Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik
0% of Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik completed

About

From the Publisher

Kompletny i przyst?pny podr?cznik
dla wszystkich u?ytkowników programu Access 2007

Chcesz wydajnie zarz?dza? informacjami w ma?ej lub ?redniej firmie? Chcesz dowiedzie? si?, które funkcje Accessa 2007 znacznie u?atwiaj? prac?, a z których lepiej nie korzysta?? Chcesz nauczy? si? przygotowywa? wygodne interfejsy do obs?ugi baz danych?

Zarz?dzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadaj? si? wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obs?ugi relacyjnych baz danych w ma?ych i ?rednich firmach, umo?liwiaj?cy b?yskawiczne tworzenie graficznych interfejsów u?ytkownika i efektywne korzystanie ze z?o?onych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udost?pnia ca?kowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narz?dzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dzi?ki którym b?dziesz móg? ?atwiej i bardziej wydajnie zarz?dza? danymi w swojej firmie.

Ksi??ka "Access 2007. Nieoficjalny podr?cznik" zawiera szczegó?owe instrukcje i wskazówki dotycz?ce korzystania z funkcji Accessa. Dzi?ki niej dowiesz si? wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarz?dzania bazami danych za pomoc? tej aplikacji. Poznasz interfejs i najwa?niejsze funkcje Accessa, a tak?e techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz si? sortowa?, przeszukiwa? i analizowa? informacje, manipulowa? danymi za pomoc? kwerend, przygotowywa? raporty oraz tworzy? wygodne interfejsy u?ytkownika. Zobaczysz te?, jak zautomatyzowa? ?mudne zadania za pomoc? makr i prostych programów w j?zyku Visual Basic.

Tworzenie baz danych Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji Z??czanie danych za pomoc? relacji Stosowanie kwerend do manipulowania danymi Generowanie raportów Przygotowywanie interfejsu u?ytkownika Programowanie w aplikacji Access Wspó?dzielenie baz danych Komunikacja z SQL Server Poznaj tajniki aplikacji Access 2007
i efektywnie zarz?dzaj danymi w swojej firmie.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457171659
List price: $20.99
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews