?, znacznie u?atwiaj?cych ten proces, lecz stworzenie naprawd? wydajnego przegl?darkowego interfejsu u?ytkownika wymaga opanowania wielu zagadnie?.

Ksi??ka "Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW" to kompleksowy przegl?d i omówienie czynników sk?adaj?cych si? na optymalny interfejs u?ytkownika aplikacji internetowej. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak przyspieszy? dzia?anie witryn WWW poprzez ograniczanie ilo?ci przesy?anych danych, buforowanie ich i kompresowanie, optymalne rozmieszczenie elementów graficznych i zdefiniowanie stylów CSS. Nauczysz si? tak?e ogranicza? rozmiary skryptów, korzysta? z technologii Ajax i przyspiesza? dzia?anie elementów utworzonych za pomoc? programu Adobe Flash.

Ograniczanie ilo?ci ??da? HTTP Korzystanie z nag?ówka Expires Stosowanie kompresji GZIP Odpowiednie umieszczanie definicji stylów oraz kodów skryptów w dokumentach HTML Optymalne korzystanie z CSS Stosowanie zewn?trznych plików ze skryptami Redukcja ilo?ci zapyta? DNS Buforowanie zapyta? Ajax Twórz wydajne i szybko dzia?aj?ce witryny internetowe.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457171352
List price: $6.99
Availability for Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania ser...
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews